Skip to main content
Skip table of contents

BI > Aftrekposten

Op dit tabblad worden de aftrekposten voor alle heffingen vastgelegd. Dit zijn de aftrekposten zoals pensioenpremies, VUT regelingen en WIA hiaatregelingen. De hiervoor in te houden of berekende en af te dragen premies mogen in mindering worden gebracht of toegevoegd worden op het loon voor de sociale verzekeringen en het loon voor de loonbelasting. Voordat je een aftrekpost kunt aanmaken dient er een looncomponent voor te zijn aangemaakt. 

Is de aftrekpost ingericht dan kun je deze bij de flexwerker op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' aanzetten. Als je werkmaatschappij met meerdere aftrekposten werkt kun je per plaatsing aangeven of er een afwijkende aftrekpost dient te worden toegepast. De aftrekpost die is vastgelegd in tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker wordt dan voor deze plaatsing niet toegepast.

De volgende regelingen worden op deze pagina toegelicht:

 • Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) en Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) PLUS
 • Algemene pensioenregeling
 • Pensioenregeling APG Bouw
 • CAO-fonds (Bijtelling)
 • VUT regeling
 • WIA hiaatregeling

Jaar

Automatisch wordt bij jaar het huidige loonjaar geselecteerd. Je kunt alleen kiezen tussen alle operationele loonjaren.

Alles tonen
Met deze knop kun je de boom in één keer openen zodat alles zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld onder 'Pensioenen' staan de pensioenregelingen.

Alles verbergen
Met deze knop kun je de boom in één keer sluiten zodat alles verborgen wordt. Bijvoorbeeld onder 'Pensioenen' staan de pensioenregelingen.

Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) en Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) PLUS

Easyflex toont je twee regels met pensioenen voor de uitzendkrachten, te weten de basisregeling en de plusregeling. De gegevens omtrent deze regelingen worden vastgelegd door Easyflex.

Werkmaatschappijen die lid zijn van de ABU of van de NBBU moeten in principe hun pensioenen onderbrengen bij de StiPP (Stichting Bedrijfspensioenfonds voor Personeelsdiensten)/PVF. Het is echter mogelijk dat een uitzendonderneming van de Minister dispensatie heeft gekregen om de pensioenen elders onder te brengen. Voor de StiPP onderhoudt Easyflex de pensioenregelingen. De rekenregels voor de premieberekening zijn vastgelegd in de ABU- en de NBBU CAO en zijn opgenomen in de Easyflex applicatie.

Wanneer je de knop 'Onderhoud' activeert, verschijnt op het scherm de naam en de toestand van de pensioenregeling. De toestand van de pensioenregeling kan ingeschakeld of uitgeschakeld zijn en dit kun je wijzigen door het activeren van de knop 'Inschakelen' (wanneer de huidige toestand 'Uitgeschakeld' is). Wanneer een aftrekpost uitgeschakeld is, kan deze niet worden geselecteerd in het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker.Looncomponent (verplicht)

In dit veld selecteer je de naam van het looncomponent. Afhankelijk van de pensioenregeling staat hier standaard de naam van het Basispensioen of Pluspensioen.

Is aanvulling op (verplicht)

In dit veld kun je aangeven of de pensioenregeling een aanvulling is op een andere pensioenregeling. Voor het basis- en pluspensioen staat standaard 'N.v.t.' geselecteerd.

Productkenmerk (verplicht)

In dit veld kun je een productkenmerk ingeven. Voor de pensioenregeling van StiPP wordt automatisch het juiste productkenmerk gevuld.

Ingangsmaand (verplicht) 

De ingangsmaand wordt automatisch gevuld met de maand 'januari' of, wanneer er voor januari reeds een regeling is ingegeven, de eerstvolgende maand waarvoor nog geen regeling bekend is. Deze keuze kun je bij de aanmaak van een eerste nieuwe pensioenregeling niet wijzigen. Wanneer er geen wijzigingen zijn in deze pensioenregeling, blijft deze pensioenregeling ook voor de overige maanden van het jaar gelden. Wanneer er een wijziging in de pensioenregeling moet worden doorgevoerd kun je een volgende regeling ingeven met een nieuwe ingangsmaand. Deze maand kun je maar éénmalig selecteren. Je wijzigt de betreffende gegevens en vanaf de nieuwe ingangsmaand zullen de gegevens van de nieuwe regeling worden gehanteerd. De maanden waarvoor nieuwe pensioengegevens zijn ingegeven, worden aangeduid met het teken ».


Algemeen

In dit tabblad worden de instellingen van de algemene gegevens van de pensioenregeling getoond.

Leeftijd (verplicht)

De pensioenregeling geldt voor flexwerkers binnen een bepaalde leeftijdsgroep. In dit veld staat standaard de leeftijd '21 t/m 66' opgevoerd.

Leeftijd vaststellen (verplicht)

Er kunnen op diverse momenten leeftijden van flexwerkers worden vastgesteld. In dit veld dien je aan te geven wanneer de leeftijd van de flexwerker moet worden vastgesteld voor de uitvoering van de pensioenregeling. Voor het basis- en pluspensioen staat standaard 'Op de laatste dag van de maand' ingesteld. Voor andere pensioenregelingen heb je de keuze uit de volgende opties:

 • op de opgegeven datum
 • op 1 januari
 • op 31 december
 • op de eerste dag van de week
 • op de laatste dag van de week
 • op de eerste dag van de 4-weken periode
 • op de laatste dag van de 4-weken periode
 • op de eerste dag van de maand
 • op de laatste dag van de maand
 • op de eerste dag van het kwartaal
 • op de laatste dag van het kwartaal

In overleg met je pensioenfonds dien je de keuze te maken die voor het betreffende pensioenfonds geldt. De keuze die je maakt is van invloed op het moment waarop Easyflex zal signaleren dat de flexwerker recht heeft op pensioen. Een voorbeeld: Volgens je pensioenregeling hebben flexwerkers recht op pensioen vanaf 21 jaar. Een flexwerker wordt op 15 februari 21 jaar. Wanneer je kiest voor 'leeftijd bepalen op de eerste dag van de maand' zal Easyflex elke maand op de eerste dag kijken welke leeftijd de flexwerker heeft. In deze situatie is de flexwerker op 1 februari nog 20 jaar. Heeft heeft dan dus nog geen recht op pensioen. De volgende maand, op 1 maart, is de flexwerker wel 21 jaar. Op het overzicht 'Signaleringen' zal als ingangsdatum van het pensioen voor deze flexwerker, de datum 1 maart getoond worden.

