Skip to main content
Skip table of contents

12-05-2023 - Versie 2023-10

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot de Easyflex Connector klik hier.

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot EF2GO klik hier.


Recente ontwikkelingen

Update StiPP

Met de aankomende Easy Update van 1 juni zijn er diverse verbeteringen t.b.v. de signaleringen voor StiPP-pensioen. Dit kan leiden tot nieuwe signaleringen. Graag geven we alvast een uitleg over wat er gaat gebeuren.

Verbetering in terugval voor deelnemers aan basis- en plusregeling met een arbeidsovereenkomst

De telling van een onderbreking i.v.m. terugval vanuit pluspensioen naar basispensioen of terugval vanuit pluspensioen of basispensioen naar geen pensioen wordt momenteel bepaald aan de hand van het aantal niet-gewerkte weken sinds de laatst gewerkte week. Dit gaat veranderen voor de deelnemers met een arbeidsovereenkomst. Vanaf de volgende release begint de telling voor de onderbreking na het einde van de arbeidsovereenkomst.
Een v
oorbeeldsituatie:
Werknemer Y heeft een arbeidsovereenkomst t/m 30-06-2023. Binnen het contract is 50 weken deelnemer van het basispensioen, 60 weken ziek geweest en vervolgens weer twee weken gewerkt.
Oude situatie:
Na 52 weken niet te hebben gewerkt, viel de flexwerker terug naar geen pensioen en begon de wachttijd opnieuw toen de werknemer weer aan het werk ging.
Nieuwe situatie:
De werknemer blijft in de basisregeling, omdat er sprake is van een actief contract. Na de twee gewerkte weken, heeft de werknemer 52 weken gewerkt in de basisregeling en heeft de werknemer recht op deelname aan de plusregeling.

Waar het overzicht Signaleringen dus eerder de signalering gaf dat flexwerker terugvalt naar geen pensioen, kan het zijn dat dezelfde flexwerker weer terugkomt op het overzicht, omdat er nog sprake is van een actief contract en de flexwerker nog recht heeft op de basis- of plusregeling.

Belangrijke mededelingen

Exportbestand overzicht Arbeidsovereenkomsten uitgebreid met kolommen 'relatie' en 'locatie van relatie'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Melding: 539859

In versie 2023-09 hebben we de update doorgevoerd voor het overzicht 'Arbeidsovereenkomsten'. Echter, nu blijkt dat het kan voorkomen dat er een aantal flexwerkers niet meer op het overzicht komen te staan, terwijl deze flexwerkers wel op het overzicht zouden moeten komen. Hierdoor hebben we besloten om de update terug te draaien zodat de juiste flexwerkers weer op het overzicht komen te staan. We gaan het probleem z.s.m. proberen op te lossen zodat de nieuwe functie binnenkort alsnog in gebruik kan worden genomen.

Update over de cao-wijzigingen per 1 juli 2023

In de Easy Update versie 2023-08 hebben we informatie gegeven over de aanstaande wijzigingen  in de ABU- en NBBU-cao. Hierbij geven we een update van de plannen.

De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet meer automatisch bij ziekte.
De (voorlopige) einddatum bij plaatsingen van flexwerkers in fase A/1-2 wordt een verplicht veld. Daarnaast wordt het mogelijk om de voorlopige einddatum van de plaatsing automatisch te verlengen in geval van uitzendbeding.

Met betrekking tot dit punt staan nog wel vragen open bij meerdere partijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vraagstuk welke einddatum van de arbeids-/uitzendovereenkomst moet worden aangegeven bij het UWV indien de flexwerker meerdere uitzendovereenkomsten heeft. Voor elke plaatsing geldt dat een nieuwe uitzendovereenkomst mag worden aangemaakt.

De wachtdagcompensatie komt te vervallen
Per juli vervalt de wachtdagcompensatie. Dit vereist een aanpassing in de reserveringsschema’s die zijn gemaakt voor IA en IIA. Door middel van een database-actie wordt in elk reserveringsschema waar een percentage vastligt voor de wachtdagcompensatie een nieuwe situatie voor de maand juli aangemaakt. Bij die nieuwe ingangsmaand worden alle andere reserveringspercentages gelijk overgenomen van de meest recente situatie die bij dat schema vóór juli vastligt. Dat zal in de meeste gevallen dus januari zijn.

Daarnaast wordt in het overzicht ‘Afwijkende reserveringspercentages’ de optie gemaakt om de meest recente situatie bij de flexwerker naar een nieuwe zelf gekozen ingangsdatum te kopiëren. Op die manier is het niet nodig om elk afwijkend reserveringsschema  weer in te gaan richten.

