Skip to main content
Skip table of contents

29-07-2021 - Versie 2021-15

Deze Easy update wordt toegelicht in een webinar op dinsdag 31 augustus om 10.00 uur via de volgende link: http://easyflex.adobeconnect.com/easyupdate31082021/


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Autorisatie voor het wijzigen van flexwerkers, relaties en contactpersonen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Autorisatie
Melding: 535749

Het is mogelijk om een autorisatie in te stellen voor het mogen wijzigen van gegevens van flexwerkers, relaties en contactpersonen van relaties. Je leest hier welke velden het betreft die niet meer gewijzigd kunnen worden zodra je de autorisatie instelt.

In overzicht 'Reserveringen Verplaatsen' kan worden gefilterd op één persoon

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Reserveringen verplaatsen
Melding: 534305

Met het overzicht 'Reserveringen verplaatsen' kunnen reserveringen van een sectorrisicogroep worden verplaatst naar een andere sectorrisicogroep. Eerst kon dit alleen voor alle flexwerkers die reserveringen hadden opgebouwd in de geselecteerde sectorrisicogroep. Als je de reserveringen voor één persoon wilde overzetten, dan kon dat alleen handmatig bij het tabje 'Saldigegevens'. Vanaf nu is het mogelijk om in het overzicht 'Reserveringen verplaatsen' een persoon te selecteren, zodat je voor die flexwerker/vaste medewerker alle reserveringen in een keer kunt verplaatsen.

Zoekfunctie in kostenplaatsen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Kostenplaatsen
Melding: 535835

Er is een zoekfunctie toegevoegd op het tabblad 'Relaties > Kostenplaatsen' bij relaties. Hiermee is het mogelijk om te zoeken naar één of meerdere specifieke kostenplaatsen.

Het vastleggen en wijzigen van een contactpersoon bij een relatie wordt genotificeerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Contactpersonen / Notificaties
Melding: 535008

Bij het selecteren van een contactpersoon in het scherm 'Relatie > Contactpersonen' konden eerst alleen handmatige notificaties worden vastgelegd. Vanaf nu wordt van het toevoegen en het wijzigen van een contactpersoon automatische notificaties gemaakt. Deze notificaties komen ook bij 'Relatie > Notificaties' te staan met daarbij de betreffende contactpersoon.

Matching uitgebreid met selectie op nationaliteit wel/niet EU

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 536072

In het onderdeel 'Matching' is het binnen het selectieobject 'Nationaliteit' vanaf nu mogelijk om te matchen op flexwerkers met een nationaliteit binnen of buiten de EU. Ook is het mogelijk om via 'Uitvoer samenstellen' een kolom aan je matchresultaat toe te voegen die toont of het land van de nationaliteit van de flexwerker binnen of buiten de EU valt. Hiervoor selecteer je onder 'Identiteitsgegevens > Persoonsidentificatie > Nationaliteit' de optie 'Ingezetene EU'.

Nieuwe mergefields voor laatste loon-en tariefafspraak met uurloon beschikbaar

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Templates
Melding: 536071

Er zijn nieuwe mergefields beschikbaar waarmee je het meest recente uurloon inclusief de datum van de laatste loon-en tariefafspraak in templates kunt weergeven. Het betreft de volgende mergefields: 

  • Laatste uurloon: (FW:laatste_uurloon_max)
  • Laatste startdatum: (FW:laatste_startdatum_max)

Bij het gebruik van deze mergefields wordt er gekeken welke loon-en tariefafspraak een datum heeft die het verst in de toekomst ligt. Zijn er twee loon-en tariefafspraken in verschillende plaatsingen met dezelfde datum? Dan wordt het hoogste uurloon gekozen.

Externe koppel ID's kunnen vanaf nu handmatig toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers en relaties
Tabblad: Webservices
Melding 535695

Vanaf nu is het mogelijk om externe koppel ID's handmatig toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kun je doen bij de relatie of de flexwerker op het tabblad 'Webservices'. Daarnaast is hiervoor in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Webservices extern' een autorisatie gemaakt. Pas wanneer de autorisatie wordt aangezet en hier een rol aan wordt gekoppeld, kunnen medewerkers met deze rol de nieuwe functionaliteit gaan gebruiken.
Let op! Heb je een koppeling met Plan4Flex? Dan heeft het instellen van de autorisatie invloed op de koppeling met Plan4Flex. De inschrijver vanuit Plan4Flex moet in dat geval de juiste rechten hebben in Easyflex.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Verwerken van urenbestanden controleert nu ook op declaratiesignaleringen

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 529317

Tijdens het handmatig bewerken en accorderen van urendeclaraties kunnen er declaratiesignaleringen optreden die het accorderen van urendeclaraties blokkeren. Dit kunnen signaleringen zijn vanuit 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen' of vanuit 'Beheer > Document management > Documentbeheer', afhankelijk van welke signaleringen je hier zelf hebt geactiveerd. Echter bij het verwerken van urenbestanden werd niet op al deze signaleringen gecontroleerd/geblokkeerd. Dit is nu verbeterd. Verwerk je een urenbestand en krijgt dit de status 'Verwerkt (!)' dan controleer je via de knop 'Resultaten' welke declaraties niet geaccordeerd konden worden. Je kunt vervolgens het probleem oplossen en de declaraties alsnog handmatig accorderen.