Premiegegevens

In deze rubriek staan de premiegegevens vastgesteld. Deze gegevens zijn ingegeven voor Werkgever (werkmaatschappij) en Werknemer (flexwerker).

Grondslagperiode (verplicht)

In dit veld wordt de periode vastgelegd voor de minimum en maximum grondslag. Voor het basis- en pluspensioen staat standaard 'Kalenderjaar' ingesteld.

Premie berekenen over (verplicht)

Je dient aan te geven waarover de premie berekend moet worden. Voor het StiPP pensioen geldt standaard het uitzend CAO loon. Het uitzend CAO loon is opgebouwd uit:

 • Loon voor normale uren
 • Loon voor onregelmatige uren
 • Loon tegen verlaagd uurloon
 • Loon tegen verhoogd uurloon
 • Wachtdagencompensatie
 • Uitbetaalde reserveringen (kort verzuim, feestdagen, vakantiegeld, vakantiedagen en arbeidsduurverkorting)

Je kunt de looncomponenten zelf nog uitbreiden door op het tabblad 'Looncomponenten' extra componenten aan te vinken of bepaalde looncomponenten uit te vinken.

De keuze 'Zonder ORT' betekent: exclusief het toeslagdeel van onregelmatige uren. De keuze 'Uitzend CAO' betekent t/m 2021: inclusief het toeslagdeel van onregelmatige uren.

Vanaf 2022 heeft de keuze 'Uitzend CAO' bij het StiPP Pensioen een andere betekenis en is de keuze 'Zonder ORT' niet meer beschikbaar. De optie 'Uitzend CAO' betekent vanaf 2022: 'SV-loon' (met daarop enkele uitzonderingen: bijtelling verhoogt het SV-loon, maar verhoogt niet de pensioengrondslag. Het SV-loon is verlaagd met de uitruil, maar de uitruil is wel pensioengrondslag. De AZV premie verlaagt het SV-loon, en de grondslag voor pensioen is dus ook zonder AZV).

VCR Rekenen

Per 01-01-2015 wordt voor de StiPP regeling de VCR methode toegepast. StiPP sluit aan bij de VCR systematiek die al langer wordt toegepast bij de berekening van de premies werknemersverzekeringen en de premie ZVW.
Een belangrijk verschil dat geldt voor de VCR van StiPP is dat het maximum pensioengevend loon én de franchise per uur worden toegepast en niet per loontijdvak. Het cumulatief maximum pensioengevend loon wordt dus bepaald door het maximum pensioengevend uurloon te vermenigvuldigen met het cumulatief aantal pensioengevende uren. Op dezelfde wijze wordt de cumulatieve franchise voor de plusregeling vastgesteld.

Het voortschrijdend cumulatief rekenen gaat volgens de grondslagaanwasmethode. Bij deze methode wordt de grondslag berekend door het cumulatieve pensioengevend loon te maximeren op het cumulatieve maximum pensioengevend loon en hier de eventuele cumulatieve franchise van af te trekken.

Voor de basisregeling en voor de plusregeling wordt binnen een jaar afzonderlijk VCR toegepast op basis van verschillende cumulatieve. Er is dus géén gezamenlijk cumulatief voor beide regelingen.

Een tweetal voorbeelden ter verduidelijking. In beide voorbeelden is het maximum pensioengevend uurloon € 27,76 en voor de plusregeling is de uur franchise € 6,09.

Voorbeeld basisregeling

Voorbeeld plusregeling


Maximum grondslag

De maximum grondslag is het bedrag waarover maximaal premie moet worden berekend, dit bedrag mag nooit lager zijn dan het minimum grondslag bedrag. Afhankelijk van je keuze bij 'Grondslagperiode' voer je het bedrag voor maximum grondslag in per kalenderjaar, aantal SVW dagen of per gewerkt uur. Een flexwerker verdient bijvoorbeeld € 1.200,00. De maximum grondslag is € 500,00. Het bedrag waarover premie berekend wordt is dan € 500,00. De gegevens ontvang je van het betreffende pensioenfonds. Voor het basis- en pluspensioen staat standaard 'exclusief franchise' ingesteld.

Optie pensioengrondslag

Opname 'Extra reservering' is onderdeel van grondslag

Met deze optie bepaal je of de 'Extra reservering' dient te worden meegenomen in de grondslag voor StiPP pensioen. De 'Extra reservering' wordt meegenomen in de grondslag als deze reservering wordt opgenomen.

Volledige uitruil verlaagt grondslag

Met deze optie bepaal je of het uitgeruilde loon de pensioengrondslag moet verlagen. Deze instelling kijkt tot en met 2019 alleen naar de uitruil over het looncomponent 'Loon overwerkuren' en 'Tijd voor tijd'. Vanaf 2020 telt deze instelling voor al het uitgeruilde loon. Staat het vinkje aan dan wordt de grondslag van het Basis- en Pluspensioen verlaagd met het uitgeruilde bedrag van deze looncomponenten. Staat het vinkje uit dan wordt de pensioengrondslag voor het Basis- en Pluspensioen niet verlaagd door het uitgeruilde bedrag. Wijzig je de instelling bij een van de twee StiPP pensioenregelingen, dan wordt deze wijziging automatisch doorgevoerd naar de ander. Vanaf het loonjaar 2020 kun je deze instelling niet meer wijzigen.

De instelling is gekoppeld aan de 'Ingangsmaand'. Heb je een ingangsmaand geselecteerd en de instelling gewijzigd dan geldt voor de toepassing dat wordt gekeken naar de laatste dag van het loontijdvak. Valt deze binnen de maand van de nieuwe of gewijzigde instelling, dan wordt de nieuwe of gewijzigde instelling toegepast. 

