Skip to main content
Skip table of contents

02-06-2023 - Versie 2023-11Belangrijke mededelingen

Nieuwe situatie per juli reserveringsschema's t.b.v. wachtdagcompensatie

Per juli vervalt de wachtdagcompensatie. Dit vereist een aanpassing in de reserveringsschema’s die zijn gemaakt voor de sectorrisicogroepen IA en IIA. Door middel van een database-actie wordt in elk reserveringsschema waar een percentage voor de wachtdagcompensatie vast ligt een nieuwe situatie voor de maand juli aangemaakt. Bij die nieuwe ingangsmaand wordt de wachtdagcompensatie op 0% gezet en worden alle andere reserveringspercentages gelijk overgenomen van de meest recente situatie die bij dat schema vóór juli vastligt. Dat zal in de meeste gevallen dus januari zijn. Deze actie zal op 15-06-2023 worden uitgevoerd.

Tip: Voorkom onnodige pensioensignaleringen in juli door plaatsingen met een voorlopige einddatum

Het overzicht 'Signaleringen' kan onder andere gebruikt worden om de pensioensignaleringen te raadplegen. Omdat waarschijnlijk de pensioenwet en daarmee ook de regels van het StiPP pensioen per 1 juli aanstaande wijzigen, leidt dit tot extra signaleringen voor flexwerkers die vanaf dat moment recht krijgen op het basispensioen in verband met het vervallen van de wachttijd. Als je bij het overzicht 'Signaleringen' aangeeft dat je wilt signaleren op flexwerkers met een actieve plaatsing en/of contract, worden ook flexwerkers met voorlopig beëindigde plaatsingen meegenomen. We adviseren om plaatsingen met een voorlopige einddatum definitief te beëindigen indien de flexwerker niet meer werkzaam is, om onnodige signaleringen te voorkomen. 

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Cao-wijzigingen 1 juli 2023: (voorlopige) einddatum plaatsing verplicht voor plaatsingen met beding

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Tabblad: Periode en locatie
Melding: 539963

In verband met de ABU- en NBBU-cao wijzigingen van 1 juli aanstaande, is de (voorlopige) einddatum van de plaatsing een verplicht veld geworden voor plaatsingen waarbij het uitzendbeding van toepassing is.

Gedurende arbeidsongeschiktheid van de flexwerker eindigt de terbeschikkingstelling/overeenkomst met beding niet meer automatisch. Gedurende de arbeidsongeschiktheid van de flexwerker eindigt de uitzendovereenkomst nog wel, zodra de in de uitzendovereenkomst overeengekomen einddatum is bereikt. Omdat bij ziekte doorbetaald moet worden tot aan het einde van de terbeschikkingstelling/overeenkomst én deze einddatum ook meegestuurd moet worden bij ziekmeldingen, is de einddatum van de plaatsing met uitzendbeding verplicht geworden. Bij het accorderen van de loon- en tariefafspraak (immers weet je dan pas welk contractadvies gekozen is en/ of het uitzendbeding van toepassing is) wordt gecontroleerd of de (voorlopige) einddatum gevuld is. Wanneer deze niet gevuld is, kan de plaatsing niet geaccordeerd worden. Hier lees je meer over deze wijziging.

Instelling voor bepaling uurloon reserveringen van declaratietijdvak van 1 januari en 1 juli 

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Reserveringenbeleid
Melding: 539286

In een declaratie wordt één uurloon voor reserveringen aangehouden. Dit uurloon is te zien in het tabblad 'Reserveringen’ in de declaratie. Standaard is dit het uurloon van de loon- en tariefafspraak die van toepassing is op de laatste dag van het (declaratie)tijdvak. Bijvoorbeeld week 26 in 2023. In die week is de zaterdag 1 juli. Als per die datum een nieuw/hoger uurloon vastligt en de flexwerker in die week van maandag tot en met vrijdag vakantie opneemt, dan wordt voor die vijf vakantiedagen het hogere uurloon van 1 juli toegepast.

Vanaf nu kan het uurloon van begin van het tijdvak worden gebruikt. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid' is een nieuwe instelling toegevoegd, genaamd 'Peildatum uurloon reserveringen in declaraties voor loonjaar X. Per loonjaar kan voor de declaratietijdvakken waar 1 januari en 1 juli in vallen, worden ingesteld of voor het uurloon van de reserveringen moet worden gekeken naar de laatste dag of de eerste dag van het declaratietijdvak. Standaard staat de instelling op 'laatste dag van het declaratietijdvak'. Indien dit wordt gewijzigd naar 'eerste dag van het declaratietijdvak' dan zou in het eerder genoemde voorbeeld voor de opgenomen vakantiedagen worden gekeken naar het uurloon zoals het geldt op de maandag en dus niet op de zondag.

