Skip to main content
Skip table of contents

05-03-2020 - versie 2020-05


Recente ontwikkelingen

06-03-2020: Looncomponenten in tarievenschema's kunnen weer gewijzigd worden

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Beheer / Relaties
Tabblad: Loon- en tariefafspraken
Melding: 532330

In tarievenschema's konden looncomponenten met een percentage (bijvoorbeeld 'Loon overwerkuren') niet meer gewijzigd worden. Dit probleem is opgelost.

06-03-2020: Foutcode 08 HollandZorg zorgde ervoor dat het verzenden van de mutaties direct stopgezet werd. Dit probleem is opgelost.

Module: Backoffice 
Onderdeel: Exporteren en printen
Tabblad: Automatisch overzicht 'Aan-/afmelding verzekering
Melding: 532117

Op het moment er bij het verzenden van mutaties naar HollandZorg de foutcode 08 (Door een technische storing zijn mogelijk niet alle berichten verstuurd. Niet verstuurde berichten worden later automatisch nogmaals aangeleverd) gegeven werd het overzicht direct stopgezet. De overige mutaties werden niet meer verstuurd. Dit is opgelost. De betreffende flexwerker wordt overgeslagen en het verzenden van de overige mutaties wordt voortgezet. De betreffende flexwerker komt met foutcode 8 op het resultaatrapport te staan. 

Belangrijke mededelingen

Pensioengrondslag Loon leegloop corrigeren

In 2015 t/m 2018 behoorde loon leegloop niet tot de pensioengrondslag voor het StiPP basis en pluspensioen. Vanaf 2019 behoort loon leegloop wel standaard tot de pensioengrondslag. Als je dit wilt corrigeren voor je flexwerkers waarbij loon leegloop is uitbetaald, kun je gebruik maken van de StiPP correctiesheet en bijbehorende PDO Tool. Als je hier hulp bij nodig hebt, neem dan contact op met het Service Center. 

1. Korte instructie werkwijze PDO Tool 2020.docx
2. StiPP excel 2020.xlsx
3. Installeer PDO StiPP 2020.xla

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Verzenddatum en reden einde van nummer inkomstenverhouding getoond op tabblad 'Aangiften en meldingen'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Aangifte en meldingen
Melding: 529378

Op het tabblad 'Flexwerkers > Aangiften en meldingen' bij de flexwerker wordt vanaf nu, indien de inkomstenverhouding is beëindigd, achter het nummer van de inkomstenverhouding de loonaangifte en verzenddatum waarin de einde inkomstenverhouding is verstuurd vermeld. Met ingang van 01-01-2020 wordt de reden van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en/of plaatsing meegestuurd in de loonaangifte op het moment dat de inkomstenverhouding beëindigd wordt. De meegestuurde reden voor het beëindigen van de inkomstenverhouding wordt vanaf nu ook getoond bij 'Reden einde'. De verzenddatum en reden einde van inkomstenverhoudingen die vanaf nu in de loonaangifte beëindigd worden, worden hier getoond.

Looncomponenten die in Beheer op 'Niet factureren' staan kunnen worden toegevoegd in tarievenschema's

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Beheer / Relaties
Tabblad: Loon- en tariefafspraken
Melding: 532090

Vanaf nu kunnen looncomponenten die in Beheer staan ingesteld op 'Niet factureren' worden toegevoegd aan tarievenschema's. De tariefcalculator blijft uitgeschakeld. Bij het selecteren van het tarievenschema in de plaatsing kan het bedrag voor de flexwerker gevuld worden.

Verbeterd

Contractindicaties Artiest komen altijd op 'Nee' te staan

Module: Backoffice/Frontoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 531666

Uit de documentatie van de Belastingdienst: 'Voor een artiest onder de artiesten- en beroepssportersregeling is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. U vult daarom altijd N/N/N in, wat inhoudt dat de hoge premie van toepassing is (tenzij de uitzondering voor 'jongere werknemers’ van toepassing is).'

Indien er bij een flexwerker op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' de artiestenregeling is vastgelegd dan worden de contractindicaties in de loonaangifte (onbepaalde tijd, schriftelijk, oproep) altijd gevuld met N/N/N ongeacht de arbeidsovereenkomst die vastligt bij de flexwerker. Zoals altijd wordt er gekeken naar de situatie die van toepassing is op de de eerste dag van het aangiftetijdvak.

Loon leegloop standaard aangevinkt als looncomponent voor grondslag StiPP bij rekenmethode 'Zonder ORT'

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 531678

Als bij StiPP pensioen is gekozen voor rekenmethode 'Zonder ORT' en 'loon leegloop' was uitgevinkt als looncomponent, werden verloonde leegloopuren toch meegenomen in de grondslag. Looncomponenten behorende bij 'Loon leegloop' zijn nu bij rekenmethode 'Zonder ORT' standaard aangevinkt voor het StiPP Pensioen omdat deze grondslag zijn voor het pensioen. Als het looncomponent nu wordt uitgevinkt, wordt het niet meer meegenomen in de grondslag van StiPP pensioen.

