Skip to main content
Skip table of contents

FAQ CAO wijzigingen per 01-07-2023

Algemeen

Waar kan ik vinden welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden in Easyflex m.b.t. de cao wijzigingen per 01-07-2023?

Alle informatie kun je vinden in de procesbeschrijving 'CAO wijzigingen juli 2023'. 

Is het mogelijk om de acties uit te besteden aan Easyflex?

Ja, dat is mogelijk. In het handboek kun je via 'Documenten > Opdrachtbevestigingen' de opdrachtbevestiging (Opdrachtbevestiging CAO wijziging 1-7-2023) vinden voor het uitvoeren van deze acties. Deze opdrachtbevestiging kun je ingevuld en ondertekend retourneren naar easy2serve@easyflex.nl

Zijn de nieuwe modelovereenkomsten al beschikbaar gesteld in Easyflex? 

In verband met het in werking treden van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten per 1 juli 2023, hebben de ABU en NBBU aangepaste modelovereenkomsten opgesteld en beschikbaar gesteld. Deze modelovereenkomsten zijn aangepast met Easyflex mergefields en zijn beschikbaar in de templatebibliotheek. 

In 'Beheer > Document management > Templates > Bibliotheek' kun je de templates die je wilt gaan gebruiken selecteren en kiezen voor 'Kopiëren'. De templates worden dan toegevoegd aan de lijst met templates die in de Frontoffice module van jouw werkmaatschappij beschikbaar zijn (tabblad 'Overzicht'). Het gaat om de volgende templates die je kunt herkennen aan onderstaande titel maar ook aan de datum van 09-06-2023 (ABU) en 23-06-2023 (NBBU). 

ABU:
*A-01 fase A uitz.bed. uitzend cao
*A-02 fase A uitz.bed. inlenersbeloning

*A-03 fase A bepaalde tijd/zonder beding
*A-04 fase B
*A-05 fase C
*A-11 fase A pl. bev. uitzend cao
*A-11 fase AB pl. bev. uitzend cao
*A-11 fase C pl. bev. uitzend cao
*A-12 fase A pl. bev. inlenersbeloning
*A-12 fase AB pl. bev. inlenersbeloning
*A-12 fase C pl. bev. inlenersbeloning

Er is vanuit de ABU geen modelovereenkomst beschikbaar gesteld voor een overeenkomst fase B ULDB (uiteraard wel voor doorbetalingsverplichting). Mocht het voorkomen dat je in fase B uitsluiting van loondoorbetaling toepast kan hier een eigen document voor opgesteld worden.

NBBU:
*FW - Fase 1/2 uitzendbeding
*FW - OV fase 1/2
*FW - OV fase 1/2 ULDB
*FW - OV fase 3
*FW - OV fase 4

AZV premie

Moet ik wijzigingen doorvoeren wanneer we geen uitzendbeding toepassen?

Met ingang van juli 2023 wordt de AZV premie ook van toepassing op contracten zonder uitzendbeding in fase A / 1-2. Daarnaast wijzigen de maximum percentages die mogen worden ingehouden op het loon van de uitzendkracht, dus ook voor de contracten met uitzendbeding. Op tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen' zul je daarom de juiste percentages voor de AZV moeten ingeven m.i.v. juli. Hieronder wordt beschreven wat je wel/niet aan moet passen in welke situatie. 

 • Wijzigen maximum premiepercentages werknemer voor IA en IIA (flexwerkers met uitzendbeding): de percentages die je hier ingeeft gelden voor alle flexwerkers waarbij het uitzendbeding van toepassing is. Wanneer je dit niet toepast hoef je hierin dus niets te wijzigen.
 • Wijzigen maximum premiepercentages werknemer voor IB + IIB (flexwerkers met arbeidsovereenkomst): pas je in fase A / 1-2 altijd het uitzendbeding toe en gebruik je de sectorrisicogroep IB+IIB alleen voor fase B en C / 3 en 4? Dan hoef je deze stap dus niet uit te voeren. Deze stap is alleen van toepassing indien je gebruik maakt van ‘zonder uitzendbeding contracten’ in fase A / 1-2. In het laatste geval kun je bij 'Premiegroep' 'IB (Administratief en paramedisch)' en 'IIB (technisch en industrieel) de juiste percentages voor juli ingeven. 

