Skip to main content
Skip table of contents

08-12-2023 - Versie 2023-26

Belangrijke mededelingen

Loonjaar 2024 beschikbaar. Het nieuwe loonjaar kan ingericht worden.

Het loonjaar 2024 is beschikbaar. Dit wil zeggen dat alle premies en percentages zijn ingericht*. Om het loonjaar operationeel te maken kun je de volgende procesbeschrijving raadplegen: Jaarwissel 2023-2024

*Let op: De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2024 goedgekeurd. Maar de Kamer heeft wel duidelijk zijn kans gegrepen om de plannen flink te verbouwen ten opzichte van de begroting die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. De belastingtarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting gaan bijvoorbeeld extra stijgen. Na het akkoord van de Tweede Kamer is het nu aan de Eerste Kamer om zich over het Belastingplan 2024 te buigen. De stemming over de plannen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 19 december, waarna de belastingtarieven voor 2024 definitief zijn. Het kan hierdoor zijn dat sommige stappen van de jaarwissel pas op een later moment gedaan kunnen worden.

Webinar jaarwissel

Ook dit jaar organiseren we weer de webinars 'Jaarwissel 2023/2024'. Tijdens deze webinars informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving voor 2024. Vervolgens doorlopen we de drie stappen die je in Easyflex dient te doorlopen, zodat het loonjaar 2024 operationeel wordt. Via deze link vind je de actuele webinar data terug en kun je je nu al aanmelden! Deelname bedraagt € 99,- per persoon. 

Uitbesteden stap 1 van de jaarwissel aan Easyflex

Het is mogelijk om stap 1 van de jaarwissel (de opening van het nieuwe loonjaar) door Easyflex uit te laten voeren (€140,- per werkmaatschappij).  We ontvangen dan graag per werkmaatschappij de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024. Je kunt de opdrachtbevestiging + kopie van de Whk beschikking sturen naar easy2serve@easyflex.nl.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Pensioenleeftijd StiPP wordt verlaagd naar 18 jaar

De overheid wil zoveel mogelijk werkenden pensioen laten opbouwen. Daarom wordt vanaf 1 januari 2024 de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit betekent dat jongere werknemers vanaf 18 jaar starten met pensioen opbouwen bij StiPP. Heb je werknemers in dienst die tussen de 18 en 20 jaar oud zijn? Voor hen start de wekentelling vanaf 1 januari 2024. De in 2023 gewerkte weken tellen dus niet mee. Het overzicht 'Signaleringen' is hierop aangepast.

Melding: 3892

Minimumuurloon 2024

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Wml). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De actuele bedragen worden geplaatst op de website van de Rijksoverheid.
De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijd dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de ‘oude’ Wml was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon.

Er zijn een aantal gangbare periodes om het loon over te berekenen. Bijvoorbeeld een week, een maand of een vierwekelijks periode. Door het aantal gewerkte uren in een periode te vermenigvuldigen met het wettelijk minimumuurloon kom je tot het loon van die periode. Je kunt de volgende basisformule gebruiken.

loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y ) x (wettelijk minimumuurloon)

Voor meer informatie en voorbeeld berekeningen kun je de FAQ over het minimumuurloon raadplegen.

Melding: 3646

Rekenregels 2024 beschikbaar

De rekenregels van 2024 staan in Easyflex. Vanaf nu kun je in 'Frontoffice > Pro forma loon' en bij de flexwerker op het tabblad 'Pro forma loon' pro forma's bekijken voor 2024 als dit loonjaar operationeel is.

Melding: 3652

Collectief ophogen van onbelaste reiskostenvergoeding m.i.v. 01-01-2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt de belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer verhoogd naar € 0,23 per kilometer. Met het overzicht 'Collectieve loon/tariefaanpassingen' is het mogelijk om het onbelaste bedrag van de reiskostenvergoeding per kilometer in de plaatsing aan te passen naar € 0,23 (het onbelaste bedrag zal altijd worden aangepast naar € 0,23; een procentuele ophoging is dus niet mogelijk). Hiervoor is de optie 'Aanpassing reiskosten: Ophogen onbelast bedrag tot wet. maximum' toegevoegd aan het overzicht. Deze optie is voor het ophogen van de kilometervergoeding voor de flexwerker. Wil je ook de kilometervergoeding voor de relatie ophogen? Kies dan bij 'Aanpassing tarief' voor één van de volgende opties: 'Bedrag gelijk aan loonaanpassing' of 'Procentueel gelijk aan loonaanpassing'.