Let op: Reserveringen op of na 1 januari/1 juli kunnen met deze optie onder het wettelijk minimumloon worden verloond. Je bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen van het wettelijk minimumloon.

De instelling geldt voor alle werknemers in de werkmaatschappij. Advies is om op tijd de juiste instelling te kiezen, zodat corrigeren niet nodig is.
Indien bij de flexwerker op het tabblad 'Vaste beloningen' een afwijkend uurloon reserveringen vastligt, blijft dat leidend.

Mogelijkheid om reverse billing facturen te accorderen voor betaling

Module: Frontoffice / Backoffice
Onderdeel: Flexwerkers / ZZP / Overzichten
Tabblad: Reverse billing / Betalingen
Melding: 539771

Bij reverse billing facturen kan er vanaf nu gekozen worden om de facturen die mee mogen in de betaalbatch eerst te accorderen. Op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > ZZP > Reverse billing' stel je in of je deze optie wilt gebruiken en zo ja, dan dien je vervolgens op het tabblad 'Facturen' elke afzonderlijke factuur te accorderen voordat deze meegaat in de betaalbatch. We werken momenteel nog aan het optimaliseren van de betaaltermijnen, waardoor een betaling pas wordt uitgevoerd op of na het verstrijken van de betaaltermijn.

Overzicht 'Exporteren crediteuren' uitgebreid met boekhoudpakket Accountview

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Exporteren crediteuren
Melding: 539774

Het overzicht 'Exporteren crediteuren’ is nu ook beschikbaar voor boekhoudpakket AccountView.

Extra mogelijkheden in overzicht 'Rapportage detail'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Rapportage detail
Melding: 539676

In het overzicht 'Rapportage detail' zijn twee filters toegevoegd:
- Een checkbox waarmee je aangeeft of je de informatie tussen twee rapportagetijdvakken wil vergelijken
- Een checkbox waarmee je de marges op zowel het pdf- als het csv-rapport kunt verbergen

Overzicht 'Rollen programmarechten' uitgebreid met rollen medewerkers

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Rollen programmarechten
Melding: 539251

In de selectiecriteria van het overzicht 'Rollen programmarechten' kan bij 'Overzicht' nu ook gekozen worden voor 'Rollen medewerkers'. Zo zie je per gebruiker welke rollen zijn toegekend, of de gebruiker een licentie heeft en of de gebruiker al dan niet is geblokkeerd.

Filteren op 'Aanmaker' in 'Backoffice > Exporteren en printen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Exporteren en printen
Melding: 539600

In 'Backoffice > Exporteren en printen' is een extra filter toegevoegd, namelijk 'Aanmaker'. Indien je 'N.v.t.' selecteert, zie je alle aangemaakte overzichten. In 'Frontoffice > Exporteren en printen' zie je alleen de overzichten die door jezelf zijn aangemaakt.

Arbeidsongeschiktheidsmeldingen worden elk kwartier in plaats van elk uur verstuurd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 539986

Arbeidsongeschiktheidsmeldingen worden vanaf nu elk kwartier in plaats van elk uur verstuurd.

Inzicht in laatste inlogdatum van medewerkers

Module: Beheer
Tabblad: Medewerkers
Melding: 539787

In 'Beheer > Medewerkers' wordt vanaf nu voor elke medewerker getoond op welke dag deze voor het laatst is ingelogd. Voor werkmaatschappijen met veel vestigingen, veel medewerkers en/of franchisenemers wordt het op deze manier beter inzichtelijk welk eigen personeel nog actief is.

Exportbestand overzicht 'Signaleringen' uitgebreid

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Melding: 539559

Het csv-rapport van het overzicht 'Signaleringen' is uitgebreid met 5 kolommen wanneer er wordt gesignaleerd op fasewijzigingen. De volgende 5 kolommen zijn toegevoegd: 'Relatie', 'Registratienummer relatie', 'Begindatum contract', 'Einddatum contract' en 'Contractnummer'. De kolommen zullen gegevens bevatten wanneer een flexwerker een fase B of fase 3 contract heeft. In de kolom 'Relatie' komt de relatie te staan waar de flexwerker werkzaam is. In de kolom 'Registratienummer relatie' komt het registratienummer van de relatie te staan. In de kolom 'Begindatum contract' komt de begin datum van het eerste fase B of fase 3 contract te staan. In de kolom 'Einddatum contract' komt de einddatum van het meest recente fase B of fase 3 contract te staan. In de kolom 'Contractnummer' komt het contractnummer van het meest recente contract te staan. Wanneer een flexwerker meerdere plaatsingen heeft, zullen de verschillende relaties onder elkaar getoond worden.  