Percentages

In dit tabblad worden de gegevens voor de berekening van de premie getoond.

Vast percentage

In deze rubriek staan de grondslagen vastgesteld. Deze gegevens zijn ingegeven voor Werkgever (werkmaatschappij) en Werknemer (flexwerker).

Minimum grondslag

De minimum grondslag is het bedrag waarover minimaal premie moet worden berekend. Zo wordt voor een flexwerker die weinig uren maakt toch een minimum gesteld waarover premie betaald dient te worden. Voor het basis- en pluspensioen staat standaard '0,00' ingesteld.

Maximum grondslag

De maximum grondslag is het bedrag waarover maximaal premie moet worden berekend. De minimum grondslag is het bedrag waarover minimaal premie moet worden berekend. Zo wordt voor een flexwerker die weinig uren maakt toch een minimum gesteld waarover premie betaald dient te worden. Voor het basis0- en pluspensioen staat standaard '0,00' ingesteld.

Franchise

Het franchisebedrag is het bedrag waarover geen premie moet worden berekend. Afhankelijk van je keuze bij 'Grondslagperiode' voer je de franchise in per kalenderjaar, per aantal SVW dagen of per gewerkt uur. Voor het basispensioen staat standaard '0,00' ingesteld.

Premiepercentage

In dit veld geef je het percentage in voor de berekening van de premie. Afhankelijk van je keuze bij 'Grondslagperiode' voer je de premie in die je gedurende het hele kalenderjaar toepast, voor het aantal SVW dagen of per gewerkt uur. Voor het basis- en pluspensioen staat de standaard premiepercentages voor het betreffende loonjaar ingesteld. De gegevens ontvang je van het StiPP.

Percentage via leeftijdstaffel

Deze rubriek is voor de StiPP pensioenregelingen niet van toepassing.

Looncomponenten

In dit tabblad kun je zelf bepalen welke looncomponenten wel of niet meetellen voor de pensioengrondslag van StiPP. De standaard instelling is conform het StiPP reglement. Je hebt de keuze uit alle looncomponenten welke zijn aangemaakt onder 'Loon in geld' en Loon niet in geld' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'. 

Let op: Easyflex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het wijzigen van de standaard instellingen. Raadpleeg eerst het StiPP reglement voordat je wijzigingen wilt doorvoeren. 

Overige

In dit tabblad worden specifieke pensioengerelateerde instellingen vastgelegd. Voor het StiPP basispensioen is dit tabblad niet van toepassing. Voor het StiPP pluspensioen staat hier het veld 'Uurfranchise' ingevoerd. Standaard staat hier de uurfranchise voor het betreffende loonjaar ingesteld. De gegevens ontvang je van het StiPP.


Algemene pensioenregeling

Voor het inrichten van de Algemene pensioenregeling kun je voor informatie over de instellingen bij de Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) en Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) PLUS raadplegen. Enige afwijkende hierin is dat de tab 'Overige' voor de Algemene pensioenregeling niet beschikbaar is.

Pensioenregeling APG Bouw

Vanaf versie 2022-01 staan de APG-aftrekposten direct onder Pensioenregeling APG Bouw. Onder 'Bouw' staan de componenten die behoren tot cao code 92 en onder UTA staan de componenten die behoren tot cao code 17. Alle andere APG pensioenfondsen die zijn vastgelegd, staan bij APG Custom. Laatstgenoemde dient nog wel te worden geopend om de andere APG-componenten te zien.

Voor het inrichten van de pensioenregeling APG Bouw kun je de informatie over de te kiezen instellingen bij de Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) en Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) PLUS nakijken. 

Easyflex ondersteunt de onderstaande pensioenregelingen van APG:

 • CAO Bouw
 • UTA personeel in bouwbedrijven
 • CAO voor de Timmerindustrie
 • CAO voor het Natuursteenbedrijf
 • CAO Mortel- en Morteltransportondernemingen
 • CAO voor de Bitumineuze en Kunststofdakbekkingsbedrijven
 • Geen CAO
 • Pensioenbouw - voor uitzendbureaus die deelnemen aan de BPFBouw-pensioenregeling
 • Vrijwillige deelname UTA personeel

Meer informatie over deze pensioenregelingen vind je op www.administratienet.nl onder het item 'Premiepercentages & rekenregels'.

Op het tabblad 'Algemeen' vind je vanaf 2020 de instelling 'Volledige uitruil verlaagt grondslag'. Deze instelling staat standaard uitgevinkt wat betekent dat het uitgeruilde loon de pensioengrondslag niet verlaagt. Je kunt de instelling niet aanvinken omdat dit de wettelijke regeling is volgens APG Bouw.

Voor de Pensioenregeling APG Bouw zijn 2 tabbladen met afwijkende instellingen:

Looncomponenten

Grondslag  (Let op: Alleen mogelijk van toepassing als je ook gebruik maakt van het CAO-fonds (Tijdspaarfonds) 

Bij de looncomponenten van de reserveringen, met uitzondering van vakantiegeld, kun je bij de 'Grondslag kiezen voor 'Opname' of 'Opbouw'.  Hier kun je kiezen of de betreffende reservering grondslag is voor het APG Bouw pensioen bij 'Opbouw' of bij  'Opname'.  De standaard instelling is 'Opname' en daarmee tellen de reserveringen mee voor de pensioengrondslag als ze opgenomen worden. Maak je ook gebruik van het Tijdspaarfonds via Easyflex dan kan het van toepassing zijn om deze instelling te wijzigen naar 'Opbouw'. Dit omdat bepaalde reserveringen, zoals de bovenwettelijke vakantiedagen niet via Easyflex uitbetaald worden maar via het Tijdspaarfonds. De vakantiedagen moeten daarom bij 'Opbouw' meetellen voor het de pensioengrondslag van APG Bouw om hier wel pensioen over op te bouwen.

Vakantiegeld is uitgezonderd omdat geen grondslag zijn voor het APG Bouw pensioen. De toeslag hiervoor in de grondslagberekening meegenomen.

