Skip to main content
Skip table of contents

BO > Betalingsverkeer

Binnen dit onderdeel kun je een overzicht opvragen van alle verwerkte en nog te verwerken betalingen. Diverse filters kunnen hierbij worden ingesteld. Afhankelijk van de verleende autorisaties binnen de bedrijfsinstellingen, kun je gegevens van betalingen van lonen, voorschotten, spaarlonen, loonbeslagen en incasso's wijzigen (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Betalingsverkeer).

Filterinstellingen

In deze rubriek kun je een of meerdere filters instellen voor het selecteren van betaalbestanden.

Soort

Je kunt een filter instellen voor de soort van het betaalbestand. Je kunt een keuze maken uit de mogelijkheden waartoe je bent geautoriseerd.

 • N.v.t.
  standaard instelling
 • Loon
  betaalopdrachten met loon voor flexwerkers
 • Loonbeslag
  betaalopdrachten met loonbeslagen van flexwerkers
 • Incasso
  betaalopdrachten waarin een incasso is opgenomen
 • CAO-fonds
  betaalopdrachten met CAO-fonds betalingen van flexwerkers
 • Voorschot
  Betaalopdrachten uit te betalen voorschotten aan flexwerkers

Status

Je kunt een filter instellen betreffende de status van een betaalopdracht. Deze statussen zijn:

 • N.v.t.
  alle statussen worden getoond
 • Verwerken
  betaalopdrachten welke klaar staan voor verwerking
 • Geblokkeerd
  betaalopdrachten welke geblokkeerd staan
 • In bewerking
  betaalopdracht welke in bewerking zijn
 • Afgewikkeld
  betaalopdracht welke geheel zijn afgewikkeld
 • Voorschot
  Betaalopdrachten met voorschotten waarbij is gekozen voor betaling via de bank

Flexwerker

Je kunt een filter instellen voor de flexwerker waarvan je de betalingen wilt zien. Deze filter kan alleen geactiveerd worden indien er een keuze gemaakt is bij de filter 'Soort'.

Betaalbestand

Je kunt hier een betaalbestand selecteren waarvan je de betalingen wilt inzien, in principe doe je dit als je het betaalbestand wilt 'resetten' (zie volgende).

Betaalbestand volledig resetten

Nadat je bij 'Betaalbestand' een betaalbestand geselecteerd hebt kun je middels deze knop bevestigen dat je het geselecteerde bestand wilt resetten. Er wordt vervolgens een waarschuwing getoond die de gevolgen van deze actie weergeeft en als extra controle dien je een verificatiecode over te typen. Het resetten van een betaalbestand heeft tot gevolg dat alle betalingen uit het betreffende betaalbestand opnieuw de status 'Verwerken' krijgen zodat je de betalingen kunt aanpassen en opnieuw een betaalbestand kunt genereren voor deze betalingen. Deze optie kun je bijvoorbeeld gebruiken als het volledige betaalbestand is afgekeurd door je bank omdat 1 BIC/SWIFT code onjuist is. 

Tonen

Wanneer je de knop 'Tonen' activeert, worden alle regels getoond die aan de filterinstellingen voldoen. Easyflex toont van elke regel een zgn. hint met daarin de informatie of het een betaling voor een flexwerker of een betaling voor een relatie is. Wanneer je een bepaalde betaling daadwerkelijk selecteert, door middel van een muisklik, toont Easyflex alle gegevens omtrent deze betaling inclusief de detailinformatie. Door het activeren van de knop 'Raadplegen flexwerker' of 'Raadplegen relatie', wordt de betreffende flexwerker- of relatiekaart geopend.

Zoek op naam betreft

In dit zoekveld kun je specifieke betalingen zoeken die getoond worden in het 'grid' onder de filterinstellingen. Je kunt zoeken op de namen die getoond worden in de kolom 'Betreft'. Dit is de naam van de flexwerker of relatie, dus niet van de rekeninghouder.

Aangemaakt vanaf / tot en met

Je kunt een filter instellen met een periode waarin de betaalopdrachten zijn aangemaakt. Standaard wordt bij 'vanaf' en 'tot en met' de huidige systeemdatum getoond. Je kunt deze datum wijzigen en/of verwijderen.

