Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Pro forma loon

Op dit tabblad kun je een pro forma loonberekening maken voor de flexwerker. De diverse onderdelen zijn:

 • Instellingen

 • Urenspecificatie

 • Resultaten

Peildatum

Wanneer je het tabblad opent wordt automatisch de huidige systeemdatum getoond. Je kunt de pro forma loonberekening op elke gewenste peildatum opvragen. Je geeft de betreffende datum in en voert de overige gevraagde gegevens in. De berekening wordt gebaseerd op de door jou ingegeven peildatum. Met de knop 'standaarddatum' selecteer je wederom de huidige systeemdatum.

Instellingen

Persoonsgegevens

Hier geef je de geboortedatum van de flexwerker in, de wijze van loonheffing berekenen, het fiscaal woonland en eventueel de bijtelling auto/fiets indien van toepassing. De persoonsgegevens van de flexwerker worden hier automatisch gevuld. Je kunt deze gegevens indien gewenst wijzigen.

Geboortedatum 

In dit veld geef je de geboortedatum van de flexwerker in. 

Loonheffing

Hier geef je de wijze van loonheffing aan, je hebt de keuze uit:

 • Ja, met loonheffingskorting (regulier, er wordt loonheffing berekend en er wordt loonheffingskorting berekend)

 • Ja, zonder loonheffingskorting (bijvoorbeeld het werk via uw werkmaatschappij is voor de flexwerker een tweede baan, er wordt al ergens anders loonheffingskorting berekend)

 • Nee (er wordt geen loonheffing berekend, bijvoorbeeld wanneer iemand gemoedsbezwaren heeft)

 • Anoniementarief (indien geactiveerd)

 • Alleen loonbelasting met heffingskorting (indien geactiveerd)

 • Alleen loonbelasting zonder heffingskorting (indien geactiveerd)

Automatisch wordt 'Ja, met loonheffingskorting' getoond bij het invoeren van nieuwe gegevens voor loonopgave. 

Fiscaal woonland

Hier leg je het fiscale woonland van de flexwerker vast. Het fiscale woonland is van invloed op de in te houden loonheffing. Je hebt de keuze uit:

 • Nederland

 • Landenkring

 • Derde landen

 • België

 • Suriname/Aruba

Indien je bij 'Loonheffing' kiest voor 'Anoniementarief' wordt het fiscaal woonland automatisch gevuld met 'N.v.t.', omdat het fiscale woonland geen invloed heeft op het anoniementarief.

Bijtelling auto/fiets
In dit veld dien je aan te geven of de flexwerker een auto of fiets van de zaak heeft. Standaard toont Easyflex de optie 'Nee'. Je kunt dit indien gewenst aanpassen, je hebt de keuze uit:

 • Nee

 • Ja, met bijtelling privégebruik

 • Ja, geen bijtelling (verklaring bel. dienst)

 • Ja, geen bijtelling (afspraak werkgever)

 • Ja, geen bijtelling (ander bewijs)

 • Ja, geen bijtelling (afwisselend gebruik)

 • Ja, geen bijtelling (auto zonder CO2)

 • Ja, geen bijtelling (zakelijke bestelauto)

 • Fiets, met bijtelling privégebruik

Heb je voor een van de 'Ja' situaties gekozen, kun je de knop 'Zoeken' activeren. Het venster 'Auto/fiets van de zaak' wordt geopend. In dit venster kun je een aantekening noteren, het bedrag bijtelling op jaarbasis en het bedrag eigen bijdrage op jaarbasis opgeven. Heb je gekozen voor de situatie 'Ja, met bijtelling privégebruik', dan ben je verplicht een bedrag voor bijtelling in te geven. Deze bijtelling moet worden ingegeven als jaarbedrag. Je hebt twee keuzes voor de methode van berekening van de bijtelling:

 • Aantal kalenderdagen in loontijdvak
  Bij de loonberekening wordt het jaarbedrag berekend op basis van het aantal kalenderdagen van het loontijdvak dat bij de flexwerker is vastgelegd. Is het loontijdvak bijvoorbeeld week, dan wordt het jaarbedrag maal 7 (dagen per week) gedaan en daarna gedeeld door 365 (dagen per jaar). Let op: in een schrikkeljaar deel je dit door 366 (dagen per jaar). 

