Skip to main content
Skip table of contents

Overeenkomst met beding i.c.m. ziekte

In de CAO van de ABU en NBBU is ook met ingang van 1 juli 2023 een wijziging in de bepaling bij ziekte opgenomen met betrekking tot het beëindigen van de uitzendovereenkomst (arbeidsverhouding), waarin het uitzendbeding is vastgelegd. De NBBU heeft een informatiespecial beschikbaar gesteld waarin veel zaken omtrent deze wijziging worden uitgelegd.

Minimumcontractduur

Vanwege de gewijzigde loondoorbetaling bij ziekte komt er per 1 juli voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding een minimumcontractduur van vier weken. Hierdoor hoeft je als uitzendwerkgever maximaal vier weken ziekte door te betalen voordat je de werknemer ziek uit dienst kan melden. In Easyflex zit hier geen controle op. Tip: kies bij het automatisch verlengen van de einddatum van de plaatsing met beding (zie verderop in deze procesbeschrijving) een termijn van minimaal 28 dagen.

Einddatum plaatsing met beding verplicht

Vanaf 1 juli 2023 (of 3 juli 2023) is volgens de Uitzend CAO arbeidsongeschiktheid, lees ziekte, niet langer een reden om de uitzendovereenkomst direct en van rechtswege te beëindigen. Uitgangspunt hierbij is de 1e ziektedag: 1 juli 2023 of een later moment. Bij arbeidsongeschiktheid (ziekte) loopt de uitzendovereenkomst door tot de einddatum is bereikt. Dit betekent dat de uitzendkracht het loon krijgt doorbetaald vanuit het uitzendbureau tot de einddatum van de uitzendovereenkomst.

Omdat bij ziekte doorbetaald moet worden tot aan het einde van de terbeschikkingstelling/overeenkomst én deze einddatum ook meegestuurd moet worden bij ziekmeldingen, is de einddatum van de plaatsing met uitzendbeding verplicht geworden. Bij het accorderen van de loon- en tariefafspraak (immers weet je dan pas welk contractadvies gekozen is en/ of het uitzendbeding van toepassing is) wordt gecontroleerd of de (voorlopige) einddatum gevuld is. Wanneer deze niet gevuld is, kan de plaatsing niet geaccordeerd worden.

Plaatsingen in batch beëindigen

Er is een nieuwe batch actie beschikbaar waarmee lopende plaatsingen zonder einddatum in bulk voorzien kunnen worden van een einddatum. We zien momenteel dat veel van onze klanten geen einddatum opnemen in de overeenkomst/plaatsing met beding. Omdat het soms om honderden of zelfs duizenden plaatsingen gaat, hebben we deze batch actie beschikbaar gesteld. Let op! Overeenkomsten kunnen niet eenzijdig beëindigd worden. NBBU adviseert om met werknemers in gesprek te gaan en in overleg met de werknemer de overeenkomsten aan te passen en alsnog een einddatum op te nemen. De wijziging kan alleen worden doorgevoerd, als de werknemer hiermee akkoord gaat. Deze informatie komt uit de FAQ van de NBBU.

Via ‘Frontoffice > Matching’ is het mogelijk een match te maken. Je kunt middels de selectieobjecten bijvoorbeeld een match maken van flexwerkers in Fase A / 1/2 die geplaatst zijn zonder arbeidsovereenkomst (dus waarbij het uitzendbeding van toepassing is). Kies voor selectieobject “fase” en vink ‘A' of ‘1/2’ aan en kies hierna voor selectieobject “plaatsingen” en vink de status 'geplaatst zonder arbeidsovereenkomst’ aan. Middels de ‘Batch actie’ genaamd ‘Plaatsingen beëindigen’ kun je in één keer alle plaatsingen die nog geen einddatum hebben, voorzien van een voorlopige of definitieve einddatum. Indien ‘Reden einde’ ingericht is kun je deze ook meegeven. ‘Reden UWV’ komt standaard op ‘Uitzendbeding andere reden’ te staan indien er gekozen wordt voor een definitieve einddatum.
Let op! De actie wordt dus alleen uitgevoerd voor flexwerkers zonder een (voorlopige) einddatum in de plaatsing. Middels deze batch actie kun je dus geen einddata muteren van plaatsingen die reeds een einddatum bevatten.

Vanuit de ‘Batch actie’ wordt een rapport gegenereerd dat terug te vinden is bij ‘Backoffice > Exporteren en printen’. Hierop is terug te zien welke plaatsingen zijn aangepast. Zijn de plaatsingen niet aangepast in verband met een fout, dan staat de reden hiervan in de toelichting vermeld. Plaatsingen welke niet zijn aangepast in verband omdat er reeds een einddatum vastligt worden niet getoond op het overzicht.

