Skip to main content
Skip table of contents

07-10-2022 - Versie 2022-19

Bekijk hier de opname van deze Easy update: https://easyflex.webinargeek.com/watch/replay/1759262/a9ab8ec734d811f087a0c0fc2b1ceec8/

Ook zijn de opnames te vinden op onze website https://www.easyflex.nl/easy-update/. Op deze manier kun je de opname(s) terugkijken wann­­­eer dit voor jou het beste uitkomt.


Recente ontwikkelingen

12-10 Verbeteringen vastleggen en berekening zorgverzekeringen

Na de nieuwe webservice van Zorg&Zekerheid en HollandZorg kon het voorkomen dat een zorgverzekering niet kon worden vastgelegd of dat er een dubbele inhouding werd gedaan. Dit is opgelost. In geval van een dubbele inhouding kan de flexwerker worden herrekend. In het overzicht 'Herrekenen verloningen' is het dan nodig om het vinkje uit te zetten bij 'Niet herrekenen van verzekeringen'.

Belangrijke mededelingen

Vertraging in versturen van aan- en afmeldingen naar Zorg en Zekerheid

Vanaf vrijdag 7 oktober 00:00 uur t/m maandag 10 oktober 12:45 uur werden er geen aan- en afmeldingen naar Zorg en Zekerheid verstuurd. Er zijn gedurende deze dagen wel overzichten en PDF bestanden aangemaakt (Backoffice > Exporteren en printen > Aan-/afmeldingen verzekering) waarop te lezen valt dat de flexwerker zou zijn aan- of afgemeld. De niet verstuurde meldingen van deze dagen zijn allemaal alsnog verstuurd op maandagmiddag 10 oktober. Ook op dat moment is hier weer een overzicht en PDF bestand van aangemaakt. Hier staan dus flexwerkers op die ook de afgelopen dagen op de overzicht gestaan hebben. De datum ‘Gemeld op’ bij Flexwerker > Fiscaal-sociaal > Verzekering’ wordt gevuld met 10 oktober 2022, de datum waarop de aanmelding dus daadwerkelijk is verstuurd.

'Frontoffice > Correcties' op termijn niet meer beschikbaar in de Easyflex applicatie

Het onderdeel 'Frontoffice > Correcties', dat nu alleen nog beschikbaar is voor oudere werkmaatschappijen, zal op termijn (naar verwachting eind 2022) verdwijnen uit de Easyflex applicatie. Correcties kunnen vanaf dat moment gemaakt worden in 'Frontoffice > Urendeclaraties'. Functionaliteiten die momenteel alleen beschikbaar zijn in 'Frontoffice > Correcties' (zoals het eenvoudig kunnen aanpassen van het uurloon en tarief, maar ook het kunnen terugboeken van een declaratie die op ‘In bewerking’ staat) zullen toegevoegd worden aan 'Frontoffice > Urendeclaraties' óf zullen niet meer ondersteund worden (o.a. het kunnen terugboeken van afzonderlijke declaratieregels), omdat ze tot ongewenste situaties leiden die later voor onherstelbare fouten kunnen zorgen.

Controle flexwerkers in overgangsregeling van fase A/1 en 2 naar fase B/3 

Met ingang van loonjaar 2022 is fase A/1-2 en B/3 verkort. Dit betekent onder andere het volgende: voor de flexwerker die al voor 3 januari 2022 met de telling van de gewerkte weken in fase A/1 en 2 is gestart, geldt vanaf 2 januari 2023 een termijn van 52 gewerkte weken i.p.v. 78 gewerkte weken. Bij het vastleggen van een arbeidsovereenkomst in fase A/1 en 2 met een startdatum voor 03-01-2022 en een einddatum op of na 02-01-2023 wordt daarom al de volgende melding getoond in Easyflex: 'Let op: per 3 januari 2022 geldt dat uitzendovereenkomsten met een looptijd langer dan 3 januari 2023 worden aangemerkt als het eerste contract in fase B/3. Pas eventueel de einddatum van de arbeidsovereenkomst aan. Raadpleeg de cao voor meer informatie.'

