Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Signalering overgangsregeling

Dit overzicht kun je gebruiken voor het signaleren op fasewijzigingen voor de flexwerkers die in de overgangsregeling van fase A / 1 en 2 zitten. Dit betreft de flexwerkers die in fase A / 1 en 2 zijn gestart voor 3 januari 2022:

Vanaf 3 januari 2022 geldt voor de uitzendkracht die op of na 3 januari 2022 start met de telling van de gewerkte weken in fase A / 1 en 2  een termijn van 52 gewerkte weken in plaats van 78 gewerkte weken. Voor de uitzendkracht die al voor 3 januari 2022 met de telling van de gewerkte weken in fase A / 1 en 2 is gestart (al dan niet op grond van opvolgend werkgeverschap) en waarbij geen sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden geldt vanaf 2 januari 2023 een termijn van 52 gewerkte weken in plaats van 78 gewerkte weken.

Dit betekent dat:

 • De uitzendkracht die op 2 januari 2023 in fase A / 1 en 2 52 weken of meer heeft gewerkt in fase B instroomt;
 • De uitzendkracht die op 2 januari 2023 in fase A / 1 en 2 nog geen 52 weken of meer heeft gewerkt in fase B instroomt op de datum waarop het aantal gewerkte weken na 2 januari 2023 52 weken bedraagt en het dienstverband wordt voortgezet.

Voor alle andere fasesignaleringen (dus ook voor de flexwerkers die zich bevinden in de overgangsregeling van fase B/3) kun je het overzicht 'Signaleringen' aanmaken. 

Selectiecriteria

Peildatum

Let op! Je kunt als peildatum alleen de huidige datum of een datum in de toekomst ingeven. Wanneer je een datum uit het verleden ingeeft worden niet altijd de juiste resultaten getoond!

In dit veld kun je de gewenste peildatum opgeven. Er wordt gecontroleerd of de flexwerker op de opgegeven peildatum 52 of meer gewerkte weken heeft in fase A / 1 en 2.

Het overzicht kan aangemaakt worden met peildatum 02-01-2023 om te controleren of er flexwerkers zijn die m.i.v. 02-01-2023 in fase B/3 in moeten stromen. Het is natuurlijk ook mogelijk om een latere peildatum in te geven, zodat gesignaleerd kan worden op de overgang naar fase B/3 voor de flexwerkers die na 2 januari 2023 52 gewerkte weken bereiken in fase A / 1 en 2. 

Dus: maak je het overzicht aan met peildatum 02-01-2023? Dan moeten de flexwerkers die op het overzicht getoond worden m.i.v. 02-01-2023 naar fase B/3. Gebruik je peildatum 09-01-2023? Dan moeten de flexwerkers die op het overzicht getoond worden m.i.v. 09-01-2023 naar fase B/3 etc. 

Het is niet mogelijk om dit overzicht automatisch periodiek aan te laten maken. Dit heeft te maken met de peildatum die moet worden ingegeven, welke niet automatisch verschuift. Je zult per gewenste peildatum dus handmatig een nieuw overzicht aan moeten maken. 

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam persoon

 • Registratienummer persoon

Overzicht

Op het overzicht wordt de volgende informatie getoond:

 • Registratienummer flexwerker
 • Naam flexwerker
 • Einddatum arbeidsovereenkomstIndien er een arbeidsovereenkomst vastligt op de opgegeven peildatum wordt in deze kolom de einddatum van deze arbeidsovereenkomst getoond. Wanneer er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst blijft de inhoud van het veld leeg. 

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar. 

Aandachtspunten:

 • Er wordt gecontroleerd of er op de ingegeven peildatum sprake is van een lopende arbeidsovereenkomst en/of lopende plaatsing. Indien hiervan geen sprake is wordt de flexwerker niet getoond op het overzicht.
 • Er wordt ook gesignaleerd op overgang naar fase 3 indien er bij een flexwerker een fase 1/2 stap is vastgelegd na het voltooien van fase 1 (i.p.v. een fase 2 stap na voltooiing van fase 1). 
 • Wanneer de historie bij een flexwerker niet correct is vastgelegd kan het voorkomen dat er voor deze flexwerker een fasesignalering op het rapport zichtbaar wordt die niet correct is. 
 • Een flexwerker in de overgangsfase komt niet (meer) op het overzicht als er op de ingegeven peildatum een arbeidsovereenkomst vastligt voor fase B/3 (of C/4, periode/keten etc). 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.