Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Premies en grondslagen

Er wordt een overzicht aangemaakt met de premies en grondslagen van diverse premieberekeningen.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verwerkingswijze

Je kunt een selectie maken voor het samenstellen van het overzicht, je hebt de keuze uit:

 • Gecumuleerd per jaar
 • Detail
 • Totalen

Soort overzicht

Hier kun je de keuze maken om het overzicht per sectorrisicogroep of per loonheffingnummer aan te maken.

Wanneer je kiest voor de optie: Per sectorrisicogroep kan je iedere sectorrisicogroep afzonderlijk selecteren. Je kunt tevens kiezen voor alle sectorrisicogroepen.
Wanneer je kiest voor de optie: Per loonheffingnummer kan je ieder loonheffingnummer afzonderlijk selecteren. Je kunt tevens kiezen voor alle loonheffingnummers.

Flexwerker

Je kunt hier een flexwerker selecteren. Er worden alleen gegevens getoond van de gekozen flexwerker.

Rapportagetijdvak

Je dient aan te geven over welk tijdvak je het overzicht wil aanmaken. Je hebt de keuze uit:

 • 4-wekenperiode
 • Jaar
 • Maand
 • Variabel tijdvak

Jaar
Je dient het jaar, waarin je de loonstaat wilt verwerken, te selecteren. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren met de statussen: 'Geactiveerd', 'Operationeel', 'In afsluitfase' en 'Afgesloten'.

Let op! Wanneer je kiest voor rapportagetijdvak 'jaar' kan het overzicht enkel aangemaakt worden vanaf loonjaar 2011.

4- wekenperiode

Als je het rapportagetijdvak ‘4-wekenperiode’ heeft geselecteerd dien je hier een 4-wekenperiode te selecteren.

Maand

Als je het rapportagetijdvak 'Maand' heeft geselecteerd dien je hier een maand te selecteren.

Vanaf / tot en met

Als je hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak' dan dien je in dit veld de start- en einddatum in te geven.

Tonen gegevens

In de selectiecriteria van 'Premies en grondslagen' zijn tot en met loonjaar 2021 de volgende selecties zichtbaar:
- Gediff. premies werkhervattingskas (Whk)
- Premies en kortingen zonder Whk

Vanaf loonjaar 2022 zijn de volgende selecties zichtbaar:
- Premies deel 1
- Premies deel 2

Deel 1 was voorheen 'Gediff. premies werkhervattingskas (Whk)' en deel 2 was voorheen 'Premies en kortingen zonder Whk'. In deel 2 staan de Aof-premies en Wko (kinderopvang). De ZVW grondslag en premie is verplaatst naar deel 1. Ook het exportbestand is uitgebreid met de nieuwe kolommen.

Sorteren

Op volgorde van

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam flexwerker
 • Locatie – naam flexwerker
 • Geboortedatum flexwerker
 • Locatie – geboortedatum flexwerker

Overzicht:

Premies en grondslagen 

Op dit overzicht zie je de premies en grondslagen van diverse premieberekeningen. Afhankelijk van de instellingen welke gekozen zijn bij de selectiecriteria worden de volgende kolommen getoond.

Let op! Wanneer je kiest voor de selectie 'per loonheffingnummer' worden de kolommen 'loon LB' en 'loonheffing' getoond. Bij de overige instellingen zullen deze kolommen niet op het overzicht vermeld staan.

 • het registratienummer van de flexwerker
 • de naam van de flexwerker
 • de geboortedatum van de flexwerker
 • het loontijdvak waarover de premies / grondslagen berekend zijn
 • loon in geld (brutoloon van de flexwerker over het gekozen loontijdvak)
 • loon SVW
 • grondslag SVW
 • basispremie WAO/WIA
 • sectorpremie WW Wgf (tot en met 2019)
 • gedifferentieerde premie WGA werknemersdeel
 • gedifferentieerde premie WGA werkgeversdeel
 • grondslag WW (awf)
 • premie WW werkgeversdeel (tot en met 2019)
 • premie WW wg laag (vanaf 2020)
 • premie WW wg hoog (vanaf 2020)
 • premie WW herzien (vanaf 2020)
 • grondslag ZVW
 • premie ZVW werkgeversdeel
 • loon LB
 • loonheffing
 • premiekorting ouderen
 • premiekorting arbeidsgehandicapten
 • premie AZV werknemer
 • premie AZV werkgever

Hierna wordt een totaal generaal gemaakt van de kolommen:

 • loon in geld  
 • loon SVW
 • grondslag SVW
 • sectorpremie WW Wgf (tot en met 2019)
 • basispremie WAO/WIA
 • gedifferentieerde premie WGA werknemersdeel
 • gedifferentieerde premie WGA werkgeversdeel
 • grondslag WW (awf)
 • grondslag WW (awf) laag (vanaf 2020)
 • grondslag WW (awf) hoog (vanaf 2020)
 • premie WW werkgeversdeel (tot en met 2019)
 • premie WW wg laag (vanaf 2020)
 • premie WW wg hoog (vanaf 2020)
 • premie WW herzien (vanaf 2020)
 • grondslag ZVW
 • premie ZVW werkgeversdeel
 • loon LB
 • loonheffing
 • premiekorting ouderen
 • premiekorting arbeidsgehandicapten
 • premie AZV werknemer
 • premie AZV werkgever

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.