Overige

Code cao

Dit betreft de cao code van het APG Bouw pensioen welke van toepassing is, bijvoorbeeld voor de pensioenopbouw voor uitzendbureaus is dit code 92. Deze codes vind je terug bij de informatie omtrent de regenregels en premiepercentages op https://www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/rekenregels-en-beroepencodes.

Code productkeuze

De code productlkeuze is de code welke gekoppeld is aan de soort regeling, bijvoorbeeld 'ML' is code voor 'Middelloonregeling'. Deze codes vind je terug bij de informatie omtrent de regenregels en premiepercentages op https://www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/rekenregels-en-beroepencodes.

Code productvariant

De code productvariant is het product waar de productkeuze onder valt, bijvoorbeeld voor de Middelloonregeleing van de pensioenopbouw voor uitzendbureaus is dit 'BW'. Deze codes vind je terug bij de informatie omtrent de regenregels en premiepercentages op https://www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/rekenregels-en-beroepencodes.

CAO uren per dag

Hier vul je de CAO uren per dag in welke voor deze regeling van toepassing zijn. Deze informatie vind je terug bij de informatie omtrent de regenregels en premiepercentages op https://www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/rekenregels-en-beroepencodes

Vakantietoeslagfactor

Hier vul je de vakantiefactortoeslag in die voor deze regeling van toepassing is. Het gaat dus om een factor en niet om een percentage. Standaard staat hier 1,08 vermeld. 

Cao-fonds (Bijtelling)

De aftrekpost Cao-fonds is een uitzondering op de overige aftrekposten. De overige aftrekposten berekenen een bedrag welke ingehouden wordt op het loon van de flexwerker. Het CAO-fonds berekent een bedrag welke toegevoegd wordt aan het loon voor de loonheffingen (bijtelling) maar niet aan het netto loon. 

Het Cao-fonds is op dit moment alleen te gebruiken voor het Tijdspaarfonds van de cao Bouw & Infra. Deze procesbeschrijving is gebaseerd op het inrichten van het Tijdspaarfonds voor vakantiegeld en vakantiedagen. In de te volgen stappen wordt dan ook gesproken over Tijdspaarfonds in plaats van ‘Cao-fonds’. Voor meer informatie over het Tijdspaarfonds verwijzen wij naar de Cao Bouw & Infra: https://www.bter-bouw.nl/tijdspaarfonds/

Raadpleeg de procesbeschrijving 'Cao-fonds (Tijdspaarfonds)' over hoe je het Cao-fonds kunt inrichten en gaan gebruiken.

Beginscherm

Op het beginscherm wordt ene overzicht van alle vastgelegde CAO-fonds regelingen en de toestand van de regeling getoond.

De toestand kan ingeschakeld of uitgeschakeld zijn en kun je wijzigen door het activeren van de knop 'Inschakelen' (wanneer de huidige toestand 'Uitgeschakeld' is) of door het activeren van de knop 'Uitschakelen' (wanneer de huidige toestand 'Ingeschakeld' is). Wanneer een aftrekpost ingeschakeld is, kan deze worden geselecteerd bij een flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Fiscaal en sociaal). Wanneer een aftrekpost uitgeschakeld is, kan deze niet worden geselecteerd. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw", 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je CAO-fondsen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Wanneer het CAO-fonds welke je wilt verwijderen in gebruik is, is verwijderen niet mogelijk.

Detailscherm

Wanneer je een nieuwe CAO-fonds gaat invoeren, toont Easyflex je een scherm met bovenin een informatiepanel. Hierin worden het huidige jaar, de soort aftrekpost en de naam van de aftrekpost getoond.

Looncomponent

Dit veld toont het looncomponent waarin het CAO-fonds gekoppeld is. Bij het nieuw aanmaken van een CAO-fonds toont Easyflex alle looncomponenten welke zijn aangemaakt in de rubriek 'Aftrekposten voor alle heffingen > CAO-fonds (Bijtelling)'. Je dient per regeling een apart looncomponent te selecteren, het is dus niet mogelijk om aan één looncomponent meerdere regelingen te koppelen. Wanneer je geen keuze kunt maken, de balk is grijs, zijn er voor het CAO-fonds geen looncomponenten aanwezig of zijn de aangemaakte looncomponenten reeds in gebruik. 

Ingangsmaand

De ingangsmaand wordt automatisch gevuld met de maand 'januari'. Deze keuze kun je bij de aanmaak van een nieuw CAO-fonds (Bijtelling) niet wijzigen. Wanneer er geen wijzigingen zijn, blijven de instellingen ook voor de overige maanden van het jaar gelden. Wanneer er een wijziging moet worden doorgevoerd, kun je in de bestaande gegevens een nieuwe ingangsmaand ingeven. Deze maand kun je maar éénmalig selecteren. Je wijzigt de gewenste gegevens en vanaf de nieuwe ingangsmaand zullen de nieuwe gegevens worden gehanteerd. De maanden waarvoor nieuwe instellingen zijn ingegeven, worden aangeduid met een het teken ».

Algemeen

Leeftijd

Het CAO-fonds geldt voor flexwerkers of medewerkers binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Deze leeftijden dien je in dit veld in te geven. De minimum leeftijd is 15 jaar en de maximum leeftijd is 69 jaar.

Leeftijd vaststellen

Er kunnen op diverse momenten leeftijden van flexwerkers worden vastgesteld. In dit veld dien je aan te geven wanneer de leeftijd van de flexwerker moet worden vastgesteld voor de uitvoering van de VUT regeling. Je hebt de keuze uit: 

 • Op de opgegeven datum
 • Op 1 januari
 • Op 31 december
 • Op eerste dag van de week
 • Op laatste dag van de week
 • Op eerste dag van de 4-weken periode
 • Op laatste dag van de 4-weken periode
 • Op eerste dag van de maand
 • Op laatste dag van de maand
 • Op eerste dag van het kwartaal
 • Op laatste dag van het kwartaal

Premiegegevens

In deze rubriek stel je de premiegegevens vast. Al deze gegevens dienen te worden ingegeven voor werkgever (werkmaatschappij) en werknemer (flexwerker).

