Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Aanbod vaste arbeidsomvang

Met dit overzicht kun je signaleren welke flexwerkers een aanbod voor een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang dienen te krijgen. Als er sprake is van een oproepovereenkomst of -plaatsing moet de werkgever na twaalf maanden in de dertiende maand een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen, waarbij geen sprake kan zijn van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Deze verplichting komt voort uit de WAB. Daarnaast kun je signaleren welke flexwerkers een voorstel gehad hebben en of ze dit geweigerd of geaccepteerd hebben, indien je dit hebt vastgelegd bij de flexwerker op het tabblad 'Cao-overige'.

Selectiecriteria

Soort overzicht

 • Signalering: hiermee kun je signaleren per welke datum flexwerkers recht hebben op een aanbod voor een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang.
 • Status: hiermee kun je een overzicht genereren van de datums en situaties die je hebt vastgelegd bij de flexwerker op het tabblad 'Cao-overige' onder het kopje 'Aanbod vaste arbeidsomvang'

Controleperiode

Indien je gekozen hebt voor 'Status' dien je hier te bepalen welke controleperiode je wilt gebruiken voor het overzicht:

 • Handmatig opgeven
 • Vandaag
 • Vandaag - Einde van deze week
 • Vandaag - Einde van de volgende week
 • Vandaag - Einde van deze maand
 • Vandaag - 4 weken
 • Vandaag - 6 weken
 • Vandaag - 8 weken

Peildatum

De peildatum kan alleen gevuld worden indien je kiest voor 'Signalering'. Het overzicht toont alle flexwerkers die vandaag of in de toekomst, maar wel vóór de peildatum, recht hebben op een aanbod.

Vanaf tot en met

Indien je bij 'Controleperiode' gekozen hebt voor 'Handmatig opgeven' dien je hier handmatig de controleperiode in te geven.

Status

Bij de flexwerker op het tabblad 'Cao-overige' kun je verschillende statussen vastleggen. Hier kies je welke statussen je terug wilt zien op het overzicht.

 • Verstuurd
 • Geweigerd
 • Geaccepteerd

Verwerkingswijze

 • Totalen: indien je voor deze optie kiest worden de gemiddelde uren per week getoond
 • Detail: indien je voor deze optie kiest worden de gewerkte uren per plaatsing getoond

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

Signaleringsoverzicht:

 • Registratienummer flexwerker
 • Naam flexwerker
 • Datum aanbod vaste arbeidsomvang
 • Gemiddelde uren (per week)

Statusoverzicht:

 • Registratienummer flexwerker
 • Naam flexwerker
 • Ingangsdatum (zoals vastgelegd op het tabblad 'Cao-overige')
 • Status (zoals vastgelegd op het tabblad 'Cao-overige')

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar met extra informatie t.o.v. het PDF bestand. De extra informatie die wordt getoond is:

Detail:

 • Locatie flexwerker
 • Relatie
 • Locatie relatie
 • Plaatsingsnummer

Totalen:

 • Locatie flexwerker

Tips

 • Voor de signalering tellen alle arbeidsovereenkomsten en plaatsingen mee. 
 • De volledige periode van de vastgelegde arbeidsovereenkomst en/of plaatsing telt mee, ongeacht de gewerkte weken.
 • Heeft de flexwerker een arbeidsovereenkomst waarbij de optie 'Oproep' op 'Ja' staat en een plaatsing waarbij de optie 'Oproep' op 'Nee' staat, dan heeft de arbeidsovereenkomst voorrang op de plaatsing.
 • Tussenpozen tussen de arbeidsovereenkomsten of plaatsingen worden voor de berekening van de termijn van 12 maanden niet meegeteld.
 • Indien er sprake is van een onderbreking van langer dan 6 maanden, begint de telling opnieuw.
 • Het gemiddelde aantal uren wordt berekend over de periode van 12 maanden voorafgaand aan de dag waarop de 12 maanden voorbij zijn ('Datum aanbod' van het overzicht). Voor het berekenen van het gemiddelde aantal uren tellen tussenpozen niet mee. Het aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden wordt gedeeld door 365 en vermenigvuldigd met 7 om tot een gemiddelde aantal per week te komen.
 • Alle looncomponenten die meetellen in de loonaangifte tellen mee voor de berekening van de gemiddelde omvang. Je kunt per looncomponent in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' terugzien of een looncomponent meetelt voor de loonaangifte.
 • Indien er bij de flexwerker op het tabblad 'Cao-overige' handmatig een datum bij aanbod vaste arbeidsomvang is vastgelegd, wordt er vanaf de meest recente vastgelegde datum gestart met de telling van 12 maanden. Valt deze datum tussen twee arbeidsovereenkomsten of plaatsingen, dan tellen alle periodes mee waarin er sprake is van een overeenkomst of plaatsing. Ligt de handmatig vastgelegde datum bij aanbod vaste arbeidsomvang vóór de eerste arbeidsovereenkomst of plaatsing, dan telt de volledige periode tussen de vastgelegde datum en de 1e arbeidsovereenkomst of plaatsing mee voor de telling van 12 maanden.
 • Bij het signaleren wordt er rekening gehouden met voorlopige einddata van plaatsing met beding aangezien die plaatsingen automatisch worden verlengd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.