Skip to main content
Skip table of contents

Periodieken - inleiding

Project bevindt zich in pilotfase. In deze documentatie wordt de eerste versie van de functionaliteit beschreven. - 17-11-2023

Per 01-07-2023 is het toepassen van periodieken opgenomen in de ABU- en NBBU-cao (artikel 16; lid 3) als een van de elementen van het toepassen van de inlenersbeloning. Het komt er kort op neer dat de werkmaatschappij een periodiek toekent aan de uitzendkracht zoals ook bij de inlener wordt gedaan voor het vaste personeel. Een periodiek is een loonsverhoging die op regelmatige momenten wordt toegekend aan werknemers, meestal als onderdeel van een cao of op basis van vastgestelde regels zoals die bij de inlener vastliggen. Deze periodieke loonsverhogingen kunnen bijvoorbeeld jaarlijks of op verjaardagen plaatsvinden.

Periodieken zijn er in vele verschillende vormen. Dit brengt vanzelfsprekend uitdagingen met zich mee. Om te voorzien in het tijdig signaleren op periodieken is een vernieuwende feature in Easyflex gemaakt die het mogelijk maakt om zelf de signaleringsdata en bijbehorende condities in te richten. Deze nieuwe functionaliteit heet de 'Macro editor'. Wat je hiermee precies kan, wordt in deze procesbeschrijving toegelicht.

--

→ Ga naar de korte uitleg over de inrichting en toepassen van periodieken
→ Ga naar de uitgebreide uitleg over de inrichting en toepassen van periodieken

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.