Geagendeerd vanaf / tot en met

Je kunt een filter instellen met een periode waarin de betaalopdrachten geagendeerd (klaar voor betaling) zijn. Deze filter kun je alleen maar instellen wanneer bij 'Status' gekozen is voor 'N.v.t.' of 'Verwerken'.

Verwerkt vanaf / tot en met

Je kunt een filter instellen met een periode waarin de betaalopdrachten verwerkt zijn. Deze filter kun je alleen maar instellen wanneer bij 'Status' gekozen is voor 'N.v.t.' of 'Afgewikkeld'.

 

Detailinformatie

Wanneer de status van de betaling 'afgewikkeld' is, kun je in deze detailinformatie niets meer wijzigen. Je kunt alleen nog maar gegevens raadplegen.

Naam rekeninghouder

De naam van de rekeninghouder wordt getoond. Easyflex voert een controle uit op een eventueel geselecteerde autorisatierol. Wanneer je over deze autorisatierol beschikt, kun je deze gegevens wijzigen, wanneer je niet over deze autorisatierol beschikt, kunt deze gegevens alleen maar raadplegen.

Plaats rekeninghouder

De plaats van de rekeninghouder wordt getoond. Easyflex voert een controle uit op een eventueel geselecteerde autorisatierol. Wanneer je over deze autorisatierol beschikt, kun je deze gegevens wijzigen, wanneer je niet over deze autorisatierol beschikt, kunt deze gegevens alleen maar raadplegen.

Land rekeninghouder

Het land van de rekeninghouder wordt getoond.

Kenmerk

Wanneer er een kenmerk is meegegeven aan de betaling, wordt dit kenmerk in dit veld getoond. Easyflex voert een controle uit op een eventueel geselecteerde autorisatierol. Wanneer je over deze autorisatierol beschikt kun je deze gegevens wijzigen. Wanneer je niet over deze autorisatierol beschikt kun je deze gegevens alleen maar raadplegen.

Rekeningtype

Het rekeningtype van de betaalopdracht wordt getoond, dit is de betaalwijze aan de flexwerker, bijvoorbeeld ING giro, Bank binnenland, bank wereldwijd of Bank EU land. Easyflex voert een controle uit op een eventueel geselecteerde autorisatierol. Wanneer je over deze autorisatierol beschikt, kun je deze gegevens wijzigen, wanneer je niet over deze autorisatierol beschikt, kun je deze gegevens alleen maar raadplegen.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de flexwerker wordt getoond. Easyflex voert een controle uit op een eventueel geselecteerde autorisatierol. Wanneer je over deze autorisatierol beschikt, kun je deze gegevens wijzigen, wanneer je niet over deze autorisatierol beschikt, kun je deze gegevens alleen maar raadplegen. Het is mogelijk om een 10-cijferig rekeningnummer in te voeren.

BIC/SWIFT code

De BIC/SWIFT code is een internationale code die banken gebruiken voor betalingsverkeer. Iedere bank heeft een eigen BIC code. Wanneer er een rekeningnummer is ingegeven bij de flexwerker en/of relatie met een BIC/SWIFT code wordt deze automatisch getoond.Het selecteren van een afwijkende BIC/SWIFT code kunt u doen door de knop 'Zoeken' te selecteren. Wanneer je een IBAN nummer van een bank in Nederland hebt ingevoerd, zal de BIC/SWIFT CODE automatisch gevuld worden.

Eerste incasso van reeks

Wanneer er bij de relatie op het tabblad 'Facturatie' is aangevinkt dat het bij de incasso gaat om 'Eerste incasso van reeks' wordt dit veld hier automatisch gevuld.Let op: wanneer deze optie is aangevinkt, duurt het 5 werkdagen wanneer deze verwerkt wordt.

Soort incasso

Wanneer er sprake is van automatische incasso is er op het tabblad 'Facturatie' bij de relatie ingegeven bij 'SEPA incasso' of het om Business to Consumer gaat of Business to Business.

Business to Consumer

Je huidige machtigingen in Nederland blijven geldig voor het Business to Consumer Incasso. Om van de Business to Consumer Incasso gebruik te maken, voeg je extra gegevens toe aan de machtiging. Dit is vanuit Europese Regelgeving een vereiste voor het gebruik van het Europees Incasso. Het Business to Consumer Incasso kun je gebruiken voor het incasseren van je particuliere en je zakelijke klanten. Het betaaltermijn bij ‘Business to Consumer’ is minimaal 2 werkdagen. Als het een eerste incasso in reeks betreft zal dit 5 werkdagen zijn.