 • Vast bedrag per loontijdvak
  Bij de loonberekening wordt het jaarbedrag berekend op basis van het aantal loontijdvakken in het kalenderjaar. Als bij de flexwerker bijvoorbeeld een week loontijdvak is vastgelegd wordt het jaarbedrag gedeeld door 52 (weken). Indien het bedrag halverwege het loontijdvak van de flexwerker wordt vastgelegd of beëindigd, dan wordt de bijtelling op dag basis berekend. Bijvoorbeeld 5200 (bijtelling op jaarbasis) / 52 (weken) / 7 (dagen) * 3 (aantal dagen wel bijtelling) = 42,86 bijtelling in de betreffende week.

Indien er sprake is van een loontijdvak van een dag, dan wordt dit voor deze berekeningen gezien als een week.

Looninstellingen

Hier voer je de gegevens in betreft de sector, sociale verzekeringen, loontijdvak en het uurloon om de pro forma loonberekening aan te maken. 

Sector

De sector waarin de flexwerker werkzaam zal zijn selecteer je hier. Je kunt hier alleen kiezen voor de sectoren welke actief zijn op de ingegeven peildatum.

Leveringswijze

Hier geef je aan om welk soort uitzending het gaat. Het selecteren van de leveringswijze is o.a. belangrijk voor de opbouw van reserveringen (vakantiewerk/uitzendwerk) of het wel of niet verlonen/factureren (ZZP/werving & selectie/doorlenen).

Sociale verzekeringen

Alle sociale- en aanvullende verzekeringen worden hier getoond welke binnen de bedrijfsinstellingen van de werkmaatschappij zijn vastgelegd. Deze sociale- en aanvullende verzekeringen zijn automatisch geselecteerd. In principe kun je de automatisch geselecteerde sociale- en aanvullende verzekeringen ongemoeid laten echter indien er sprake is van een uitzondering kun je die sociale verzekering uitvinken. Raadpleeg het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst voor de mogelijke uitzonderingen.

Loontijdvak

Wanneer je het eerste loontijdvak ingeeft, kun je een keuze maken uit één van de beschikbare opties;

 • Week

 • 4-weken

 • Maand

 • Dag 

Deeltijdbaan

De optie 'deeltijdbaan' staat standaard aangevinkt aangevinkt. De optie 'deeltijdbaan' mag alleen toegepast worden als er een duidelijke schriftelijke afspraak met de flexwerker is gemaakt over het aantal uren wat de flexwerker (parttime) per loontijdvak gaat werken. Heeft de flexwerker geen volledig loontijdvak maar een gedeeltelijk loontijdvak gewerkt dan wordt de optie 'deeltijdbaan' gecontroleerd. Wanneer de optie 'Deeltijdbaan' aangevinkt is zal Easyflex bekijken of volgens de regels van de Belastingdienst de tijdvaktabel toegepast kan worden (weektabel, 4-wekentabel of maandtabel). Anders worden de daadwerkelijk gewerkte dagen toegepast op basis van de dagtabel. Voor meer informatie omtrent het toepassen van de tijdvaktabellen verwijzen wij je naar het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

WW-premie (vanaf 2020)

De geselecteerde WW-premie (hoog of laag) wordt alleen gebruikt voor de berekening van resultaten voor de kosten van de loonspecificatie. Het heeft geen invloed op de loonberekening van de flexwerker.

Uurloon / prest. toeslag

Het bruto uurloon wat de flexwerker gaat verdienen of wil gaan verdienen geef je hier in. Als het ingegeven uurloon lager is dan het wettelijk minimum uurloon op basis van een 40-urige werkweek, toont Easyflex je hiervan een melding zodra je de knop 'Bereken loon' hebt geactiveerd. De pro forma loonberekening kan geen rekening houden met cao gerelateerde regels. Bijvoorbeeld wanneer je de ABU cao volgt ben je verplicht het minimumloon aan te houden behorende bij de leeftijd die de flexwerker in het huidige kalenderjaar zal bereiken. Je dient met het ingeven van het uurloon hier zelf rekening mee te houden.

