Skip to main content
Skip table of contents

BI > Reserveringenbeleid

Op dit tabblad kun je het reserveringenbeleid van de werkmaatschappij vastleggen. De flexwerker gerelateerde reserveringen worden benoemd. Je bepaalt hier hoe de feestdagenreservering wordt toegepast (collectief of individueel) en of negatieve saldi van reserveringen zijn toegestaan. Je dient eerst het tabblad 'loonjaren' te verwerken, voordat je het reserveringenbeleid kunt vastleggen ( Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonjaren). Wanneer je dit nog niet hebt gedaan, geeft Easyflex hiervan een melding.

Feestdagenreservering

Je dient vast te leggen op welke wijze de feestdagenreservering wordt toegepast. Dit kan op individuele of collectieve basis zijn. Indien individueel, dan wordt deze reservering voor iedere flexwerker apart gereserveerd. De flexwerker kan dan op een feestdag uit dit tegoed geld opnemen. Tevens kan de flexwerker ook geld opnemen uit dit tegoed wanneer het geen feestdag is. Indien collectief, dan wordt het bedrag niet voor iedere flexwerker apart gereserveerd, maar wordt het bedrag in de collectieve reserveringspot opgenomen. De flexwerker kan nu alleen op feestdagen uit deze collectieve reserveringenpot geld opnemen.

Je kunt deze keuze per jaar ingeven en wanneer het loonjaar operationeel is, kun je deze keuze niet meer wijzigen.

Negatief reserveringssaldo

In principe kan er niet méér uit een reservering worden opgenomen dan er is opgebouwd. Negatieve saldi komen dan in principe niet voor. Er zijn echter uitzonderingen en binnen Easyflex kun je specifiek opgeven voor welke groep flexwerkers negatieve saldi wel zijn toegestaan. Voor feestdagen is deze optie alleen van toepassing wanneer de feestdagenreservering individueel is.

De flexwerkers zijn daarom ingedeeld in:

  • flexwerkers zonder contract (flexwerkers die werken op basis van het uitzendbeding)
  • flexwerkers met contract voor bepaalde tijd
  • flexwerkers met contract voor onbepaalde tijd

Je kunt nu per reservering opgeven of negatieve reserveringssaldi zijn toegestaan of niet. Deze gegevens zijn niet jaargebonden.

Let op: indien bij de flexwerker een afwijkend reserveringenbeleid vastligt, dan wordt dat aangehouden.

Invoeren/wijzigen van standen voor reserveringen 

Voor flexwerkers of vaste medewerkers is het mogelijk om handmatig reserveringsstanden (saldo) vast te leggen. Dit is alleen mogelijk als je een autorisatierol hebt vastgelegd. Als je geen autorisatierol vastlegt en toekent aan een medewerker, is het voor geen enkele gebruiker mogelijk om handmatig reserveringsstanden vast te leggen. Om de standen van de vaste medewerkers aan te kunnen passen dien je de autorisatie vast te leggen in ' Beheer > Bedrijfsinstellingen > Vaste medewerkers'.

Tabel loonheffing automatisch uitbetaalde reserveringen

Het is mogelijk om voor de uitbetaling van het vakantiegeld de witte tabel te gebruiken in plaats van de bijzondere beloningen tabel. Dit kun je hier per loonjaar instellen. Standaard staat de instelling op 'Bijzondere beloningen'. De witte tabel wordt bij de flexwerker alleen toegepast op het vakantiegeld wanneer op het tabblad 'Betalingen' het vinkje aan staat om automatisch vakantiegeld uit te betalen én wanneer er in hetzelfde tijdvak uren worden uitbetaald. Wanneer je in een tijdvak een bepaalde loonbelastingtabel hebt gehanteerd is het niet mogelijk om in hetzelfde tijdvak een andere tabel te gebruiken.

Peildatum uurloon reserveringen in declaraties voor loonjaar

In een declaratie wordt één uurloon voor reserveringen aangehouden. Dit uurloon is te zien in het tabblad 'Reserveringen’ in de declaratie. Standaard is dit het uurloon van de loon- en tariefafspraak die van toepassing is op de laatste dag van het (declaratie)tijdvak. Met deze instelling kan worden gekozen om het uurloon te gebruiken dat geldt op de eerste dag van het declaratietijdvak waar 1 januari en 1 juli in vallen. Voor elk nieuw loonjaar is voor zowel 1 januari als 1 juli de standaardwaarde 'Laatste dag', ook indien in het vorige loonjaar bij 1 januari en/of 1 juli handmatig voor 'Eerste dag' is gekozen.

De instelling geldt voor alle werknemers in de werkmaatschappij. Advies is om op tijd de juiste instelling te kiezen, zodat corrigeren niet nodig is. Indien een correctie onverhoopt toch nodig is, houd er dan rekening mee dat het terugboeken dient te gebeuren met de instelling waarmee is verloond en het opboeken met de nieuwe instelling. Wijzig dus niet eerst de instelling naar hoe het moet zijn en ga dan pas corrigeren; doe dit pas zodra de terugboeking is verwerkt. 
Let op: wijziging van de instelling kan niet worden herrekend!

Indien je een declaratie bewerkt waar reeds reserveringen in staan, dan blijven deze de waarde houden die ze hadden op het moment van eerste invoer. Pas als je kiest voor 'Declaratie herstellen' (anders dan 'Actuele loon- en tariefafspraken toepassen') dan wordt het nieuwe uurloon reserveringen toegepast.

Het uurloon reserveringen zoals vastgelegd bij de flexwerker op het tabblad 'Vaste beloningen'. blijft leidend!

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.