Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Overige gegevens

Op dit tabblad worden voor een aantal gegevens standaard instellingen vastgelegd omtrent declaraties, beloningen, tijdregistratie, beschikbare sectoren en standaard loon- en tarievenschema's.


Declaraties

De wijze van aanlevering en accordering van de urendeclaraties kan in dit veld worden vastgelegd. Afhankelijk van eerdere instellingen binnen de bedrijfsinstellingen zijn deze gegevens wel of niet te wijzigen.

Aanlevering urendeclaraties

In dit veld leg je vast welke aanlevering van urendeclaraties bij de relatie mogen worden toegepast. Deze gegevens worden eerder al bepaald binnen de bedrijfsinstellingen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratieperioden'. Afhankelijk van deze instellingen én de eventueel gekozen autorisatierol, zijn deze gegevens beschikbaar voor wijziging of is het niet meer mogelijk deze gegevens per relatie te wijzigen. De periode welke als standaard is aangemerkt binnen de bedrijfsinstellingen, wordt automatisch getoond. Wederom afhankelijk van de verdere instellingen (wel of geen andere declaratieperioden geselecteerd en autorisatierollen) kun je een keuze maken of is deze standaard instelling een vaste instelling en kun je deze niet meer wijzigen.

Accorderen urendeclaraties

In dit veld leg je vast welke accorderingsmethoden bij de relatie mogen worden toegepast. Deze gegevens worden eerder al bepaald binnen de bedrijfsinstellingen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaraties'. Afhankelijk van deze instellingen én de eventueel gekozen autorisatierol, zijn deze gegevens beschikbaar voor wijziging of is het niet meer mogelijk deze gegevens per relatie te wijzigen. De periode welke als standaard is aangemerkt binnen de bedrijfsinstellingen, wordt automatisch getoond. Wederom afhankelijk van de verdere instellingen (wel of geen andere declaratieperioden geselecteerd en autorisatierollen) kun je een keuze maken of is deze standaard instelling een vaste instelling en kun je deze niet meer wijzigen.

Beloningen

Beloningsregeling

De standaard beloningsregeling van de relatie kan in dit veld worden ingegeven:

  • Uitzend CAO
  • Inlenersbeloning

Wanneer de werkmaatschappij de regelgeving van de ABU volgt, wordt dit veld automatisch gevuld met Inlenersbeloning. Je kunt deze keuze wijzigen. Wanneer de werkmaatschappij de regelgeving van de NBBU volgt of binnen de bedrijfsinstellingen gekozen heeft voor de optie 'geen lidmaatschap van ABU of NBBU', wordt automatisch de inlenersbeloning getoond. Deze keuze kunt u niet meer wijzigen.

Aantal weken BRI signalering

Inlenersbeloning is de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of CAO.  Wanneer een relatie een afwijkende afspraak heeft in de CAO die zij hanteren kan dit hier ingegeven worden. Hier kun je het aantal weken ingeven waarna de inlenersbeloning gehanteerd dient te worden. Het is hierdoor mogelijk om af te wijken van de standaard, namelijk direct inlenersbeloning. Je hebt de mogelijkheid om 0 t/m 99 weken in te voeren.

Standaard werkweek

Wanneer een inlener een werkweek van minder dan 40 uren hanteert dien je dat hier vast te leggen. Het aantal uren wat je ingeeft dient tussen de 32 en 40 te liggen. Standaard is een werkweek 40 uur. Als je een afwijkend aantal uren heeft ingevuld, dus minder dan 40 uren, heeft dit gevolgen voor het te hanteren minimum uurloon. Let op: de uren moeten worden ingegeven als tijd, met achter de dubbele punt (:) maximaal 60 minuten. Bijvoorbeeld 36 en een half uur wordt 36:30. In plaats van een dubbele punt, kun je ook een gewone punt ingeven.

CAO

Hier leg je de cao van de inlener vast. Wanneer je de zoekknop selecteert worden alle CAO's getoond die volgens de documentatie van de Belastingdienst beschikbaar zijn. Je kunt één of meerdere cao's selecteren. Bij meerdere cao's wordt de cao die je selecteert in de keuzelijst als 'hoofd cao' beschouwd. Bij plaatsingen met de leveringswijze 'Payroll' is het vastleggen van een cao verplicht en je hebt in de plaatsing alleen de keuze uit de cao('s) die zijn vastgelegd bij de relatie. De 'hoofd cao' van de relatie wordt als standaard geselecteerd in de plaatsing.

