Skip to main content
Skip table of contents

BI > Sociale verzekeringen

Voor elke premie risicogroep worden door het UWV premiepercentages, dagmaxima en franchisebedragen voor de sociale verzekeringswetten vastgesteld. Sommige percentages zijn voor alle werkgevers gelijk. Sommige percentages kunnen echter per werkgever verschillen. Hierop van invloed zijn de risicofactoren en ook speelt het verleden en de grootte van de werkmaatschappij hierbij een rol. Easyflex onderhoudt de standaard door het UWV afgegeven daglonen en vaste percentages.
Dit tabblad kun je pas verwerken nadat je het tabblad 'Sector risicogroepen' hebt verwerkt (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sector risicogroepen).Jaar

Easyflex selecteert automatisch het huidige loonjaar. Je kunt dit, indien gewenst, wijzigen. Met de pijltjestoets kun je een keuze maken tussen alle in Easyflex beschikbare loonjaren (ongeacht de status van dit loonjaar).

Sectorrisicogroep

Je dient een keuze te maken voor welke sectorrisicogroep je de SVW premies gaat vastleggen. Je kunt kiezen uit de voor het aangegeven loonjaar actieve sectorrisicogroepen (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectorrisicogroepen). Afhankelijk van de door jou geselecteerde sector risicogroep worden de juiste SVW premies en selecties getoond. 

SVW premies

Alle wettelijk verplichte SVW premies worden getoond.

ZVW

Premie vaststelling voor de zorgverzekeringswet. Binnen de ZVW is geen verdere onderverdeling.

WW (Awf)

Het Algemeen werkloosheidsfonds, WW (Awf) heeft een onderverdeling tussen een hoge premie en een lage premie. Raadpleeg voor meer informatie over de toepassing van de lage of de hoge premie het 'Handboek Loonheffingen' van de Belastingdienst. 

WAO/WIA basispremie (Aof)

t/m loonjaar 2021:

De WAO/WIA bestaat uit de volgende onderverdeling:

 • Uniforme premie WAO
 • Basispremie IVA en WGA (WIA)
 • Toeslag kinderopvang

vanaf loonjaar 2022:

Met ingang van 1 januari 2022 is de basispremie Aof vervangen door een gedifferentieerde premie Aof. Er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van de Aof-premie van 'basis' naar 'Premie Aof hoog', 'Premie Aof laag', 'Premie Aof uitkering' en 'Premieopslag Wko'. Onder 'WAO/WIA basispremie (Aof)' is het volgende te zien:

 • Hoge premie
 • Lage premie 
 • Uitkering

Wko

M.i.v. 1 januari 2022 is de Wko losgekoppeld van de WAO/WIA. De opslag voor de Wet kinderopvang (Wko) blijft van toepassing op de gedifferentieerde Aof premie. Bovenop de lage of hoge premie betaal je dus de opslag voor de Wko. De opslag Wko bereken je over de (gezamenlijke) grondslag van de Aof.

Gedifferentieerde premie Whk (WGA-vast)

De gedifferentieerde premie Whk (WGA-vast) is het premiecomponent voor WGA-lasten van vaste dienstbetrekkingen. Je kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast. Raadpleeg voor meer informatie over het eigenrisicodrager WGA de procesbeschrijving 'Eigenrisicodrager worden'. Het premiepercentage voor de WGA-vast is per bedrijf verschillend en daarom niet standaard ingeregeld door Easyflex. Je dient deze premie zelf te onderhouden. Na het ingeven van het percentage wordt de mogelijkheid geboden de gegevens te kopiëren naar alle andere sectorrisicogroepen. De instelling of je eigenrisicodrager bent wordt niet overgenomen.

Gedifferentieerde premie Whk (WGA-flex)

De gedifferentieerde premie Whk (WGA-flex) is het premiecomponent voor WGA-lasten van flexible dienstbetrekkingen. Voor de WGA-flex kun je nog geen eigenrisicodrager worden. Het premiepercentage voor de WGA-flex is per bedrijf verschillend en daarom niet standaard ingeregeld door Easyflex. Je dient deze premie zelf te onderhouden. Na het ingeven van het percentage wordt de mogelijkheid geboden de gegevens te kopiëren naar alle andere sectorrisicogroepen. De instelling of je eigenrisicodrager bent wordt niet overgenomen.