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Verbetering in terugval voor deelnemers aan StiPP basis- en plusregeling met een arbeidsovereenkomst

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Signaleringen
Melding: 539469

De telling van een onderbreking in verband met terugval vanuit het StiPP pluspensioen naar basispensioen of terugval vanuit pluspensioen of basispensioen naar geen pensioen wordt momenteel bepaald aan de hand van het aantal niet-gewerkte weken sinds de laatst gewerkte week. Dit gaat veranderen voor de deelnemers met een arbeidsovereenkomst. Vanaf nu begint de telling voor de onderbreking na het einde van de arbeidsovereenkomst.
Een voorbeeldsituatie:

Werknemer Y heeft een arbeidsovereenkomst t/m 30-06-2023. Binnen het contract is werknemer 50 weken deelnemer van het basispensioen, 60 weken ziek geweest en vervolgens weer twee weken gewerkt.
Oude situatie:
Na 52 weken niet te hebben gewerkt viel de flexwerker terug naar geen pensioen en begon de wachttijd opnieuw toen de werknemer weer aan het werk ging.
Nieuwe situatie:
De werknemer blijft in de basisregeling, omdat er sprake is van een actief contract. Na de twee gewerkte weken heeft de werknemer 52 weken gewerkt in de basisregeling en heeft de werknemer recht op deelname aan de plusregeling.

Waar het overzicht 'Signaleringen' dus eerder de signalering gaf dat flexwerker terugvalt naar geen pensioen, kan het zijn dat dezelfde flexwerker weer terugkomt op het overzicht, omdat er nog sprake is van een actief contract en de flexwerker nog recht heeft op de basis- of plusregeling.

In Easyflex wordt nu gekeken naar een samengestelde verzuimperiode

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 536602

Als een werknemer binnen vier weken opnieuw ziek wordt, wordt dit gezien als een samengestelde verzuimperiode. De inhoudelijke ziekmelding naar het UWV is hierop aangepast.

Blijft inzichtelijk welke medewerker een handmatige factuur heeft gemaakt

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie
Melding: 539684

Zodra een handmatige factuur is aangemaakt/verzonden, blijft nu bij 'Factuurcomponenten' in het nieuwe veld 'Laatst gewijzigd door' de informatie staan welke medewerker de handmatige factuur heeft aangemaakt.

Wijzigen woonplaats en woonland bij 'Betalingen' alleen mogelijk indien 'Begunstigde' afwijkt van naam werknemer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen
Melding: 539917

Indien bij het tabblad 'Betalingen' de naam rekeninghouder overeenkomt met de naam van de flexwerker, dan kan de woonplaats en het woonland niet worden aangepast omdat dit overeen dient te komen met het woon- en correspondentieadres. Zodra de naam rekeninghouder wordt gewijzigd, kan er wel een andere woonplaats en ander woonland worden geselecteerd.

E-mailadres van ZZP'er uit tabblad 'ZZP' in exportbestand 'Exporteren crediteuren' voor Exact Online

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Exporteren crediteuren
Melding: 539774

Waar in het exportbestand 'Exporteren crediteuren' voor Exact Online eerst het e-mailadres van de ZZP'er uit het tabblad 'Algemeen' werd overgenomen, wordt vanaf nu het e-mailadres uit het tabblad 'ZZP > Reverse billing' gebruikt.

Inloggen in EF2GO vanuit de Connector

Module: Connector
Onderdeel: EF2GO
Tabblad: Inlogscherm
Melding: 539905

Wanneer je was ingelogd in een werkmaatschappij met samenwerkingen en je wisselde van de ene werkmaatschappij naar de andere werkmaatschappij en hierna op de EF2GO knop in de bovenbalk klikte werd je ingelogd bij de werkmaatschappij waar je origineel was ingelogd. Dit is nu aangepast. Wanneer je nu wisselt naar een samenwerkende werkmaatschappij in de Connector en vervolgens op de EF2GO knop klikt, zul je inloggen in de werkmaatschappij waar je je op dat moment in de Connector bevindt. 

