Skip to main content
Skip table of contents

01-07-2021 - Versie 2021-13

Deze Easy update wordt toegelicht in een webinar op dinsdag 27 juli om 10.00 uur via de volgende link: http://easyflex.adobeconnect.com/easyupdate27072021/

Belangrijke mededelingen

Verlaging AWF-premie door intrekken BIK

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de AWf-premie wordt verlaagd vanaf 1 augustus 2021 of vanaf periode 9. Deze verlaging hangt samen met het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Voor werkgevers die per maand aangifte doen geldt de lagere premie voor al het loon dat vanaf 1 augustus 2021 wordt genoten. Voor werkgevers die per 4 weken aangifte loonheffingen doen, geldt de premieverlaging voor al het loon dat vanaf 16 augustus 2021 (periode 9) wordt genoten. De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%. Beide premies worden dus verlaagd met 2,36 procentpunt. Meer informatie over het wetsvoorstel voor het intrekken van de BIK is te lezen via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/bik-ingetrokken

Er wordt momenteel gewerkt aan het toepassen hiervan in Easyflex.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Autorisatiestatus wijzigen van relaties zonder debiteurennummer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Algemeen
Melding: 535751

De autorisatiestatus van een relatie kan vanaf nu direct worden aangepast, ook als de relatie nog niet over een debiteurennummer beschikt. Voorheen kon alleen de autorisatiestatus van relaties met debiteurennummer worden gewijzigd.

Nieuwe instelling om aan te geven of uitzendovereenkomst met beding wel of niet schriftelijk is vastgelegd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: CAO-overige
Melding: 535485

Wanneer een uitzendovereenkomst met beding schriftelijk is vastgelegd moet de instelling 'Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst' in de loonaangifte op 'Ja' komen te staan. Omdat deze indicatie in principe alleen van invloed is op onbepaalde tijd overeenkomsten, stuurden wij deze indicatie in het verleden mee als 'Nee'. Vanaf nu kun je zelf aangeven of de uitzendovereenkomst met beding al dan niet schriftelijk is vastgelegd. Op het tabblad 'CAO-overige' bij de flexwerker is hiervoor een nieuwe instelling gemaakt. Standaard staat deze op 'Nee', maar wanneer de uitzendovereenkomst met beding dus wel schriftelijk is vastgelegd, kun je deze aanpassen naar 'Ja' zodat dit juist wordt meegestuurd in de loonaangifte. Wanneer de flexwerker een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft wordt er niet naar de nieuwe instelling gekeken maar is het altijd 'Ja'.

Een aantal aandachtspunten:

  • Het is mogelijk om deze instelling te herrekenen. Indien je geen opmerkingen hebt gehad vanuit een controle of vanuit de Belastingdienst is herrekenen niet noodzakelijk.
  • Herrekenen leidt niet tot nieuwe loonstroken (indien er in de herrekening geen andere dingen wijzigen).
  • Wanneer je de instelling wijzigt kun je bij 'WW-premie' kiezen voor één van de 'correctie' opties en dus niet voor 'herzien'.
  • De Loonaangifte gebruikt de instellingen zoals deze bekend zijn op de eerste dag van het aangiftetijdvak. Let er dus op dat je de juiste ingangsdatum kiest.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Foutmelding als je reserveringen van niet-actieve sectorrisicogroep wilt verlonen

Module: Frontoffice / Verloning
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 533917

Als je reserveringen opneemt van een sectorrisicogroep die reeds beëindigd is of nog niet actief is, krijg je vanaf nu een foutmelding bij het maken van de proforma loonspecificatie in de urendeclaratie en in de verloning. 

Spatie tussen huisnummer en toevoeging op de factuur is weer terug

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturen 
Melding: 535643

De spatie tussen het huisnummer en de toevoeging op de factuur is weer toegevoegd. 

Opgelost

Verdeling grondslag WW-premie ging niet goed bij combinatie normaal looncomponent en  looncomponent welke geen grondslag voor SVW is. Dit is opgelost

Module: Verloning
Onderdeel: WW-premie
Melding: 535365

In geval er in een tijdvak een combinatie van looncomponenten van soort IKV 15, met hoge WW-premie ingesteld bij de flexwerker, en een afwijkende soort IKV 61 met de instellingen ‘loon SVW’ op ‘Nee’ en ‘Premie WW’ op 'Altijd laag’ werd verloond, dan werd de grondslag voor de WW-premie ten onrechte verdeeld over de hoge en de lage premie. Dit is opgelost. Omdat het uitbetaalde loon van het looncomponent met soort IKV 61 geen grondslag voor de WW-premie is, is het regulier uitbetaalde loon volledige grondslag voor de hoge WW-premie.