Grondslagperiode

In dit veld wordt de periode vastgelegd voor de minimum en maximum grondslag. Je kunt kiezen uit;

 • N.v.t.
 • Kalenderjaar
 • Aantal SVW dagen
 • Per gewerkt uur

Premie berekenen over

Je dient aan te geven waarover de premie berekend moet worden, je hebt de keuze uit:

 • Handmatig kiezen
  • Je dient handmatig in het tabblad 'Looncomponenten' de looncomponenten te selecteren waarover de VUT premie dient te worden berekend.
 • Vast bedrag:

Maximum grondslag

De maximum grondslag is het bedrag waarover maximaal premie moet worden berekend, dit bedrag mag nooit lager zijn dan het minimum grondslag bedrag. Afhankelijk van uw keuze bij 'Grondslagperiode' voer je het bedrag voor maximum grondslag in per kalenderjaar, aantal SVW dagen of per gewerkt uur. Een flexwerker of medewerker verdient bijvoorbeeld € 1.200,00. De maximum grondslag is € 500,00. Het bedrag waarover premie berekend wordt is dan €1.200,00 - € 500,00 = € 700,00. Je hebt de keuze uit:

 • inclusief franchise
 • exclusief franchise

Pensioengrondslag

Met deze instelling bepaal je of het berekende bedrag van dit fonds mee moet tellen als grondslag voor de 'Pensioenregeling APG Bouw'.  Je kunt kiezen uit 'Ja' of 'Nee'.

Toelichting: Bepaalde reserveringen, zoals vakantiedagen, zijn grondslag voor het pensioen. Als bijvoorbeeld de bovenwettelijke vakantiedagen niet via Easyflex maar via een CAO-fonds  (Tijdspaarfonds) toegepast worden, moet de berekende waarde hiervan meetellen voor de grondslag van de Pensioenregeling APG Bouw.

Is grondslag voor

Met deze instelling kun je bepalen of het berekende bedrag van dit fonds meetelt als grondslag voor een ander fonds. Als er andere CAO-fondsen zijn aangemaakt kun je hier een van deze fondsen selecteren. De volgorde van de fondsen zijn hiervoor belangrijk: In de verloning worden de fondsen op volgorde zoals ze in het beginscherm worden getoond verloond. Het fonds welke je hier selecteert moet nog niet verloond zijn. Dit betekent dat deze in de volgorde altijd later komen als het fonds waarin deze geselecteerd is. De laatste in de rij kan daarom voor geen ander fonds grondslag zijn.

Toelichting: Vakantiedagen zijn grondslag voor het vakantiegeld. Als bijvoorbeeld het vakantiegeld en de bovenwettelijke vakantiedagen via een CAO-fonds (Tijdspaarfonds) toegepast worden. Dan moet het berekende bedrag van de bovenwettelijke vakantiedagen meetellen in de grondslag voor het vakantiegeld.


Percentages

Op dit tabblad leg je de percentages voor de berekening van de premie vast.

Vast percentage

Voor het CAO-fonds kun je alleen gebruik maken van de vaste percentages en deze kun je alleen voor de werknemer invoeren. De in te voeren gegevens dien je ontvangen van het fonds welke je gaat gebruiken.

Minimum grondslag

De minimum grondslag is het bedrag waarover minimaal premie moet worden berekend. Zo wordt voor een flexwerker of medewerker die weinig uren maakt toch een minimum gesteld waarover premie betaald dient te worden.

Franchise

Het franchisebedrag is het bedrag waarover geen premie moet worden berekend. Afhankelijk van uw keuze bij 'Grondslagperiode' voer je de franchise in per kalenderjaar, per aantal SVW dagen of per gewerkt uur. 

Premiepercentage

In dit veld geef je het percentage in voor de berekening van de premie. Afhankelijk van de keuze bij 'Grondslagperiode' voer je de premie in die je gedurende het hele kalenderjaar toepast, voor het aantal SVW dagen of per gewerkt uur. 

Percentage via leeftijdstaffel

Voor het CAO-fonds kun je alleen gebruik maken van de vaste percentages en de optie ‘Leeftijdsstaffel’ niet beschikbaar.


Looncomponenten

Dit tabblad is alleen beschikbaar als er in het tabblad 'Algemeen' bij het veld 'Premie berekenen over' is gekozen voor 'Handmatig kiezen'. In dit tabblad dien je aan te geven over welke looncomponenten het CAO-fonds dient te worden berekend. Je hebt de keuze uit alle looncomponenten welke zijn aangemaakt onder 'Loon in geld' en Loon niet in geld' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > looncomponenten'.

Om te bepalen of het toeslagdeel van een looncomponent, zoals bijvoorbeeld onregelmatige uren, meetelt als grondslag wordt gekeken naar de instelling 'Reserveren over toeslag' van het looncomponent in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'.

Overige

In dit tabblad worden specifieke CAO-fonds gerelateerde instellingen vastgelegd.

Aansluitnummer werkgever

Hier vul je het aansluitnummer in welke je van het CAO-fonds hebt ontvangen. Dit nummer is verwerkt in de betaalkenmerk en is daarom verplicht om in te vullen.

Rekeningnummer

Hier voer je het rekeningnummer (IBAN nummer) in waarnaar de bedragen naar overgeboekt dienen te worden. Dit nummer ontvang je van het betreffende CAO-fonds.

BIC / SWIFT code 

Bij het Nederlandse IBAN nummer dient verplicht een BIC/ SWIFT code ingevoerd te worden welke bij Nederlandse nummers automatisch gevuld wordt. De BIC / SWIFT code is een internationale code die banken gebruiken voor betalingsverkeer. Iedere bank heeft een eigen BIC code. Daardoor komen internationale betalingsoverdrachten bij de juiste bank terecht. De BIC wordt ook wel SWIFT adres of SWIFT code genoemd.  

Naam rekeninghouder

Hier voer je de naam van de rekeninghouder welke bij het rekeningnummer hoort.

Plaats

Hier voer je de plaats van de rekeninghouder in welke bij het rekeningnummer hoort.