Gedifferentieerde premie Whk (ZW-flex)

De gedifferentieerde premie Whk (ZW-flex) is het premiecomponent voor ziektewet (ZW) lasten. Je kunt eigenrisicodrager worden voor de ZW-flex. Raadpleeg voor meer informatie over het eigenrisicodrager WGA de procesbeschrijving 'Eigenrisicodrager worden'. Het premiepercentage voor de ZW-flex is per bedrijf verschillend en en daarom niet standaard ingeregeld door Easyflex. U dient deze premie zelf te onderhouden. Na het ingeven van het percentage wordt de mogelijkheid geboden de gegevens te kopiëren naar alle andere sectorrisicogroepen. De instelling of je eigenrisicodrager bent wordt niet overgenomen.

AZV

Aanvullende Ziektekosten Verzekering. Deze verzekering is alleen van toepassing voor sector risicogroep 52. Binnen de verzekering is de volgende onderverdeling gemaakt:

 • Detachering
 • Intermediaire diensten
 • Uitzendbedrijven IA
  - ABU
  - NBBU
  - Overige
 • Uitzendbedrijven IIA
  - ABU
  - NBBU
  - Overige
 • Uitzendbedrijven IB + IIB

Let op! Voor de verzekering van deze kosten en de uitvoering hiervan kun je een overeenkomst sluiten met een verzekeraar, bijvoorbeeld Flexcom4. De premie hiervoor ontvang je van je verzekeraar. Indien je hiervoor geen verzekering hebt, kun je zelf een inschatting van de kosten te maken.

Voor uitzendbedrijven IB + IIB is de AZV premie tot juli 2023 niet van toepassing. Vanaf juli 2023 is de AZV premie voor IB + IIB van toepassing voor fase A / 1-2. Je moet hier dan ook per premiegroep (IB+IIB, IB en IIB) de premiepercentages vastleggen.

Na het ingeven van het percentage wordt de mogelijkheid geboden de gegevens te kopiëren naar de andere sectorrisicogroep IA / IIA / IB+IIB. 

Werkgeverslasten over reserveringen

De werkgeverslasten over reserveringen behoren tot overige sociale verzekeringen. Deze sociale verzekering dien je altijd zelf te onderhouden. Easyflex maakt wel een optelsom van van alle premiepercentages. Vanaf het loonjaar 2020 wordt hierin de hoge WW (Awf) premie meegenomen.

Looncomponent

Voor elke SVW premie dient een looncomponent te worden vastgelegd. Easyflex toont automatisch het betreffende looncomponent bij de geselecteerde SVW premie. Zijn er meerdere looncomponenten beschikbaar voor de SVW premie, toont Easyflex het eerste looncomponent welke is aangemaakt en kun je met behulp van het pijltje de overige beschikbare looncomponenten opvragen en hieruit je keuze maken. Is er maar één looncomponent beschikbaar voor de SVW premie, wordt het looncomponent getoond en kun je verder geen keuze maken. Of je één of meerdere looncomponenten kunt selecteren, is afhankelijk van de door jou aangemaakte looncomponenten (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten). Wanneer er voor een bepaalde premie nog geen basisgegevens bekend zijn, toont Easyflex je hiervan een melding.

Onderhoud 

Wanneer je een SVW premie in de selectie opneemt, kun je aangeven of je de premie gegevens zelf wilt onderhouden of dat Easyflex deze gegevens dient te onderhouden.Onderhoud door Easyflex

Wanneer je een SVW premie in de selectie opneemt, wordt in sommige gevallen automatisch de keuze aangevinkt dat het onderhoud van de premiegegevens wordt onderhouden door Easyflex. Dit heeft als grote voordeel dat eventuele wijzigingen welke worden doorgegeven door het UWV automatisch en direct worden doorgevoerd binnen de Easyflex applicatie. Zo heb je nooit oude en/of foutieve gegevens, maar altijd de juiste en laatst nieuwe gegevens tot uw beschikking. Binnen deze optie kun je zelf ook geen wijzigingen aanbrengen. Wanneer gekozen is voor 'Onderhoud door Easyflex', kan de instelling voor dat jaar op elk moment nog worden omgezet, zo kun je dus binnen een lopend loonjaar de gegevens van een bepaalde premie zelf gaan onderhouden met de optie 'Onderhoud zelf verzorgen'.

Wanneer je de knop 'Zoeken' activeert, wordt het tabblad 'SVW premieconstanten' getoond met de gegevens omtrent deze premiegegevens.

SVW premieconstanten

Loonjaar

Het loonjaar wordt getoond.

SVW

De betreffende SVW premie wordt getoond.

Maand

Getoond wordt de laatst bekende maand met gegevens. Met de pijltjestoets kun je het maand overzicht openen. Wanneer er voor meerdere maanden gegevens zijn ingegeven, worden al deze maanden getoond.