Opgelost

Probleem opgelost met reserveringen die na het verplaatsen onterecht niet meer tot pensioengrondslag behoren

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Flexwerkers
Tabblad: Overzicht reserveringen verplaatsen / Saldigegevens
Melding: 532017

Heb je tijdens de sectorwijziging gebruik gemaakt van het overzicht 'Reserveringen verplaatsen'? En zijn er reserveringen verplaatst bij flexwerkers die pensioen opbouwen? Dan kan het voorkomen dat informatie over de reserveringen die wel of niet tot de referteperiode behoren, niet mee gekopieerd is. Stel dat de flexwerker een saldo had van 30 vakantie uren en deze uren zijn opgebouwd ten tijde dat de flexwerker al pensioen opbouwt. Deze 30 uur zouden dan grondslag voor pensioen zijn. Tijdens het verplaatsen van de reserveringen naar de nieuwe sectorrisicogroep is deze informatie niet mee gekopieerd. Zou je deze 30 uur nu gaan uitbetalen, dan zou hier onterecht geen pensioen over opgebouwd worden. Als je de overzichten 'Reserveringen verplaatsen' nogmaals aanmaakt (met dezelfde instellingen!) wordt de informatie alsnog bijgewerkt. Je kunt dit ook terugzien in de toelichting op het tabblad 'Saldigegevens'.

Heb je bij flexwerkers in de afgelopen weken al reserveringen uitbetaald en is hier ten onrechte geen pensioen over opgebouwd? Maak dan eerst de overzichten 'Reserveringen verplaatsen' nogmaals aan (met dezelfde instellingen). Vervolgens boek je de urendeclaratie terug waarin de opname reserveringen staat en verloon je deze. Daarna kun je in een aparte verloningsrun de uren weer opboeken en zul je zien dat er nu wel pensioen over opgebouwd wordt.

Berichtgeving voor ingescande documenten werkt weer

Module: Beheer
Onderdeel: Berichtgeving
Soort berichtgeving: Inscannen van een (niet) herkend document
Melding: 527702

De berichtgevingen voor het inscannen van een (niet) herkend document waren stuk en zijn gemaakt. Middels deze berichtgevingen kun je via 'Beheer > Berichtgevinginstellen dat bepaalde gebruikers een pop-up of e-mail ontvangen zodra er (niet) herkende document zijn ingescand.


EF2GO

#1032 Nationaliteit wordt correct overgenomen in Easyflex

Bij het opslaan van een flexwerker vanuit een aanmelding in EF2GO kon het voorkomen dat de nationaliteit niet correct werd overgenomen door Easyflex. Dit is opgelost.

#1018 Foutmelding in overzicht bij bestand dat niet verwerkt kan worden

Indien een bestand niet verwerkt kan worden wordt hier een melding van gemaakt, deze is terug te zien in tabblad Ondertekeningen > Ondertekeningen.
Let op! dit geldt enkel voor nieuwe meldingen, bestanden die al een foutstatus hadden worden hierin niet meegenomen.

#996 Verwijderen van gebruikers door intercedent

Gebruikers van het type flexwerker, inlener en intermediair kunnen verwijderd worden door de intercedent met beheerrechten. Dit heeft alleen gevolgen voor het gebruik van EF2gO, en niet voor eventueel achterliggende webservices.

#1011 Totaal uren in urendeclaratie

Vanaf heden wordt het totaal aantallen uren van de declaratie weergegeven

#695 Decimalen worden omzetten naar minuten bij invullen van urendeclaratie

Vanaf heden is het mogelijk om decimalen in te voeren, deze worden dan omgezet naar minuten. Wanneer je uren als decimale wilt ingeven moet je gebruik maken van een punt of een komma. Wanneer je dubbelepunt gebruikt, wordt dit als uur notatie weergegeven

#607 In een aanmelding meerdere documenten verplicht kunnen stellen voor uploaden

Het is mogelijk om voor het uploaden van een identiteitsbewijs door de flexwerker op te geven hoeveel pagina's aangeleverd dienen te worden. Dit kun je doen door in tabblad Beheer > Aanmeldformulier > Aanpassen aanmeldformulier, te klikken op de radar > Profielinstellingen, hier kies je het aantal verplichte documenten. Kies daarna voor Opslaan > Publiceren.
Je kunt bij vertalingen de tekst die getoond wordt in het uploadvak desgewenst aanpassen.

#999 Niet alleen het getekende bestand, maar ook het verstuurde document wordt getoond

In Tabblad Ondertekening > Ondertekening was het mogelijk om het getekende bestand in te zien, het is nu ook mogelijk om hier het verstuurde bestand in te zien.


CAO tool

Versie 2.0

De timesheet app heeft een extra filter gekregen waarmee het mogelijk is om timesheets te filteren op weeknummer.

Planning

Versie 2.0

Vormgeving loginscherm conform nieuwe huisstijl easyflex.

Flexwrapp

Versie 2.0

Bug opgelost waarbij na het inloggen soms een foutmelding kwam.

Bug opgelost waarbij inputvelden niet goed selecteerbaar waren op iOS.

Bug opgelost waarbij er een foutmelding kwam als er geen werkagenda beschikbaar was.

Nieuwe navigatiebalk, welke altijd in beeld blijft voor snellere navigatie in de app.

Betere zichtbaarheid looncomponent namen op kleine schermen.

Declaraties welke gesloten of afgehandeld zijn worden niet meer als open getoond.

Ondersteuning voor extra looncomponent eenheden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.