Wordt automatisch de juiste ingangsdatum toegepast?

In de cao teksten worden, in verband met de verschillende loontijdvakken, 2 ingangsdata genoemd: 1 of 3 juli 2023. Daarnaast hebben ABU en NBBU per mail aan ons bevestigd dat er desgewenst voor 4-weken loontijdvakken de wijzigingen in de AZV premie mogen worden doorgevoerd per 17 juli 2023 (het eerstvolgende volledige loontijdvak na 1 juli). Concreet betekent dit:

 • Voor flexwerkers met een loontijdvak van een week wordt het ingevoerde AZV percentage van de ingangsmaand ‘Juli’ toegepast vanaf maandag 3 juli / week 27.

 • Voor flexwerkers met een loontijdvak van een maand wordt het ingevoerde AZV percentage van de ingangsmaand ‘Juli’ toegepast vanaf zaterdag 1 juli / maand juli.

 • Voor flexwerkers met een loontijdvak van 4-weken wordt het ingevoerde AZV percentage van de ingangsmaand ‘Juli’ toegepast vanaf maandag 17 juli / periode 8.

De ingangsdata zoals hierboven benoemd worden automatisch toegepast in Easyflex wanneer je de juiste percentages voor de ingangsmaand juli hebt vastgelegd via tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen'. 


Wachtdagcompensatie

Is het de bedoeling dat de wachtdagcompensatie bij 'Berekenen over' op 'Standaard' staat in het reserveringsschema?

Door middel van een database-actie is in elk reserveringsschema waar een percentage vastligt voor de wachtdagcompensatie een nieuwe situatie voor de maand juli aangemaakt. In die nieuwe situatie moet bij 'Wachtdagcompensatie' de instelling 'Niet toepassen' zichtbaar zijn (onderin het scherm). De kolom 'Berekenen over' is leeg (dus hierin wordt niet de optie 'Standaard' geselecteerd). 

Wanneer worden de nieuwe reserveringspercentages toegepast?

De nieuwe reserveringspercentages worden per 1 juli toegepast, ongeacht het loontijdvak van de flexwerker. De reserveringen worden namelijk per dag berekend. Ook als de declaratie waarin 1 juli voorkomt reeds de status 'Geaccordeerd voor verwerking' heeft zullen m.i.v. 1 juli de nieuwe reserveringspercentages worden toegepast. 

Staat het percentage voor de wachtdagcompensatie bij iedereen op 1 juli op 0%, of is dit afhankelijk van het loontijdvak?

Het percentage staat per 1 juli bij elke flexwerker op 0%. Dit is niet afhankelijk van het loontijdvak. 

Dienen de afwijkende reserveringspercentages op tabblad 'Cao-overige' die zijn vastgelegd vóór 01-07-2023 handmatig aangepast te worden? 

Middels het overzicht 'Afwijkende reserveringspercentages' kun je met de optie 'Kopieer gegevens' alle afwijkende reserveringspercentages die reeds vastlagen, opnieuw vastleggen met ingangsdatum 01-07-2023. Op die manier zullen de afwijkende reserveringspercentages per flexwerker toegepast blijven worden. 

Het overzicht 'Afwijkende reserveringspercentages' is niet zichtbaar via 'Backoffice > Overzichten'?

Wanneer het overzicht niet zichtbaar is bij 'Backoffice > Overzichten' dien je het overzicht eerst beschikbaar te stellen via 'Beheer > Aansturing overzichten'. 

Overeenkomst met beding i.c.m. ziekte

Welk percentage moet doorbetaald worden?

Vanaf 1 juli 2023 geldt dat de uitzendkracht recht heeft op doorbetaling van 90% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon in de eerste 52 weken van ziekte. In het tweede ziektejaar moet 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon worden doorbetaald. Als de uitzendovereenkomst eerder eindigt dan kan de uitzendkracht ziektewetuitkering aanvragen. De ziektewetuitkering wordt door het uitzendbureau aangevuld tot 90% van het uitkeringsdagloon tijdens de eerste 52 weken en 80% tijdens de 53e t/m 104e week van ziekte.

