Skip to main content
Skip table of contents

28-11-2019 - Versie 2019-23


Belangrijke mededelingen

Procesbeschrijving Jaarwissel 2019 - 2020 beschikbaar

De procesbeschrijving van de jaarwissel is beschikbaar in ons online handboek bij 'Procesbeschrijvingen > Jaarwissel 2019 - 2020'. Deze procesbeschrijving is onder voorbehoud en kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen.

Signalering transitievergoeding gewijzigd

Module: Frontoffice / Backoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Overzichten
Tabblad: Cao-overige / Signalering transitievergoeding
Melding: 530395

Omdat vanaf 2020 werknemers vanaf dag 1 van hun dienstverband recht (kunnen) hebben op een transitievergoeding verdwijnt het onderdeel 'Transitievergoeding' (dat liet zien vanaf welke datum er recht op een transitievergoeding ontstond) met ingang van 1 december a.s. van het tabblad cao-overige. Dit onderdeel wordt vervangen door het onderdeel WW-premie (zie verder).

Ook het overzicht 'Signalering transitievergoeding' laat zien wanneer iemand recht krijgt op een transitievergoeding. Dit overzicht kan nog wel aangemaakt worden, omdat medewerkers nog met terugwerkende kracht aanspraak zouden kunnen maken op een transitievergoeding. In verband met de gewijzigde regelgeving is dit overzicht alleen nog te gebruiken voor resultaten waarvan de datum 'Recht transitievergoeding’ vóór 01-01-2020 ligt, omdat vanaf deze datum vanaf dag 1 van het dienstverband recht ontstaat op een transitievergoeding.

Sectorwijziging

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Sectorrisicogroepen / Sectoren
Melding: 530078, 530107, 530108, 530109, 530129, 530504, 530950

Voor het uitvoeren van sectorwijzigingen zijn de sectorrisicogroepen en sectoren voorzien van een begin- en einddatum. Bij het aanmaken van een sectorrisicogroep of sector kun je zelf bepalen vanaf welke datum deze beschikbaar is. In tabbladen of overzichten waar je een selectie maakt voor een sectorrisicogroep of sector worden alleen de actieve sectorrisicogroepen of sectoren voor de opgegeven periode of de peildatum getoond.

Wanneer je in 2020 bent ingedeeld in een andere sector dien je een getekende opdrachtbevestiging inclusief de beschikking naar Easyflex te sturen. Vervolgens zal de sectorwijziging door Easyflex doorgevoerd worden en dien je daarna zelf nog een aantal stappen uit te voeren. 

Klik hier voor de volledige procesbeschrijving m.b.t. het wijzigen van de sectorindeling. 

WW-premie flexwerker beschikbaar vanaf 1 december

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Flexwerkers 
Tabblad: Cao-overige 
Melding: 530061, 530070, 530073 en 531212

In 'Frontoffice > Flexwerkers > cao-overige' kan vanaf 1 december, op de plek van het huidige onderdeel 'Transitievergoeding', de informatie omtrent de WW-premie van de flexwerker worden vastgelegd. Voor flexwerkers die momenteel een plaatsing of arbeidsovereenkomst hebben zal er automatisch een WW-premie zijn vastgelegd op basis van de instellingen in de arbeidsovereenkomst of plaatsing (zie verder). Via Matching (zie verder) kun je de vastgelegde instelling van alle flexwerkers eenvoudig controleren.

Bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing of arbeidsovereenkomst vanaf 01-01-2020 wordt er bij de flexwerker op het tabblad cao-overige automatisch een instelling voor de WW-premie vastgelegd. Op basis van de gegevens die worden vastgelegd in de plaatsing en/of de arbeidsovereenkomst resulteert dit in de hoge of de lage WW-premie.

Laag indien: 
- er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd zonder oproep (dus ingesteld op 'Nee' of 'Jaarurennorm') en zonder uitsluiting loondoorbetaling 
- er sprake is van een BBL overeenkomst

Hoog indien: 
- in alle overige gevallen is er sprake van een hoge premie, ofwel bij contracten voor bepaalde tijd, contracten met uitzendbeding, contracten met uitsluiting loondoorbetaling, 0-uren overeenkomsten en oproepovereenkomsten

Uitzondering studentenbaan: 
Is er sprake van de uitzondering voor jongeren van 21 jaar? Dit dien je zelf aan te geven bij cao-overige > WW-premie. Je zet 'Studentenbaan' op 'Ja' en selecteert handmatig de lage WW-premie.

