Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - PAWW compensatie

Middels dit overzicht wordt inzichtelijk of er verschillen zijn ontstaan tussen de PAWW bijdrage en de PAWW compensatie én kunnen verschillen desgewenst automatisch rechtgetrokken worden door het automatisch aanmaken van een urendeclaratie met daarin een vergoeding of inhouding. 

Selectiecriteria

Loonjaar

Hier kun je het gewenste jaar selecteren. Je kunt een keuze maken uit loonjaren vanaf 2022.

Flexwerker

Indien je de resultaten van één specifieke flexwerker wilt raadplegen kun je hier de betreffende flexwerker selecteren. Wanneer je hier niets selecteert zullen de resultaten van alle flexwerkers die met PAWW zijn verloond, getoond worden. 

Verwerkingswijze

Je kunt hier een keuze maken uit:

 • Detail
 • Totalen

Wanneer je kiest voor 'Detail' zullen de resultaten per loontijdvak (week, 4-weken of maand, afhankelijk van het loontijdvak dat geselecteerd is bij de flexwerker) worden getoond. Ook is er in dat geval per flexwerker een totaalregel aanwezig, waarbij de totalen worden getoond (behalve wanneer er maar één regel aanwezig is voor een flexwerker). Indien je kiest voor 'Totalen' worden alleen de totaalwaarden getoond; je kunt met deze instelling dus niet zien in welke periode het eventuele verschil is ontstaan. 

Niet tonen indien totaal verschil kleiner dan

In dit veld kun je indien gewenst een bedrag ingeven. Laat je hier 0,00 staan, dan zullen alle periodes worden getoond, of er nu een verschil is of niet. Wanneer je bijvoorbeeld 0,20 ingeeft zullen alle totalen met verschillen onder de 0,20, dus 0,19 t/m -0,19 (dus zowel positieve als negatieve verschillen) niet zichtbaar worden op het overzicht. Let op: er wordt dus gekeken naar de totalen, en niet naar de verschillen per periode/regel. 

Looncomponent correctie

Hier selecteer je het looncomponent dat je wilt gebruiken / in het verleden hebt gebruikt om verschillen recht te trekken. Je kunt hier slechts één looncomponent selecteren. Daarom is het belangrijk dat als je voor het eerst PAWW verschillen gaat rechttrekken je een nieuw looncomponent hiervoor aanmaakt en je ook altijd gebruik maakt van dit looncomponent. (Anders krijg je ook andere vergoedingen/inhoudingen op het overzicht te zien die je voor hele andere doeleinden gebruikt hebt of mis je juist bedragen die in het verleden zijn uitbetaald om verschillen recht te trekken). Je hebt de keuze tussen een bruto of netto looncomponent. Daarnaast heb je de keuze tussen een inhouding en een vergoeding. Beide kunnen zowel positief als negatief gevuld worden. Kies je bijvoorbeeld voor het looncomponenttype 'Vergoedingen onbelast' dan kun je een negatief bedrag op dit looncomponent uitbetalen om een inhouding te doen. En vice versa. Wanneer een looncomponent de status 'Niet operationeel' heeft wordt het looncomponent in het rood weergegeven.

Het looncomponent dat je selecteert zorgt er dus enerzijds voor dat de reeds uitgevoerde correcties ook op het overzicht getoond worden, zodat je exact kunt bepalen wat er is gecorrigeerd en of er nog steeds - of inmiddels weer - sprake is van een verschil. Anderzijds wordt dit looncomponent gebruikt om correcties mee uit te voeren, wanneer je onder de looncomponentselectie het vinkje aanzet bij 'Urendeclaratie aanmaken'.

Urendeclaratie aanmaken

Als je deze optie aanvinkt, maakt het overzicht automatisch urendeclaraties aan (extra urendeclaratie bij de laatst verloonde week van de flexwerker) waarin het geselecteerde looncomponent ingeschoten wordt met daarbij het bedrag ter hoogte van het verschil. Dit kan dus een positief of negatief bedrag zijn, afhankelijk van of er te veel of te weinig PAWW premie gecompenseerd is.

