Skip to main content
Skip table of contents

15-07-2021 - Versie 2021-14

Deze Easy update wordt toegelicht in een webinar op dinsdag 27 juli om 10.00 uur via de volgende link: http://easyflex.adobeconnect.com/easyupdate27072021/


Belangrijke mededelingen

Nieuwe versie Dataview

Versie 0.26 van Dataview is gepubliceerd. De focus van deze release van DataView ligt op het inzichtelijk maken van de operatie van een uitzendbureau. Bijvoorbeeld: hoeveel aanvragen zijn er? Welke aanvragen staan open? Hoeveel overuren worden er gemaakt en bij welke klanten, etc. 

Bekijk hier de uitleg per werkblad.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuwe percentages Awf-premies per augustus

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Sociale Verzekeringen
Melding: 535999

In versie 2021-13 is aangekondigd dat de Awf-premies wijzigen per 01 augustus bij maandaangifte en per 16 augustus per vierwekenaangifte. De hoge WW-premie wordt 5,34% en de lage WW-premie wordt 0,34%. De nieuwe percentages zijn inmiddels toegepast in Easyflex. Voor de bepaling van het oude of het nieuwe premiepercentage wordt gekeken naar de laatste dag van het loontijdvak. Bijvoorbeeld loontijdvak 'Week' en maandaangifte. Week 30 eindigt op zondag 01-08. Voor de hele week 30 geldt dan het nieuwe premiepercentage. Als er sprake is van vierwekenaangifte wordt voor week 30 het oude premiepercentage gebruikt, omdat het nieuwe premiepercentage dan op 16-08 ingaat. 

Het is goed om de kostprijzen opnieuw te berekenen via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen'. Als het wenselijk is om de nieuwe kostprijzen inzichtelijk te hebben, dan kan in de plaatsing een nieuwe loon- en tariefafspraak worden aangemaakt per 01-08-2021 of 16-08-2021.

Nieuw mergefield voor het btw-nummer van de flexwerker / ZZP'er

Module: Frontoffice / Beheer
Onderdeel: Flexwerkers / Document management
Tabblad: Documenten genereren / Templates
Melding: 535010

Er is een nieuw mergefield beschikbaar waarmee het btw-identificatienummer van de flexwerker / ZZP'er gegenereerd kan worden in templates. Je kunt hiervoor het nieuwe attribuut FW:btw_identificatienummer opnemen in je templates. Het btw-identificatienummer wordt overgenomen van het tabblad 'Flexwerkers > ZZP' bij de flexwerker.

Kolom met plaatsingsnummer toegevoegd aan het tabblad 'Tewerkgesteld' en 'Werkhistorie'

Module: Frontoffice
Tabblad: Tewerkgesteld / Werkhistorie
Melding: 535692

Op het tabblad 'Frontoffice > Tewerkgesteld' is het plaatsingsnummer toegevoegd als extra kolom zodat er sneller gezocht kan worden op dit plaatsingsnummer. Daarnaast is dit nummer ook toegevoegd aan de informatie van de plaatsing op het tabblad 'Tewerkgesteld' en 'Werkhistorie' bij de flexwerker en de relatie.

Maximum aantal karakters voor veld 'Roepnaam' uitgebreid naar 24

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Algemeen
Melding: 535339

Het veld 'Roepnaam’ bij 'Flexwerker > Algemeen' kon eerder maximaal 12 karakters bevatten. Dit maximum aantal karakters is vergroot naar 24 karakters. Waar in Easyflex voldoende ruimte is, zal de naam volledig getoond worden en indien er onvoldoende ruimte is zal de roepnaam vanzelf 'wegvallen’. Daarnaast zijn de dataservicefuncties aangepast die hier betrekking op hebben.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Beroepscode bpfBOUW kan per medewerker worden vastgelegd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 535536

De beroepscode die in de pensioenaanlevering van bpfBOUW wordt meegestuurd wordt automatisch bepaald op basis van de gekozen CAO in de bedrijfsinstellingen van de aftrekposten. Vanaf nu is het ook mogelijk om per flexwerker of vaste medewerker de beroepscode vast te leggen. Dit doe je bij de medewerker op het tabblad 'Fiscaal-Sociaal' onder de knop 'APG Inkomstenverhouding' in het veld 'Beroepscode'.

StiPP signalering verbeterd voor specifieke situatie waarbij de flexwerker het recht op pensioen verliest

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding: 534375

Na 52 niet-gewerkte weken verliest een flexwerker het recht op StiPP pensioen. Deze signalering werd soms niet getoond. Het gaat dan met name om situaties waarbij er weken geconverteerd zijn en de flexwerker nooit feitelijk verloond is in Easyflex maar er wel pensioen aan staat. Of om situaties waarbij de flexwerker een pensioensituatie heeft vastliggen (Fiscaal-Sociaal) met een ingangsdatum precies in de periode van 52 niet-gewerkte weken. Ook dan werd er niet gesignaleerd dat de flexwerker na 52 niet-gewerkte weken het recht op pensioen verliest. De signaleringen zijn hierop verbeterd en dit kan leiden tot enkele nieuwe signaleringen.