Business to business

Het Business to business Incasso kun je gebruiken voor het incasseren van je zakelijke klanten. Het Business to business Incasso onderscheidt zich van het Business to Consumer Incasso door het feit dat de geïncasseerde geen terugboekrecht heeft. Om gebruik te maken van het Business to business Incasso moet je nieuwe machtigingen vragen aan je klanten. Je klant moet zijn machtiging laten registreren bij zijn bank. Het betaaltermijn bij ‘Business to business’ is minmaal 1 werkdag.

Matchtiging ID

Wanneer er sprake is van automatische incasso is er op het tabblad 'Facturatie' bij de relatie het machtiging ID ingegeven bij 'SEPA incasso'. Dit veld wordt hier automatisch gevuld.

Datum ondertekening

Wanneer er sprake is van automatische incasso is er op het tabblad 'Facturatie' bij de relatie de datum ondertekening van de machtiging voor automatische incasso ingegeven bij 'SEPA incasso'. Dit veld wordt hier automatisch gevuld.

Aangemaakt op

De datum waarop de betaalopdracht is aangemaakt wordt getoond.

Verwerkt op

Wanneer de betaalopdracht verwerkt is, wordt de datum waarop dit gedaan is getoond.

Oorspronkelijke bedrag

Het oorspronkelijke bedrag van de betaalopdracht wordt getoond. Dit bedrag kun je niet wijzigen.

Reeds eerder verwerkt

Indien er eerder een betaling is gedaan betreffende de geselecteerde betaalopdracht, wordt het bedrag in dit veld getoond. Dit bedrag kun je niet wijzigen.

Saldo nog te verwerken

Indien er reeds eerder een betaling is gedaan betreffende de geselecteerde betaalopdracht, wordt het oorspronkelijke bedrag minus bedrag reeds eerder verwerkt in dit veld getoond. Dit bedrag kun je niet wijzigen.

Vervallen / Blokkeren

Betalingen kunnen op 'Vervallen' of 'Blokkeren' worden gezet.

Vervallen

Wanneer je een betaling op 'Vervallen' zet, wordt het ingegeven bedrag niet meer uitbetaald.

Blokkeren

Wanneer je een betaling op 'Blokkeren' zet, wordt het bedrag geblokkeerd en kun je het op een later tijdstip nog uitbetalen. Gedeblokkeerde betalingen worden niet automatisch betaalbaar gesteld zodra je de blokkering hebt opgeheven. 

Indien er eerder een betaling op 'Vervallen' of 'Blokkeren' is gezet, worden deze gegevens getoond. Easyflex voert een controle uit op een eventueel geselecteerde autorisatierol. Wanneer er geen autorisatierol is geselecteerd of wanneer je over de betreffende autorisatierol beschikt, kun je deze gegevens invoeren en/of wijzigen, wanneer je niet over deze autorisatierol beschikt, kun je deze gegevens alleen maar raadplegen (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Betalingsverkeer).

Let op: geblokkeerde betalingen die gedeblokkeerd worden kunnen niet verrekend worden met negatieve bedragen van de flexwerker.

Reden onvolledige betaling

Wanneer je een bedrag op 'Vervallen' of 'Blokkeren' zet, ben je verplicht een reden op te geven. Deze reden wordt bij de flexwerker in de detailgegevens getoond.

Te verwerken

Het te verwerken bedrag betreffende de geselecteerde betaalopdracht wordt getoond.

Niet verwerken voor

Je dient aan te geven voor welke datum de betaling nog niet verwerkt mag worden. Met de knop 'standaarddatum' selecteer je de huidige systeemdatum. Easyflex voert een controle uit op een eventueel geselecteerde autorisatierol. Wanneer er geen autorisatierol is geselecteerd of wanneer je over de betreffende autorisatierol beschikt, kun je de datum wijzigen, wanneer je niet over deze autorisatierol beschikt, kunt de datum niet meer wijzigen (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Betalingsverkeer).


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.