Skip to main content
Skip table of contents

14-12-2017 - Versie 2017-26

Belangrijke mededelingen

De jaarwissel naar 2018 kan worden uitgevoerd

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw

Tabblad 'Fiscaal-sociaal' aangepast voor loonkostenvoordeel

Autorisatie voor loonkostenvoordeel

Nieuwe instelling om te bepalen of 100% uitgeruilde uren meetellen in de loonaangifte

Nieuwe instelling om 'Loon verlaagde uurlonen' evenredig te verlagen in de loonaangifte

Nieuwe instelling om vakantiegeld te kunnen reserveren over overwerkuren

Overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' uitgebreid t.b.v. de Jeugd-LIV en loonkostenvoordelen

Overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' uitgebreid met de kolommen 'Cumulatief aangegeven loon' en 'Cumulatief aangegeven uren'

Gedrag ET-uitruil voor 'Loon overwerkuren' vanaf 2018 zelf in te stellen

Webservice/dataservice documentatie aangepast


Belangrijke mededelingen

De jaarwissel naar 2018 kan worden uitgevoerd

De percentages en premies voor 2018 zijn bekend gemaakt door de overheid en zijn verwerkt in Easyflex. De jaarwissel naar 2018 kan nu worden uitgevoerd en de kostprijzen kunnen worden berekend. De processtappen van de jaarwissel zijn te vinden in 'Procesbeschrijvingen > Jaarwissel > Jaarwissel 2017-2018' in het handboek.

Je kunt je hier ook aanmelden om deel te nemen aan de Webinar - Easy overgaan naar 2018.

Nieuw

Tabblad 'Fiscaal-sociaal' aangepast voor loonkostenvoordeel

Module:Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 522702

Op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' van de flexwerker is de functie 'Loonkostenvoordeel' toegevoegd. Vanaf 1 januari 2018 dien je hier te registreren of de flexwerker recht heeft op één of meer loonkostenvoordelen. Heb je een loonkostenvoordeel vastgelegd bij een flexwerker dan wordt dit vanaf de ingegeven ingangsdatum meegestuurd in de loonaangifte. Let op: Er is geen automatische bepaling op de maximale duur, je dient zelf de goede begin- en einddatum in te geven.

Autorisatie voor loonkostenvoordeel

Module:Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Autorisatie flexwerkers
Melding: 522704

Voor het toepassen van het loonkostenvoordeel bij de flexwerker, tabblad 'Frontoffice > Fiscaal-sociaal' kun je een autorisatie aanzetten in het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie Flexwerkers'. Zet je de autorisatie aan dan hebben alleen medewerkers met die rol toegang tot het loonkostenvoordeel in het tabblad 'Frontoffice > Fiscaal-sociaal'.

Nieuwe instelling om te bepalen of 100% uitgeruilde uren meetellen in de loonaangifte

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Flexwerkers
Melding: 522600

Je kunt vanaf nu instellen of looncomponenten die volledig uitgeruild worden met een ruilvoet van 100% (in 2017 bijv. Loon overwerkuren), wel of niet meetellen als 'verloond uur' in de loonaangifte. Deze instelling leg je vast in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers'. Deze instelling kan gevolgen hebben voor het LIV, jeugd-LIV en/of LKV. Als je ervoor kiest om de uren niet mee te laten tellen en slechts een deel van de uren wordt uitgeruild, dan wordt het aantal verloonde uren in de loonaangifte evenredig verlaagd. Eenmaal verloond voor een loonjaar kan deze instelling niet gewijzigd worden omdat er dan ook een herrekening dient plaats te vinden t.b.v. de loonaangifte. Voor 2017 is de standaardinstelling dat deze uren wel meetellen. Voor de juiste toepassing adviseren wij om goed de wetgeving en de CAO te raadplegen.