Wij maken gebruik van eigen templates met mergefields. We gebruiken nu mergefield PL:einddatum om de einddatum te tonen. Kunnen we ook zonder plaatsing al een einddatum laten genereren middels mergefield AO:einddatum?

Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer er sprake is van uitzendbeding wordt er geen arbeidsovereenkomst vastgelegd op tabblad 'Cao-overige'. Het mergefield AO:einddatum toont de einddatum die is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Aangezien er geen arbeidsovereenkomst vastligt in geval van uitzendbeding, zal dit mergefield dus ook geen resultaat opleveren. 

Is een (voorlopige) einddatum ook verplicht voor plaatsingen waarbij geen sprake is van uitzendbeding?

Nee, dit is alleen verplicht voor plaatsingen waarbij sprake is van uitzendbeding.

Hoe kan ik een match aanmaken om plaatsingen zonder einddatum te beëindigen?

 • Maak een nieuwe match aan voor 'Flexwerkers (handmatig');
 • Selecteer selectieobject 'Fase' en vink aan 'Fase A' of 'Fase 1-2';
 • Selecteer selectieobject 'Plaatsingen' en vink aan 'Geplaatst zonder arbeidsovereenkomst';
 • Start de match
 • Via batch actie 'Plaatsingen beëindigen' kun je vervolgens een einddatum toekennen aan de plaatsingen. 

Kun je in een match ook een selectieobject toevoegen waardoor alle plaatsingen zonder einddatum zichtbaar worden?

Nee, er is geen selectieobject waarmee je dit kunt doen. Je kunt wel via 'Uitvoer samenstellen' het veld 'Einddatum' toevoegen aan de matchresultaten, zodat je kunt zien welke flexwerkers een plaatsing hebben zonder einddatum. Je kunt dit vinden via 'Uitvoer samenstellen > Tewerkgesteld > Plaatsing > Einddatum plaatsing'. Eventueel kun je ook het veld 'Einddatum status' toevoegen, zodat je kunt zien of de einddatum de status 'Voorlopig' of 'Definitief' heeft. De mocht je een batch actie gebruiken voor het beëindigen van de plaatsingen dan wordt deze alleen uitgevoerd voor flexwerkers zonder een (voorlopige) einddatum in de plaatsing. Middels deze batch actie kun je dus geen einddata muteren van plaatsingen die reeds een einddatum bevatten.

Mag je zomaar een einddatum toevoegen als dit niet in de uitzendovereenkomst was opgenomen?

Overeenkomsten kunnen niet eenzijdig beëindigd worden. NBBU adviseert om met werknemers in gesprek te gaan en in overleg met de werknemer de overeenkomsten aan te passen en alsnog een einddatum op te nemen. De wijziging kan alleen worden doorgevoerd, als de werknemer hiermee akkoord gaat. Deze informatie komt uit de FAQ van de NBBU.

Is de instelling om voorlopige einddata van plaatsingen met uitzendbeding automatisch te verlengen al ingesteld, of moeten we dit nog zelf doen?

Deze instelling is beschikbaar gemaakt, maar niet ingesteld. Dit zul je dus nog zelf moeten doen via tabblad  'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen'. Deze instelling heeft betrekking op de gehele werkmaatschappij. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er per relatie afwijkende afspraken worden gemaakt m.b.t. het aantal dagen waarmee de voorlopige einddatum moet worden verlengd. Deze afwijkende afspraken kun je vastleggen op het tabblad ‘Frontoffice > Relatie > Overige gegevens'. Let op! Om op relatie niveau te kunnen afwijkend moet de instelling in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen' aan staan. Het aantal dagen dat is ingevuld op het tabblad 'Frontoffice > Relatie > Overige gegevens' is in dat geval leidend.

Is het mogelijk om per locatie een keuze te maken voor het aantal dagen dat automatisch verlengd moet worden?

Nee, dit kun je alleen op werkmaatschappijniveau doen (via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen') of op relatieniveau ('Frontoffice > Relatie > Overige gegevens'). Om op relatieniveau te kunnen afwijken moet de instelling in 'Beheer' aan staan. 

Kun je op flexwerkerniveau instellen dat plaatsingen automatisch moeten worden verlengd?