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je m.i.v. december 2021 een overeenkomst voor fase A/1 en 2 hebt vastgelegd die duurt tot na januari 2023. Het is in dat geval belangrijk dat de overeenkomst wordt beëindigd zodra er sprake is van 52 gewerkte weken, want de flexwerker stroomt dan in in fase B/3. Om dit correct toe te passen adviseren we je om hier tijdig op te controleren. Dit kan bijvoorbeeld door een match aan te maken met alle flexwerkers in fase A/1 en 2. Deze match kun je vervolgens selecteren bij het overzicht 'Gewerkte weken', om te controleren wanneer de flexwerker recht heeft op een fase B/3 overeenkomst. Let op: deze flexwerkers worden niet zichtbaar op het overzicht 'Signaleringen' wanneer je hebt ingesteld dat er gesignaleerd moet worden op fasewijzigingen. 

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Extra uitvoerveld in Matching met 'Naam factuur'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 538698

Er is een nieuwe optie toegevoegd aan het onderdeel 'Uitvoer samenstellen' binnen 'Matching'. Het gaat om de informatie van het tabblad 'Relaties > Facturatie > Adressen' onder het kopje 'Standaard factuuradres', namelijk: Naam factuur. Indien er geen naam factuur is ingegeven wordt het veld standaard gevuld met de bedrijfsnaam.

Nieuwe webservice Zorg en Zekerheid

Module: Backoffice
Onderdeel: Aan/afmeldingen verzekeraar
Melding: 536164

De werking van het melden van verzekeringen bij Zorg en Zekerheid gaat anders werken. Als er een verzekering wordt aangemaakt, wordt deze eerst verstuurd naar Zorg en Zekerheid. Hierop krijgt Easyflex de reactie 'Bericht is succesvol ontvangen', of er moet iets mis zijn gegaan. Als het bericht succesvol is ontvangen gaat Easyflex op een later moment (de volgende keer dat het automatische proces draait) de resultaten hiervan ophalen. In dit resultaat staat of de operatie goed is gegaan, anders wordt er een foutmelding getoond. De rapporten van aan- en afmeldingen blijven terug te zien in 'Backoffice > Exporteren en printen'. De individuele aanmeldingen staan in het nieuwe tabblad 'Backoffice > Aan/afmeldingen verzekeraars'.

Nieuwe webservice HollandZorg

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 537823

HollandZorg heeft een nieuwe versie van hun webservices vrijgegeven. Hierdoor is het volgende gewijzigd:

  • Wanneer de startdatum voor de verzekering van een flexwerker reeds gemeld is kan de startdatum niet meer gewijzigd worden;
  • Wanneer de einddatum voor de verzekering van een flexwerker reeds gemeld is kan de einddatum niet meer gewijzigd worden. Je dient in dat geval een nieuwe situatie vast te leggen. 

Veld voor Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering

Module: Beheer / Backoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Overzichten
Tabblad: Looncomponenten / Loonaangifte
Melding: 535290

In de loonaangifte is een veld voor de Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering (VerstrAanv) toegevoegd. Dit is het bedrag aan loon SV dat als aanvulling is uitbetaald op een uitkering werknemersverzekeringen. De aanvulling op uitkering is dus niet de aanvulling AZV met soort inkomstenverhouding 61 (want dat is loon na dienstbetrekking) maar loon dat conform een arbeidsovereenkomst wordt aangevuld. Hiervoor is een nieuwe looncomponentinstelling gemaakt, genaamd 'Aanvulling op uitkering'. Bij nieuwe looncomponenten van het type 'Loon arbeidsongeschiktheid' en 'Loon verlaagde uurlonen' kan de waarde 'Ja' worden geselecteerd. Raadpleeg de accountant of het Handboek Loonheffingen voor de details van het gebruik ervan.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

