Skip to main content
Skip table of contents

16-06-2022 - Versie 2022-11

De toelichting op de Easy Updates kun je terugvinden via onze website https://www.easyflex.nl/easy-update/. Op deze manier kun je de opname(s) terugkijken wanneer dit voor jou het beste uitkomt.


Belangrijke mededelingen

Aantal contracturen wordt vanaf 1 juli altijd op de loonspecificatie getoond

Momenteel is het mogelijk om in te stellen of het aantal contracturen al dan niet getoond moet worden op de loonspecificatie van de flexwerker. Omdat het vermelden van het aantal contracturen op de loonspecificatie een verplichting is vanuit het Burgerlijk Wetboek en het Handboek Loonheffingen is het vanaf 1 juli niet meer mogelijk om in te stellen dat je deze informatie niet op de loonspecificatie wilt tonen ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties > Niet vermelden van').

Brief StiPP inzake nieuwe samenstelling pensioengevend salaris

Op dit moment verstuurt StiPP brieven dat je onderneming mogelijk nog niet voor alle werknemers de nieuwe samenstelling van het pensioengevend salaris hanteert voor de periode januari 2022. StiPP vergelijkt de aangeleverde data van het PDO bestand met de data die zij van het UWV (via de loonaangifte) hebben ontvangen.

Onderstaande punten kunnen zorgen voor een verschil in de pensioenaanlevering en de loonaangifte:

  • Als een flexwerker halverwege een aangiftetijdvak recht krijgt op pensioen, dan komt het pensioengevend loon en de pensioengevende uren niet overeen met het loon en de uren in de loonaangifte.
  • Er wordt geen pensioen opgebouwd over reserveringen die in de referteperiode zijn opgebouwd. Hierdoor is het aantal uren en het loon in de pensioenaanlevering lager dan in de loonaangifte.
  • Bij flexwerkers waarbij de ET uitruil wordt toegepast, wordt over het uitgeruilde deel van het loon pensioen opgebouwd. Hierdoor is het loon in de loonaangifte lager dan het pensioengevend loon in de pensioenaanlevering.
  • Verschil in aanlevering. De StiPP pensioenaanlevering gaat per maand. De loonaangifte kan ook per 4-weken worden aangeleverd. Hierdoor krijg je een verschil tussen het aantal uren en het loon. 

Nieuw/ Gerealiseerde wensen

In geval van meerdere kostenplaatsen in een urenbestand wordt er niet meer voor elke kostenplaats een extra declaratie aangemaakt

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 538092

Wanneer in een urenbestand meerdere kostenplaatsen voorkomen werd in Easyflex per kostenplaats een aparte declaratie aangemaakt. Dit zorgde ervoor dat de loonspecificatie onoverzichtelijk werd, omdat er veel urendeclaraties op getoond werden. Dit is nu niet meer het geval; wanneer er sprake is van meerdere kostenplaatsen zal dit voortaan in één declaratie worden verwerkt, behalve wanneer er op één dag op hetzelfde looncomponent op meerdere kostenplaatsen is gewerkt. In dat geval worden er wel extra declaraties aangemaakt per kostenplaats. 

Mogelijkheid om aan te geven of een factuur betaald is

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie > Facturen
Melding: 538023, 538042, 538043

Wanneer een factuur is betaald kun je dit vanaf nu per factuur aangeven via tabblad 'Frontoffice > Relaties > Facturatie > Facturen'. In het factuuroverzicht is een kolom 'B' ('Betaald') toegevoegd, waarin je een vinkje kunt zetten indien de factuur is voldaan. Tevens is het mogelijk om via tabblad 'Detailinformatie' een betaaldatum in te geven (wanneer je dit doet zal automatisch het vinkje aangezet worden in kolom 'B'). Het is niet verplicht om een betaaldatum in te geven. Wanneer er een betaaldatum wordt vastgelegd, aangepast of verwijderd wordt dit bij de betreffende relatie genotificeerd. 

Als er een betaaldatum is ingegeven bij een factuur en deze wordt weggehaald, dan zal het vinkje in kolom 'B' wel blijven staan. Dit omdat het ook mogelijk is om een factuur alleen als 'betaald' aan te merken zonder een betaaldatum in te geven. Houd er dus rekening mee dat je dit vinkje handmatig moet verwijderen als je de factuur als 'niet betaald' wilt aanmerken. 

Bovenaan het factuuroverzicht is een filter 'Betaald' toegevoegd. Wanneer deze op 'N.v.t.' staat worden alle facturen getoond. Je kunt er ook voor kiezen om alleen betaalde facturen te tonen (kies voor 'Ja') of om alleen de niet betaalde facturen te tonen (kies voor 'Nee'). 

Algemene aantekening van de flexwerker en relatie kan toegevoegd worden aan 'Uitvoer samenstellen' in Matching

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Tabblad: Uitvoer samenstellen
Melding: 534151

In het onderdeel 'Uitvoer samenstellen' van Matching kun je vanaf nu de aantekening van de flexwerker en relatie (tabblad 'Algemeen') selecteren zodat de daar ingevulde tekst in het resultaat of exportbestand van je match getoond wordt. Je kunt dit aanvinken onder 'Algemeen > Overige > Aantekeningen flexwerker/relatie'.

Mogelijkheid om de resultaten van 'Frontoffice > Tewerkgesteld' te kunnen exporteren

Module: Frontoffice
Onderdeel: Tewerkgesteld
Melding: 535014

Het is vanaf nu mogelijk om de resultaten van het scherm 'Frontoffice > Tewerkgesteld' te exporteren naar een bestand via de exporteerknop rechts onderin in het scherm.

