Skip to main content
Skip table of contents

Periodieken - voorbeelden

Project bevindt zich in pilotfase. In deze documentatie wordt de eerste versie van de functionaliteit beschreven. - 17-11-2023

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden zoals beschreven in de uitleg over de macro editor zijn op deze pagina een aantal voorbeelden uitgeschreven. Zo is ook op te merken dat een aantal functies en variabelen zijn samengevoegd.

Signaleren op jeugdschalen

Een verhoging op basis van jeugdschalen gebeurt vaak op de verjaardag van een flexwerker, tot een bepaalde leeftijd. Je kan dit op de volgende manier inregelen:

Conditie: LEEFTIJD_FW <= 20 of LEEFTIJD_FW < 21
Resultaat: VERJAARDAG_FW

Zo krijg je iedere keer een signalering op de eerstvolgende verjaardag van de flexwerker totdat deze de 21-jarige leeftijd bereikt.

Signaleren op periodieken

De periodiek moet op een vast moment worden uitgevoerd. Als je dit ieder jaar wil doen, kan je de conditie leeg laten.

Voor een signalering op 1 juni ieder jaar geef je als resultaat in: datum(1, 6, jaar_van(PEILDATUM))
Hier wordt de invoering van de datum tussen haakjes ingegeven. En omdat er een dubbele datumbepaling is (namelijk de dag/maand/jaar_van maar ook de peildatum an sich) zijn er meer haakjes op het einde. Het eerste haakje voor het afsluiten van de bepaling ‘Peildatum’ en het tweede voor het afsluiten van ‘dag/maand/jaar_van’.

Je kan ook gebruik maken van dagmaand_volgende(1, 6). Let er op dat deze functie rekent vanaf de peildatum, dus vanaf 2 juni komt de signalering weer terug op 1 juni van het volgende jaar.

Voor een signalering op het einde van het loontijdvak van de flexwerker waarin 1 juni van het jaar valt: einde_ltv(datum(1, 6, jaar_van(PEILDATUM)))
Hiermee krijg je voor een week loontijdvak in 2023 de datum 4 juni 2023, voor een maand loontijdvak 30 juni 2023, enz.

Sommige cao’s of inlenersbeloningen vereisen dat de functieperiodiek wordt overgeslagen als de flexwerker op of na 1 juli van dat jaar in dienst is gekomen. Je kan dan een conditie hiervoor toevoegen:
STARTDATUM_PLAATSING < datum(1, 7, jaar_van(PEILDATUM))

Signalering op een periode in dienst

Sommige cao’s vereisen een beloning nadat iemand bijvoorbeeld 5 jaar in dienst is geweest.

Je kan hierop signaleren met het volgende resultaat: plus_dagen(STARTDATUM_PLAATSING, 5 * 365)

Signaleren met een memowaarde

In de eerste versie wordt alleen gecontroleerd op actieve plaatsingen. Opvolgend werkgeverschap en plaatsingen bij dezelfde relatie die reeds beëindigd zijn, worden niet meegeteld. Om toch te kunnen signaleren vanaf de eerste datum, kan een memoveld worden gemaakt bij de flexwerker met een datumwaarde. Hoe je dat doet, is te lezen in de procesbeschrijving ‘Memovelden toepassen’. Het rubrieknummer dat bij de betreffende memo hoort, dient vervolgens te worden gebruikt in de conditie.

Voor een signalering op een periodiek voor een functiejaar bij een flexwerker met een actieve plaatsing vanaf 01-07-2023 en een reeds beëindigde plaatsing van 01-01-2023 t/m 30-06-2023 zou je zonder memoveld op 1 juli een signalering krijgen. Echter, de flexwerker is op 1 januari 2023 in dienst gekomen. Je maakt een memoveld met datumwaarde voor de flexwerker. Fictief rubrieknummer is 9999. Bij de flexwerker geef je datum 01-01-2023 in. Om te kunnen signaleren op een jaar in dienst (in dit geval 365 dagen) is de volgende invoer nodig in de regel:
(Suggestie) naam regel: Functiejaar 1
Geen conditie*
Resultaat: plus_dagen(memo_fw_datum(9999), 365)

De betekenis: een signalering zodra er 365 dagen zijn verstreken na de als memo vastgelegde indienstdatum. Er wordt gesignaleerd zolang de flexwerker een actieve plaatsing heeft bij de relatie waar de regel aan is gekoppeld.

* = in dit geval is er geen conditie en wordt er dus ook gesignaleerd op flexwerkers die wellicht nog in de jeugdschaal vallen. Als daar al een regel voor is vastgelegd en je wil geen dubbele signalering, dan is het nodig om als conditie op te geven dat de flexwerker 21 jaar of ouder moet zijn: LEEFTIJD_FW >= 21

Concrete voorbeelden a.d.h.v. cao’s

Glas- en tuinbouw

De volgende periodieken zijn terug te vinden in de cao van 2023:
- Jeugdschaal
- Dienstverband van meer dan 1000 uur in afgelopen twee jaar
- Loonsverhoging per 01-01-2023 en 01-07-2023
Geen periodiek bij:
- Langer dan 6 maanden aaneengesloten niet gewerkt vanwege arbeidsongeschiktheid of onbetaald verlof > (nog) niet mogelijk in te bouwen dus zelfoplettendheid vereist
- Onvoldoende functioneren

- Jeugdschaal:
Naam regel: Jeugdschaal
Conditie: and(LEEFTIJD_FW >= 15, LEEFTIJD_FW <=19)
Resultaat: VERJAARDAG_FW

