Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Automatisch uitbetalen

Wil je een feestdag doorbetalen? En wil je hiervoor weten wat het gemiddeld aantal uur is dat de flexwerker de afgelopen (13) weken heeft gewerkt? Met het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ kun je dit automatisch laten berekenen en direct verwerken in een urendeclaratie. Je hoeft dan alleen nog maar te verlonen!

Het overzicht berekent per flexwerker:

- Het gemiddelde aantal uren van de gekozen looncomponenten over de geselecteerde periode volgens de geselecteerde methode
- Het uurloon voor uitbetaling volgens de geselecteerde methode en periode

Meer informatie over dit overzicht of een voorbeeld waarvoor je deze kunt gebruiken kun je terugvinden in de procesbeschrijving.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Selectie

Hier kun je een keuze maken uit:

 • Alle flexwerkers
 • Flexwerker
 • Flexwerkers uit match

Standaard is de optie 'Alle flexwerkers' geselecteerd.

Match

Indien bij 'Selectie' is gekozen voor 'Flexwerkers uit match' dan komt deze optie beschikbaar. Je kunt hier de match selecteren waarvoor je het overzicht wilt aanmaken.

Flexwerker

Indien bij 'Selectie' is gekozen voor 'Flexwerker' dan komt deze optie beschikbaar. Je kunt hier de flexwerker selecteren waarvoor je het overzicht wilt aanmaken.

Verwerkingswijze

Je kunt het overzicht op twee manieren verwerken: 'Definitief' en 'Pro forma'. Met de pro forma verwerking toont Easyflex welke flexwerkers er uitbetaald zouden worden. Je kunt nu nog wijzigingen doorvoeren zodat ze niet worden meegenomen in de massamutatie. Met de verwerkingswijze 'Pro forma' worden er dus geen urendeclaraties aangemaakt. Wanneer je de aanpassing 'Definitief' verwerkt worden de urendeclaraties direct aangepast.

Standaard is de optie 'Pro forma' geselecteerd. 

Looncomponenten

Hier selecteer je één of meerdere looncomponenten. Je kunt alleen een selectie maken van looncomponenten die horen bij de typen 'Loon in geld'. Je selecteert een looncomponent door een vinkje te zetten achter het looncomponent. Als je een vinkje zet achter het looncomponenttype 'Loon normale uren' dan zijn automatisch alle componenten die daaronder vallen geselecteerd. 

Toon alle looncomponenten

Met deze optie toon je alle (niet) operationele looncomponenten.

Vanaf

De datum vanaf wanneer de peilperiode aanvangt vul je hier in. 

Tot en met

De datum waarop de peilperiode eindigt vul je hier in.

Relatie t.b.v. plaatsing

Voor de uitbetaling worden door Easyflex automatisch éénmalige plaatsingen aangemaakt. Je bepaalt hier bij welke relatie deze plaatsingen aangemaakt moeten worden. Wil je een reservering uitbetalen dan adviseren wij om een relatie aan te maken met jouw eigen bedrijfsnaam. Zo worden alle plaatsingen voor het uitbetalen van reserveringen aangemaakt op deze relatienaam.

Looncomponent uitbetaling

Hier selecteer je het looncomponent waarop je de uitbetaling wilt doen. Je kunt alleen een selectie maken van componenten die horen bij de typen 'Loon in geld'. 

Periode voor verwerking

Je kunt een keuze maken uit:

 • Datum
 • Week

Jaar/week

Indien bij 'Periode voor uitbetaling' is gekozen voor 'Jaar/Week' dan komt deze optie beschikbaar. Je kunt hier de week selecteren waarop je de uitbetaling wilt doen.

Datum

Indien bij 'Selectie' is gekozen voor 'Periode voor uitbetaling' dan komt deze optie beschikbaar. Je kunt hier een datum ingeven waarop je de uitbetaling wilt doen.

Gemiddelde berekenen over

Hier bepaal je de wijze waarop het gemiddelde berekend moet worden:

 • Daadwerkelijke weken
 • Opgegeven periode
 • Uitzend-cao

De optie 'Daadwerkelijke weken' berekent het gemiddelde over de daadwerkelijk gewerkte weken binnen de opgegeven periode. Bijvoorbeeld: Je wilt over een periode van 13 maandagen het gemiddelde aantal uren weten en er zijn 6 van deze 13 weken daadwerkelijk gewerkt. Met deze optie worden de gewerkte uren van deze 6 maandagen bij elkaar opgeteld en gedeeld door 6 weken. 
De optie 'Opgegeven periode' berekent het gemiddelde over de opgegeven periode. Bijvoorbeeld: Je wilt over een periode van 13 maandagen het gemiddelde aantal uren weten en er zijn 6 van deze 13 weken daadwerkelijk gewerkt. Met deze optie worden de gewerkte uren van deze 6 maandagen bij elkaar opgeteld en gedeeld door 13 weken.
De optie 
'Uitzend cao' berekent het gemiddelde aan de hand van de regels van de cao:

 • Als de flexwerker in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest

OF

 • Als de flexwerker nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest. Dus als er 6 weken zijn gewerkt en daarvan 4 op dezelfde dag als de feestdag dan vindt er een berekening plaats. Als de flexwerker maar 2 weken heeft gewerkt dan is er geen berekening.

Niet uitbetalen bij minder dan

Hier kun je een aantal uur ingeven als je onder een bepaald aantal uren geen uitbetaling wilt doen. Wil je dit niet, dan kun je het op 0 laten staan.

Uurloon voor uitbetaling

Voor het uurloon van de uitbetaling kies je hier de methode waarmee het uurloon berekend moet worden:

 • Huidig
  Het uurloon van de laatste verloning
 • Contractloon 
  Het uurloon van de arbeidsovereenkomst
 • Gemiddeld uurloon over basisdeel 
  Het gemiddelde uurloon van het 100% deel van de geselecteerde looncomponent(en)
 • Gemiddeld uurloon over basis- en toeslagdeel 
  Het gemiddelde uurloon van zowel het 100% deel als het toeslagdeel van de geselecteerde looncomponenten

Niet uitbetalen bij geboekte uren

Bij ‘Niet uitbetalen bij geboekte uren’ kun je bepalen of er geen uitbetaling gedaan moet worden als er op de betreffende datum of week al uren geboekt zijn.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Achternaam flexwerker
 • Registratienummer flexwerker

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

 • Registratienummer flexwerker
 • Naam flexwerker
 • Dag
  De dag waarop de uitbetaling plaatsvindt

 • Gem. aantal uur
  Het gemiddelde aantal uren van die dag
 • Gem. uurloon
  Het berekende uurloon
 • Uitbetalen
  Geeft aan of er een uitbetaling heeft plaatsgevonden en zo ja, op welke sector. Is er geen uitbetaling, dan wordt hier de reden daarvan getoond

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.