Tip: Maak het overzicht eerst aan zonder deze optie aan te vinken. Je ziet dan per flexwerker het verschil en zo weet je dus welke bedragen er in de urendeclaraties komen te staan die worden aangemaakt wanneer je vervolgens het overzicht opnieuw aanmaakt met daarbij deze optie wel aangevinkt.

Aandachtspunten:

 • Je maakt dus een apart/nieuw looncomponent aan om PAWW verschillen recht te trekken. Maak je gebruik van de NeWML berekening in Easyflex ('zie 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces'), kies dan voor een looncomponent van het type 'Inhoudingen' en denk er dan aan om bij dit looncomponent ook een grootboeknummer te koppelen voor de 'Correctie WAS'. Dit zorgt ervoor dat er geen inhoudingen onder het NeWML gedaan worden. Bij een 'Vergoeding’ (en dus negatieve vergoeding die tot een inhouding leidt) is dit niet mogelijk en kun je dus onder het NeWML komen.
 • Gebruik je een bruto looncomponent om het verschil recht te trekken, dan wordt er over deze vergoeding/inhouding weer PAWW bijdrage en compensatie berekend. Dit zou in theorie kunnen leiden tot een nieuw verschil (van 1 cent). Eventueel kan het overzicht daarna opnieuw aangemaakt worden om ook dit verschil nog recht te trekken.
 • Alleen nog van toepassing in 2022: Momenteel worden zowel de PAWW bijdrage als de PAWW compensatie afgekapt op het maximum premieloon. Het afkappen van de PAWW compensatie op het maximum premieloon is echter pas in productie genomen op 6 oktober 2022. Was de laatste verloning van een flexwerker er een waarbij de grondslag van de compensatie hoger was dan het maximum premieloon én is deze declaratie verloond vóór 6 oktober, dan is er in die verloning dus een verschil ontstaan tussen de compensatie en de bijdrage. Voor datzelfde loontijdvak wordt nu dus automatisch een declaratie aangemaakt om dat verschil weg te poetsen. Doordat er voor dat betreffende loontijdvak een 'nieuwe verloning’ plaatsvindt waarbij het volledige tijdvak opnieuw berekend wordt en we nu wel de compensatie kunnen afkappen op maximum premieloon, wordt de compensatie opnieuw berekend en daarmee kan het verschil tussen compensatie en bijdrage 0 worden, terwijl je dat verschil op dat moment ook aan het corrigeren bent. Die correctie was dan eigenlijk onterecht, maar dit weet je pas na de verloning. Mocht deze situatie zich voordoen, kun je daarna eenvoudig nogmaals het overzicht aanmaken. De flexwerker komt er dan nogmaals op te staan en het nieuwe verschil kun je dan wederom corrigeren zodat je weer netjes op 0 uitkomt. Dit aandachtspunt is vanaf 2023 niet meer van toepassing.
 • De declaraties die het overzicht automatisch aanmaakt krijgen de status 'Geaccordeerd voor verwerking' met loonafrekening 'Afwikkelen voor alle loontijdvakken'. De declaraties worden dus afgewikkeld de eerstvolgende keer dat je het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' aanmaakt.
 • De declaraties die het overzicht automatisch aanmaakt kunnen niet meer worden bewerkt. Dit betekent ook dat als de declaratie de status Wachten wordt gegeven, deze niet meer kan worden geaccordeerd en het overzicht 'PAWW-compensatie' nogmaals moet worden aangemaakt voor die werknemer.

Sorteren

Op volgorde van

Je kunt hier een keuze maken uit:

 • Naam persoon
 • Registratienummer persoon

Overzicht

Op dit overzicht worden de volgende gegevens getoond:

 • Het registratienummer van de flexwerker;
 • De naam van de flexwerker;
 • De periode;
 • De PAWW compensatie die is verloond;
 • De PAWW bijdrage die is verloond;
 • De correctie (afhankelijk van het looncomponent dat is geselecteerd bij 'Looncomponent correctie') die is verloond;
 • Het verschil (gebaseerd op compensatie, bijdrage en eventuele correctie).

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.