Indien gewenst kun je de automatisch vastgelegde instelling zelf nog aanpassen. De eerst mogelijke ingangsdatum die vastgelegd kan worden is 01-01-2020. De premie die per deze dag is vastgelegd wordt (bij een loontijdvak van een week of 4-weken) toegepast vanaf maandag 30 december.

Klik hier voor meer informatie over de WW-premie.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Bij looncomponenten kunnen instellen dat altijd de lage WW-premie van toepassing is

Module: Beheer 
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen 
Tabblad: Looncomponenten 
Melding: 530333, 530585 en 530604

Vanaf 2020 geldt voor uitkeringen in het kader van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaald als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager dat altijd de lage WW-premie toegepast mag worden. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' is het daarom mogelijk om bij looncomponenten van het type 'Loon arbeidsongeschiktheid' en 'Vast loon' (indien je hier een apart looncomponent voor arbeidsongeschiktheid aanmaakt) in te stellen dat altijd de lage WW-premie toegepast wordt, ongeacht de instelling bij de flexwerker op het tabblad cao-overige. De standaard instelling van alle looncomponenten is 'Automatisch bepalen'. Raadpleeg het Handboek loonheffingen voor meer informatie.

In kostprijs onderscheid kunnen maken tussen hoge en lage WW-premie

Module: Beheer / Backoffice 
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Overzichten 
Tabblad/overzicht: Kostprijzen 
Melding: 530380

Bij het raadplegen van de kostprijzen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen' kan er een keuze gemaakt worden tussen het raadplegen van de kostprijs met de hoge of de lage WW-premie. Ook bij het aanmaken van het overzicht 'Kostprijzen' kan er gekozen worden of het overzicht aangemaakt moet worden voor de hoge, lage of beide WW-premies.

Details omtrent arbeidsovereenkomst en plaatsing kunnen vastleggen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers en Vaste medewerkers
Tabblad: cao-overige > Advies, cao-overige > Arbeidsovereenkomsten, Plaatsing > Werk en personeel en Plaatsing > Lonen en tarieven
Melding: 529867, 529868, 529869, 530153, 529871

Vanaf 1 januari 2020 is het soort overeenkomst dat je aangaat met je medewerkers van groot belang voor de WW-premie en daarmee ook voor de loonaangifte. Om ervoor te zorgen dat alle vereiste velden (juist) gevuld kunnen worden zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd in het vastleggen van arbeidsovereenkomsten en plaatsingen.

Bij het aanmaken van een nieuwe arbeidsovereenkomst of nieuwe loon- en tariefafspraak met ingangsdatum 01-01-2020 wordt voorafgaand aan het tonen van de contractadviezen een scherm getoond waarin een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Op basis van de gemaakte keuzes worden de hierbij passende contractadviezen getoond en worden de juiste waardes meegestuurd in de loonaangifte:

- Je dient aan te geven of het gaat om een Uitzendovereenkomst, Payrollovereenkomst of overeenkomst volgens het Wettelijk Periode/Keten systeem.
- Je dient aan te geven of het al dan niet om een oproepovereenkomst gaat. Is er sprake van een jaarurennorm dan dien je dit ook specifiek aan te geven.
- Je dient aan te geven of er sprake is van een BBL of leeftijdseis overeenkomst (deze keuze zat voorheen bovenin het scherm met contractadviezen en is dus niet nieuw maar verplaatst).  

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Dienstverbanden' leg je vast wat de standaard getoonde waardes zijn bij nieuw aan te maken overeenkomsten en plaatsingen.

In de arbeidsovereenkomst is het veld 'Oproepovereenkomst' gewijzigd van een checkbox naar een keuzelijst. In de plaatsing is het veld 'Oproepovereenkomst' nieuw toegevoegd aan het tabblad 'Werk en personeel'. Indien de flexwerker zowel een plaatsing als een arbeidsovereenkomst heeft, is de instelling uit de arbeidsovereenkomst leidend.

Controleer ook je bestaande arbeidsovereenkomst en plaatsingen op de juiste instellingen van o.a. het veld 'Oproep'. Middels 'FO > Matching' (uitvoer samenstellen) kun je eenvoudig een overzicht maken van alle actieve arbeidsovereenkomsten en plaatsingen en de daarin toegepaste instellingen. 