Betaalkenmerk

Dit betreft het betaalkenmerk waarmee alle stortingen gedaan wordt. Let op: Dit betaalkenmerk is op dit moment afgestemd om de eisen van het Tijdspaarfonds van de CAO Bouw & Infra en is op niet te wijzigen. Het betaalkenmerk bestaat uit: 

 • Aansluitnummer werkgever - Het werkgeversaansluitnummer werkgever welke je hebt ontvangen van het CAO-fonds. Deze voer je op dit tabblad in bij 'Aansluitnummer werkgever'.
 • Registratienummer flexwerker - Dit is het registratienummer van de flexwerker bij het fonds (dus niet het registratienummer van Easyflex). Dit nummer ontvang je van het fonds en dien je in te voeren bij de knop 'CAO-fonds' op het tabblad 'Frontoffice > Flexwekers > Fiscaal > Sociaal'.
 • Loonperiode - Betreft het tijdvak waarin het gestorte bedrag in is berekend.

VUT-regeling

Wanneer je de knop 'Onderhoud' activeert, verschijnt op het scherm een overzicht van alle vastgelegde VUT regelingen en de toestand van de regeling.

De toestand van de VUT-regeling kan ingeschakeld of uitgeschakeld zijn en kun je wijzigen door het activeren van de knop 'Inschakelen' (wanneer de huidige toestand 'Uitgeschakeld' is) of door het activeren van de knop 'Uitschakelen' (wanneer de huidige toestand 'Ingeschakeld' is). Wanneer een aftrekpost ingeschakeld is, kan deze worden geselecteerd bij een flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Fiscaal en sociaal). Wanneer een aftrekpost uitgeschakeld is, kan deze niet worden geselecteerd. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw", 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je VUT-regelingen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Wanneer de VUT regeling welke je wilt verwijderen in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer er flexwerkers gebruik maken van deze VUT regeling, is verwijderen niet mogelijk.


Nieuwe VUT regeling invoeren

Wanneer je een nieuwe VUT regeling gaat invoeren, toont Easyflex je een scherm met bovenin een informatiepanel. Hierin worden het huidige jaar, de soort aftrekpost en de naam van de aftrekpost getoond.

Looncomponent

In dit veld selecteer je de naam van het looncomponent. Easyflex toont je alle looncomponenten welke zijn aangemaakt in de rubriek 'Aftrekposten voor alle heffingen', 'VUT'. Je dient per regeling een apart looncomponent te selecteren, het is dus niet mogelijk om aan één looncomponent meerdere regelingen te koppelen. Wanneer je geen keuze kunt maken, de balk is grijs, zijn er voor de VUT regeling geen looncomponenten aanwezig of zijn de aangemaakte looncomponenten reeds in gebruik. Je dient eerst een looncomponent te definiëren voor een VUT regeling (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten).

Ingangsmaand

De ingangsmaand wordt automatisch gevuld met de maand 'januari'. Deze keuze kun je bij de aanmaak van een nieuwe VUT regeling niet wijzigen. Wanneer er geen wijzigingen zijn in deze VUT regeling, blijft deze VUT regeling ook voor de overige maanden van het jaar gelden. Wanneer er een wijziging in de VUT regeling moet worden doorgevoerd, kun je in de bestaande gegevens een nieuwe ingangsmaand ingeven. Deze maand kun je maar éénmalig selecteren. Je wijzigt de betreffende gegevens en vanaf de nieuwe ingangsmaand zullen de gegevens van de nieuwe regeling worden gehanteerd. De maanden waarvoor nieuwe vutgegevens zijn ingegeven, worden aangeduid met een het teken ».

Algemeen

Leeftijd

De VUT regeling geldt voor flexwerkers of medewerkers binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Deze leeftijden dien je in dit veld in te geven. De minimum leeftijd is 15 jaar en de maximum leeftijd is 64 jaar.

Leeftijd vaststellen

Er kunnen op diverse momenten leeftijden van flexwerkers worden vastgesteld. In dit veld dien je aan te geven wanneer de leeftijd van de flexwerker moet worden vastgesteld voor de uitvoering van de VUT regeling. Je hebt de keuze uit:

 • Op de opgegeven datum
 • Op 1 januari
 • Op 31 december
 • Op eerste dag van de week
 • Op laatste dag van de week
 • Op eerste dag van de 4-weken periode
 • Op laatste dag van de 4-weken periode
 • Op eerste dag van de maand
 • Op laatste dag van de maand
 • Op eerste dag van het kwartaal
 • Op laatste dag van het kwartaal

Premiegegevens

In deze rubriek stel je de premiegegevens vast. Al deze gegevens dienen te worden ingegeven voor werkgever (werkmaatschappij) en werknemer (flexwerker).

Grondslagperiode

In dit veld wordt de periode vastgelegd voor de minimum en maximum grondslag. Je kunt kiezen uit;

 • Kalenderjaar
 • Aantal SVW dagen
 • Per gewerkt uur

Premie berekenen over

Je dient aan te geven waarover de premie berekend moet worden, je hebt de keuze uit:

 • Bruto loon. Het bruto loon is opgebouwd uit:
  • loon voor normale uren
  • loon voor onregelmatige uren
  • loon voor overwerk uren
  • loon tegen verlaagd uurloon
  • loon tegen verhoogd uurloon
  • wachtdagencompensatie
  • opname reserveringen (kort verzuim, feestdagen, vakantiegeld, vakantiedagen, arbeidsduurverkorting, p.o.b., tijd voor tijd)
  • alle belaste vergoedingen
 • Bruto loon + VG. Het bruto loon is opgebouwd uit:
  • loon voor normale uren
  • loon voor onregelmatige uren
  • loon voor overwerk uren
  • loon tegen verlaagd uurloon
  • loon tegen verhoogd uurloon
  • wachtdagencompensatie
  • opname reserveringen (kort verzuim, feestdagen, vakantiegeld, vakantiedagen, arbeidsduurverkorting, p.o.b., tijd voor tijd)
  • alle belaste vergoedingen 
   Let op: Indien je voor deze optie kiest zal de grondslag voor de af te dragen VUT premie worden berekend inclusief de opbouw van het vakantiegeld voor het betreffende loontijdvak.
 • Handmatig kiezen
  • Je dient handmatig in het tabblad 'Looncomponenten' de looncomponenten te selecteren waarover de VUT premie dient te worden berekend.
 • Uitzend CAO. Het uitzend CAO loon is opgebouwd uit:
 • loon voor normale uren
 • loon voor onregelmatige uren
 • loon tegen verlaagd uurloon
 • loon tegen verhoogd uurloon
 • wachtdagencompensatie
 • opgebouwde reserveringen (kort verzuim, feestdagen, vakantiegeld, vakantiedagen en arbeidsduurverkorting)
 • Vast bedrag:
  • Je kunt in het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Fiscaal - Sociaal' een vast bedrag ingeven als VUT regeling. Dit geldt voor zowel het werkgevers- al het werknemersgedeelte.