Zoekveld voor factuurnummer toegevoegd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie > Facturen
Melding: 538064

Op tabblad 'Frontoffice > Relaties > Facturatie > Facturen' is een zoekveld toegevoegd, waarmee factuurnummers opgezocht kunnen worden. Wanneer je bijvoorbeeld zoekt op '211' worden alle facturen zichtbaar die beginnen met '211', maar ook alle facturen waar '211' inzit, zoals 20211999. 

Meerdere gebruikers onder één single sign-on account koppelen

Module: Beheer
Onderdeel: Inlogbeleid
Melding: 538119

Je hebt vanaf nu de mogelijkheid om meerdere Easyflex gebruikers te koppelen aan een enkel Google of Microsoft-account. Wanneer er meerdere accounts aan een enkel Google/Microsoft account gekoppeld zijn wordt er bij het inloggen gevraagd met welke gebruiker je Easyflex wil benaderen. 

Autorisatie toegevoegd voor instellen afwijkend percentage NeWML bij relaties

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Autorisatie
Melding: 535325

Bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie' is het vanaf nu mogelijk om een autorisatie in te stellen voor het ingeven van een afwijkend percentage NeWML bij relaties ('Relatie > Overige gegevens > Netto equivalent wettelijk minimumloon > Afwijkend percentage inhouden'). Wanneer er geen autorisatie wordt ingesteld kan elke medewerker een afwijkend percentage selecteren. Indien je een rol selecteert kunnen alleen medewerkers met de betreffende rol een afwijkend percentage selecteren. 

Autorisatie betaalinstelling I en II gesplitst

Module: Beheer 
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Autorisatie betalingen
Melding: 538066

Voorheen was het via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie betalingen' alleen mogelijk om één autorisatie in te stellen voor de invoer en het wijzigen van zowel betaalinstelling I als betaalinstelling II. Dit is aangepast, waardoor je nu voor beide betaalinstellingen een aparte autorisatie in kunt stellen. Autorisaties die reeds waren ingesteld worden automatisch overgenomen bij de nieuwe autorisatie, zodat het bestaande gedrag niet wijzigt. 

Verbeterd

Bankrekening wordt vanaf nu ook geanonimiseerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 537542

Wanneer je via 'Frontoffice > Flexwerkers > Loonspecificaties' een geanonimiseerde loonspecificatie opvraagt wordt vanaf nu het bankrekeningnummer ook geanonimiseerd weergegeven. 

Opgelost

Geen 'fout tijdens parsen' meer bij verwerken urenbestand vaste medewerkers

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 538108

Wanneer je middels een urenbestand 'vast loon uren' bij een vaste medewerker verwerkte kon het voorkomen dat er een foutmelding ontstond indien er geen tarief gekoppeld was aan het vaste loon en het looncomponent was toegevoegd in de plaatsing. Dit is opgelost; er ontstaat in deze situatie geen foutmelding meer. 

Flexwerker wordt niet meer als ziek weergegeven op het dashboard onder het kopje 'Beschikbaarheid' wanneer er aanvullend geboorteverlof is vastgelegd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Dashboard
Melding: 536874

Wanneer bij een flexwerker aanvullend geboorteverlof is vastgelegd kon het voorkomen dat de flexwerker onterecht als ziek werd weergegeven bij het kopje 'Beschikbaarheid' op het dashboard van de flexwerker. Dit is opgelost. 

EF2GO

Locatie toevoegen aan inschrijving en relatie-inschrijving met mogelijkheid tot locatie-afscherming

#1886

Vanaf nu is het mogelijk om aan de inschrijving en de relatie-inschrijving een (voorlopige) locatie toe te voegen. Ga naar 'Beheer > registraties' en open het formulier waaraan je een locatie wilt toevoegen. Ga naar 'invoervelden aanvrager' en voeg het nieuwe basisveld 'locatie' toe. Dit veld kan optioneel of verplicht zijn. Wanneer de intercedent een inschrijving of relatie-inschrijving start, moet nu eerst een locatie worden gekozen. Wanneer je gebruik maakt van locatie-afscherming zullen de inschrijvingen ook worden afgeschermd op basis van de gekoppelde locatie.

Let op, wanneer je gebruikmaakt van de publieke inschrijving 'flexwerker/relatie mag een nieuwe starten', dan worden de aanvragervelden niet getoond en zal dus ook geen locatie worden gekoppeld.

Locatie-afscherming op de inschrijvingen en relatie-inschrijvingen wordt dus alleen ondersteund wanneer de intercedent de aanvraag start. Je kunt de publieke inschrijving eenvoudig uitschakelen door het veld 'flexwerker/relatie mag een nieuwe starten' op 'nee' te zetten.

Aanpassing volgorde memovelden in het aanmeldformulier

#2329

Wanneer je memovelden gebruikt in de aanmelding worden deze velden vanaf nu in dezelfde volgorde getoond als in de bedrijfsinstellingen.

Geen beëindigde plaatsingen meer onder toegang per plaatsing bij de intermediair

#2383

Wanneer je gebruik maakt van plaatsing per toegang voor de intermediair, worden vanaf nu alleen actieve en toekomstige plaatsingen getoond. Beëindigde plaatsingen worden niet meer getoond.

Dit maakt de inrichting makkelijker voor de intercedent. Voor de intermediair verandert niets, beëindigde plaatsingen waren voor de intermediair al verborgen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.