Nieuwe inkomstenperiode in loonaangifte bij wijzigen ‘code aard arbeidsverhouding’

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 534591

Bij het wijzigen van de aard arbeidsverhouding wordt in de loonaangifte vanaf augustus of periode 9 2021 een nieuwe inkomstenperiode aangemaakt. Voorbeeld: Er is sprake van een aangifteperiode van een maand. Een medewerker werkt eerst als uitzendkracht (code aard arbeidsverhouding 11) en vanaf de 15e van de maand krijgt hij/zij een BBL overeenkomst (code aard arbeidsverhouding 83) dan worden er in de loonaangifte van deze medewerker 2 inkomstenperiodes aangemaakt: 1. Vanaf de eerste van de maand met code aard arbeidsverhouding 11 en 2. Vanaf de 15e met code aard arbeidsverhouding 83.

Nieuwe inkomstenperiode in loonaangifte bij wijzigen ‘Code fase indeling F&Z"

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 534844

Bij het wijzigen van de code fase indeling F&Z wordt in de loonaangifte vanaf augustus of periode 9 2021 een nieuwe inkomstenperiode aangemaakt. Voorbeeld: Er is sprake van een aangifteperiode van een maand. Een medewerker werkt in fase 1 met uitzendbeding (code fase indeling F&Z: 1 Fase 1 (met uitzendbeding)) en vanaf de 15e van de maand krijgt hij/zij een fase 1 contract (code fase indeling F&Z: 41 Fase 1 zonder uitzendbeding)
Vanaf de eerste van de maand wordt code fase indeling F&Z 1 meegestuurd en vanaf de 15 wordt een nieuwe inkomstenperioden aangemaakt met code fase indeling F&Z 41.

APG-premie berekenen met vast bedrag per gewerkte dag

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 533485

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten' is het bij APG mogelijk om onder het tabje 'Overige' de productkeuzes COVAFB en FYSAFB te selecteren. Voor deze productkeuzes geldt echter een andere premieberekening. De premie moet dan namelijk worden berekend op basis van gewerkte dagen. Daarom is onder het tabje 'Algemeen' bij 'Premie berekenen over' de rekenwijze 'Gewerkte dag' toegevoegd. Zodra die optie is gekozen, kan onder tabje 'Percentages' een premie dagloon worden ingevuld. Het premie dagloon wordt bepaald door APG. Een werkdag is iedere dag waarover loon is betaald, inclusief ziekte- en verlofdagen. De premie wordt afgedragen voor iedere dag, tot een maximum van vijf dagen per week.

Extra controle bij het wisselen van BSN tussen flexwerkers

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 535288

Het kan wel eens voorkomen dat er een BSN tijdens de verloning is gebruikt die eigenlijk bij een andere flexwerker hoort. Wanneer het een actieve inkomstenverhouding betreft dan is het niet mogelijk om het BSN zelf te wisselen. Om het op te lossen kun je er wel voor zorgen dat het aangegeven loon van het BSN op 0 komt te staan door de verloningen te corrigeren en het opnieuw aan te geven in de loonaangifte. Er hangt dan geen actieve inkomstenverhouding meer aan het BSN waardoor het vanaf nu wel aan een andere flexwerker kan worden toegekend. Zonder het aangegeven loon op 0 te zetten blijft het niet mogelijk om het BSN aan een andere flexwerker toe te kennen.

Opgelost

Einddatum fase A met contract wordt weer correct bepaald bij niet feitelijk gewerkte weken

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding 534462

Wanneer er bij een FW een contract wordt gemaakt, wordt hierbij bepaalt wat de maximale einddatum is van het contract. In het geval van een ABU Fase A contract werd deze einddatum niet altijd goed bepaald indien er sprake was van niet feitelijk gewerkte weken. Hierdoor kon de einddatum van het contract niet verschoven worden naar de nieuwe einddatum. Dit is opgelost en de einddatum van het contract wordt weer correct bepaald en houdt rekening met niet feitelijk gewerkte weken.

Melding 534375 m.b.t. pensioensignaleringen teruggedraaid

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding: 536172

Met versie 2021-14 is melding 534375 in productie genomen. Met deze melding is de StiPP signalering verbeterd voor een specifieke situatie waarbij de flexwerker het recht op pensioen verliest. Sindsdien was het echter niet meer mogelijk om positief af te wijken wanneer je gebruikt maakt van declaratiesignaleringen die blokkeren op het StiPP Pensioen. Indien een flexwerker namelijk het recht op pluspensioen verliest i.v.m. een onderbreking, maar je wilt positief afwijken door de flexwerker toch pluspensioen te geven, kon je de declaratie niet meer bewerken. Met het terugdraaien van melding 534375 is dit probleem opgelost.

Indicatie bij werkgeverslasten over reserveringen gaf incorrecte waarde vanaf augustus

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Sociale verzekeringen
Melding: 536150

Vanaf augustus gelden andere Awf-premiepercentages. Als in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen' bij 'Werkgeverslasten over reserveringen' een nieuwe situatie werd vastgelegd voor de maand augustus werd het oude percentage van de hoge WW-premie erbij opgeteld waardoor de indicatie 7,70% procentpunt te hoog uitviel. Dit is opgelost.

EF2GO

Kostenplaatsen en meld-/werkadressen op de relatiekaart

#1083
Vanaf nu is het mogelijk de kostenplaatsen en meld-/werkadressen in EF2GO in te zien, toe te voegen en te wijzigen. Dit kan op het nieuwe tabblad 'kostenplaats - meld/werkadres' op de relatiekaart.

Overname velden voor type overeenkomst, oproepovereenkomst, afwijkend advies en standaard leveringswijze

#1240
Bij het aanmaken van een plaatsing werden soms de velden voor type overeenkomst, oproepovereenkomst, afwijkend advies en standaard leveringswijze niet juist overgenomen. Dit kon voorkomen indien er al een contract bestond voor de flexwerker. Dit is nu opgelost, vanaf nu worden de velden weer juist overgenomen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.