Maximum grondslag

De maximum grondslag is het bedrag waarover maximaal premie moet worden berekend, dit bedrag mag nooit lager zijn dan het minimum grondslag bedrag. Afhankelijk van uw keuze bij 'Grondslagperiode' voer je het bedrag voor maximum grondslag in per kalenderjaar, aantal SVW dagen of per gewerkt uur. Een flexwerker of medewerker verdient bijvoorbeeld € 1.200,00. De maximum grondslag is € 500,00. Het bedrag waarover premie berekend wordt is dan €1.200,00 - € 500,00 = € 700,00. Je hebt de keuze uit:

 • inclusief franchise
 • exclusief franchise

 

Percentages

Op dit tabblad leg je de percentages voor de berekening van de premie vast.

Vast percentage

Als de VUT regeling wordt vastgesteld op basis van vaste percentages dien je in deze rubriek de gegevens vast te leggen. Deze gegevens dien je in te geven voor werkgever (werkmaatschappij) en werknemer (flexwerker).

Minimum grondslag

De minimum grondslag is het bedrag waarover minimaal premie moet worden berekend. Zo wordt voor een flexwerker of medewerker die weinig uren maakt toch een minimum gesteld waarover premie betaald dient te worden. De gegevens ontvang je van de betreffende VUT regeling.

Franchise

Het franchisebedrag is het bedrag waarover geen premie moet worden berekend. Afhankelijk van uw keuze bij 'Grondslagperiode' voer je de franchise in per kalenderjaar, per aantal SVW dagen of per gewerkt uur. De gegevens ontvang je van de betreffende VUT regeling.

Premiepercentage

In dit veld geef je het percentage in voor de berekening van de premie. Afhankelijk van de keuze bij 'Grondslagperiode' voer je de premie in die je gedurende het hele kalenderjaar toepast, voor het aantal SVW dagen of per gewerkt uur. De gegevens ontvang je van de betreffende VUT regeling.

 

Percentage via leeftijdstaffel

Als de VUT premie wordt vastgesteld op basis van vaste gegevens per leeftijdscategorie dien je dit middels de 'Leeftijdstaffel' in te richten. Door het activeren van de 'zoekknop' kun je de gegevens voor de leeftijfdstaffel vastleggen. Deze gegevens dien je in te geven voor werkgever (werkmaatschappij) en werknemer (flexwerker).

 

Looncomponenten

Dit tabblad is alleen beschikbaar als er in het tabblad 'Algemeen' bij het veld 'Premie berekenen over' is gekozen voor 'Handmatig kiezen'. In dit tabblad dien je aan te geven over welke looncomponenten de VUT premie dient te worden berekend. Je hebt de keuze uit alle looncomponenten welke zijn aangemaakt onder 'Loon in geld' en Loon niet in geld' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > looncomponenten'.

 

WIA hiaat regeling

Een WIA hiaat regeling is (nog) niet verplicht maar kan wel voorkomen.

Wanneer je de knop 'Onderhoud' activeert, verschijnt op het scherm een overzicht van alle vastgelegde WIA-hiaat regelingen en de toestand van de regeling. De toestand van de WIA-hiaat regeling kan ingeschakeld of uitgeschakeld zijn en kun je wijzigen door het activeren van de knop 'Inschakelen' (wanneer de huidige toestand 'Uitgeschakeld' is) of door het activeren van de knop 'Uitschakelen' (wanneer de huidige toestand 'Ingeschakeld' is). Wanneer een aftrekpost ingeschakeld is, kan deze worden geselecteerd bij een flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Fiscaal en sociaal). Wanneer een aftrekpost uitgeschakeld is, kan deze niet worden geselecteerd. 


Nieuwe WIA hiaat regeling invoeren

Wanneer je een nieuwe WIA hiaatregeling gaat invoeren, toont Easyflex je een scherm met bovenin een informatiepanel. Hierin worden het huidige jaar, de soort aftrekpost en de naam van de aftrekpost getoond.

Looncomponent

In dit veld selecteer je de naam van het looncomponent. Easyflex toont je alle looncomponenten welke zijn aangemaakt in de rubriek 'Aftrekposten voor alle heffingen', 'WIA-hiaat'. (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten). Je dient per regeling een apart looncomponent te selecteren, het is dus niet mogelijk om aan één   looncomponent meerdere regelingen te koppelen. Wanneer je geen keuze kunt maken, de balk is grijs, zijn er voor de WIA-hiaat regeling geen looncomponenten aanwezig of zijn de aangemaakte looncomponenten reeds in gebruik. Je dient eerst een looncomponent te definiëren voor een WIA-hiaat regeling (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten).

Ingangsmaand

De ingangsmaand wordt automatisch gevuld met de maand 'januari'. Deze keuze kun je bij de aanmaak van een nieuwe WIA-hiaat regeling niet wijzigen. Wanneer er geen wijzigingen zijn in deze WIA-hiaat regeling, blijft deze WIA-hiaat regeling ook voor de overige maanden van het jaar gelden. Wanneer er een wijziging in de pensioenregeling moet worden doorgevoerd, kun je in de bestaande gegevens een nieuwe ingangsmaand ingeven. Deze maand kun je maar éénmalig selecteren. Je wijzigt de betreffende gegevens en vanaf de nieuwe ingangsmaand zullen de gegevens van de nieuwe regeling worden gehanteerd. De maanden waarvoor nieuwe WIA-hiaat gegevens zijn ingegeven, worden aangeduid met een het teken.

