Skip to main content
Skip table of contents

BI > Kostprijzen

Dit tabblad biedt je de mogelijkheid om kostprijzen te berekenen. Zo kun je heel gemakkelijk na het wijzigen van bepaalde gegevens, welke van invloed zijn op de kostprijs, een nieuwe berekening uitvoeren. Tevens kun je detail informatie opvragen omtrent de opbouw van de kostprijs. Je kunt dit tabblad pas verwerken nadat je het tabblad 'Loonjaren' hebt verwerkt (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonjaren).


Loonjaar

Easyflex toont automatisch het huidige loonjaar. Je kunt dit, indien gewenst, wijzigen.

Methode kostprijsberekening

Je hebt de keuze tussen 'Oorspronkelijk' en 'Alternatief'. Afhankelijk van het loonjaar hebben deze keuzes een andere werking.

Tot en met loonjaar 2018:
Tot en met het loonjaar 2018 kun je alleen kiezen voor 'Oorspronkelijk'.

Loonjaar 2019 tot en met 2021:
Vanaf het loonjaar 2019 tot en met het loonjaar 2021 kun je kiezen tussen 'Oorspronkelijk' en 'Alternatief'.

De alternatieve methode bevat voor de loonjaren 2019 t/m 2021 de volgende verbeteringen:

 • Kostprijs voor Loon overwerkuren (100% deel én toeslageel) bevat geen 'Voorzieningen (aftrekposten)' en geen 'Voorzieningen (overige)' meer.
 • Kostprijs voor Belaste vergoedingen bevat geen 'Voorzieningen (aftrekposten)' en geen 'Voorzieningen (Overige)' meer. Het gaat hierbij om alle looncomponenten behorende onder: vergoedingen belast', 'Vergoedingen belast/onbelast' en 'Reiskostenvergoedingen belast/onbelast'.
 • Kostprijs voor Loon onregelmatige uren (toeslagdeel) bevat geen 'Voorzieningen (overige)' meer. Of deze 'Voorzieningen (aftrekposten)' bevat is afhankelijk van de gekozen instelling in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > StiPP onder 'Premie berekenen over'. Hier stel je namelijk in of je over het toeslagdeel van een onregelmatig uur wel of geen pensioen wilt opbouwen.

Vanaf loonjaar 2022:
Omdat het pensioengevend salaris voor StiPP wijzigt met ingang van het loonjaar 2022, heeft dit gevolgen voor de kostprijsberekening voor de loonjaren 2022 en verder. De verschillen tussen de beide methodes zijn vanaf het loonjaar 2022 als volgt:

 • Zowel de 'Oorspronkelijke' als de 'Alternatieve' methode kijken per looncomponent naar de instelling 'SVW: Ja/Nee' om te bepalen of er 'Voorzieningen (aftrekposten)' worden toegepast op de kostprijs van het betreffende looncomponent. Looncomponenten met de instelling 'SVW: Ja' bevatten wel een opslag voor 'Voorzieningen (aftrekposten)' omdat deze looncomponenten tot de pensioengrondslag behoren. Looncomponenten met de instelling 'SVW: Nee' bevatten geen opslag voor 'Voorzieningen (aftrekposten)' omdat deze looncomponenten niet tot de pensioengrondslag behoren.
 • Kostprijs voor Loon overwerkuren (100% deel én toeslageel) bevat geen 'Voorzieningen (overige)' wanneer er wordt gekozen voor de 'Alternatieve' methode.
 • Kostprijs voor Belaste vergoedingen bevat geen 'Voorzieningen (Overige)' wanneer er wordt gekozen voor de 'Alternatieve' methode. Het gaat hierbij om alle looncomponenten behorende onder: 'Vergoedingen belast', 'Vergoedingen belast/onbelast' en 'Reiskostenvergoedingen belast/onbelast'.
 • Kostprijs voor Loon onregelmatige uren (toeslagdeel) bevat geen 'Voorzieningen (overige)' wanneer er wordt gekozen voor de 'Alternatieve' methode.

Berekenen kostprijzen

Door het activeren van de knop 'Berekenen', start je het programma waarmee de kostprijzen worden berekend. Het berekenen van kostprijzen is alleen mogelijk voor het operationele loonjaar.

Raadplegen kostprijzen

Nadat de kostprijsfactoren zijn berekend, kun je deze raadplegen door het activeren van de knop 'Raadplegen'. Easyflex toont je een scherm, waarin je per sector, per looncomponent en per maand de kostprijsfactoren kunt raadplegen.

Jaar

Easyflex toont het jaar dat je eerder hebt geselecteerd bij loonjaar.

Sectornaam - sectorcode

Door het activeren van de pijltjestoets, kun je een keuze maken uit alle sectoren ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren'). Je kunt hier alleen kiezen voor de sectoren welke in het aangegeven jaar actief zijn.

Schemanaam - schemacode

Dit veld wordt automatisch gevuld met het (opslagen)schema behorende bij de door jou geselecteerde sector.