Hercoderen bij urenbestanden werkt weer naar behoren

Module: Beheer 
Onderdeel: Urenbestand-definities
Tabblad: Hercoderen
Melding: 535830

Wanneer er werd gehercodeerd op het tabblad 'Beheer > Urenbestand-definities > Hercoderen' kon het voorkomen dat door het aanpassen van één regel toch alle regels werden aangepast. Dit is opgelost. 

Berekening van factuurtarief soms incorrect vanwege verschillende kostprijsbedragen. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Tabblad: Lonen en tarieven
Melding: 535940

Als in de tariefcalculator de rekenwijze 'Marge' wordt gebruikt, kon het soms voorkomen dat het resultaat (aan de rechterkant van het schermpje) een afrondingsverschil had van meer dan 1 cent. Dit is opgelost. Het afrondingsverschil is nu maximaal 1 cent.

Documenten die waren aangeboden voor digitale ondertekening konden in sommige gevallen niet meer worden ingetrokken

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Digitale handtekening
Melding: 527566

In sommige situaties kon een document dat was aangeboden voor digitale ondertekening niet meer worden ingetrokken op het tabblad 'Frontoffice > Documentenbeheer > Digitale Handtekening'. De knop 'Intrekken' gaf hierbij een foutmelding. Dit is opgelost.

EF2GO

Planning: mogelijkheid om meerdere flexwerkers tegelijk in te plannen

#640
Door middel van de checkbox in het flexwerker venster is het mogelijk om meerdere flexwerkers te selecteren en deze te slepen op een dienst. Alle geselecteerde flexwerkers worden dan op de dienst ingepland.

Reden beëindiging plaatsing niet verplicht indien niet aanwezig

#580
Indien in Easyflex onder 'beheer > selectietabellen' geen redenen beëindiging plaatsing zijn vastgelegd, is het veld 'reden' vanaf nu ook niet meer verplicht bij het beëindigen van de plaatsing in EF2GO. De reden UWV is wel altijd verplicht.

Valicare: PDF bijlagen nu ook beschikbaar in EF2GO

#919
Als in de Valicare screening door een Flexwerker PDF bestanden worden toegevoegd, zijn deze niet zichtbaar als bijlage in het Valicare rapport. Deze PDF bijlagen zijn vanaf nu als losse bestanden beschikbaar bij de screening. Na opslaan van de flexwerker zijn de bestanden ook beschikbaar op het tabblad 'documenten' op de flexwerkerkaart. Net als het Valicare rapport zijn deze bijlagen alleen zichtbaar voor de intercedent.

E-mail indien urendeclaratie is verstuurd door zowel flexwerker als relatie werkt weer

#1018
Indien de mailing 'Urendeclaratie verstuurd door flexwerker en relatie' op actief stond, werd de e-mail onterecht niet versturd aan de relatiebeheerder. Dit is nu opgelost.

Bijlage uit Easyflex verbergen voor flexwerker

#1019
Voorheen waren de bijlagen die aan de urendeclaratie waren toegevoegd in Easyflex, zichtbaar voor zowel de flexwerker als de relatie. De bijlagen die zijn toegevoegd in Easyflex zijn echter bedoeld om mee te sturen met de factuur. Daarom zijn vanaf nu de bijlagen, die in Easyflex zijn toegevoegd aan de urendeclaratie, niet meer zichtbaar voor de flexwerker. Voor de bijlagen die zijn toegevoegd in EF2GO blijft de zichtbaarheid ongewijzigd.

Automatisch terugvallen naar Engels bij een ontbrekende vertaling in de e-mail template

#1075
Als bij het verzenden van een e-mail een voorkeurstaal wordt opgegeven, wordt deze gehonoreerd. Is voor deze voorkeurstaal echter geen vertaling aanwezig, dan viel de taal automatisch terug naar Nederlands. Vanaf nu zal de e-mailtemplate bij een ontbrekende vertaling altijd eerst terugvallen naar Engels. Indien Engels ook niet aanwezig is, zal alsnog de Nederlandse versie worden verstuurd.

Document wordt op juiste plek ondertekend

#1117
Wanneer een document gedraaid werd aangeboden tijdens ondertekening, werd in sommige gevallen de handtekening aan de lange zijde (liggend) van een document geplaatst. Vanaf nu wordt de rotatie van een document in de ondertekening ondersteund zodat de ondertekening altijd aan de onderzijde wordt geplaatst.

Maand en 4-weken urendeclaraties printen

#1119
Het kon voorkomen dat de weergave van de (pdf) afdruk van de urendeclaraties voor 4-weken of maand niet juist was. Indien de weergave van de urendeclaraties werd gemaximaliseerd, werden niet alle datums boven de kolommen getoond en stond het totaal in een afwijkende kolom. Dit is opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.