Algemeen

Leeftijd

De WIA-hiaat geldt voor flexwerkers of medewerkers binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Deze leeftijden dien je in dit veld in te geven. De minimum leeftijd is 15 jaar en de maximum leeftijd is 64 jaar.

Leeftijd vaststellen

Er kunnen op diverse momenten leeftijden van flexwerkers worden vastgesteld. In dit veld dien je aan te geven wanneer de leeftijd van de flexwerker moet worden vastgesteld voor de uitvoering van de WIA-hiaat regeling. Je hebt de keuze uit:

 • Op de opgegeven datum
 • Op 1 januari
 • Op 31 december
 • Op eerste dag van de week
 • Op laatste dag van de week
 • Op eerste dag van de 4-weken periode
 • Op laatste dag van de 4-weken periode
 • Op eerste dag van de maand
 • Op laatste dag van de maand
 • Op eerste dag van het kwartaal
 • Op laatste dag van het kwartaal

Premiegegevens

In deze rubriek stel je de premiegegevens vast. Al deze gegevens dienen te worden ingegeven voor Werkgever (werkmaatschappij) en Werknemer (flexwerker).

Grondslagperiode

In dit veld wordt de periode vastgelegd voor de minimum en maximum grondslag. Je kunt kiezen uit:

 • Kalenderjaar
 • Aantal SVW dagen
 • Per gewerkt uur

Premie berekenen over

Je dient aan te geven waarover de premie berekend moet worden, je hebt de keuze uit: 

 • Bruto loon. Het bruto loon is opgebouwd uit:
  • loon voor normale uren
  • loon voor onregelmatige uren
  • loon voor overwerk uren
  • loon tegen verlaagd uurloon
  • loon tegen verhoogd uurloon
  • wachtdagencompensatie
  • opname reserveringen (kort verzuim, feestdagen, vakantiegeld, vakantiedagen, arbeidsduurverkorting, p.o.b., tijd voor tijd)
  • alle belaste vergoedingen
 • Bruto loon + VG. Het bruto loon is opgebouwd uit:
  • loon voor normale uren
  • loon voor onregelmatige uren
  • loon voor overwerk uren
  • loon tegen verlaagd uurloon
  • loon tegen verhoogd uurloon
  • wachtdagencompensatie
  • opname reserveringen (kort verzuim, feestdagen, vakantiegeld, vakantiedagen, arbeidsduurverkorting, p.o.b., tijd voor tijd)
  • alle belaste vergoedingen 
   Let op: Indien je voor deze optie kiest zal de grondslag voor de af te dragen WIA premie worden berekend inclusief de opbouw van het vakantiegeld voor het betreffende loontijdvak.
 • Handmatig kiezen
  • Je dient handmatig in het tabblad 'Looncomponenten' de looncomponenten te selecteren waarover de WIA premie dient te worden berekend.
 • Uitzend CAO. Het uitzend CAO loon is opgebouwd uit:
 • loon voor normale uren
 • loon voor onregelmatige uren
 • loon tegen verlaagd uurloon
 • loon tegen verhoogd uurloon
 • wachtdagencompensatie
 • opgebouwde reserveringen (kort verzuim, feestdagen, vakantiegeld, vakantiedagen en arbeidsduurverkorting)
 • Vast bedrag:
  • je kunt op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Fiscaal - Sociaal' een vast bedrag ingeven als WIA-hiaat regeling. Dit geldt voor zowel het werkgevers- al het werknemersgedeelte.

Maximum grondslag

De maximum grondslag is het bedrag waarover maximaal premie moet worden berekend, dit bedrag mag nooit lager zijn dan het minimum grondslag bedrag. Afhankelijk van uw keuze bij 'Grondslagperiode' voer je het bedrag voor maximum grondslag in per kalenderjaar, aantal SVW dagen of per gewerkt uur. Een flexwerker of medewerker verdient bijvoorbeeld € 1.200,00. De maximum grondslag is € 500,00. Het bedrag waarover premie berekend wordt is dan €1.200,00 - € 500,00 = € 700,00. Je hebt de keuze uit:

 • inclusief franchise
 • exclusief franchise

 

Percentages

Op dit tabblad leg je de percentages voor de berekening van de premie vast.

Vast percentage

Als de WIA-hiaat regeling wordt vastgesteld op basis van vaste percentages dien je in deze rubriek de gegevens vast te leggen. Deze gegevens dien je in te geven voor Werkgever (werkmaatschappij) en Werknemer (flexwerker).

Minimum grondslag

De minimum grondslag is het bedrag waarover minimaal premie moet worden berekend. Zo wordt voor een flexwerker of medewerker die weinig uren maakt toch een minimum gesteld waarover premie betaald dient te worden. De gegevens ontvang je van de betreffende WIA-hiaat regeling.

Franchise

Het franchisebedrag is het bedrag waarover geen premie moet worden berekend. Afhankelijk van je keuze bij 'Grondslagperiode' voer je de franchise in per kalenderjaar, per aantal SVW dagen of per gewerkt uur. De gegevens ontvang je van de betreffende WIA-hiaat regeling.

Premiepercentage

In dit veld geef je het percentage in voor de berekening van de premie. Afhankelijk van je keuze bij 'Grondslagperiode' voer je de premie in die je gedurende het hele kalenderjaar toepast, voor het aantal SVW dagen of per gewerkt uur. De gegevens ontvang je van de betreffende WIA-hiaat regeling.

 

Percentage via leeftijdstaffel

Als de WIA-hiaat premie wordt vastgesteld op basis van vaste gegevens per leeftijdscategorie dien je dit middels de 'Leeftijdstaffel' in te richten. 

 

Looncomponenten

Dit tabblad is alleen beschikbaar als er in het tabblad 'Algemeen' bij het veld 'Premie berekenen over' is gekozen voor 'Handmatig kiezen'. In dit tabblad dien je aan te geven over welke looncomponenten de WIA-hiaat premie dient te worden berekend. Je hebt de keuze uit alle looncomponenten welke zijn aangemaakt onder 'Loon in geld' en Loon niet in geld' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > looncomponenten'.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.