Aftrekposten alle heffingen

Aftrekposten alle heffingen

Je kunt per aftrekpost aanvinken of deze van toepassing is op de flexwerker.

Let op! Het aanvinken van pensioen heeft alleen invloed op de kostprijs die op het tabblad ‘Urenspecificatie’ getoond wordt onder de knop ‘Detail’. Pensioenpremie die de werknemer betaald zit niet in de bruto/netto berekening en de invloed van de pensioenpremie is ook niet terug te zien in de marge omdat deze rekent met de kosten uit de verloning en niet met voorcalculatorische kostprijs.

Automatisch uitbetalen van reserveringen

Automatisch uitbetalen van reserveringen

Je kunt reserveringen automatisch betaalbaar stellen. Hiermee wordt in de pro forma loonberekening de geselecteerde reservering(en), die in de betreffende verloning is opgebouwd, automatisch uitbetaald.

Urenspecificatie

Urenspecificatie

Wanneer je het tabblad 'Urenspecificatie' opent, toont Easyflex een overzicht van de betreffende week/4-weken/maand. Het gekozen loontijdvak (tabblad 'Instellingen’) bepaalt welke declaratieperiode je te zien krijgt. Binnen het onderdeel urenspecificatie kun je de gewerkte uren per dag ingeven. Wanneer je de knop 'Nieuw' activeert, toont Easyflex een algemeen scherm met looncomponenten. Welke looncomponenten worden getoond, is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen van de werkmaatschappij (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten). De uren moeten worden ingegeven als tijd, met achter de dubbele punt (:) maximaal 60 minuten. Bijvoorbeeld 7 uur en 3 kwartier, wordt 7:45. In plaats van een dubbele punt, kun je ook een gewone punt ingeven.

Voor meer informatie over het ingeven van uren voor flexwerker en relatie klik hier.

Let op! Op dit moment is het nog niet mogelijk om vergoedingen (o.a. vast loon), inhoudingen (o.a. zorgverzekering en et-huisvesting) en reserveringen te gebruiken in pro forma loon.

Resultaten

Kosten van de loonspecificatie

Er wordt een prognose getoond van de omzet, kosten en marge:

 • Omzet prognose

 • Totaal kosten voor (aantal) uur

 • Kosten per uur arbeid

 • Marge prognose

 • Marge per uur arbeid

 • Marge procentueel

Loonspecificatie detail

De loonkosten per loonspecificatie worden hier getoond. De volgende gegevens worden getoond:

 • Bruto kosten

 • Sociale lasten

 • Aftrekposten (worden niet getoond)

 • Reserveringen

 • Overige werkgever kosten

Bereken loon

Door het activeren van de knop 'Bereken loon' wordt de pro forma loonberekening uitgevoerd. Links in het scherm zijn de kosten van de loonspecificatie te vinden. Rechts in het scherm wordt een venster gevuld met de loonspecificatie details.

Het is mogelijk dat de gegevens bij loonspecificatie detail en de kosten van loonspecificatie niet met elkaar overeenkomen omdat het over twee verschillende cijfers gaat. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld de opname van vakantiedagen. Deze worden niet opgenomen in de kosten omdat je hier al eerder in voorzien hebt. Ook wanneer je bijvoorbeeld overwerk spaart kan er een verschil ontstaan omdat je de uren nog niet uitbetaald aan de flexwerker maar wel als kosten meeneemt op het moment van sparen.

Voor alle onderdelen geldt dat gewijzigde gegevens pas meegenomen worden voor de pro forma loonberekening nadat de knop 'Bereken loon' door jou is geactiveerd.

Rapport

Door het activeren van de knop 'Rapport' wordt een printbare versie van de pro forma loonberekening getoond. Deze pro forma loonberekening is een indicatie van het loon en kan afwijken van een definitieve loonspecificatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.