Bij het aanmaken van een nieuwe arbeidsovereenkomst of plaatsing (vanaf 01-01-2020) wordt er automatisch een WW-premie voor de flexwerker vastgelegd op het tabblad 'cao-overige'. Op basis van de gemaakte keuzes in de arbeidsovereenkomst of plaatsing wordt dit de hoge of de lage premie (zie boven). Controleer na het vastleggen van de arbeidsovereenkomst of plaatsing of de juiste WW-premie is vastgelegd.

Wijzigen van het volgnummer in de arbeidsovereenkomst

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 531052

Vanaf nu is het mogelijk om het volgnummer van arbeidsovereenkomsten te wijzigen. Easyflex zal het veld 'Volgnummer' automatisch vullen met het volgnummer dat volgt op het nummer van de vorige arbeidsovereenkomst, maar dit kan dus aangepast worden. Bijvoorbeeld wanneer binnen een lopende arbeidsovereenkomst de indicatie 'Oproep' wijzigt van wel naar geen oproep. Je kunt op dat moment een nieuwe arbeidsovereenkomst aanmaken met de gewijzigde instelling en het volgnummer naar beneden aanpassen indien het feitelijk geen nieuwe overeenkomst betreft.

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie flexwerkers' is een autorisatie toegevoegd om het volgnummer te mogen wijzigen. Indien de autorisatie niet is ingesteld heeft iedereen de rechten om het volgnummer aan te passen.

Overgang fase naar periode/keten t.b.v. payrollovereenkomsten

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 530432

Vanaf 1-1-2020 vallen payrollovereenkomsten niet meer onder de werkingssfeer van de ABU en NBBU cao. Dit betekent dat payrollovereenkomsten vanaf deze datum niet meer in het fasesysteem ingedeeld mogen worden maar in het periode/keten systeem vallen. Per deze datum vervalt het uitzendbeding voor payroll en bestaande arbeidsovereenkomsten in de fasesystematiek lopen door tot de einddatum hiervan. Bij verlenging van die overeenkomst dient er een arbeidsovereenkomst in het periode/keten systeem aangemaakt te worden. Raadpleeg voor meer informatie de wetgeving en de overgangsregeling omtrent payrolling.

In Easyflex hoef je hiervoor niet meer de historie van de flexwerker te wijzigen. Heb je een flexwerker met historie in het fasesysteem en maak je voor een datum vanaf 1-1-2020 een nieuwe arbeidsovereenkomst aan op basis van een payrollovereenkomst dan krijg je contractadviezen voor periode/keten. Je dient dan zelf nog wel het goede volgnummer voor het contract te selecteren. 

Extra vermeldingen op de loonspecificatie

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Flexwerkers / Vaste medewerkers 
Tabblad: Loonspecificaties 
Melding: 528279

Voor de loonspecificaties is het vanaf 2020 verplicht om de volgende vermeldingen hierop te tonen:
- of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is; 
- of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd of niet; 
- of de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is of niet.

Deze vermeldingen worden vanaf nu getoond op alle nieuw aan te maken loonspecificaties.

Cao inlener verplicht bij leveringswijze Payroll vanaf 30-12-2019

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Plaatsing / Relaties 
Tabblad: Werk en personeel / Overige gegevens 
Melding: 530144

Vanaf 30-12-2019 is het verplicht om bij plaatsingen met leveringswijze 'Payroll' de cao van de inlener vast te leggen. Er kan gekozen worden uit de cao's die zijn vastgelegd bij de relatie op het tabblad 'Overige gegevens'. Het is mogelijk om bij 1 relatie meerdere cao's te selecteren. De cao die je selecteert op het tabblad 'Overige gegevens' wordt beschouwd als de hoofd-cao. Het advies is om de cao vast te leggen bij alle inleners waar je Payrollplaatsingen hebt. Zo kan er in de plaatsingen altijd een keuze gemaakt worden. In bestaande Payrollplaatsingen wordt de hoofd-cao van de inlener vastgelegd.