Netto equivalent wettelijk minimumloon

Afwijkend percentage inhouden

Standaard mag er 25% van het bruto wettelijk minimumloon netto worden ingehouden voor huisvesting. Volgens het Fair Produce keurmerk van de champignonteelt is dit percentage slechts 20%. In dit veld heb je dus de keuze tussen de standaard 25% of het afwijkende percentage van 20%. Een aantal aandachtspunten:


  • Als een flexwerker gedurende een loontijdvak bij ten minste 1 relatie heeft gewerkt waar de afwijkende instelling aanstaat dan wordt op het totale loon van dat loontijdvak 20% toegepast.
  • Eenmaal in een loontijdvak 20% ingehouden blijft dit 20%. Dus stel dat je in hetzelfde loontijdvak hebt verloond bij een relatie waar de instelling op 25% staat én een relatie waar de instelling op 20% staat, en je boekt de uren van de relatie die op 20% staat terug. Dan blijft de inhouding voor huisvesting op basis van 20%. Je kunt wel het volledige tijdvak terugboeken naar 0 en het tijdvak opnieuw verlonen. Als je dan alleen uren verloond bij de relatie die op 25% staat, dan wordt er weer 25% toegepast.
  • Het wijzigen van de instelling bij de relatie kan herrekend worden.
  • Op de loonspecificatie in de 'Toelichting' is het zichtbaar dat maar 20% van het (jeugd)WML is gebruikt voor de huisvesting.

Tijdregistratie

Activeren koppeling tijdregistratie

Tijdregistratiesysteem

Standaard staat deze instelling op 'N.v.t.', wanneer je voor deze relatie gebruik gaat maken van het tijdregistratiesysteem selecteer je d.m.v. de pijltjestoets het gewenste tijdregistratie systeem.

Declaratiestatus

Standaard staat deze instelling op de geselecteerde status in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Tijdregistratie'. Wanneer je de instelling wilt wijzigen selecteer je d.m.v. de pijltjestoets de gewenste declaratiestatus.

E-mailadres (Alleen bij Atimo)

Na het selecteren van 'Atimo' wordt u om een e-mailadres gevraagd, hier vul je het e-mailadres in welke je relatie heeft gekregen van Atimo. Het is nu mogelijk om per plaatsing, zowel bestaand als nieuw, aan te geven of gewerkte uren worden aangeleverd d.m.v. het tijdregistratiesysteem. Deze instelling leg je vast in het tabblad Factuuradres bij 'Frontoffice > Relaties > Aanvragen en plaatsingen'.

Overige

Verlengen voorlopige einddatum plaatsing

Zodra de instelling in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen > Voorlopige einddatum plaatsing' aan staat kun je het invulveld invullen. Zodra je hier het gewenste aantal dagen invult worden de plaatsingen met een voorlopige einddatum die gekoppeld zijn aan deze relatie verlengt met het zelfde aantal dagen verlengt. Het aantal dagen moet altijd meer zijn dan 0. Deze instelling is leidend t.o.v. de instelling op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen > Voorlopige einddatum plaatsing'. Op de dag van de voorlopige einddatum zal in de avond middels een automatisch proces de einddatum verlengd worden met het door jou ingestelde aantal dagen. Indien er plaatsingen verlengd zijn óf indien er plaatsingen zijn die verlengd hadden moeten worden maar waarbij dit door een probleem niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt er een rapport aangemaakt en getoond in 'Backoffice > Exporteren en printen'. Het rapport heet 'Plaatsingen automatisch verlengen'. Hierin zie je tevens met hoeveel dagen de plaatsing is verlengd. 

Plaatsingen zonder beding ook verlengen

Zodra de instelling in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen > Voorlopige einddatum plaatsing' aan staat kun je het invulveld invullen. Met de checkbox aan worden plaatsingen zonder beding met een voorlopige einddatum automatisch verlengd. Het betreft plaatsingen met leveringswijze 'Uitzendwerk' en geldt voor flexwerkers in alle fases. Op de dag van de voorlopige einddatum zal in de avond middels een automatisch proces de einddatum verlengd worden met het door jou ingestelde aantal dagen bij de relatie zelf dan wel in Beheer. De verlengde plaatsingen komen tevens in het rapport 'Plaatsingen automatisch verlengen' te staan.