Nieuwe instelling om 'Loon verlaagde uurlonen' evenredig te verlagen in de loonaangifte

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 522868

In bepaalde situaties mag het aantal verloonde uren van urensoorten die worden uitbetaald tegen minder dan 100% van het uurloon, verlaagd worden in de loonaangifte. Daarom is er bij de instelling 'Tellen uren t.b.v. loonaangifte' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' voor het looncomponent 'Loon verlaagde uurlonen' een extra keuze toegevoegd genaamd 'Ja, evenredig verlagen'. Indien je voor deze optie kiest worden de uren wel meegeteld in de loonaangifte maar worden deze evenredig verlaagd op basis van het percentage waarmee de uren zijn verloond. Deze instelling kan gevolgen hebben voor het LIV, jeugd-LIV en/of LKV. Het wijzigen van deze instelling met terugwerkende kracht dient herrekend te worden. Voor de juiste toepassing adviseren wij om goed de wetgeving en de CAO te raadplegen.

Nieuwe instelling om vakantiegeld te kunnen reserveren over overwerkuren

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 522823

In verband met de wijziging in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag inzake meerwerk kan er voor het loonjaar 2018 ingesteld worden of er vakantiegeld gereserveerd dient te worden over looncomponenten behorende bij 'Loon overwerkuren'. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' leg je bij 'Vakantiegeld reserveren over' de gewenste grondslag vast. Voor de juiste toepassing adviseren wij om goed de wetgeving en de CAO te raadplegen.

De wetgeving stelt dat ook over meeruren minimaal het Wettelijk minimumloon + 8% vakantiegeld moet worden uitbetaald. Omdat we merken dat er in de branche verschillende opvatting zijn over de exacte toepassing hiervan kun je dit zelf instellen.

Overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' uitgebreid t..b.v. de Jeugd-LIV en loonkostenvoordelen

Module: Beheer
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkoming loondomein
Melding: 522697

Het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' is uitgebreid t.b.v. de Jeugd-LIV en loonkostenvoordelen welke vanaf 1 januari 2018 ingaan. Naast de LIV toont het overzicht vanaf het loonjaar 2018 ook de informatie voor de Jeugd-LIV en loonkostenvoordeel.

Maak je het overzicht aan op selectie 'Totalen' dan toont het overzicht per flexwerker de soort tegemoetkoming en de start- en einddatum van de tegemoetkoming indien er sprake is van een ingegeven loonkostenvoordeel. Het detailoverzicht toont per flexwerker het totaal van de tegemoetkoming waar de medewerker voor in aanmerking komt.

Overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' uitgebreid met de kolommen 'Cumulatief aangegeven loon' en 'Cumulatief aangegeven uren'

Module: Beheer
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkoming loondomein
Melding: 522845

De export van het detail overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' is uitgebreid met twee kolommen te weten: 'Cumulatief aangegeven loon' en 'Cumulatief aangegeven uren'. Deze kolommen tonen het cumulatief van het aangegeven loon en van de aangegeven uren. Elke nieuwe detailregel is een optelsom van alle vorige tijdvakken en het nieuwe tijdvak. Als je de kolom 'Cumulatief aangegeven loon' deelt door de kolom 'Cumulatief aangegeven uren' heb je het gemiddeld loon voor LKV/LIV.

Gedrag ET-uitruil voor 'Loon overwerkuren' vanaf 2018 zelf in te stellen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Flexwerkers
Melding: 522825

De wijziging in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag inzake meerwerk kan gevolgen hebben voor de uitruil van overwerkuren per 1 januari 2018. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers' stel je zelf in hoe de uitruil van overwerkuren dient te zijn: welk deel van het loon moet uitgeruild worden en tegen welke ruilvoet. De standaard instelling is dat het volledige overwerkloon wordt uitgeruild met een ruilvoet van 100% (zelfde werkwijze als 2017).

De wetgeving stelt dat ook over meeruren minimaal het Wettelijk minimumloon + 8% vakantiegeld moet worden uitbetaald. Omdat we merken dat er in de branche verschillende opvatting zijn over de exacte toepassing hiervan kun je dit zelf instellen.

Webservice/dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze webservice en dataservice is aangepast. De actuele versie kan gedownload worden in ons handboek bij 'Downloads > Easyflex documenten'.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.