Melding op controlelijst flexwerker indien studentenbaan onterecht aan staat

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Flexwerkers 
Tabblad: Controlelijst 
Melding: 530453

Jongeren onder de 21 jaar kunnen in aanmerking komen voor een lage WW-premie, afhankelijk van het aantal uren dat zij per aangiftetijdvak werken. In het aangiftetijdvak waarin de jongere 21 jaar wordt, mag de lage premie nog toegepast worden (behalve als hij op de eerste dag 21 jaar wordt). Je bent zelf verantwoordelijk voor het aan- en uitzetten van de studentenbaan op het tabblad 'cao-overige' bij de flexwerker. Indien de studentenbaan nog aan staat terwijl de flexwerker de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft, volgt er een melding op de controlelijst van de flexwerker. Er kan niet verloond worden indien de studentenbaan en lage premie nog aan staan bij een flexwerker van 21 jaar of ouder. Leg met ingang van de dag waarop de flexwerker 21 jaar wordt een nieuwe situatie vast met de studentenbaan uitgevinkt en de van toepassing zijnde WW-premie.

Nieuw matchobject 'WW-premie' beschikbaar

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Matching 
Melding: 530521

Vanaf nu is het mogelijk om te matchen (Frontoffice > Matching) op de ww-premie die vastgelegd is bij de flexwerker. Je kunt matchen op de hoge/lage WW-premie maar kunt ook aangeven of je de flexwerkers in het resultaat wilt opnemen waarbij de studentenbaan aan staat. Er zijn tevens drie kolommen beschikbaar gesteld via 'Uitvoer samenstellen'. Het betreft de volgende kolommen: Datum WW-premie, Studentenbaan en WW-premie instelling.

Kolommen 'Ingangsdatum plaatsing', 'Oproepkracht' en 'Leveringswijze plaatsing' beschikbaar via uitvoer samenstellen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 530309

In 'Frontoffice > Matching' zijn extra uitvoerkolommen toegevoegd in 'Uitvoer samenstellen'. Deze kolommen tonen de ingangsdatum en leveringswijze van de plaatsing. Daarnaast kan je inzien hoe het veld 'Oproep' gevuld is in de plaatsing. We adviseren je om voor de eerste verloning van het nieuwe loonjaar deze instellingen te controleren, omdat ze van invloed zijn op de loonaangifte en de WW-premie.

Sectoren en sectorrisicogroepen kunnen hercoderen tbv sectorwijziging

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Sectoren hercoderen
Melding: 530726, 531037, 530704 en 530977

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen' is een nieuw tabblad 'BI > Sectoren hercoderen' beschikbaar waarin oude sectoren en sectorrisicogroepen gekoppeld kunnen worden aan nieuwe sectoren en sectorrisicogroepen. Middels de overzichten 'Sector hercoderen' en 'Sectorrisicogroep hercoderen' kunnen deze wijzigingen vervolgens worden doorgevoerd in de plaatsingen, arbeidsovereenkomsten en tarievenschema's. Let op! Dit nieuwe tabblad en het nieuwe overzicht zijn speciaal gemaakt voor sectorwijzigingen. We adviseren je dan ook hier alleen gebruik van te maken na overleg met het Easyflex Service Center over je sectorwijziging, voor een juiste voltooiing van alle stappen.

Het nieuwe tabblad komt pas beschikbaar nadat je dit beschikbaar gesteld hebt via 'Beheer > Programmarechten'. Selecteer hier de rol voor wie het tabblad beschikbaar moet zijn en zet een vinkje achter het nieuwe tabblad. Het nieuwe overzicht stel je beschikbaar via 'Beheer > Aansturing overzichten'. Ook aan het overzicht kan een autorisatierol gekoppeld worden.

Sectorindeling in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen niet meer beschikbaar

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Algemeen
Melding: 530254

Het veld 'Sectorindeling' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen' is vanaf nu niet meer beschikbaar. De sectorindeling kan per loonheffingennummer met een ingangsdatum worden vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonbelasting'.

Wegens het doorvoeren van deze wijziging is er een mergefield ten behoeve van de templates overbodig geworden. Als het mergefield in gebruik is krijg je tijdens het genereren van de template een melding dat de opgevraagde informatie niet in gebruik is. Het gaat om de mergefields (WM:sectorindeling_nummer) en WM:sectorindeling.

Overzicht 'Automatisch uitbetalen' uitgebreid met feestdag regels uit de uitzend cao

Module: Backoffice 
Onderdeel: Overzichten 
Overzicht: Automatisch uitbetalen 
Melding: 530246

Wanneer je bij het overzicht 'Automatisch uitbetalen' een feestdag volgens de voorwaarden van de uitzend cao wilt uitbetalen is dit met een aantal simpele stappen te realiseren. Bij ‘Procesbeschrijving > Automatisch uitbetalen’ staat beschreven hoe je dit het beste kunt doen.

