Skip to main content
Skip table of contents

FAQ Minimumuurloon 2024

Minimumuurloon

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Wml). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De actuele bedragen worden geplaatst op de website van de rijksoverheid .
De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijd dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de ‘oude’ Wml was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon.

Er zijn een aantal gangbare periodes om het loon over te berekenen. Bijvoorbeeld een week, een maand of een 4-wekelijkse periode. Door het aantal gewerkte uren in een periode te vermenigvuldigen met het wettelijk minimumuurloon kom je tot het loon van die periode. Je kunt de volgende basisformule gebruiken.

loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y ) x (wettelijk minimumuurloon)


Voorbeeld 1: Week loontijdvak

Gewerkte uren in week 25 (17 tot en met 23 juni 2024):

 • Maandag 17 juni: 5 uur

 • Woensdag 19 juni: 8 uur

 • Donderdag 20 juni 5 uur

Totaal gewerkte uren in week 25: (5 + 8 + 5) = 18 uur
Wettelijk minimumuurloon: € 13,27

Loon in periode = (aantal gewerkte uren in periode) x (wettelijk minimumuurloon)
Loon in week 25 = 18 x € 13,27
Loon in week 25 = € 238,86


Voorbeeld 2: 4-weken loontijdvak

Gewerkte uren in periode 10 (week 37 t/m 40, 9 september tot en met 6 oktober 2024):

 • Week 37: 32 uur

 • Week 38: 40 uur

 • Week 39: 32 uur

 • Week 40: 40 uur

Totaal gewerkte uren in periode 10 2024: (32 + 40 + 32 + 40) = 144 uur
Wettelijk minimumuurloon: € 13,27

Loon in periode = (aantal gewerkte uren in periode) x (wettelijk minimumuurloon)
Loon in periode 10 in 2024 = 144 x (€ 13,27)
Loon in periode 10 in 2024 = € 1.910,88


Voorbeeld 3: Maand loontijdvak (geen vast loon)

Gewerkte uren in februari 2024:

 • Week 5: 16 uur

 • Week 6: 24 uur

 • Week 7: 24 uur

 • Week 8: 24 uur

 • Week 9: 16 uur

Totaal gewerkte uren in februari 2024: (16 + 24 + 24 + 24 + 16) = 104 uur
Wettelijk minimumuurloon: € 13,27
Loon in periode = (aantal gewerkte uren in periode) x (wettelijk minimumuurloon)
Loon in februari 2024 = 104 x € 13,27
Loon in februari 2024 = € 1.380,08


Voorbeeld 4: Maand loontijdvak (vast loon)

In het geval van een maand loontijdvak waarbij de medewerker vast loon krijgt wijkt de berekening af. Hieronder leggen we uit hoe je het minimum maandloon kunt berekenen.

Stap 1: Bepaal het aantal theoretische werkbare uur van 2024 aan de hand van de standaard werkweek van de medewerker. De volgende aantal werkbare dagen zijn van toepassing voor 2024:

 • Maandag: 53

 • Dinsdag: 53

 • Woensdag: 52

 • Donderdag: 52

 • Vrijdag: 52

Vermenigvuldig het aantal werkbare dagen met het aantal uur dat de medewerker op die dag werkt. Doe dit voor alle dagen waarop de medewerker werkzaam is in zijn standaard werkweek. Tel alle theoretische werkbare uren bij elkaar op. Je hebt nu de totale theoretische werkbare uren voor deze medewerker in 2024.

Stap 2: Vermenigvuldig dit getal met het geldende minimumuurloon voor deze medewerker. Dit geeft je het minimum jaarloon.

Stap 3: Deel het minimum jaarloon door 12 (maanden) om op een maandbedrag uit te komen.

Je kan het minimum maandloon (vast loon) berekenen met de volgende formule:
Minimum maandloon (vast loon) = (Theoretische werkbare uur in 2024 x Minimumuurloon) / 12

Hieronder staan een aantal voorbeelden:

1: Vaste maandbedrag in 2024 berekenen van een medewerker ( >21 jaar) die 40 uur in de week werkt van maandag tot en met vrijdag.
Totaal aantal werkbare uren in 2024:

 • Maandag: 8 uur x 53 (Aantal maandagen in 2024) = 424 uur op maandag in 2024

 • Dinsdag: 8 uur x 53 (Aantal dinsdagen in 2024) = 424 uur op dinsdag in 2024

 • Woensdag: 8 uur x 52 (Aantal woensdagen in 2024) = 416 uur op woensdag in 2024

 • Donderdag: 8 uur x 52 (Aantal donderdagen in 2024) = 416 uur op donderdag in 2024

 • Vrijdag: 8 uur x 52 (Aantal vrijdagen in 2024) = 416 op vrijdag in 2024

Totaal aantal werkbare uren in 2024: (424 + 424 + 416 + 416 + 416) = 2096

Wettelijk minimumuurloon: € 13,27
Vast bedrag per maand = (Totaal aantal werkbare uren in 2024 x minimumuurloon) / 12
Vast bedrag per maand = (2096 x € 13,27) / 12 = € 2.317,83

2: Vaste maandbedrag in 2024 berekenen van een medewerker ( >21 jaar) die 20 uur in de week werkt van maandag tot en met vrijdag.
Totaal aantal werkbare uren in 2024:

 • Maandag: 4 uur x 53 (Aantal maandagen in 2024) = 212 uur op maandag in 2024

 • Dinsdag: 4 uur x 53 (Aantal dinsdagen in 2024) = 212 uur op dinsdag in 2024

 • Woensdag: 4 uur x 52 (Aantal woensdagen in 2024) = 208 uur op woensdag in 2024

 • Donderdag: 4 uur x 52 (Aantal donderdagen in 2024) = 208 uur op donderdag in 2024