Indien er in de plaatsing geen gebruik wordt gemaakt van loon- en/of tarievenschema's kun je met deze nieuwe optie de aanpassing doorvoeren. Let op: dit kun je pas doen zodra loonjaar 2024 beschikbaar is! Wanneer er wel sprake is van een loon- en/of tarievenschema, kun je de wijziging doorvoeren in het schema, en de wijziging vervolgens collectief doorvoeren in de plaatsingen met het overzicht. Meer informatie omtrent het doorvoeren van de wijziging kun je hier vinden.

Nieuw tabblad bij de flexwerker om direct naar de urendeclaraties te navigeren

In 'Frontoffice > Flexwerkers' is een nieuw tabblad toegevoegd in de menubalk aan de linkerkant: Urendeclaraties. Hiermee navigeer je direct naar de urendeclaraties van deze flexwerker. Je hoeft dus niet meer eerst naar het tabblad ‘Tewerkgesteld’ én je ziet direct alle urendeclaraties van alle plaatsingen, dus niet alleen van de plaatsing die je geselecteerd hebt, wat dus wel het geval is als je navigeert vanuit ‘Tewerkgesteld’.

Melding: 2480

Dataservice documentatie aangepast 

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Bij het vastleggen van een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt de einddatum niet meer standaard gevuld

Als je bij de medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vastlegt, werd het veld ‘Einddatum’ automatisch gevuld met de maximale einddatum waarop het contract wettelijk gezien mag aflopen. Omdat er in de praktijk meestal geen contracten voor de duur van de maximale termijn worden gegeven, werden hier veel fouten mee gemaakt. Daarom wordt de einddatum vanaf nu niet meer standaard gevuld en is het nodig om zelf goed kijken welke einddatum je wilt hanteren voor de betreffende arbeidsovereenkomst. Het veld is vanaf nu dus leeg én geel gearceerd zodat duidelijk is dat je dit veld verplicht moet vullen.

Melding: 33152

1,02% voorziening over duurzame inzetbaarheid moet berekend worden over feitelijk loon

De uitzendonderneming is jaarlijks verplicht om ten minste 1,02% van (de som van) het feitelijk loon van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in fase A / 1-2 te besteden aan de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. In Easyflex werd de opbouw van reserveringen onterecht wel meegenomen in de voorziening duurzame inzetbaarheid. Dit is vanaf 2024 aangepast in de journalisering. Feitelijk loon: het met inachtneming van de cao toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, reserveringen, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.

Melding: 4014

Signaleringsdatum voor flexwerkers die in de toekomst leeftijd bereiken voor deelname aan StiPP

Bij flexwerkers die in de toekomst de leeftijd bereiken om deel te mogen nemen aan de pensioenregeling van StiPP werd voor de signaleringsdatum gekeken naar de laatste week van de controleperiode. Vanaf nu is de signaleringsdatum de eerste dag van de maand waarin de flexwerker de betreffende leeftijd bereikt.

Melding: 33264

Verbetering grondslag AZV

Per 2024 wordt de grondslag AZV niet meer verlaagd door uitgeruild loon dat geen onderdeel is van feitelijk loon (zoals bovenwettelijke vakantiedagen).

Melding: 3864

Opgelost

Tijdens het aanmaken van een handmatige factuur werd niet de standaard kostenplaats geselecteerd

Wanneer je via ‘Frontoffice > Relaties > Facturatie > Handmatige facturen’ een handmatige factuur maakte werd niet de standaard kostenplaats geselecteerd die is vastgelegd voor de desbetreffende locatie. Dit is nu opgelost.

Melding: 33255

Overnemen bedragen van vergoedingen en inhoudingen naar de nieuwe datum loonschema

Bij het aanmaken van een nieuwe ingangsdatum binnen een bestaand loonschema, werden wel de uurlonen overgenomen naar de nieuwe ingangsdatum maar niet de bedragen van vergoedingen en inhoudingen. Dit probleem is opgelost. Ook de vastgelegde bedragen voor vergoedingen en inhoudingen worden mee overgenomen naar de nieuwe ingangsdatum. Uiteraard worden ook hier, net zoals bij de uurlonen, de bedragen van de meest recente ingangsdatum uit het verleden overgenomen.

Melding: 3631

Scherm ‘Loon- en tariefafspraken’ bij relaties opende niet indien sector ontbreekt

Indien er geen sector gekoppeld was aan een tarievenschema bij een relatie, werd het tabblad ‘Relatie > Loon- en tariefafspraken’ soms niet geopend. Dit is opgelost.

Melding: 4190

Rapport overzicht 'Kostprijzen' weer te openen

In sommige gevallen kon het PDF rapport van het overzicht 'Kostprijzen' niet meer geopend worden. Dit is opgelost.

Melding: 3659

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.