Exportbestand 'Overzicht premies en grondslagen' uitgebreid

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Overzicht premies en grondslagen
Melding: 538340

Wanneer je het overzicht 'Overzicht premies en grondslagen' aanmaakt met de instelling 'Per loonheffingnummer' of 'Per sectorrisicogroep' kan het voorkomen dat er alleen een csv-rapport gegenereerd wordt omdat er te veel resultaten zijn. Wanneer je het csv-rapport raadpleegt, kon je echter geen onderscheid maken tussen de loonheffingnummers of sectorrisicogroepen. Om hier toch een onderscheid in te kunnen maken is er een nieuwe kolom toegevoegd aan het csv-rapport met daarin het desbetreffende loonheffingnummer of de sectorrisicogroep. Hierdoor kun je via bijvoorbeeld Excel de gegevens makkelijk sorteren en/of filteren.  

Opgelost

Collectieve loon- en tariefaanpassing past de tariefcalculator in de plaatsing aan

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Collectieve loon- en tariefaanpassingen
Melding: 518412

Als er reeds een loon- en tariefafspraak voor een bepaalde datum vast ligt en je maakt het overzicht 'Collectieve loon-/tariefaanpassingen' voor dezelfde datum aan, dan werd het tarief in de plaatsing wel aangepast maar bleven de oude gegevens in de tariefcalculator zichtbaar. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt ook de tariefcalculator aangepast.

De knop 'Opnieuw aanmaken' blijft zichtbaar bij 'Frontoffice > Relatie > Facturatie > Facturen'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relatie
Tabblad: Facturatie
Melding: 539907

Voorheen verdween de knop 'Opnieuw aanmaken' zodra je een ander tabblad selecteerde in 'Frontoffice > Relatie > Facturatie > Facturen'. Dit is nu opgelost. De knop blijft nu zichtbaar bij ieder tabblad wat je in dit scherm selecteert. 

DataView

Versie 30 van DataView is uitgebracht. De belangrijkste wijzigingen zijn dat historische gegevens van de afgelopen 4 jaar in plaats van de afgelopen 3 jaar zichtbaar zijn. Er is een nieuw werkblad genaamd 'Weekrapportage' toegevoegd. Op dit werkblad staat een draaitabel en de mogelijkheid om diverse weken tegelijkertijd te zien. De twee bestaande 'Weekrapportage' werkbladen zijn hernoemd naar 'Jaarrapportage'.

EF2GO

Plaatsingen beschikbaar in de mobiele app

Module: Mobiele app
Tabblad: Mijn gegevens
Melding: 4051

Vanaf heden is het in de mobiele app van EF2GO mogelijk om plaatsingen zichtbaar te maken voor flexwerkers. Let op; of een flexwerker zijn/haar plaatsingen mag inzien is afhankelijk van de instelling 'Plaatsingen zichtbaar voor rollen' in EF2GO onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen' op het tabblad 'Flexwerkerkaart'. De plaatsingen zullen beschikbaar zijn onder het menu-item 'mijn gegevens' in de app.

Contracten beschikbaar in de mobiele app

Module: Mobiele app
Tabblad: Mijn gegevens
Melding: 4047

Vanaf heden is het in de mobiele app van EF2GO mogelijk om contracten zichtbaar te maken voor flexwerkers. Let op; of een flexwerker zijn/haar contracten mag inzien is afhankelijk van de instelling 'Contracten zichtbaar voor rollen' in EF2GO onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen' op het tabblad 'Flexwerkerkaart'. De contractgegevens zullen beschikbaar zijn onder het menu-item 'mijn gegevens' in de app.

Reserveringssaldi beschikbaar in de mobiele app

Module: Mobiele app
Tabblad: Declaraties
Melding: 4874

Vanaf heden is het in de mobiele app van EF2GO mogelijk om reserveringssaldi zichtbaar te maken voor flexwerkers. Let op; of een flexwerker zijn/haar saldigegevens mag inzien is afhankelijk of de saldigegevens ook beschikbaar zijn gemaakt voor het dashboard van de flexwerker. De reserveringssaldi zal beschikbaar zijn onder het menu-item 'declaraties' in de app.

EF2GO app: voorbeeldweergave in de huisstijl

Module: Beheer
Onderdeel: Huisstijl
Melding: 4812

Sinds kort is het mogelijk de huisstijl van de app onafhankelijk in te stellen in 'beheer > huisstijl'. Vanaf nu wordt ook een voorbeeldweergave van de app getoond zodat je het effect van de wijzingen in de huisstijl kunt controleren.

