Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Uitbetalen reserveringen

Via dit overzicht worden automatisch éénmalige urendeclaraties aangemaakt voor flexwerkers ten behoeve van het uitbetalen van de reserveringen.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verwerkingswijze

Je kunt hier kiezen uit:

 • Pro forma
 • Definitief

Type persoon

Standaard wordt hier 'Flexwerker' getoond. Indien je ook vaste medewerkers verloond kun je hier met behulp van de pijltjestoets 'Vaste medewerkers' selecteren.

Rapportkeuze

Je dient een filter in te stellen voor de rapportkeuze. Je hebt de keuze uit:

 • Uitbetalen
  Voor alle flexwerkers die nog reserveringen hebben staan wordt een urendeclaratie aangemaakt voor het uitbetalen van reserveringen. Je kunt geen verdere selectie maken.

 • Uitbetalen indien gewerkt in periode
  Voor alle flexwerkers die in een bepaald tijdvak hebben gewerkt wordt een urendeclaratie aangemaakt voor het uitbetalen van reserveringen. Het betreffende tijdvak geef je zelf op bij 'rapportagetijdvak'.

 • Uitbetalen indien niet gewerkt in periode
  Voor alle flexwerkers die in een bepaald tijdvak niet hebben gewerkt wordt een urendeclaratie aangemaakt voor het uitbetalen van reserveringen. Het betreffende tijdvak geef je zelf op bij 'rapportagetijdvak'.

Rapportagetijdvak / Aantal weken / Vanaf - Tot en met

In dit veld bepaal je het rapportagetijdvak. Deze mogelijkheid is alleen van toepassing wanneer je bij rapportkeuze hebt gekozen voor 'Uitbetalen indien gewerkt in periode' of voor 'Uitbetalen indien niet gewerkt in periode'. Je hebt de keuze uit:

 • Automatisch
  Je geeft als rapportagetijdvak het aantal weken op. De eindperiode van het aantal weken is altijd de huidige systeemdatum. Bijvoorbeeld; systeemdatum is 29-12-2006. Je selecteert bij rapportagetijdvak 'Automatisch' en bij het aantal weken '6' dan wordt de 'Vanaf' datum automatisch gevuld met 13-11-2006 en de datum 'Tot en met' wordt automatisch gevuld met 29-12-2006.

 • Handmatig
  Je kunt handmatig de datum 'Vanaf' en de datum 'Tot en met' ingeven.

Uit te betalen

Je bepaalt hier welke reserveringen moeten worden uitbetaald. Je kunt een keuze maken uit:

 • Kort verzuim

 • Feestdagen

 • Vakantiedagen

 • Vakantiegeld

 • Arbeidsduurverkorting

 • Tijd voor tijd

 • Extra reserveringen

 • ORT reservering

 • Overwerktoeslag
 • Arbeidsvoorwaardenbedrag I
 • Arbeidsvoorwaardenbedrag II

Eindafrekening

Je bepaalt hier of de reserveringen wel of niet meetellen voor het NeWML. Als je een vinkje zet, tellen de geselecteerde reserveringen niet mee voor het NeWML mits dusdanig ingesteld bij het betreffende reserveringencomponent. Bij het plaatsen van het vinkje wordt ook automatisch een vinkje geplaatst in de declaratie van de flexwerker(s) waarvoor je een uitbetaling/eindafrekening doet. 

Status flexwerker

Aan de hand van de status van de flexwerker kun je bepalen of je flexwerkers wilt uitsluiten voor het resultaat. Je kunt een keuze maken uit:

 • Ingeschreven

 • Actief

 • Passief

 • Vakantiegeld

 • Uitgeschreven

Relatie t.b.v. plaatsing

Voor het uitbetalen van reserveringen worden automatisch door Easyflex éénmalige plaatsingen aangemaakt. Je bepaalt hier bij welke relatie deze plaatsingen kunnen worden aangemaakt. Easyflex adviseert je een relatie aan te maken met jouw eigen bedrijfsnaam of een fictieve bedrijfsnaam bijvoorbeeld 'Uitzendbureau De Uitzender Reserveringen'. Zo worden alle plaatsingen voor het uitbetalen van reserveringen aangemaakt op deze relatienaam. Je kan deze relaties opzoeken door het activeren van de zoekknop.

Functie t.b.v. plaatsing

Wanneer er plaatsingen worden aangemaakt moet er een functie worden geselecteerd. Easyflex heeft de functie 'Uitbetaling van reserveringen' hiervoor aangemaakt welke verplicht dient te worden gebruikt. Deze functie is vooraf voor je ingevuld.

Periode voor verwerking

Je bepaalt in welke periode de reserveringen verwerkt moeten worden. Je hebt de keuze uit:

 • Automatisch in periode van verwerking
  de huidige verwerkingsperiode wordt getoond

 • Handmatig opgegeven periode
  je kunt handmatig een andere periode selecteren. Deze periode ligt altijd voor de huidige verwerkingsperiode

Jaar/week

Wanneer je bij 'Periode voor verwerking' hebt gekozen voor 'Automatisch in periode van verwerking' wordt hier de huidige verwerkingsperiode getoond. Deze kun je niet meer wijzigen. Wanneer je hebt gekozen voor een handmatig opgegeven periode kun je hier de periode selecteren. Deze periode ligt altijd voor de huidige verwerkingsperiode.

Negatieve reserveringssaldi

Je bepaalt welke reserveringssaldi worden uitbetaald. Je hebt de keuze uit:

 • Uitsluitend positieve saldi uitbetalen

 • Negatieve reserveringssaldi verrekenen

De ORT reservering is een reservering waar de flexwerker, indien van toepassing, recht op heeft. Negatieve saldi van de 'ORT reservering' worden nooit verrekend met positieve saldi van andere reserveringen. Dit overzicht maakt urendeclaraties aan, daarna moeten deze nog worden verloond. Zie hiervoor het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties'.

De overwerktoeslag is een reservering waar de flexwerker, indien van toepassing, recht op heeft. Negatieve saldi van de 'OVW reservering' worden nooit verrekend met positieve saldi van andere reserveringen. Dit overzicht maakt urendeclaraties aan, daarna moeten deze nog worden verloond. Zie hiervoor het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties'.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam

 • Locatie - naam

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond: De naam en het registratienummer van de flexwerker.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. De naam en het registratienummer van de flexwerker zijn hierop zichtbaar. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.