- Dienstverband > 1000 uur in twee jaar voor flexwerkers die 20 jaar of ouder zijn (want anders jeugdschaal)
Naam regel: Meer dan 1000 uur
Conditie: and(gewerkte_uren_in(2022) + gewerkte_uren_in(2023) > 1000, LEEFTIJD_FW >= 20)
Resultaat: PEILDATUM

De conditie kan worden uitgebreid met het punt of flexwerker voldoende heeft gefunctioneerd. Hiervoor is evenwel een memoveld nodig. Bijvoorbeeld een memo ‘Beoordelingsgesprek voldoende’ inclusief keuzelijst bij de flexwerker dat jaarlijks kan worden aangepast. Fictief rubrieknummer 9999. Om in aanmerking te komen voor een periodiek in 2023 moet de waarde 2023 zijn geselecteerd bij de memo. De conditie voor Dienstverband wordt dan:

Conditie: and(gewerkte_uren_in(2022) + gewerkte_uren_in(2023) > 1000, EF_LEEFTIJD_FW >= 20, memo_fw_keuze(9999) == "2023")
Resultaat: PEILDATUM

De conditie ‘voldoende functioneren’ kan ook gebruikt worden voor:

- Loonsverhoging op vaste data
Naam regel: Loonsverhoging 01-01 of: Loonsverhoging 01-07)
Conditie: memo_fw_keuze(9999) == "2023"
Resultaat: datum(1, 1, jaar_van(PEILDATUM)) of: datum(1, 7, jaar_van(PEILDATUM))

Indien je deze ook wil gebruiken voor 2024, dan is het nodig om de waarde van de conditie te wijzigen van 2023 naar 2024.
Let op: als de peildatum in 2023 valt, krijg je geen signalering voor 2024.


Metaal en Techniek

Momenten waarop sprake is van een periodiek
- schalen voor BBL-leerlingen vanaf 16 jaar tot een max. van 4 jaar (dus leeftijd 20)
- jeugdschalen 16 t/m 20 jaar
- functiejaren t/m 10
- vaste data voor loonverhoging: 01-03-2023 en 01-01-2024
- eenmalige uitkering mits in dienst op 1 juli

- BBL
Hiervoor zijn memovelden nodig. Zo kun je een memoveld ‘BBL’ voor flexwerkers maken met keuzelijst Ja of Nee.
Naam regel: BBL
Conditie: and(memo_fw_keuze(9999) == "Ja", LEEFTIJD_FW <= 20)
Resultaat: VERJAARDAG_FW

- Jeugdschalen 16 t/m 20 jaar
Om te voorkomen dat je dubbele signaleringen krijgt, is het van belang dat je de flexwerkers met BBL uitsluit. Dat doe je dan als volgt:
Naam regel: Jeugdschaal
Conditie: and(memo_fw_keuze(9999) == "Nee", LEEFTIJD_FW <= 20)
Resultaat: VERJAARDAG_FW

- Functiejaren
Naam regel: Functiejaar 1
Conditie: LEEFTIJD_FW >= 21
Resultaat: plus_dagen(STARTDATUM_PLAATSING, 1 * 365)

Naam regel: Functiejaar 2
Conditie: LEEFTIJD_FW >= 21
Resultaat: plus_dagen(STARTDATUM_PLAATSING, 2 * 365)

Enzovoorts. Houd er hierbij rekening mee dat de signaleringsdatum in dit geval kan afwijken vanwege schrikkeljaren.

- Vaste data
Naam regel: Loonsverhoging januari 2024
Conditie: LEEFTIJD_FW >= 21
Resultaat: datum(1, 1, 2024)

- Eenmalige uitkering, jaarlijks op 1 juli
Naam regel: Eenmalige uitkering
Geen conditie
Resultaat: datum(1, 7, jaar_van(PEILDATUM))


Metalelektro

- Vaste datum
Naam regel: Loonsverhoging januari 2024
Conditie: LEEFTIJD_FW >= 21
Resultaat: datum(1, 1, 2024)

- Maandelijks uitkering t/m mei 2024. Om elke eerste van de maand een signalering te krijgen t/m 31-05-2024 kun je de volgende invoer gebruiken
Naam regel: Maandelijkse uitkering
Conditie: PEILDATUM < datum(1, 6, 2024)
Resultaat: start_maand(PEILDATUM)


Vlees-cao


- Jeugdschalen van 16 t/m 18 jaar
Conditie: and(LEEFTIJD_FW >= 16, LEEFTIJD_FW <=18)
Resultaat: VERJAARDAG_FW

- Functieperiodiek: een werknemer die voor 30 juni van enig jaar in dienst treedt, ontvangt per 1 januari daaropvolgend een functieperiodiek
Conditie: STARTDATUM_PLAATSING < datum(1, 7, jaar_van(PEILDATUM))


Mocht je alleen een signalering willen voor flexwerkers die het eerste jaar in dienst zijn gekomen, dan kun je de volgende conditie gebruiken:
and(
STARTDATUM_PLAATSING < datum(1, 7, jaar_van(PEILDATUM)),
jaar_van(STARTDATUM_PLAATSING) == jaar_van(PEILDATUM)
)

De enters ertussen zijn voor de beeldvorming om de opbouw goed te kunnen zien. Je kunt het ook achter elkaar zetten: and(STARTDATUM_PLAATSING < datum(1, 7, jaar_van(PEILDATUM)),jaar_van(STARTDATUM_PLAATSING) == jaar_van(PEILDATUM))

Resultaat: dagmaand_volgende(1, 1)
Betekenis: elke 1 januari een signalering mits de werknemer eerder in dienst is dan 1 juli in het jaar van de peildatum en het jaar van de peildatum gelijk is aan het jaar indiensttreding.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.