Beschikbare sectoren

Alle sectoren die in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren' zijn aangemaakt, staan in de lijst. Per relatie kunnen sectoren worden ge(de)selecteerd. De geselecteerde sector(en zijn beschikbaar in plaatsingen die bij die relatie worden aangemaakt (mits de ingangsdatum van de loon- en tariefafspraak binnen de begin- en einddatum van de sector valt). Als in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen' het afschermen van sectoren is aangevinkt, dan kan de keuzeselectie in de plaatsing nog kleiner zijn. Of de sector standaard geselecteerd is, hangt af van de instelling bij de sector zelf in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren'.

Middels de knop '(De)selecteer alles' kun je alle sectoren met één druk op de knop (de)selecteren.

Beschikbare standaard loonschema's

Als je standaard loonschema's hebt vastgelegd in het onderdeel 'Beheer > Loon- en tariefafspraken' dan worden deze hier getoond. In de schema's heb je aangegeven of deze standaard beschikbaar zijn in een plaatsing. In dit scherm zie je aan het afvinkveld of het schema standaard beschikbaar is. Indien gewenst kun je hier van af wijken. Het onderhouden van de beschikbaarheid is alleen mogelijk voor medewerkers die zijn geautoriseerd 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen > Autorisatie onderhoud'. Indien je geen autorisatierol hebt vastgelegd kan iedere medewerker de beschikbaarheid aanpassen.

Rechts bovenaan dit overzicht staat een zoek-veld dat je kunt gebruiken om alleen die loonschema's te laten zien waarin de ingevoerde tekst voorkomt. Dit filter werkt op de naam van de schema's.

Beschikbare standaard tarievenschema's

Als je standaard tarievenschema's hebt vastgelegd in het onderdeel 'Beheer > Loon- en tariefafspraken' dan worden deze hier getoond. In de schema's heb je aangegeven of deze standaard beschikbaar zijn in een plaatsing. In dit scherm zie je aan het afvinkveld of het schema standaard beschikbaar is. Indien gewenst kun je hier van af wijken. Het onderhouden van de beschikbaarheid is alleen mogelijk voor medewerkers die zijn geautoriseerd 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen > Autorisatie onderhoud'. Indien je geen autorisatierol hebt vastgelegd kan iedere medewerker de beschikbaarheid aanpassen.

Rechts bovenaan dit overzicht staat een zoek-veld dat je kunt gebruiken om alleen die tarievenschema's te laten zien waarin de ingevoerde tekst voorkomt. Dit filter werkt op de naam van de schema's.

Afwijkende achtergrond lay-outs

Loonspecificatie

Hier kun je een afwijkende achtergrond lay-out vastleggen voor de loonspecificaties van alle flexwerkers die geplaatst zijn of geplaatst worden bij deze relatie. Let op: de afwijkende achtergrond lay-out geldt dan voor alle loonspecificaties van de flexwerker, dus ook bij andere plaatsingen. De afwijkende achtergrond lay-out word dan ook aangepast op tabblad 'Loonspecificaties' bij de flexwerkers.

Jaaropgave

Hier kun je een afwijkende achtergrond lay-out vastleggen voor de jaaropgaven van alle flexwerkers die geplaatst zijn of geplaatst worden bij deze relatie. Let op: de afwijkende achtergrond lay-out geldt dan voor alle jaaropgaven van de flexwerker, dus ook bij andere plaatsingen. De afwijkende achtergrond lay-out word dan ook aangepast op tabblad 'Jaaropgaven' bij de flexwerkers. 

Margefacturatie

Standaard factorschema is

Hier wordt het standaard factorschema getoond zoals is ingesteld op tabblad 'Beheer > Margefacturen > Factorafspraken per locatie'

Afwijkend factorschema

Hier kun je eventueel een afwijkend factorschema selecteren. Je hebt de keuze uit de factorschema's die zijn vastgelegd als 'Beschikbaar' voor de betreffende locatie op tabblad 'Beheer > Margefacturen > Factorafspraken per locatie'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.