Lijstview voor flexwerkers van te accepteren diensten

Module: Planning
Tabblad: Planning
Melding: 4863

In de browser versie van EF2GO is er voor de flexwerker bij het menuitem 'Planning' een nieuw tabblad toegevoegd. Je kunt nu kiezen voor of het 'Planbord' (dit betreft de oude view) of het tabblad 'Ingepland'. Op dit tabblad ziet de flexwerker in een lijst view op welke diensten hij/zij is ingepland. In deze view kan de flexwerker ook meteen de diensten accepteren of weigeren. Daarnaast is er een optie om te filteren op enkel 'Te accepteren diensten'. Hierbij worden alleen de diensten die geaccepteerd moeten worden getoond.

Cao tool: opvolgende uren ondersteunen voor vergoedingen

Module: Beheer
Tabblad: Cao tool
Melding: 4777

Vanaf nu is het mogelijk om met Cao tool vergoedingen te ontrafelen over opeenvolgende uren, ook als deze uren op de volgende dag doorlopen. Zo kun je een vergoeding toekennen wanneer een flexwerker een dienst heeft van meer dan een bepaald aantal uren.
Ga naar Cao tool, open een cao (of voeg een nieuwe cao toe) en ga naar het tabblad 'vergoedingen'. Voeg een vergoeding toe en voeg hieraan de conditie 'voorgaande uren' toe. Stel de looncomponenten, uursoorten en het gewenste aantal uren in en kies bij 'periode' voor 'aaneengesloten uren'. De vergoeding wordt nu toegekend wanneer de flexwerker langer dan het ingestelde aantal uren heeft gewerkt, ook als deze dienst in de avond begint en doorloopt op de volgende dag.

Voorbeeld: De cao kent een vergoeding toe bij een dienst langer dan 6 uur. 
Ingesteld: Een vergoeding met conditie 'voorgaande uren', 'soort: totaal aantal uren', 'heeft: meer dan', 'uur: 6:00', 'in periode: aaneengesloten uren'
Geboekte uren: 

  • Gewerkt op maandag van 10:00-19:00. De flexwerker krijgt nu de vergoeding omdat er meer dan 6 aaneengesloten uren zijn op maandag;
  • Gewerkt op dinsdag van 10:00-15:00 en van 18:00-20:00. De flexwerker krijgt nu geen vergoeding, er is wel meer dan 6 uur gewerkt maar deze uren zijn niet aaneengesloten;
  • Gewerkt op woensdag vanaf 20:00 tot dinsdagochtend 04:00. De flexwerker krijgt nu wel een vergoeding omdat er meer dan 6 aaneengesloten uren zijn van woensdag op donderdag.

Cao tool: tijden ondersteunen in conditie voorgaande uren voor vergoedingen

Module: Beheer
Tabblad: Cao tool
Melding: 4778

Vanaf nu is het mogelijk om met Cao tool vergoedingen te ontrafelen over voorgaande uren binnen bepaalde tijden. Zo kun je een vergoeding toekennen wanneer een flexwerker tussen vastgestelde tijden een vastgesteld aantal uren heeft gewerkt. 
Ga naar Cao tool, open een cao (of voeg een nieuwe cao toe) en ga naar het tabblad 'vergoedingen'. Voeg een vergoeding toe en voeg hieraan de conditie 'voorgaande uren' toe. Stel de looncomponenten, uursoorten en het gewenste aantal uren in en kies een periode, bijvoorbeeld 'vandaag'. Vink nu 'tijden instellen' aan om tijden in te stellen waarbinnen de conditie van toepassing is.

Voorbeeld 1: De cao kent een vergoeding toe bij een dienst die begint ná 12:00. Er mogen dus geen uren zijn geboekt voor 12:00. 
Ingesteld: Een vergoeding met conditie 'voorgaande uren', 'soort: totaal aantal uren', 'heeft: gelijk aan', 'uur: 0:00', 'in periode: vandaag' met tijden 'Valt binnen 0:00-12:00'.
Geboekte uren: 

  • Gewerkt op maandag van 10:00-19:00. De flexwerker krijgt nu geen vergoeding omdat er uren zijn geboekt tussen 0:00 en 12:00;
  • Gewerkt op dinsdag van 13:00-18:00. De flexwerker krijgt wel een vergoeding omdat er 0 uren zijn geboekt tussen 0:00 en 12:00.