AZV-premie voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2
In het tabje ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen’ wordt het bij selecteren van de bestaande sectorrisicogroep IB+IIB mogelijk om bij de AZV-premie meerdere percentages in te geven, namelijk voor de contractanten in fase B+C/3+4, voor contracten in fase A/1-2 die werken in de administratieve en (para)medische sector en voor contracten in fase A/1-2 die werken in de technische en industriële sector.

Het vastleggen van een nieuwe situatie gaat per maand. Wat dit betekent voor de AZV-premie bij voor contracten in fase A/1-2 die een loontijdvak ‘4-weken’ hebben, is nog niet bekend; hiervoor zijn wij nog in afwachting van de cao-partijen.

Vervallen wachttijd StiPP-pensioen
Het vervallen van de wachttijd voor deelname aan StiPP-pensioen en de daarbij behorende signaleringen is in ontwikkeling. Je kunt straks met een instelling aangeven of je bij elke nieuwe plaatsing een check wilt uitvoeren of er al pensioen aanstaat en indien dat niet het geval is, dan kan het pensioen alsnog direct worden aangezet. Voor wat betreft de nieuwe ingangsdata volgt later nog informatie.

In deze procesbeschrijving vind je alle informatie over deze wijzigingen en de inrichting in Easyflex. Deze zal zodra er meer informatie is worden uitgebreid.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Vastleggen van aparte btw-codes voor Reverse Billing

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Financiële administratie
Melding: 538801

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie' kunnen nu de btw-codes Inkopen worden vastgelegd. Deze codes dienen verplicht ingevuld te worden indien er gebruik wordt gemaakt van Reverse billing, anders krijg je een fout bij het aanmaken van de Journaalpost inkopen. De btw-codes Verkopen staan vanaf nu onder de gelijknamige knop.

Bankrekeningnummer van zzp'er toegevoegd aan exporteren crediteuren

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Exporteren crediteuren
Melding: 539919

Het bankrekeningnummer van de ZZP'er is toegevoegd aan het export bestand van het overzicht 'Exporteren Crediteuren'.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Extra filter toegevoegd aan overzicht 'Afwijkende reserveringspercentages'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Afwijkende reserveringspercentages
Melding: 539235

Het overzicht 'Afwijkende reserveringspercentages' is uitgebreid met een filter op actieve flexwerkers.

Opgelost

Payrollplaatsing met verlopen cao code kan weer beëindigd worden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Tabblad: Periode en locatie
Melding: 539232

Payrollplaatsingen met een verlopen cao code maar waar nog op verloond is na de einddatum van de cao konden niet meer beëindigd worden. Dit probleem is opgelost. De betreffende plaatsing kan beëindigd worden per de zondag van de laatst verloonde week.


DataView

Versie 30 van DataView is uitgebracht, de belangrijkste wijzigingen zijn dat historische gegevens van de afgelopen 4 jaar zijn zichtbaar ipv de afgelopen 3 jaar. Er is een nieuw werkblad genaamd 'Weekrapportage' toegevoegd. Op dit werkblad staat een draaitabel en de mogelijkheid om diverse weken tegelijkertijd te zien. De twee bestaande 'weekrapportage' werkbladen zijn hernoemd naar jaarrapportage.

Kleinere wijzigingen:

  1. Debiteurnummer van een relatie toegevoegd aan draaitabellen in de werkbladen: Marge detail, Declaraties en Uurlonen.
  2. Registratie nummer van flexwerker toegevoegd aan de draaitabel op het werkblad 'Marge detail'.
  3. Op het werkblad 'Declaraties' is nu zichtbaar waar een declaratie aangemaakt is. De grafiek met het percentage correcties is verwijderd, deze gegevens zijn nog te zien op het werkblad 'Correcties'.
  4. "Op het werkblad 'Dashboard financieel 3 maanden' kan zijn de te verwachten contract uren in te zien van de flexwerkers met een actief arbeidscontract en declaraties die nog verloond moeten worden.
  5. "Op het werkblad 'Klant segmenten' is rechts onderaan een extra filter toegevoegd met de status van een relatie.
  6. Op het werkblad 'Relatie detail' is het mogelijk om te zien en te filteren of een factuur wel/niet is betaald en de betaaldatum.
  7. Het werkblad met de status van flexwerkers is uitgebreid met een draaitabel, hierdoor zijn de statuswijzigingen per relatiebeheerder en locatie te zien en te vergelijken met elkaar.
  8. Er was geen aansluiting tussen Easyflex en DataView als er wordt gekeken naar looncomponenten die in Easyflex op statistiek “nee” staan, maar toch indirecte kosten veroorzaken. Dit is opgelost zodat DataView de indirecte kosten toch leest.