Periodiek signalering na 26 gewerkte weken bij zowel ABU als NBBU

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers 
Tabblad: Cao-overige 
Melding: 530239

Vanaf 30-12-2019 wordt na 26 gewerkte weken gesignaleerd of een flexwerker recht heeft op een periodiek. Dit geldt zowel voor de ABU als NBBU. In de plaatsing van de flexwerker moet op het tabblad 'Lonen en tarieven' gekozen zijn voor 'Uitzend cao en 'Allocatie'. De melding komt op het overzicht 'Signaleringen' als er een controle op fasewijziging plaatsvindt. Vanaf 30-12-2019 heeft de flexwerker recht op maximaal twee periodieken. Periodiek 1 na 26 gewerkte weken en periodiek 2 na 52 gewerkte weken. Je legt de periodieken vast op het tabblad 'cao-overige' bij de flexwerker. Vervolgens leg je een nieuwe loon- en tariefafspraak in de plaatsing vast. Nu vindt er een controle op het nieuwe minimum (cao) uurloon plaats.    

Ingangsmaand reserveringsschema mogelijk vanaf 30 december 2019

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Reserveringsschema
Melding: 530631

De nieuwe ABU/NBBU cao gaat in per 30 december 2019. Met ingang van deze nieuwe cao is het percentage vakantiegeld verhoogd. Om dit vanaf deze datum toe te kunnen passen kies je in de reserveringsschema's in het jaar 2019 bij ‘Maand’ voor de optie ’30 december 2019'.

Ketenregeling gewijzigd naar 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 529864

Per 1-1-2020 is de duur van de ketenregeling aangepast naar 3 jaar. Werkgever en werknemer kunnen vanaf 1-1-2020 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Voorheen waren dit 3 tijdelijke contracten in 2 jaar. 

Cao Code op tabblad 'Algemeen' bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen'

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Algemeen
Melding: 531138

Op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen' is een nieuw veld 'Cao codes' beschikbaar. Aan de hand van de gekozen optie bij 'Volgt regelgeving van' is de juiste cao code voor de flexwerkers en vaste medewerkers aangevinkt. Deze instelling kan worden gewijzigd. De cao code wordt in de loonaangifte meegestuurd.

Bij HollandZorg kunnen ook collectiviteitsnummer van 8 cijfers worden vastgelegd

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Verzekeraar
Melding: 530476

HollandZorg verstrekt per 2020 collectiviteitsnummers van 8 cijfers. Daarom is het vanaf nu mogelijk om in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Verzekeraar' bij HollandZorg ook collectiviteitsnummers van 8 cijfers vast te leggen. Bestaande 4-cijferige collectiviteitsnummers worden ook nog steeds ondersteund.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

'Scholingsfonds' gewijzigd naar 'Duurzame inzetbaarheid'

Module: Easyflex
Melding: 530386

Waar in de oude ABU en NBBU cao gesproken wordt over 'Scholing’ of 'Scholingsfonds’, wordt hiervoor in de nieuwe cao (m.i.v. 30-12-2019) de term 'Duurzame inzetbaarheid’ gebruikt. Dit is dan ook aangepast op alle plekken in Easyflex waar deze term gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de reserveringsschema's.

Knop 'Weken' op tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Cao-overige' vanaf nu altijd zichtbaar

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 531117

De knop 'Weken' op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Cao-overige' is vanaf nu zowel bij periode/keten systeem als het fasesysteem beschikbaar.

Opgelost

Geblokkeerde voorschotten kunnen vrijgeven

Module: Backoffice
Tabblad: Betalingsverkeer
Melding: 529952

Als de loonbetaling van een flexwerker is geblokkeerd, dan worden ook uit te betalen voorschotten voor deze flexwerker geblokkeerd. Geblokkeerde voorschotten kunnen vanaf nu (net als andere geblokkeerde betalingen) worden vrijgegeven zodat deze uitbetaald worden. Hiervoor ga je naar 'Backoffice > Betalingsverkeer' en selecteer je het geblokkeerde voorschot. Vervolgens wijzig je rechts onderin het bedrag in het veld 'Blokkeren' naar 0 zodat het volledige bedrag bij 'Te verwerken' komt te staan. Na opslaan zal het gedeblokkeerde voorschot worden uitbetaald zodra het overzicht 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)' wordt aangemaakt voor het soort betaling 'Voorschotten'.