Voorbeeld 2: De cao kent een vergoeding toe wanneer ten minste 4 uur is gewerkt tussen 09:00 en 17:00.
Ingesteld: Een vergoeding met conditie 'voorgaande uren', 'soort: totaal aantal uren', 'heeft: ten minste', 'uur: 4:00', 'in periode: vandaag' met tijden 'Valt binnen 09:00-17:00'.
Geboekte uren: 

  • Gewerkt op maandag van 10:00-16:00. De flexwerker krijgt nu wel een vergoeding omdat er minimaal 4 uren zijn geboekt tussen 09:00 en 17:00;
  • Gewerkt op dinsdag van 16:00-22:00. De flexwerker krijgt geen vergoeding. Er is wel meer dan 4 uur gewerkt maar er is slechts 1 uur gewerkt binnen de ingestelde tijden.

Cao tool: uursoorten ondersteunen in conditie voorgaande uren voor vergoedingen

Module: Beheer
Tabblad: Cao tool
Melding: 4904

Vanaf nu is het mogelijk om met Cao tool vergoedingen te ontrafelen over vastgestelde uursoorten. Dit geldt ook voor pauzes, waarmee het nu mogelijk is te ontrafelen over uren inclusief pauze-uren, ook wanneer aan de pauze-uren geen looncomponent is gekoppeld.
Ga naar Cao tool, open een cao (of voeg een nieuwe cao toe) en ga naar het tabblad 'vergoedingen'. Voeg een vergoeding toe en voeg hieraan de conditie 'voorgaande uren' toe. Stel de looncomponenten, uursoorten, het gewenste aantal uren en de gewenste periode in. Kies vervolgens bij 'soorten' voor alle gewenste uursoorten waarover ontrafeld moet worden.

Wanneer niets wordt ingesteld zal de vergoeding worden berekend over alle ontrafelde uren. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld aan een pauze geen looncomponent is gekoppeld, de pauze niet wordt meegerekend met het urenaantal. 
Wanneer uursoorten worden ingesteld, bijvoorbeeld 'werk' en 'pauze', zullen alle ingevoerde uren worden van deze uursoorten worden meegerekend, ook als deze uren niet ontrafeld worden.

Voorbeeld 1: De cao kent een vergoeding toe bij een dienst van ten minste 4 uur, inclusief pauzes
Ingesteld: Een vergoeding met conditie 'voorgaande uren', 'soort: totaal aantal uren', 'heeft: meer dan', 'uur: 4:00', 'in periode: vandaag' met soorten 'werk' en 'pauze'. Er zijn geen looncomponenten gekoppeld aan de uursoort 'pauze'.
Geboekte uren: 

  • Gewerkt op maandag van 10:00-15:00 met pauze van 12:00-14:00. De flexwerker krijgt nu 3 ontrafelde uren en wel een vergoeding omdat het totaal aantal uren werk en pauze meer dan 4 uur is.

Voorbeeld 2: De cao kent een vergoeding toe bij een dienst van ten minste 4 uur, inclusief pauzes, de pauzes worden doorbetaald
Ingesteld: Een vergoeding met conditie 'voorgaande uren', 'soort: totaal aantal uren', 'heeft: meer dan', 'uur: 4:00', 'in periode: vandaag'. De soorten zijn niet ingesteld. Er is een looncomponent gekoppeld aan de uursoort 'pauze' omdat de pauzes worden doorbetaald.
Geboekte uren: 

  • Gewerkt op maandag van 10:00-15:00 met pauze van 12:00-14:00. De flexwerker krijgt nu 5 ontrafelde uren, 3 werkuren en 2 pauze-uren. De flexwerker krijgt wel een vergoeding omdat het totaal aantal ontrafelde uren (werk en pauze) meer dan 4 uur is.

Voorbeeld 3: De cao kent een vergoeding toe bij een dienst van ten minste 4 uur, pauze niet meergerekend
Ingesteld: Een vergoeding met conditie 'voorgaande uren', 'soort: totaal aantal uren', 'heeft: meer dan', 'uur: 4:00', 'in periode: vandaag'. De soorten zijn niet ingesteld. Er is geen looncomponent gekoppeld aan de uursoort 'pauze'.
Geboekte uren: 

  • Gewerkt op maandag van 10:00-15:00 met pauze van 12:00-14:00. De flexwerker krijgt nu 3 ontrafelde uren. De flexwerker krijgt geen vergoeding omdat het totaal aantal ontrafelde uren (werk en pauze) niet meer dan 4 uur is. Omdat er geen uursoorten zijn ingesteld en de pauzes niet worden ontrafeld tellen de pauze-uren niet mee in het totaal.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.