Nee, dit is alleen in te stellen op werkmaatschappijniveau en relatieniveau. 

Kun je er ook voor kiezen om een aantal plaatsingen uit te sluiten bij het automatisch verlengen?

Alleen de plaatsingen waarbij sprake is van uitzendbeding en een voorlopige einddatum worden automatisch verlengd als je dit hebt ingesteld. Wanneer je niet wilt dat één of meerdere plaatsingen automatisch verlengd worden zul je hierin een definitieve einddatum moeten vastleggen.

Geldt de automatische verlenging alleen voor flexwerkers met uitzendbeding?

Ja, alleen de plaatsingen met een voorlopige einddatum en waarbij sprake is van uitzendbeding worden automatisch verlengd indien dit is ingesteld. 

Waar kun je zien welke plaatsingen automatisch verlengd zijn, en welke plaatsingen niet?

Wanneer je hebt ingesteld dat plaatsingen met een voorlopige einddatum (en waarbij sprake is van uitzendbeding) automatisch verlengd moeten worden, wordt op de dag van de voorlopige einddatum in de avond middels een automatisch proces de einddatum verlengd met het door jou ingestelde aantal dagen. Indien er plaatsingen verlengd zijn óf indien er plaatsingen zijn die verlengd hadden moeten worden maar waarbij dit door een probleem niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt er een rapport aangemaakt en getoond in 'Backoffice > Exporteren en printen'. Het rapport heet 'Plaatsingen automatisch verlengen'. We adviseren je om dit rapport steeds te controleren. Zet je de einddatum van de plaatsingen steeds op zondag, dan kan er dus ook alleen op zondag resultaat uit het overzicht komen en hoef je dus maar 1x per week (in dit geval op maandagochtend) het rapport te controleren.

Is het zichtbaar als een plaatsing automatisch verlengd is?

Ja, dit wordt zichtbaar op tabblad 'Notificaties' in de plaatsing. 

Kun je de automatisch verlengde einddatum nog handmatig aanpassen?

Ja, die kun je indien gewenst nog handmatig aanpassen. 

Kan ik instellen dat het rapport 'Plaatsingen automatisch verlengen' automatisch gemaild wordt naar één of meerdere medewerkers?

Ja, via 'Beheer > Berichtgeving' kan berichtgeving voor 'Plaatsingen automatisch verlengen' worden ingesteld. Je kunt hier bijvoorbeeld aangeven dat het rapport gemaild moet worden naar één of meerdere medewerkers. 

Is er ook een mogelijkheid om de 4-wekelijkse uitzendovereenkomsten automatisch te verlengen?

Nee, dit is niet mogelijk.

Worden er ook automatisch nieuwe uitzendovereenkomsten gegenereerd en verstuurd na afloop van 4 weken, als de plaatsing automatisch wordt verlengd?

Nee, dat gebeurt niet automatisch. Indien je elke 4 weken nieuwe uitzendovereenkomsten wilt genereren en versturen zul je dit handmatig moeten doen. Je zou eventueel ook in de uitzendovereenkomst op kunnen nemen dat er telkens na 4 weken een stilzwijgende verlenging plaatsvindt. 

Als je de voorlopige einddatum telkens verlengt met 4 weken, gaat de fasesignalering dan nog wel goed?

Ja, middels het overzicht 'Signaleringen' kun je gewoon nog signaleren op fasewijzigingen.

In geval van ziekte melden wij dit via Easyflex aan het UWV. Moet dit nu direct gebeuren of pas na 4 weken?

Voorheen werden de arbeidsongeschikheidsmeldingen bij flexwerkers met uitzendbeding meteen verstuurd. Dit zal worden aangepast naar de laatste dag van de uitzendovereenkomst/laatste dag van de (geselecteerde) plaatsing. Je dient de arbeidsongeschiktheid dus wel meteen vast te leggen op tabblad 'Arbeidsongeschiktheid', maar de melding zal pas worden verstuurd op de laatste dag van de (gekozen) uitzendovereenkomst, dus de laatste dag van de (geselecteerde) plaatsing. 

Welke datum wordt gebruikt voor verzending van een arbeidsongeschiktheidsmelding in geval van Acture?

