Skip to main content
Skip table of contents

Wachtdagcompensatie

Per juli vervalt de wachtdagcompensatie. Dit vereist een aanpassing in de reserveringsschema’s die zijn gemaakt voor IA en IIA. Door middel van een database-actie wordt in elk reserveringsschema waar een percentage vastligt voor de wachtdagcompensatie een nieuwe situatie voor de maand juli aangemaakt. Bij die nieuwe ingangsmaand worden alle andere reserveringspercentages gelijk overgenomen van de meest recente situatie die bij dat schema vóór juli vastligt. Dat zal in de meeste gevallen dus januari zijn.

Om er zeker van te zijn dat vanaf 01-07-2023 de juiste reserveringspercentages worden toegepast bij de flexwerkers, adviseren wij de volgende stappen te volgen:

Controle op nieuwe situatie in Beheer

De database-actie voor het verwijderen van het reserveringspercentage van de wachtdagcompensatie wordt uitgevoerd in het scherm ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema’s'.
- Controleer of in de reserveringsschema’s met voorheen wachtdagcompensatie een nieuwe ingangsmaand juli is aangemaakt zonder een percentage voor de wachtdagcompensatie en de andere percentages intact zijn gebleven.

- Controleer of de reserveringsschema’s waar voorheen geen wachtdagcompensatie werd toegepast, intact zijn gebleven.
Je kunt hiervoor ook het overzicht ‘Bedrijfsinstellingen (parameters)’ gebruiken.

In een aantal reserveringsschema’s is ook een percentage opgenomen voor basispensioen van StiPP, te weten 2,68%. Aangezien de wachttijd verdwijnt en iedere flexwerker vanaf 21 jaar direct deelnemer is van de basisregeling (meer hierover te lezen in de andere procesbeschrijving), is het het overwegen waard om dan daarvoor meteen het reserveringspercentage van Pensioenen (PVF basis) aan te passen.

Afwijkende reserveringsschema’s

Als er in Beheer een nieuwe situatie vastligt, dan wordt er vanaf dat moment (vanaf de verloning van juli in dit geval) niet meer gekeken naar de afwijkende reserveringspercentages die bij de flexwerker vastliggen maar naar de situatie in Beheer, omdat Beheer op dat moment de 'hoogste’ ingangsdatum heeft.

Om te voorkomen dat bij iedere flexwerker (met een afwijkend reserveringsschema) waar voorheen wachtdagencompensatie werd toegepast handmatig een nieuwe situatie moet worden vastgelegd, is het overzicht 'Afwijkende reserveringspercentages' uitgebreid met de mogelijkheid de situaties die nu vastliggen bij flexwerkers te kopiëren naar een nieuwe datum. Op die manier wordt de situatie van de flexwerker weer leidend en wordt er geen wachtdagencompensatie meer toegepast.

- Advies is om eerst inzichtelijk te krijgen welke afwijkende reserveringsschema’s er zijn. Maak het overzicht aan voor loonjaar 2023 zonder te kopiëren om te controleren welke situaties gekopieerd zullen worden.


- Bepaal welke afwijkende reserveringsschema’s leidend moeten blijven.
- Maak een nieuw overzicht en kopieer de gekozen reserveringsschema's waar eerst wachtdagencompensatie werd toegepast naar de ingangsdatum 01-07-2023. Niet naar maandag 03-07-2023, omdat er dan voor 1 en 2 juli naar de situatie in Beheer wordt gekeken en daarmee voor de genoemde twee dagen wellicht een verkeerde opbouw plaatsvindt. Reserveringen (waaronder de wachtdagencompensatie) worden op dagbasis berekend dus die wordt vanaf 01-07-2023 niet meer toegepast in de verloning. Je kunt ervoor kiezen om alle afwijkende reserveringsschema's te kopiëren naar de nieuwe datum 01-07-2023. Dit heeft geen gevolgen indien er na januari geen wijzigingen meer zijn doorgevoerd in de reserveringsschema's zonder wachtdagencompensatie in Beheer.

Let op: het is niet mogelijk een afwijkend schema te kopiëren naar een vroegere ingangsdatum. Stel dat er al een afwijkend reserveringsschema vastligt per 01-08-2023, dan wordt dat niet gekopieerd naar ingangsdatum 01-07-2023.

- Controleer het rapport voor de resultaten

Controle op nieuwe situatie bij de flexwerker

Bij de flexwerkers die op het rapport staan na het kopiëren ligt nu bij ‘Cao-overige’ een nieuwe situatie vast voor de afwijkende reserveringspercentages. Desgewenst kan bij één flexwerker worden gecontroleerd of dit het geval is. Advies is ook om de pro forma te controleren van de declaratie waar 1 juli in staat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.