Skip to main content
Skip table of contents

13-01-2023 - Versie 2023-01

Bekijk hier de opname van deze Easy update: https://easyflex.webinargeek.com/watch/replay/1917555/5fc2e223b5ca543480ce1ee5cfc700b4/


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Instellen van positionering adres op Reverse Billing facturen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Crediteuren
Melding: 539009

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Crediteuren' kan de positionering van het adres van zowel de ZZP'er als het uitzendbureau worden ingesteld. Je geeft de positionering in millimeters in. Easyflex toont een hint met daarin de mogelijke waarde die je kunt ingeven.

Overzicht Loonbeslagen laat zien of flexwerker actieve arbeidsovereenkomst heeft

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Loonbeslagen
Melding: 538468

In het exportbestand van het overzicht 'Loonbeslagen' is vanaf nu inzichtelijk of de betreffende flexwerker een actieve arbeids-/uitzendovereenkomst bij de werkmaatschappij heeft. Plaatsingen met uitzendbeding tellen ook mee als actief. Opvolgend werkgeverschap contracten zijn niet actief. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Verbetering in wekentelling StiPP basisregeling

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzicht 'Signaleringen' / Declaratiesignaleringen
Melding: 538964

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de wekentelling van het StiPP Pensioen, met name de wekentelling in de basisregeling. Eind 2022 heeft StiPP aangegeven dat vanaf 1 juli 2022 alleen weken geteld moeten worden waarin daadwerkelijk arbeid is verricht. Dit betekent dat weken waarin vakantie uren, feestdagen, leegloop, en/of arbeidsongeschiktheidsuren zijn doorbetaald vanaf 1 juli 2022 niet langer als gewerkte week in de basisregeling worden geteld. Deze aanpassing is nu met terugwerkende kracht in Easyflex doorgevoerd.

Om een juiste werking te kunnen toepassen is er in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' een nieuwe instelling toegevoegd 'Tellen uren voor de pensioentelling'. Looncomponenten van het type 'Reserveringen', 'Leegloop' en 'Arbeidsongeschiktheid' zijn door Easyflex standaard op 'Nee' ingesteld. Bij andere looncomponenten staat de instelling veelal op 'Ja'. Het is belangrijk om de looncomponenten zelf te controleren en waar nodig aan te passen. Bijvoorbeeld het looncomponent 'Doorbetaling FD/KV' ligt meestal vast onder het type 'Loon overwerkuren'. De instelling 'Tellen uren voor de pensioentelling' dien je zelf op 'Nee' te zetten. Dit geldt ook voor het looncomponent 'Vast loon arbeidsongeschiktheid'. Bij dit looncomponent dien je de instelling 'Tellen uren voor de pensioentelling' zelf op 'Nee' te zetten.

De aanpassing kan leiden tot verschillen in de pensioensignaleringen. Een voorbeeld: de datum waarop een flexwerker recht heeft op Pluspensioen (na 52 gewerkte weken in het Basispensioen) kan naar de toekomst verschoven zijn. Omdat een week waarin de flexwerker vakantie heeft opgenomen voorheen wel meetelde (als er ook pensioen was opgebouwd over de uitbetaalde vakantiedagen) en nu niet meer. Het kan dus zijn dat er positief is afgeweken. Er is geen sprake van flexwerkers die te laat naar het pluspensioen zijn overgegaan.

Invullen en wijzigen van memovelden worden vanaf nu genotificeerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Memovelden
Melding: 538762

Als een memoveld wordt gevuld of gewijzigd bij 'Relaties / Flexwerkers / Aanvragen / Plaatsingen / Sollicitaties' wordt hier vanaf nu een notificatie van gemaakt.

Opgelost

Vast loon corrigeren voor de relatie via 'Frontoffice > Urendeclaraties'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 539076

Wanneer een urendeclaratie vast loon bevat met een gekoppeld tarief voor de relatie, kon het voorkomen dat de urendeclaratie niet meer gecorrigeerd kon worden voor de relatie via 'Frontoffice > Urendeclaraties' middels de optie 'Terug- en opboeken relatie'. Dit is opgelost en gaat vanaf nu weer goed.

Flexwerkers met handmatige begin- en/of einddatum voor Zorg en Zekerheid komen niet meer op het overzicht 'Aan-/afmeldingen verzekering'

Module: Frontoffice / Backoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Exporteren en printen
Tabblad: Fiscaal-sociaal / Aan-/afmeldingen verzekering
Melding: 539189

Het kon voorkomen dat een flexwerker met een handmatige begin- en/of einddatum voor Zorg en Zekerheid alsnog op het overzicht 'Aan-/afmeldingen verzekering' terecht kwam. Dit is opgelost.

EF2GO

Conditie 'tijden' beschikbaar voor vergoedingen in de cao

Module: Beheer
Onderdeel: Cao tool
Melding: 3383

Vanaf nu is het mogelijk om bij het toevoegen of wijzigen van een vergoeding in een cao de conditie 'tijden' te gebruiken. Met deze conditie kan worden aangegeven dat een vergoeding alleen moet worden toegekend wanneer de werktijden binnen of buiten de opgegeven tijden vallen. 

CAO tool: selectielijst tonen voor te gebruiken code

Module: Beheer / Relaties / Plaatsingen
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Instellingen
Melding: 3875

Bij het instellen van een cao code voor de ontrafeling van urendeclaraties (in bedrijfsinstellingen, relatie-instellingen en plaatsingsinstellingen) wordt vanaf nu een dropdown getoond met alle vastgelegde cao codes. Deze codes zijn terug te vinden onder 'beheer > cao tool'. Alle reeds ingestelde cao-codes zijn automatisch omgezet naar de juiste selectie uit de dropdown.

Reiskostenvergoeding 2023 aangepast naar € 0,21 onbelast

Module: Plaatsingen
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 4016

Wanneer in een loon- en tariefafspraak met een startdatum op of na 01-01-2023 een vergoeding reiskosten per kilometer wordt toegevoegd, wordt deze gesplitst naar € 0,21 onbelast en het overige deel belast. Bij een loon- en tariefafspraak met een startdatum voor 01-01-2023 blijft de onbelaste vergoeding € 0,19.

Afbeeldingen toevoegen aan e-mailtemplates en FAQ

Module: Beheer
Onderdeel: E-mailtemplates en FAQ
Melding: 3644

Wanneer afbeeldingen werden toegevoegd aan e-mailtemplates en FAQ vragen, werden deze niet altijd juist getoond. Dit is nu opgelost. Afbeeldingen worden juist getoond in e-mailtemplates en FAQ vragen. 

Nieuwe views voor beschikbaarheid toegevoegd

Module: Planning
Onderdeel: Views
Melding: 2876

Er zijn twee nieuwe views toegevoegd waarop de beschikbaarheid van de flexwerker te zien is: 
Rooster per flexwerker > Hierop zie je per flexwerker wat hij/zij aan beschikbaarheid heeft opgegeven. 
Rooster > Hier zie je per datum wat flexwerkers aan beschikbaarheid hebben opgegeven. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.