Indien er sprake is van uitzendbeding wordt bij het vastleggen van een arbeidsongeschiktheidsmelding automatisch een plaatsing gekoppeld. Wanneer er sprake is van meerdere plaatsingen wordt de plaatsing gekoppeld met de eerst aflopende datum. Op de einddatum van de gekoppelde plaatsing zal de arbeidsongeschiktheidsmelding worden verzonden. Dit geldt niet voor 'Acture (direct melden)'; in dat geval wordt de melding direct verstuurd. 

Hoe wordt de einddatum bepaald wanneer er sprake is van uitzendbeding?

Als er sprake is van uitzendbeding ligt er in Easyflex geen arbeidsovereenkomst vast op tabblad 'Cao-overige', en kan er vanuit die locatie dus ook geen einddatum opgehaald worden. Er wordt in dat geval gekeken naar de einddatum van de plaatsing. Daarom is onlangs het vastleggen van een (voorlopige) einddatum verplicht gemaakt bij het accorderen van een nieuwe plaatsing waarbij sprake is van uitzendbeding. Bij UWV is dat de einddatum van de geselecteerde plaatsing, bij Acture is dat de plaatsing met de eerst aflopende einddatum.

Als er een arbeidsongeschiktheidsmelding open staat wordt de plaatsing niet automatisch verlengd, maar wordt de arbeidsongeschiktheidsmelding dan wel verzonden naar het UWV?

Wanneer er sprake is van uitzendbeding en een voorlopige einddatum wordt de plaatsing niet automatisch verlengd als er een arbeidsongeschiktheidsmelding vastligt. De arbeidsongeschiktheidsmelding wordt verzonden op de einddatum die is vastgelegd in de plaatsing. 

Als een flexwerker met uitzendbeding ziek is en de voorlopige einddatum van de plaatsing dus niet automatisch wordt verlengd, wordt de voorlopige einddatum dan automatisch omgezet naar een definitieve einddatum?

Nee, dat is niet het geval. Je zult handmatig een definitieve einddatum in de plaatsing vast moeten leggen. 

Wat als een flexwerker bij ons terugkomt met de vraag of we hem ziek kunnen melden, nadat hij een maand uit dienst is en hij nog geen nieuwe werkgever had?

Als een flexwerker ziek wordt binnen 4 weken nadat het contract is afgelopen zijn er verschillende situaties mogelijk:

 • De flexwerker heeft een WW-uitkering aangevraagd en is ziek op de eerste werkloosheidsdag. In dit geval moet de flexwerker zich ziek melden via UWV Telefoon Werknemers.
 • De flexwerker heeft een WW-uitkering en wordt later dan de eerste werkloosheidsdag ziek. In dat geval moet de flexwerker zich ziek melden via Mijn UWV.
 • De flexwerker wordt binnen 4 weken na afloop van het contract ziek en heeft geen recht op een WW-uitkering. In dat geval moet de flexwerker zich ziekmelden via UWV Telefoon Werknemers, uiterlijk op de tweede dag dat de flexwerker ziek is.

Bovenstaande informatie is terug te vinden via de volgende link: Ik ben net ziek | UWV | Particulieren

Als de opdrachtgever de opdracht beëindigt, moeten we dan nog steeds de uitzendkracht doorbetalen tijdens ziekte?

Per 1 juli 2023 wordt in de cao vastgelegd dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer kan eindigen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Er geldt vanaf dat moment een loondoorbetaling tot het einde van de uitzendovereenkomst. Het uitzendbeding kan nog steeds worden ingeroepen als de opdracht wordt beëindigd door de opdrachtgever, behalve in het geval van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht.

Wachttijd StiPP

Per wanneer moet ik StiPP toepassen?