Automatisch verlengen einddatum plaatsing met beding

Er is een instelling bijgekomen in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen' waarmee je de voorlopige einddatum van plaatsingen met beding en leveringswijze 'Uitzendwerk’ automatisch kunt verlengen. Deze instelling heeft betrekking op de gehele werkmaatschappij. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er per relatie afwijkende afspraken worden gemaakt m.b.t. het aantal dagen waarmee de voorlopige einddatum moet worden verlengd. Deze afwijkende afspraken kun je vastleggen op het tabblad ‘Frontoffice > Relatie > Overige gegevens'. Let op! Om op relatie niveau te kunnen afwijkend moet de instelling in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen' aan staan. Het aantal dagen dat is ingevuld op het tabblad 'Frontoffice > Relatie > Overige gegevens' is in dat geval leidend.

Versturen arbeidsongeschiktheidsmelding

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor het recht op een ziektewetuitkering. Het recht op een ziektewet uitkering start voor een zieke uitzendkracht dus pas op de datum dat de uitzendovereenkomst wordt beëindigd. Om de beoordeling van het recht op ziektewetuitkering snel en juist uit te kunnen voeren, is het belangrijk om bij de ziekmelding direct de datum van de laatste dag van de uitzendovereenkomst mee te geven. De ziekmelding hoeft pas verstuurd te worden op de datum laatste dag van de uitzendovereenkomst.

Voorheen werden de arbeidsongeschikheidsmeldingen bij flexwerkers met uitzendbeding meteen verstuurd. Dit zal worden aangepast naar de laatste dag van de uitzendovereenkomst. Ook wordt de einddatum van de uitzendovereenkomst meegestuurd in de ziekmelding. Bij het vastleggen van de arbeidsongeschiktheid bij de flexwerker krijg je een melding dat de plaatsing(en) definitief beëindigd moeten worden. Komt de flexwerker nadat hij betergemeld is weer terug in dienst? Dan adviseren we om een nieuwe plaatsing vast te leggen. Zo is het eenvoudiger en overzichtelijker om terug te zien wat de historie van arbeidsovereenkomsten met beding geweest is.

Meerdere uitzendovereenkomsten bij één uitzendkracht

Mocht een uitzendkracht, die werkt met meerdere uitzendovereenkomsten (met uitzendbeding), dan dient bij ziekte de situatie per uitzendovereenkomst bekeken te worden. Dit omdat niet altijd sprake hoeft te zijn van arbeidsongeschiktheid per overeenkomst; de arbeid in relatie tot de ziekte is namelijk bepalend. Een tweede aspect is de einddatum van de uitzendovereenkomst; dit is het moment van melden naar UWV. Per contract kan de einddatum en dus het moment van melden verschillen. Verstandig is dan wel om op de tweede ziekmelding aan te geven dat er sprake is van meerdere uitzendovereenkomsten/contracten. Een tweede ziekmelding doet u dan op het formulier/schriftelijk.

Om te kunnen bepalen welke einddatum meegestuurd moet worden in de arbeidsongeschiktheidsmelding is het voor flexwerkers met uitzendbeding en in het geval van meerdere plaatsingen noodzakelijk te selecteren om welke plaatsing / uitzendovereenkomst het gaat. De einddatum van de gekozen uitzendovereenkomst wordt meegegeven in de arbeidsongeschiktheidsmelding. Op dit moment zijn we de laatste aanpassingen hiervoor aan het doorvoeren.

Bovenstaande informatie komt van UWV. Zoals zij aangeven dien je dus zelf de tweede ziekmelding (voor de andere uitzendovereenkomst) door te geven.

Tijdig versturen arbeidsongeschiktheidsmelding

Deze wijzigingen hebben eveneens invloed op de tijdigheid van ziekmelden. Tot 1 juli 2023 geldt voor het uitzendbureau een termijn van 4 dagen. Vanaf 1 juli 2023 dient op de laatste dag van de uitzendovereenkomst de melding ingestuurd te worden naar UWV.

Om deze reden is het in Easyflex niet mogelijk om een flexwerker ziek te melden indien de plaatsing / uitzendovereenkomst reeds is verlopen.

Digi-ZSM/reflex meldingen

Voor verzuimpartijen als Acture, Flexcom4 etc. zijn ook de nodige wijzigen gedaan in de arbeidsongeschiktheidsmeldingen. Zoals welke einddatum verstuurd moet worden, wanneer de melding verstuurd moet worden en is er een tag toegevoegd die aangeeft wanneer er sprake is van meerdere plaatsingen. In ieder geval Acture heeft ons laten weten in het geval van meerdere plaatsingen contact op te nemen met de uitzendonderneming.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.