EF2GO

EF2GO app: nieuwe look & feel en meer huisstijlmogelijkheden

Module: EF2GO app / Beheer
Onderdeel: EF2GO app / huisstijl
Melding: 4819 en 4813

Maakt je bureau al gebruik van de EF2GO app? Vanaf nu is het mogelijk de kleuren en het logo van de app onafhankelijk in te stellen. Ga naar 'Beheer > Huisstijl' en ga naar 'App'. De instellingen zijn overgenomen uit de overige huisstijl-onderdelen en kunnen nu onafhankelijk worden aangepast. Let op, het logo heeft een andere verhouding dan voorheen, controleer daarom goed of de weergave nog correct is. Ook is zeer binnenkort de nieuwe versie van de EF2GO app beschikbaar in de stores! Deze heeft een vernieuwde look & feel waarin de ingestelde kleuren en logo worden gebruikt.

Aantekeningenveld voor de flexwerker kunnen invoeren en wijzigen

Module: Flexwerkers
Onderdeel: Flexwerker
Melding: 4403

Op de flexwerkerkaart is vanaf nu het aantekeningenveld beschikbaar. De aantekeningen kunnen worden ingezien, gewijzigd en verwijderd. Aantekeningen die in EF2GO worden toegevoegd zijn ook zichtbaar in de Easyflex Connector en andersom. Ook is het vinkje 'tonen in declaratie' beschikbaar gemaakt. Wanneer dit wordt aangevinkt zal de aantekening ook zichtbaar zijn in de declaraties in Easyflex. De aantekeningen worden nog niet getoond in de declaraties in EF2GO.

Inhouding per loontijdvak nu ook mogelijk zonder koppeling met plaatsing

Module: Flexwerkers
Onderdeel: Flexwerker - tabblad vaste beloningen
Melding: 4570

Bij het toevoegen of wijzigen van een vaste beloning (of inhouding) per loontijdvak is het vanaf nu niet meer verplicht om een plaatsing te koppelen.

Eenheid 'stuks' beschikbaar bij reiskostenvergoeding

Module: Plaatsingen
Onderdeel: Tabblad loon- en tariefafspraken
Melding: 4646

Vanaf nu is de eenheid 'stuks' beschikbaar bij reiskostenvergoedingen met een belast en onbelast deel. Deze eenheid kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor medewerkers die meerdere keren per week hetzelfde traject rijden met dezelfde bijbehorende vergoeding.

Tijdregistratie declaraties de status 'Vervallen' kunnen geven

Module: Urendeclaraties
Onderdeel: Tijdregistratie declaraties
Melding: 4537

Het is mogelijk om tijdregistratie declaraties de status 'Vervallen' te geven. Dit is met name van belang wanneer je een declaratie die vanuit planning is aangemaakt niet door wilt zetten naar de Easyflex connector ten behoeve van de verloning. Vervallen declaraties kun je altijd weer openen door te kiezen voor 'Heropenen'. 

Reden van niet beschikbaar op kunnen geven

Module: Planning
Onderdeel: Beschikbaarheid
Melding: 4572

Een flexwerker (of de intercedent namens de flexwerker) kan vanaf heden ook kiezen voor 'Ziek' en 'Vakantie' bij 'Beschikbaarheid'. Er kan nu dus gekozen worden voor beschikbaar, niet beschikbaar, vakantie of ziek. 

Inloggen met Google / Microsoft mogelijk voor relaties

Module: Algemeen
Onderdeel: Relatie
Melding: 4550

Vanaf nu is het mogelijk voor relaties om snel en gemakkelijk in te loggen met Google of Microsoft. Om dit in te stellen logt de relatie eerst in met gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord. Vervolgens gaat de relatie naar 'profiel' en klikt op 'niet gekoppeld' achter Google of Microsoft om een koppeling te maken. Als de koppeling is gemaakt kan de relatie op het inlogscherm kiezen voor Google of Microsoft om in te loggen.

Nieuwe relatie aanmaken kunnen verbergen in het zijmenu

Module: Relaties
Onderdeel: Nieuwe relatie
Melding: 4878

Vanaf nu is het mogelijk het menu item 'Relaties - Nieuwe relatie' te verbergen in het zijmenu. Hiervoor is de nieuwe instelling 'Nieuwe relatie aanmaken zichtbaar in het zijmenu' gemaakt. Deze instelling is te vinden onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Zijmenu'. Als deze instelling op 'Nee' staat, is de knop 'Nieuwe relatie' niet meer beschikbaar. Wanneer niets wordt ingesteld, blijft het menu-item zichtbaar.

Sorteren en filteren mogelijk in 'Beheer > Notificaties'

Module: Beheer
Onderdeel: Notificaties
Melding: 3943

In 'Beheer > Notificaties' is het vanaf nu mogelijk om te sorteren en filteren op datum, onderwerp, niveau en veld.

Zoeken in release notes

Module: Help
Onderdeel: Release notes
Melding: 4655

Onder 'Help > Release notes' is het vanaf nu mogelijk om te zoeken op één of meerdere woorden binnen de release notes. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.