Skip to main content
Skip table of contents

09-08-2018 - Versie 2018-15Nieuw / Gerealiseerde wensen

Optie om toeslagdeel onregelmatige uren voor de grondslagn van het StiPP pensioen mee te laten tellen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 523974

Vanaf nu kun je zelf bepalen of je het toeslagdeel van onregelmatige uren mee wilt laten tellen voor de grondslag van het StiPP pensioen of niet. Bij de instellingen voor het StiPP Pensioen, tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > aftrekposten', kun je op het tabblad 'algemeen' bij 'Premie berekenen over' nu ook kiezen voor de optie 'Zonder ORT'. Kies je voor deze optie dan telt het toeslagdeel voor onregelmatige uren niet mee voor de grondslag van het StiPP pensioen. Standaard staat de optie op 'Uitzend CAO' wat betekent dat het toeslagdeel van onregelmatige uren wel meetelt voor de grondslag van het StiPP Pensioen.

Handmatige notificaties verwijderen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Relaties
Tabblad: Acties of notificaties
Melding: 524061

Het verwijderen van handmatige notificaties in het tabblad 'acties' en/of 'notificaties' kan geautoriseerd worden. Als de handmatige notificatie de status ' Afgewikkeld' heeft kun je deze verwijderen.

Voor het verwijderen van handmatige notificaties kun je een autorisatie instellen op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > privacy'. Richt je geen autorisatie in dan kan íedereen handmatige notificaties verwijderen. Zet je de autorisatie aan dan kunnen alleen medewerkers met de gekozen rol de notificatie verwijderen.

Let op! Notificaties kunnen altijd nog verwijderd worden op de dag van vastleggen.

Mogelijkheid om gebruikte afkortingen van de loonspecificatie te vermelden op de loonspecificatie

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 524486

De ABU stelt in haar CAO dat 'Een verklaring van de gebruikte afkortingen' op de loonspecificatie dient te staan (zie ABU CAO Bijlage II punt 2 onder 'P'). In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > loonspecificaties' stel je vanaf nu in of je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Je kunt hier ook direct een voorbeeld bekijken waarop je kunt zien dat de lijst helemaal onderaan de loonspecificatie wordt toegevoegd.

Nieuwe NBBU templates

Module: Beheer
Tabblad: Document management > Templates
Melding: 524565

De nieuwe NBBU templates zijn toegevoegd aan de template bibliotheek in 'Beheer > Document management > templates', en vanaf nu beschikbaar in Easyflex.

Nieuwe berichtspecificaties UWV

Voor de arbeidsongeschiktheidsmeldingen richting het UWV zijn de berichtspecificaties vernieuwd volgens de nieuwe opgave van het UWV. Dit heeft ook tot gevolg dat er enkele zaken met betrekking tot het vastleggen van de meldingen is gewijzigd. De meldingen hiervoor staan ook vermeld op deze versiepagina.

Redenen verzuim WAZO van arbeidsongeschiktheidsmeldingen uitgebreid met optie 'Meerlingenverlof'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 522966

Redenen verzuim WAZO van arbeidsongeschiktheidsmeldingen, tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > arbeidsongeschiktheid', uitgebreid met optie 'Meerlingenverlof'.

Redenen ongeval van arbeidsongeschiktheidsmeldingen aangepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 522967

De redenen van ongeval van arbeidsongeschiktheidsmeldingen, tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > arbeidsongeschiktheid' zijn aangepast. De optie 'Bedrijfsongeval' is verwijderd, 'Ongeval door toedoen van derden' is aangepast naar 'Arbeidsongeschiktheid door derden' en 'Ongeval/Algemeen' is aangepast naar 'Algemeen'.

Bij 'Intrekken arbeidsongeschiktheid' dien je vanaf nu reden van intrekken op te geven

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 522968

Wanneer je op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > arbeidsongeschiktheid' de actie 'Intrekking arbeidsongeschiktheid' hebt geselecteerd opent er een nieuw scherm 'Intrekken arbeidsongeschiktheid'. Hier dient vanaf nu de reden van intrekken ingevuld te worden. Hiervoor zijn de volgende opties: 'Onjuiste eerste ziektedag', 'Doorlopend arbeidsongeschiktheid', '(Toch) niet arbeidsongeschiktheid tgv zwangerschap/bevalling', 'Ten onrechte een aanvraag of melding gedaan' of 'Overige bijzondere situaties (nader toelichting s.v.p.)'. Heb je gekozen voor de optie 'Overige bijzondere situaties' dan dien je in het tekstveld hierop een toelichting gegeven worden.

