Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Herziening lage premie

Het overzicht 'Herziening lage premie' is beschikbaar gesteld voor de volgende situatie:

Als er in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloond worden dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, geldt sinds 1 januari 2022 dat de lage WW-premie moet worden herzien. 

De 30%-herzieningssituatie is alleen van toepassing op werknemers met een arbeidscontract van gemiddeld minder dan 35 uur per week. Herziening is dus niet nodig voor werknemers met een arbeidscontract van gemiddeld minimaal 35 uur per week. Om dit te bepalen moet er rekening gehouden worden met alle arbeidsovereenkomsten van de werknemer waarop de lage WW-premie van toepassing is. Is er sprake van meerdere loonheffingensubnummers? Dan moet gekeken worden naar de arbeidsovereenkomsten met de lage WW-premie van alle loonheffingensubnummers.  

Om te bepalen of sprake is van meer dan 30% overschrijding, moeten de uren van alle dienstbetrekkingen van de werknemer meegeteld worden. Dit geldt zowel voor dienstbetrekkingen met de lage WW-premie als de hoge WW-premie. Ook hier wordt gekeken naar alle loonheffingensubnummers. Vervolgens moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Tel alle verloonde uren van de werknemer bij elkaar op. Houd rekening met alle verloonde uren in alle aangiftetijdvakken van alle dienstbetrekkingen in het kalenderjaar.
 2. Bepaal hoeveel uren contractueel zijn vastgelegd. Dit gaat om alle contractueel overeengekomen uren voor alle aangiftetijdvakken van alle dienstbetrekkingen in het kalenderjaar. Rond daarbij het aantal overeengekomen uren per aangiftetijdvak rekenkundig af op twee decimalen.
 3. Bereken het percentage van hoeveel uren meer verloond zijn dan contractueel overeengekomen is. Rond het percentage naar beneden af op hele getallen. 

Als het percentage 31% of hoger is, moet de werkgever de lage WW-premie herzien. Anders niet.

Met het overzicht 'Herziening lage premie' kun je een indicatie opvragen van flexwerkers en vaste medewerkers waarbij de lage WW-premie moet worden herzien. Het overzicht controleert of de lage WW-premie moet worden herzien bij medewerkers waarbij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is vastgelegd, en waarbij geen sprake is van oproep. Er wordt alleen rekening gehouden met reeds aangegeven loonaangiftes, dus wanneer je het overzicht aanmaakt voordat de laatste loonaangifte voor het betreffende loonjaar is gedaan zijn de getoonde resultaten (nog) niet compleet. 

Als er sprake is van het moeten herzien en de lage premie is vervolgens volledig herzien, dan verdwijnt de flexwerker van het overzicht.

Let op! Wanneer een werknemer met onbepaalde tijd contract in hetzelfde loonjaar ook verloond is zonder contract (uitzendbeding of verloond na einde bepaalde tijd contract), dan worden in de loonaangifte aangegeven contracturen uit de plaatsing niet meegenomen in de berekening van het totaal aantal contracturen. Zodra dit opgelost is zal dit worden gecommuniceerd via de Easy Update pagina.
Verder is het goed om te weten dat voor een werknemer met actief onbepaalde tijd contract maar die niet is verloond, wordt de geselecteerde sectorrisicogroep gebruikt voor de bepaling van de gegevens van het contract. Dit kan er toe leiden dat er nulwaardes op het overzicht komen, omdat op het betreffende loonheffingennummer geen aangifte is gedaan.

Meer informatie kun je terugvinden in de FAQ Herziening lage premie.

Selectiecriteria

Type persoon

Hier kun je een keuze maken uit:

 • Flexwerker
 • Vaste medewerker
 • Flexwerker en vaste medewerker

Jaar

Het eerste loonjaar dat hier geselecteerd kan worden is 2022. 

Toon gegevens

 • Alles tonen > alle werknemers waarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij geen sprake is van een oproepovereenkomst en waarbij de lage WW-premie is toegepast. Per medewerker wordt weergegeven of de lage WW-premie wel of niet moet worden herzien.
 • Afwijking meer dan 30% > alleen werknemers waarbij sprake is van meer dan 30% afwijking

Overzicht

Op dit overzicht worden de volgende gegevens getoond:

 • Reg.nr.
  Registratienummer van de flexwerker/vaste medewerker
 • Naam
  Naam van de flexwerker/vaste medewerker
 • Start contract
  Startdatum van de arbeidsovereenkomst
 • Einde contract
  Einddatum van de arbeidsovereenkomst (indien van toepassing)
 • BT/OT
  Hier wordt getoond of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (OT) of bepaalde tijd (BT)
 • Gem. contracturen
  De gemiddelde contracturen per week
 • Tot. contracturen
  De totale contracturen (op basis van de reeds aangegeven loonaangiftes)
 • Tot. loonuren
  De totale verloonde uren (op basis van de reeds aangegeven loonaangiftes)
 • Versch. perc.
  Het percentage van hoeveel uren meer/minder verloond zijn dan contractueel overeengekomen is
 • Studentenbaan
  In geval van een gedeeltelijke studentenbaan in het betreffende kalenderjaar wordt in deze kolom 'gedeeltelijk’ zichtbaar
 • Herzien
  Hier wordt getoond of de lage WW-premie moet worden herzien ('Ja, niet herzien', 'Ja, gedeeltelijk herzien' of 'Nee')

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV-formaat.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.