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel, waarbij de de wachttijd vervalt voor deelname van het StiPP pensioen per 1 juli 2023. Dit betekent dat flexwerkers die onder het StiPP pensioen vallen, vanaf dag 1 van hun dienstverband recht hebben op basispensioen. Als je in de week van 1 juli (26 juni t/m 2 juli) het signaleringsoverzicht aanmaakt (of in een andere week maar met controleperiode 26-06 t/m 02-07), zul je zien dat hier veel signaleringen op staan voor flexwerkers die vanaf 26 juni recht krijgen op basispensioen. Omdat de StiPP signalering werkt met gewerkte weken én omdat pensioen altijd voor een volledig loontijdvak toegepast wordt, krijg je de signalering al vanaf maandag 26 juni. Je zou het pensioen ook vast kunnen leggen met ingang van 1 juli, maar ook dan wordt het pensioen toegepast op het loon van de hele week of gehele 4-wekenperiode. Voor flexwerkers met een loontijdvak van een maand kun je er wel voor kiezen om het pensioen met ingang van 1 juli wordt vastgelegd, om te voorkomen dat het pensioen ook al in juni toegepast wordt. Let op! Deze flexwerkers blijven dan in eerste instantie wel nog even op je signaleringsoverzicht staan als je controleperiode vóór 1 juli ligt. De week erna zijn deze signaleringen verdwenen van je controlelijst.

Wordt het StiPP pensioen automatisch aangezet voor alle flexwerkers m.i.v. 1 juli?

Nee, dat is niet het geval. Je kunt dit handmatig instellen op tabblad 'Fiscaal-sociaal'. Daarnaast zijn er nog 2 alternatieven:

 • In het signaleringsoverzicht heb je achter de controle op ‘Basis/plus pensioen (StiPP) de optie ‘Automatisch doorvoeren’. Als je deze aanvinkt worden alle signaleringen die op het overzicht staan direct automatisch doorgevoerd. We adviseren je om deze actie uit te voeren in de week van 26 juni, zodat je zeker weet dat vóór de verloning van week 26 bij iedereen het pensioen aan staat. Let op! Vink de optie ‘Automatisch doorvoeren’ pas aan nadat je het overzicht eerst een keertje hebt aangemaakt zonder deze optie aangevinkt. Zo weet je welke wijzigingen er doorgevoerd gaan worden.
 • Ook kun je ervoor kiezen om een match te maken op de groep flexwerkers die basispensioen moet krijgen, bijvoorbeeld alle flexwerkers die op 1 juli een plaatsing hebben én ouder dan 21 jaar zijn én nog geen aftrekpost hebben vastliggen. Vervolgens kies je onderin de Match voor ‘Batch actie > Aftrekposten wijzigen’ en stel je in dat het basispensioen wilt vastleggen per 26 juni (week en 4-weken loontijdvak) of per 1 juli (maand loontijdvak). Het loontijdvak kun je toevoegen aan de selectiecriteria van je match.

Hoe kan ik de match aanmaken om bij flexwerkers StiPP pensioen vast te leggen?

 • Loontijdvak: maand
  • Selectieobject 'Plaatsingen': alle opties aangevinkt
  • Selectieobject 'Leeftijd': eis > leeftijd vanaf 21 jaar
  • Selectieobject 'Aftrekposten': selecteer het gewenste tijdvak en vink aan: 'Inactief' + 'Pensioen (plus)' + 'Pensioen (basis)'
  • Selectieobject 'Loontijdvak': geef de gewenste peildatum in en vink aan: 'Maand'
 • Loontijdvak: week + 4-weken
  • Selectieobject 'Plaatsingen': alle opties aangevinkt
  • Selectieobject 'Leeftijd': eis > leeftijd vanaf 21 jaar
  • Selectieobject 'Aftrekposten': selecteer het gewenste tijdvak en vink aan: 'Inactief' + 'Pensioen (plus)' + 'Pensioen (basis)'
  • Selectieobject 'Loontijdvak': geef de gewenste peildatum in en vink aan: '4-weken' en 'Week'

Wanneer je de match hebt uitgevoerd kun je middels 'Batch actie' kiezen voor 'Aftrekposten wijzigen' om het basispensioen vast te leggen per 26 juni (week en 4-wekenloontijdvak) of per 1 juli (maandloontijdvak). 

Kan ik signaleren op StiPP pensioen bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing?

Ja, je kunt met de nieuwe instelling ‘Signaleren StiPP-pensioen’ op tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen’ aangeven of je bij elke nieuwe plaatsing een check wilt uitvoeren of er al (basis)pensioen aanstaat bij de flexwerker. Indien dit niet het geval is krijg je een melding te zien en kan het pensioen direct worden aangezet.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.