PAWW compensatie houdt ook rekening met maximum premieloon voor VCR rekenen

Module: Backoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 538406

Met ingang van 1 augustus 2022 zijn de PAWW bijdrage en PAWW compensatie gerealiseerd in de verloning. Doel van de compensatie is om het gehele bijdragebedrag van de flexwerker te compenseren. Je wilt daarbij niet te weinig compenseren, maar ook niet te veel. Voor de PAWW bijdrage van de flexwerker werd er vanaf het begin rekening gehouden met het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR systematiek). Voor de PAWW compensatie kan de VCR systematiek niet worden toegepast. Hierdoor kon het voorkomen dat er meer gecompenseerd wordt dan dat de flexwerker moet bijdragen. Vanaf nu wordt de compensatie altijd berekend over maximaal het maximum premieloon van het betreffende loontijdvak. Op die manier wordt er in ieder geval niet teveel gecompenseerd én blijven bij flexwerkers met een relatief hoog loon (meer dan het maximum premieloon) de bijdrage en compensatie ongeveer gelijk.

Mocht er door het toepassen van de VCR systematiek op de PAWW bijdrage een 'inhaaleffect' optreden (doordat er in loontijdvak 1 relatief veel loon wordt uitbetaald en in loontijdvak 2 relatief weinig loon) kan het gaan voorkomen dat er minder gecompenseerd wordt dan dat de flexwerker moet bijdragen. Om deze verschillen uiteindelijk recht te kunnen trekken, bijvoorbeeld aan het einde van het jaar of aan het einde van het dienstverband van de flexwerker, werken we momenteel aan een overzicht waarop het verschil tussen de PAWW bijdrage en de PAWW compensatie zichtbaar wordt. Dit overzicht kan uiteindelijk ook gebruikt worden om automatisch een declaratie aan te maken waarin een bedrag ter hoogte van het te veel of te weinig gecompenseerde bedrag middels een vergoeding of inhouding kan worden uitbetaald.

Reeds verloonde weken waarin er een verschil is tussen de compensatie en de bijdrage (vaak is er meer compensatie betaald dan dat er bijdrage is ingehouden) kunnen herrekend worden waardoor de grondslag (van de teveel betaalde compensatie) dus alsnog gemaximeerd wordt op het maximum premieloon.

'(De)selecteer alles knop' voor beschikbaar stellen van sectoren bij de relatie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Overige gegevens
Melding: 538761

In het tabblad 'Relaties > Overige gegevens' kunnen sectoren beschikbaar worden gesteld of juist worden uitgevinkt. Vanaf nu kunnen alle sectoren tegelijkertijd worden aan- en uitgevinkt door middel van de knop 'Selecteer alles' of indien alle sectoren zijn aangevinkt 'Deselecteer alles'.

Totaaloverzicht tegemoetkomingen loondomein is versneld

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Tegemoetkomingen loondomein
Melding: 536620

De verwerkingstijd van het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' met totalen is versneld.

Opgelost

Overzicht 'Loon- en tariefafspraken' toont weer de juiste resultaten indien er sprake is van 'Loon arbeidsongeschiktheid'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Loon- en tariefafspraken
Melding: 538792

Wanneer in een plaatsing het looncomponent 'Loon arbeidsongeschiktheid' is toegevoegd aan de loon- en tariefafspraak, en er is sprake van een 'Afwijkend uurloon voor AO', dan werd er een foutmelding zichtbaar op het PDF rapport van het overzicht 'Loon- en tariefafspraken'. Dit is opgelost. 

EF2GO

Test urendeclaratie beschikbaar in CAO tool

Module: Beheer
Onderdeel: CAO Tool
Melding: 2894

Vanaf nu is in de CAO tool een test urendeclaratie beschikbaar. Ga naar 'Beheer > CAO Tool' en open een cao of maak een nieuwe aan. Naast 'uren' en 'vergoedingen / inhoudingen' is nu het nieuwe tabblad 'test urendeclaratie' beschikbaar. Hier kan gekozen worden voor een week- maand- of 4 wekendeclaratie van een periode naar keuze en kunnen uren worden ingevoerd. Zo kan de ontrafeling van de uren en vergoedingen/inhoudingen van de declaratie direct worden getest.

BIC code buitenlandse rekeningnummers

Module: Flexwerkers
Onderdeel: Flexwerker
Melding: 1974

Bij sommige buitenlandse banken werd in EF2GO automatisch een onjuiste (Nederlandse) BIC gevuld. Dit is nu opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.