Premiepercentages

De premiepercentages van de betreffende SVW premie worden getoond. Er wordt een tabel getoond met 'Uw gegevens', dit zijn de percentages welke u zelf in heeft gegeven. Tevens wordt er een tabel getoond met 'Easyflex (maand)', dit zijn, indien van toepassing, de Easyflex gegevens van de maand welke gelden tijdens de door jou geselecteerde maand. Wanneer je bijvoorbeeld de maand augustus selecteert en Easyflex heeft voor de SVW premie een tabel in januari en mei, wordt de maand mei getoond. Deze is namelijk ook van toepassing in augustus.

Werkgever

Het percentage voor de werkgever wordt hier getoond.
Het percentage voor de kostprijs t.b.v. de loonsom wordt hier getoond.

Werknemer

Het percentage voor de werknemer wordt hier getoond.Onderhoud zelf verzorgen

Enkele SVW premies worden per werkgever vastgesteld. Deze moeten daarom door jou zelf worden onderhouden en zijn niet automatisch aangevinkt. Ook de 'werkgeverslasten over reserveringen' dien je zelf te onderhouden. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om, m.u.v. de daglonen en de rekenregels, meerdere premiepercentages zelf te onderhouden. Wanneer voor het geselecteerde jaar gekozen is om het onderhoud zelf te verzorgen, kan de keuze voor dat betreffende jaar niet meer ongedaan worden gemaakt. Deze melding wordt ook door Easyflex getoond op het moment dat je ervoor kiest gegevens van een premie zelf te onderhouden. Wanneer je geen gebruik wenst te maken van een sociale verzekering, dien je deze wel te selecteren (aanvinken) maar kun je vervolgens het percentage op 0,00% zetten. Met de optie 'Onderhoud zelf verzorgen' ben je zelf verantwoordelijk voor de onderhoud van deze SVW premie.

Wanneer je de knop 'Zoeken' activeert, wordt het tabblad 'SVW premieconstanten' getoond met de gegevens omtrent deze premiegegevens.

SVW premieconstanten

Loonjaar

Het loonjaar wordt getoond.

SVW

De betreffende SVW premie wordt getoond.

Maand

Getoond wordt de laatst bekende maand met gegevens. Met de pijltjestoets kun je het maand overzicht openen. Alle maanden van het jaar worden getoond, de maanden waarvoor gegevens zijn ingegeven, worden getoond met voorlooppijltjes ». Wanneer je nieuwe gegevens wilt ingeven, selecteer je de ingangsmaand, vervolgens geef je alle gegevens in. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de premiepercentages en de voorlooppijltjes » verwijderd. Wil je gewijzigde gegevens niet opslaan, dan dien je de knop 'Annuleren' te activeren.

Let op: Als je premiepercentages gaat wijzigen en er zijn al declaraties heeft verloond in de huidige maand, dan dien je te allen tijden de eerst volgende maand te selecteren.

Premiepercentages

Hier kun je de percentages vastleggen die voor jou van toepassing zijn.

Werkgever

Het percentage voor de werkgever wordt hier vastgelegd.

Kostprijs t.b.v. loonsom

Het percentage voor de kostprijs t.b.v. de loonsom wordt hier vastgelegd.

Werknemer

Het percentage voor de werknemer wordt hier vastgelegd.

Eigenrisicodrager

Deze optie is alleen beschikbaar bij de SVW premies Gediff. premie Whk (WGA-vast) en Gediff. premie Whk (ZW-flex). Als je eigenrisicodrager bent, vink je deze optie aan.Wijzigen van premiepercentages

Indien je bij een door Easyflex onderhouden SVW premie kiest voor 'Onderhoud zelf verzorgen', ziet het tabblad SVW premieconstanten' als volgt uit:Zodra er na het inrichten van de premiepercentages is verloond, kan alleen de medewerker met de Easyflex beheerdersrol wijzigingen vastleggen. Zodra er een 'checkbox' van een SVW premie wordt geselecteerd toont Easyflex je de volgende melding: 'Let op: deze wijziging heeft grote gevolgen. De noodzakelijke herberekening over reeds verwerkte verloningen zal niet automatisch plaatsvinden. Wilt u doorgaan?'. Je kunt voor 'Ja' of 'Nee' kiezen.

Wanneer een medewerker die niet de Easyflex beheerdersrol heeft een 'checkbox' selecteert toont Easyflex de volgende melding:'Omdat er al verloond is voor (LOONJAAR) mag deze instelling alleen gewijzigd worden door de Easyflex beheerder...'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.