Opgelost

Bij het volgen van de regelgeving van wettelijk periode en ketensysteem wordt voortaan gekeken naar de geselecteerde cao-code t.b.v. de loonaangifte

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Algemeen
Melding: 535864

Als in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen' is vastgelegd dat de regelgeving 'Wettelijk periode-/ketensysteem' wordt gevolgd en er een afwijkende cao-code was geselecteerd bij 'Cao codes', dan werd in vrijwel alle gevallen in de loonaangifte toch de cao-code 9999 meegestuurd. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt net zoals bij andere regelgevingen ook bij 'Wettelijk periode-/ketensysteem' gekeken naar de geselecteerde cao-code. Verkeerde situaties kunnen worden herrekend met het overzicht 'Herrekenen verloningen'. De nieuwe cao-code wordt dan als correctie meegestuurd in de volgende loonaangifte.

Probleem met verloning met combinatie van regulier en afwijkend percentage voor inhouding huisvesting is opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 534195

Indien je in één loontijdvak bij een flexwerker met ET-uitruil declaraties verloond van een relatie met een afwijkend percentage voor inhouding huisvesting én van een relatie met standaard percentage, zou voor het totale loontijdvak met het afwijkende percentage (20% ipv 25%) gerekend moeten worden. Dit ging niet goed indien de beide declaraties afzonderlijk werden verloond of indien de flexwerker herrekend werd. Dit probleem is opgelost. Er wordt weer netjes voor het volledige loontijdvak met het afwijkende percentage gerekend. Verloonde declaraties/weken waarbij het onjuiste percentage is toegepast kunnen herrekend worden.

Onterechte melding met betrekking tot minimumloon als halverwege een loontijdvak een nieuw BBL-contract van start ging

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 536098

Voor BBL'ers van 18 t/m 20 jaar geldt een ander minimumloon dan het wettelijk minimumloon. Als een BBL'er halverwege een loontijdvak een nieuw BBL-contract kreeg en die flexwerker verdiende (hoger dan) het minimumloon dat geldt voor BBL maar lager dan het wettelijk minimumloon, dan werd er een melding getoond. Bij het bewerken van de urendeclaratie waarvan het tijdvak beide contracten bestrijkt, werd gesignaleerd dat de flexwerker onder het wettelijk minimumloon zat. Dit is opgelost. Zolang de BBL'er boven het geldende minimumloon voor BBL zit, wordt hierop niet meer gesignaleerd.

Bij ORT en OVW reservering vond bij de instelling 'Alleen toeslagdeel sparen' geen opbouw plaats

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen
Melding: 534610

Wanneer er bij een flexwerker op het tabblad 'Betalingen' was gekozen voor 'Alleen toeslagdeel sparen' (bij de overwerkuren en de onregelmatige uren) vond er geen opbouw plaats. Dit is opgelost. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de ORT en OVW reservering en de instelling staat op 'Alleen toeslagdeel sparen' wordt er weer opgebouwd over het toeslagdeel.

Verkeerde periode in Stipp-aanlevering

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Pensioenaanlevering
Melding: 535986

Soms werd een toekomstige periode in een pensioenaanlevering van StiPP gezet. Om technische redenen kwam op de eerste pagina van het overzicht dan te staan dat er geen aan te leveren gegevens zijn, terwijl op de tweede pagina de gegevens stonden van de periode die aangeleverd wordt. Dit is opgelost. Er komen geen gegevens uit toekomstige periodes in de pensioenaanlevering.

EF2GO

Urenoverzicht tijdsregistratie urendeclaraties

#945
Het urendeclaraties overzicht is aangepast. Indien gebruik wordt gemaakt van tijdsregistratie zijn nu bovenaan het overzicht urendeclaraties twee tabbladen te zien: 'urenregistratie' en 'tijdsregistratie'. Hierdoor kunnen voor beide typen declaraties de verschillende acties optimaal worden uitgevoerd. Dit betreft het verzenden en accorderen van uren, het versturen van herinneringen en het opslaan van de tijdsregistratie declaraties in Easyflex.

Middelenregistratie

#1022
Vanaf nu kan gebruik worden gemaakt van middelenregistratie. Op de flexwerkerkaart is een nieuw tabblad 'Middelen' beschikbaar. Op dit tabblad kun je middelen uitgeven, de uitgifte- en innamedatum wijzigen en middelen bij de flexwerker verwijderen. Het vastleggen van middelen die op de flexwerkerkaart kunnen worden toegevoegd, gebeurt in Easyflex.

Tijdsregistratie urendeclaraties bewerken door intercedent bij alle flows

#1121
Bij gebruik van tijdsregistratie urendeclaraties kon de intercedent de uren alleen bewerken indien de flexwerker in de flow zat. Vanaf nu kan de intercedent de uren ook bewerken bij de flow soort 'inlener > intercedent'. Dit kan alleen indien de instelling 'Kan de intercedent de declaratie bewerken indien de declaratie bij een andere rol is' op ja staat.

Relatie filteren op status

#1148
Vanaf is het mogelijk in het relatie-overzicht de relaties te filteren op status. De status wordt ook getoond op de relatiekaart.

Aanpassing e-mailtemplate ondertekening

#1182
In de e-mailtemplate voor digitale handtekening is een tekstuele aanpassing gedaan. De tekst "Dit is een directe link waarmee het document kan worden ondertekend. Deel deze link niet met anderen." is toegevoegd. Let op: deze tektuele wijziging is alleen doorgevoerd indien de template in het verleden niet is aangepast. Is de template in het verleden wel aangepast, dan is deze ongewijzigd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.