Als je een WAZO melding intrekt, dus in de arbeidsongeschiktheidsmelding is bij 'Reden van het verzuim' gekozen voor 'Verlof (WAZO)', dan zijn er voor het intrekken van de arbeidsongeschiktheidsmelding 3 renenen te kiezen: 'Onjuiste ingangsdatum WAZO-verlof', 'Ten onrechte een aanvraag of melding gedaan' of 'Overige bijzondere situatie'.

Voor UWV meldingen met een buitenlands bankrekeningnummer wordt nu ook de banknaam, vestigingsplaats en landcode meegestuurd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 523010

Voor arbeidsongeschiktheidsmeldingen van het UWV wordt indien er sprake is van een buitenlands bankrekeningnummer vanaf nu ook de naam van de bank, de vestigingsplaats en de landcode meegestuurd.

Verbeterd

Mogelijkheid om flexwerkers uit te sluiten van de automatische aanvulling vakantiegeld tot WML

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen
Melding: 523295

Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om de opbouw van vakantiegeld automatisch aan te vullen tot het WML (Beheer > Bedrijfsinstellingen > loonproces) dan is het vanaf nu mogelijk om individuele flexwerkers hiervan uit te sluiten. Dit kan van toepassing zijn voor flexwerkers die onder het wettelijke minimumloon verdienen, zoals flexwerkers met loondispensatie of arbeidsongeschikte flexwerkers. Bij de flexwerker op het tabblad 'Betalingen' kun je de nieuwe optie 'Uitzonderen voor automatische aanvulling vakantiegeld' aanvinken.

Berekening automatische aanvulling vakantiegeld verbeterd

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonproces
Melding: 524136

Met de optie 'Opbouw vakantiegeld automatisch aanvullen tot WML' (Beheer > Bedrijfsinstellingen > loonproces) wordt een tekort aan opgebouwd vakantiegeld over meeruren/overuren automatisch aangevuld. In de berekening werd er gekeken naar het totaal opgebouwde vakantiegeld, dus inclusief opbouw over componenten die niet meetellen in de NeWML berekening van die verloning (zoals opbouw over vakantiedagen). Met ingang van 1 augustus, tijdvak maand augustus, 4-wekenperiode 08 of week 31, is dit verbeterd en wordt er nu gekeken naar de opbouw over de componenten die meetellen in de NeWML berekening. Dit kan leiden tot een hogere aanvulling.

Met deze wijziging is ook een andere bug opgelost met betrekking tot 2e verloningen, correcties of extra declaraties, in tijdvakken waar een feestdag via de kolom 'FD' is uitbetaald. Was dit het geval dan werd de oorspronkelijke aanvulling ongedaan gemaakt. Vanaf 1 augustus is dit ook opgelost.

Het is niet mogelijk om de reeds verloonde declaraties voor 1 augustus te herrekenen voor deze nieuwe berekening. We adviseren daarom om de reeds verloonde weken te controleren en bij een te lage aanvulling dit handmatig toe te voegen aan het saldo vakantiegeld.

Identiteitsgegevens afschermen op het urenportaal van de inlener

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Correspondentie
Melding: 524296

Je kon al instellen dat de afbeelding van het legitimatiebewijs van de flexwerker (Beheer > Bedrijfsinstellingen > correspondentie) niet getoond wordt op het urenportaal van de inlener. De bijbehorende gegevens zoals het nummer en de geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs waren in dat geval nog wel zichtbaar op het portaal. Dit is aangepast. Vanaf nu heb je de keuze uit 3 varianten: 'Kopie en gegevens tonen', 'Kopie verbergen maar gegevens 'tonen' of 'Kopie en gegevens beide verbergen'.

