Skip to main content
Skip table of contents

FAQ Algemeen Jaarwissel 2023-2024

Algemeen

Geven jullie ook webinars over de jaarwissel?

Ja, tijdens de webinars 'Jaarwissel 2023/2024' informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving voor 2024. Vervolgens doorlopen we de drie stappen die je in Easyflex dient te doorlopen, zodat het loonjaar 2024 operationeel wordt. Via deze link vind je de actuele webinar data terug en kun je je aanmelden. Deelname bedraagt € 99,- (excl. btw) per persoon. 

Kan ik de jaarwissel uitbesteden?

Het is mogelijk om stap 1 van de jaarwissel (de opening van het nieuwe loonjaar) door Easyflex uit te laten voeren (€ 140,- per werkmaatschappij). We ontvangen dan graag per werkmaatschappij de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024. Je kunt de opdrachtbevestiging + kopie van de Whk beschikking sturen naar easy2serve@easyflex.nl.

Waarvoor kan ik bij het Service Center terecht?

Het Service Center ondersteunt in vragen omtrent de jaarwissel. Het doorlopen van alle stappen behoort niet tot deze ondersteuning. Hiervoor kun je de procesbeschrijving raadplegen. Voor vragen omtrent percentages kun je je branche-organisatie (ABU/NBBU) of de Belastingdienst raadplegen. 

Ik wil de jaarwissel gaan doen, maar ik heb geen rechten voor de module 'Beheer'. Wat nu?

Om de jaarwissel te kunnen uitvoeren, heb je toegang nodig tot de module 'Beheer'. Je kunt met een collega overleggen om deze rechten toe te kennen via 'Beheer > Programmarechten'.

Wij hebben nog geen beschikkingen van de Belastingdienst voor 2024 ontvangen. Wat nu?

Je kunt hiervoor contact opnemen met de Belastingdienst.

Is het mogelijk om al plaatsingen voor 2024 aan te maken?

Ja, dit is mogelijk.

Is het mogelijk om al eerder arbeidsovereenkomsten vast te leggen voor loonjaar 2024?

Ja, dit is mogelijk. 

Hoe voer ik de eindcontrole uit?

Na het uitvoeren van alle stappen uit de procesbeschrijving, kun je een eindcontrole uitvoeren. Dit doe je door de overzichten 'Bedrijfsinstellingen (parameters)' en 'Kostprijzen' aan te maken. Hierop kun je zien welke instellingen in 'Beheer' zijn vastgelegd en hoe de nieuwe kostprijzen zijn opgebouwd.

Verlonen/factureren

Kan ik in 2024 nog urendeclaraties uit 2023 corrigeren?

Ja, dit kan zolang het loonjaar 2023 nog operationeel is. Om deze reden adviseren wij ook om tot zeker de derde week van januari te wachten met het afsluiten van het vorige loonjaar. Zodra het loonjaar is afgesloten, zijn correcties voor de flexwerker en de relatie op deze urendeclaraties niet meer mogelijk. 

Waarom kan ik geen handmatige factuur maken in 2024?

Je kunt in 2024 pas een handmatige factuur maken, als het loonjaar 2024 operationeel is. Het maakt hiervoor niet uit of de factuurdatum in 2023 of 2024 ligt. 

Wat zijn de boekingsdata voor 2023?

De boekingsdata voor uren, reserveringen, inhoudingen, vergoedingen en sociale verzekeringen per loontijdvak en declaratietijdvak vallen allemaal op 31-12-2023. Dit geldt dus voor week, 4-weken en maand loontijdvak.

Fiscaal-sociaal

Wordt er automatisch een nieuw jaarloon berekend voor de toepassing van de bijzondere beloningen tabel?

Bij de eerste verloning in het nieuwe loonjaar wordt er een nieuw jaarloon voor de flexwerker berekend. Dit wordt gedaan aan de hand van het laatst bekende uurloon x 2250. Het nieuwe jaarloon wordt op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij 'Gegevens voor loonopgave' pas zichtbaar wanneer er een nieuwe ingangsdatum in 2024 wordt ingegeven. 

Waarom kan ik op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' en bij 'Pro forma loon' geen ingangsdatum voor 2024 ingeven?

Dit is pas mogelijk als in Easyflex het loonjaar is geactiveerd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonjaren'. Hoe je dit doet, lees je in stap 1 van de procesbeschrijving. Mocht je toch al een plaatsing, eventueel ook met een arbeidsovereenkomst, willen maken voor 2024 kun je het volgende doen: Leg de gegevens op tabblad 'Fiscaal-sociaal' vast met ingang van 2024. Maak vervolgens de plaatsing aan met de juiste startdatum in 2024.

Wijzigingen

Minimumuurloon

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Wml). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De actuele bedragen worden geplaatst op http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon .
De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de ‘oude’ Wml was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon.

Er zijn een aantal gangbare periodes om het loon over te berekenen. Bijvoorbeeld een week, een maand of een vierwekelijks periode. Door het aantal gewerkte uren in een periode te vermenigvuldigen met het wettelijk minimumuurloon kom je tot het loon van die periode. Je kunt de volgende basisformule gebruiken.

loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y ) x (wettelijk minimumuurloon)

Voor meer informatie en voorbeeld berekeningen kun je de FAQ van het minimumuurloon raadplegen.

Wettelijk minimumuurloon vs CAO voor uitzendkrachten

In veel gevallen zullen de salarisschalen in cao’s aangepast moeten worden vanwege de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024. De salarisschalen op minimumloonniveau moeten opnieuw worden berekend op basis van het minimumuurloon omdat er na de invoering van het minimumuurloon geen vaste maand, week en dagbedragen meer bestaan. Ook de omvang van een voltijds arbeidsduur in een sector en het kalenderjaar waar de cao betrekking op heeft zijn relevant bij het correct berekenen van salarisschalen op minimumloonniveau. Voor meer informatie kun je de FAQ van het minimumuurloon raadplegen.

Wat als ik de hoge Aof premie heb geselecteerd en reeds heb verloond, terwijl eigenlijk de lage Aof premie toegepast moet worden?

Dit kan herrekend worden middels het overzicht 'Herrekenen verloningen'

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.