Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Arbeidsongeschiktheid

Overzicht waarop alle arbeidsongeschiktheidsmeldingen die zijn vastgelegd binnen de geselecteerde periode worden getoond. Voor arbeidsongeschiktheidsmeldingen van het type 'Aanvullend geboorteverlof' en 'Betaald ouderschapsverlof' geldt dat de werknemer alleen wordt getoond als de 1e arbeidsongeschiktheidsdag op de peildatum dan wel binnen de periode valt.

Selectiecriteria

Type persoon

Keuze uit:

Controleperiode

Keuze uit:

 • Vandaag
 • Handmatig in periode
 • Handmatig op peildatum

Vanaf

Als je hebt gekozen voor 'Handmatig in periode' kun je hier handmatig een datum ingeven

Peildatum

Als je hebt gekozen voor 'Handmatig op peildatum' kun je hier handmatig een datum invoeren.

Sorteren

Bepaling van volgorde aangemaakte arbeidsongeschiktheidsmeldingen. Keuze uit:

 • Naam
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • Meldingsnummer
 • Registratienummer van de flexwerker
 • Naam van de flexwerker
 • 1e dag arbeidsongeschiktheid
 • Datum waarop de melding aan het UWV is gemeld
 • Datum annulering
 • Datum waarop annulering is gemeld aan het UWV
 • Einde arbeidsongeschiktheid
 • Datum waarop de einddatum van de arbeidsongeschiktheid is gemeld aan het UWV
 • Reden verzuim
 • De status van de arbeidsongeschiktheid

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV-formaat.
Aanvullend op het PDF-rapport wordt het volgende getoond:

 • Loontijdvak flexwerker
 • Meldingsdatum werknemer
 • Voorgaande ziekmelding < 4 weken geleden
 • Geplaatst bij relatie
 • Arbeidsgehandicapte werknemer
 • Percentage loondoorbetaling
 • Loonwachtdagen
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.