Arbeidsongeschiktheidsmelding van een flexwerker met de status 'Arbeidshandicap' is aangepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 529727

In de arbeidsongeschiktheidsmelding van een flexwerker waarbij op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' voor 'Arbeidshandicap' is gekozen, wordt niet langer de tag 'BedrSvLoonPerDagGedWerkenTijdAo' meegestuurd.

Tussenvoegsel gebruiker inlener.com kan verwijderd worden

Module: Inlener.com
Onderdeel: Mijn gegevens
Tabblad: Gegevens wijzigen
Melding: 528889 

Als je op het urenportaal van de inlener de naam van de gebruiker wijzigde en hier een naam met een tussenvoegsel invoerde, dan kon je het tussenvoegsel later niet meer verwijderen. Dit is opgelost.

Easyflex2GO

versie 1.0.37 t/m 1.0.39

Mogelijkheid om te filteren op lege/nieuwe vertalingen

Vanuit 'Beheer > Vertalingen' is het nu mogelijk om te filteren op lege vertalingen. Indien er nieuwe vertalingen nodig zijn kun je op deze manier de lege velden eruit filteren en invullen.

Contactpersonen worden nu opgeslagen

Wanneer je in een aanmelding een contactpersoon toevoegt of aanpast wordt deze opgeslagen. Ook is het mogelijk om dit aan te passen op de relatiekaart.

Easyflex Planning 

 • De instellingen app is vanaf nu toe te kennen vanuit de rollen/rechten app

 • De layout van de PDF  van de export totaalplanning is verbeterd

 • Het toepassen van filters doorliep niet altijd de hele keten aan geopende sheets, dit is opgelost

 • De export van de totaalplanning neemt nu ook de aan- en uitgevinkt 'oogjes' mee

 • Het opslaan van wijzigingen in de rechten is versneld

 • Een eerste versie voor het importeren van een dienstplanning is toegevoegd

 • Aanvragen worden nu standaard gefilterd op status (actief)

 • Bij de details van een gebruiker wordt vanaf nu de locatie getoond

 • In de detail van een gebruiker werd de login-naam niet meer getoond, dit is opgelost

CAO tool

 • Vanaf nu kunnen vergoedingen verrekend worden in het flexwerker en relatie deel

 • Het wisselen tussen bepaalde CAO regeltypes ging stuk, dit is opgelost

 • Er wordt in de CAO tool nu rekening met nieuwe en/of gewijzigde loon- en tariefafspraken

 • De bepaling van overschrijding limiet van vergoedingen werkte niet als er geen uren ingediend waren, dit is opgelost

 • Het wisselen tussen timesheets zorgde er in sommige gevallen voor dat het detailscherm incorrect renderde, dit is opgelost

 • Komma-getallen worden als kilometer invoer niet meer geaccepteerd, dit moeten vanaf nu hele getallen zijn

 • 'Van' en 'tot' tijden zijn nu optioneel in de CAO regels van het type datumregel

 • Bij het versturen van de relatie uitnodiging voor het portaal wordt vanaf nu de toegang ook gelijk aangezet

 • Het urenbestand vanuit 'timesheets verstuurd naar easyflex' kan nu gedownload worden 

 • In het overzicht van de CAO regels word voor de tijdvakregels in het onderschrift van de regel meer informatie getoond 

 • Ingediende timesheets kunnen vanaf nu worden ingezien

 • Wanneer er in de werkmaatschappij geen gebruik meer wordt gemaakt van de afgeschafte 'geheime link', verdwijnt definitief de mogelijkheid om deze aan te maken

 • In het portaal worden voor flexwerkers wordt nu standaard de timesheet getoond voor de huidige periode

 • In het portaal voor de relatie zijn nu meer filters beschikbaar voor de planning

 • In het portaal wordt nu standaard 1 timesheet getoond, dit om een snellere ervaring te bieden

 • Een lege invoer wordt niet goed getoond, dit is opgelost

 • Bij het aanmaken van timesheets werd een melding over 'onopgeslagen wijziging' getoond, deze is weggehaald

 • De melding de wordt getoond wanneer een relatie een uitnodiging accepteert die inmiddels weer ingetrokken is is verduidelijkt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.