Opgelost

StiPP signalering voor pluspensioen signaleerde niet altijd op 52 weken. Dit is opgelost

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Urendeclaraties
Overzicht/Tabblad: Signaleringen / Declaratiesignaleringen
Melding: 524361

De signalering voor het pluspensioen, op het moment je in het basispensioen zit, ging niet altijd goed. Wanneer je 'positief afwijkt' en een flexwerker heeft al eerder dan na 26 gewerkte weken in Easyflex basispensioen gekregen, signaleerde Easyflex op 78 gewerkte weken in plaats van 52 weken met basispensioen voor de overgang naar pluspensioen. Dit is opgelost. Vanaf nu signaleert Easyflex voor het pluspensioen op 52 weken met basispensioen wanneer er 'eerder' basispensioen is toegekend. Dit kan ervoor zorgen dat er nu extra signaleringen op het overzicht 'Signaleringen' komen. Let op: Als bij de flexwerker eenmaal het pluspensioen is aangezet, zal deze niet op het overzicht 'Signaleringen' komen. We adviseren om van flexwerkers waarbij eerder dan 26 weken het basispensioen is aangezet de reeds vastgelegde datum van het pluspensioen te controleren.

Deel toelichting ET-uitruil weer terug op de loonstrook

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 524395

Onlangs is het eerst deel van het automatisch corrigeren voor het Netto Equivalent WML beschikbaar gekomen in Easyflex. Voor de ET-uitruil kun je instellen dat deze automatisch gecorrigeerd worden. Lees voor meer informatie hierover de procesbeschrijving 'NeWML automatisch corrigeren'.

Met het in productie nemen hiervan is een deel van de toelichting van de ET-uitruil op de loonspecificatie verwijderd. Op vele verzoek hebben wij deze weer hersteld en bevat de loonstrook weer de volledige toelichting.

Alle plaatsingen worden weer geladen bij 'Relatie > Tewerkgesteld'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Tewerkgesteld
Melding: 503542

In bepaalde situaties kon het voorkomen dat niet alle (actieve) plaatsingen getoond werden op het tabblad 'Frontoffice > Relaties > Tewerkgesteld'. Dit probleem is opgelost en alle van toepassing zijnde plaatsingen worden weer getoond.

Bij bepaalde collectieve loon- en tariefaanpassingen werd het 'Bedrag flexwerker' in de plaatsing op 0 gezet. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Collectieve loon- en tariefaanpassingen
Melding: 523057

Wanneer je in een plaatsing alleen een tarievenschema vastlegt zonder loonschema en dit tarievenschema bevat een vergoeding (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding) dan staat het tarief in het tarievenschema maar het bedrag voor de flexwerker voor deze vergoeding leg je handmatig vast in de plaatsing. Als je vervolgens een collectieve loon- en tariefaanpassing doorvoert, dan werd het bedrag voor de flexwerker op 0 gezet. Dit probleem is opgelost. Het bedrag voor de flexwerker uit de 'oude' loon- en tariefafspraak wordt overgenomen naar de 'nieuwe' loon- en tariefafspraak.

Foutcode L1818, over het niet correct aangeven 'Indicatie ZW', is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonaangifte
Melding: 524418

In de aangifteperiode waarin de flexwerker de AOW-leeftijd bereikte, werd niet de goede code 'indicatie ZW' meegestuurd'. Dit gaf foutcode L1818. Dit is inmiddels opgelost en vanaf nu wordt de goede code meegestuurd. Eventuele verkeerde verzendingen in het verleden zijn aangepast en worden automatisch met de volgende aangifte gecorrigeerd. Je hoeft zelf niets te doen.

Facturatie voor lege declaraties houdt geen rekening met filter op relatie

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 524279

Indien het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' werd aangemaakt met een filter op een specifieke relatie en bij andere relaties waren lege urendeclaraties geaccordeerd, dan werden deze lege declaraties 'In bewerking' gezet. Dit probleem is opgelost.

PDF 2.0 bestanden kunnen weer geopend worden

Module: Frontoffice
Tabblad: Flexwerkers
Overzicht: Algemeen/Identiteitsgegevens
Melding: 524554

Bij het openen van PDF 2.0 bestanden in de picture-set control (Frontoffice > Flexwerker > Algemeen en Frontoffice > Flexwerker > Identiteitsgegevens) werd de afbeelding niet getoond. Dit probleem is opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.