 • Vrijdag: 4 uur x 52 (Aantal vrijdagen in 2024) = 208 op vrijdag in 2024

Totaal aantal werkbare uren in 2024: (212 + 212 + 208 + 208 + 208) = 1048

Wettelijk minimumuurloon: € 13,27
Vast bedrag per maand = (Totaal aantal werkbare uren in 2024 x minimumuurloon) / 12
Vast bedrag per maand = (1048 x € 13,27) / 12 = € 1.158,92 (Naar boven afgerond)

3: Vaste maandbedrag in 2024 berekenen van een medewerker ( >21 jaar) die 20 uur in de week werkt van maandag tot en met woensdag.
Totaal aantal werkbare uren in 2024:

 • Maandag: 8 uur x 53 (Aantal maandagen in 2024) = 424 uur op maandag in 2024

 • Dinsdag: 8 uur x 53 (Aantal dinsdagen in 2024) = 424 uur op dinsdag in 2024

 • Woensdag: 4 uur x 52 (Aantal woensdagen in 2024) = 208 uur op woensdag in 2024

Totaal aantal werkbare uren in 2024: (212 + 212 + 208) = 1056

Wettelijk minimumuurloon: € 13,27
Vast bedrag per maand = (Totaal aantal werkbare uren in 2024 x minimumuurloon) / 12
Vast bedrag per maand = (1056 x € 13,27) / 12 = € 1.167,76

Let op: Zoals te zien is in de voorbeelden hier boven is het minimumloon per maand afhankelijk van de dagen waarop de flexwerker werkt!

Omdat de dagen waarop de flexwerker werkt bepalen wat het minimumloon is, is het dus erg belangrijk dat het rooster voor standaarduren bij het vast loon correct word ingevuld. Bij ‘Standaarduren’ moet het aantal uren staan wat de flexwerker werkt op de juiste dagen. Dit wordt berekend aan de hand van het veld ‘Standaard werkweek’ (ingevuld op het tabblad ‘Frontoffice > Relatie > Overige gegevens’ waarbij de flexwerker is geplaatst) i.c.m. het deeltijdpercentage.

Wettelijk minimumuurloon vs. cao voor uitzendkrachten 2023

In veel gevallen zullen de salarisschalen in cao’s aangepast moeten worden vanwege de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024. De salarisschalen op minimumloonniveau moeten opnieuw worden berekend op basis van het minimumuurloon omdat er na de invoering van het minimumuurloon geen vaste maand, week en dagbedragen meer bestaan. Ook de omvang van een voltijd dienstverband in een sector en het kalenderjaar waar de cao betrekking op heeft zijn relevant bij het correct berekenen van salarisschalen op minimumloonniveau.

In de cao voor uitzendkrachten 2023 is er (nog) geen rekening gehouden met het nieuwe minimumuurloon voor 2024. Dit heeft als gevolg dat het minimumuurloon volgens de cao hoger ligt dan het wettelijk minimumuurloon. In onderstaand voorbeeld wordt dit duidelijk:

Een flexwerker werkt 40 uur per week evenredig verdeeld over maandag t/m vrijdag in 2024 tegen minimumuurloon, je krijgt dan de volgende formule bij een vast maandloon:

Volgens het nieuwe wettelijk minimumuurloon moet de flexwerker het volgende verdienen:
Aantal werkbare dagen in 2024:

 • Maandag: 8 uur (Aantal maandagen in 2024 = 53)

 • Dinsdag: 8 uur (Aantal dinsdagen in 2024 = 53)

 • Woensdag: 8 uur (Aantal woensdagen in 2024 = 52)

 • Donderdag: 8 uur (Aantal donderdagen in 2024 = 52)

 • Vrijdag: 8uur (Aantal vrijdagen in 2024 = 52)

Totaal aantal werkbare dagen in 2024: (53 + 53 + 52 + 52 + 52) = 262

Aantal arbeidsuren in 2024:

 • Maandag: 8 uur x 53 dagen = 424 uur per jaar op maandag

 • Dinsdag: 8 uur x 53 dagen = 424 uur per jaar op dinsdag

 • Woensdag: 8 uur x 52 dagen = 416 uur per jaar op woensdag

 • Donderdag: 8 uur x 52 dagen = 416 uur per jaar op donderdag

 • Vrijdag: 8 uur x 52 dagen = 416 uur per jaar op vrijdag

Totaal aantal uur per jaar: (424 + 424 + 416 + 416 + 416) = 2096

Wettelijk minimumuurloon: € 13,27
vast bedrag per maand = ( aantal arbeidsuren in een kalenderjaar / 12 ) x minimumuurloon
vast bedrag per maand = (2096 / 12) x € 13,27
vast bedrag per maand = 174,67 x € 13,27
vast bedrag per maand = € 2.317,83

Als we vervolgens naar de cao voor uitzendkrachten 2023 kijken (Artikel 17) krijg je de volgende berekening:

Uurloon = €2.317,83 (=minimum maandloon 2024) / (4,35 x 40)
Uurloon = €2.317,83 / 174
Uurloon = €13,33

De €13,33 is dus €0,06 hoger dan het nieuwe wettelijk minimumuurloon van €13,27 van 2024.

Het uitzendbureau is er zelf verantwoordelijk voor dat de flexwerker conform de cao wordt uitbetaald.

Zoals gezegd moeten de cao’s nog worden aangepast naar het nieuwe wettelijk minimumuurloon. Easyflex verwacht dus ook dat dit in de toekomst wordt rechtgetrokken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.