Sectorrisicogroep

Ook dit veld wordt automatisch gevuld met de sector risicogroep behorende bij de door jou geselecteerde sector.

Fase en beroepsgroep IB+IIB

De sectorrisicogroepen IB + IIB kennen verschillende AZV percentages. Dit is afhankelijk van de fase en van de beroepsgroep. Indien je bij 'Sectornaam - sectorcode' een sector kiest die gekoppeld is aan IB + IIB kun je hier dus de juiste fase en beroepsgroep selecteren. In andere gevallen wordt dit veld automatisch gevuld.

Looncomponent

Door het activeren van de pijltjestoets, kun je een keuze maken uit de beschikbare looncomponenten.

Maand

Door het activeren van de pijltjestoets, kun je een keuze maken uit die maanden waarin wijzigingen hebben plaatsgevonden welke betrekking hebben op de kostprijs.

Soort pensioen

Je kunt aangeven voor welke pensioenregeling je de kostprijs wilt raadplegen. Je hebt de keuze uit:

 • Zonder/basispensioen
 • Pluspensioen

WW-premie (vanaf 2020)

Je kunt aangeven voor welke WW-premie je de kostprijs wilt raadplegen. Je hebt de keuze uit:

 • Hoge premie
 • Lage premie


Kostprijsfactoren voor uitzendwerk

In deze velden worden de kostprijsfactoren voor uitzendwerk getoond.

Voor het 100% deel

De kostprijs voor het 100% deel wordt getoond.

Voor het toeslag deel

De kostprijs voor het toeslag deel wordt getoond.

Kostprijsfactoren voor vakantiewerk

In deze velden worden de kostprijsfactoren voor vakantiewerk getoond. Deze groep wordt apart getoond, omdat vakantiekrachten (scholieren, studenten en andere studerenden in de periode van 1 juni tot en met 30 oktober) bijvoorbeeld geen recht hebben op o.a. bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen.

Voor het 100% deel

De kostprijs voor het 100% deel wordt getoond.

Voor het toeslag deel

De kostprijs voor het toeslag deel wordt getoond.

Kostprijsfactoren voor AOW gerechtigd

In deze velden worden de kostprijsfactoren voor AOW gerechtigde getoond. Deze groep wordt apart getoond, omdat voor flexwerkers boven de 65 jaar niet alle sociale premies hoeven te worden afgedragen.

Voor het 100% deel

De kostprijs voor het 100% deel wordt getoond.

Voor het toeslag deel

De kostprijs voor het toeslag deel wordt getoond.
Indien de ORT reservering is ingericht zal deze in de kostprijs berekening van het toeslagdeel van het looncomponent 'Loon onregelmatige uren' getoond worden. In het looncomponent dient dan bij 'Reserveren over toeslagdeel' de optie 'ORT reservering' ingericht te zijn.

Detail

Wanneer je de knop 'Detail' activeert, toont Easyflex je de detailgegevens omtrent de kostprijsberekening.
De opbouw voor deze loonsom is als volgt:

Loonopslagen
- wachtdagencompensatie
-----------------------+

Reserveringen (Flexwerker I)
- kort verzuim
- feestdagen
- vakantiedagen
- arbeidsduurverkorting
----------------------------+

Reserveringen (Flexwerker II)
- vakantiegeld
----------------------------+

Sociale verzekeringen
- ZVW
- WW (Awf)
- WIA basispremie (Aof)
- WIA gedifferentieerde premie (Aok)
- AZV
- Sectorpremie - WW (Wgf)
- Uniforme premie WAO (Aok) + gedifferentieerde premie WGA
----------------------------+

Voorzieningen (Aftrekposten)
- Pensioenen (PVF basis OF plus)
----------------------------+

Voorzieningen (Overige)
- SER afdracht (W.O.R.)
- Scholingsfonds ( Vanaf 1 januari 2012 wordt voor de ABU in het toeslagdeel voor loon overwerk geen percentage meegenomen voor sociaal fonds en scholingsfonds)
- Sociaal fonds
( Vanaf 1 januari 2012 wordt voor de ABU in het toeslagdeel voor loon overwerk geen percentage meegenomen voor sociaal fonds en scholingsfonds)

- Contractverplichting
- Arbeidsongeschiktheid
----------------------------+

Loonsom

Wanneer er voor bepaalde sociale verzekeringen en/of opslagen en reserveringen geen percentages zijn vastgelegd door je werkmaatschappij, kan de opbouw van de loonsom afwijken. Is er bijvoorbeeld geen WIA gedifferentieerde premie vastgelegd, wordt deze regel niet getoond in de opbouw van de loonsom.

Let op: Indien je hebt ingesteld dat de opbouw van de reservering vakantiedagen geen onderdeel is van de grondslag voor de reservering vakantiegeld, dan toont Easyflex een * achter 'Vakantiegeld'.


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.