Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - SFU

Berichtsoort: Financieel

Op dit overzicht zie je de SFU grondslag. Als je de ABU of NBBU cao volgt moet je premie betalen aan de SFU (Sociaal Fonds Uitzendbranche) die loonsomafhankelijk is. Jaarlijks krijg je een uitvraag van de SFU voor deze loonsom. De premie voor de SFU gaat alleen over de eerste 52 weken van uitzending of maximaal 78 weken indien de fasetelling van de flexwerker vóór 03-01-2022 begon. Dit bevat fase 1-2 van de NBBU-cao. Voor de ABU-cao is dat fase A. Let op: hieronder vallen ook flexwerkers met plaatsingen zonder beding (IB+IIB).

De SFU grondslag bestaat t/m loonjaar 2022 uit de volgende looncomponenten:

 • Loon normale uren
 • Loon onregelmatige uren
 • De opbouw van reserveringen voor: 'Kort verzuim', 'Feestdagen', 'Vakantiegeld' en 'Vakantiedagen'

Vanaf loonjaar 2022 is de grondslag waarover de SFU premieafdracht plaatsvindt gewijzigd van brutoloon naar SV-loon. 

Voorbeeld berekeningen grondslag SFU

Voorbeeld berekening 1 (t/m loonjaar 2021)

Onderstaand voorbeeld is op basis van een flexwerker met een uurloon van €10,00 die 40 uur heeft gewerkt. Hierbij is uitgegaan dat de flexwerker werkzaam is in sectorpremiegroep IA. 

Loon normale uren: €400,00 

Opbouw wachtdagcompensatie: €2,80 
Opbouw kort verzuim / bijzonder verlof: €2,40 
Opbouw vakantiedagen: €42,00 
Opbouw feestdagen: €12,25 
Opbouw vakantiegeld: €36.15  
Totaal opbouw reserveringen: €95,60 

De grondslag voor SFU is loon normale uren  opbouw reserveringen = €400,00 + €95,60 = € 495,60

Voorbeeld berekening 2 (t/m loonjaar 2021)

Onderstaand voorbeeld is op basis van een flexwerker met een uurloon van €10,00 die 40 uur heeft gewerkt en 3 overuren tegen 120%. Hierbij is uitgegaan dat de flexwerker werkzaam is in sectorpremiegroep IA. 

Loon normale uren: €400,00 

Loon overwerkuren: 36,00

Opbouw wachtdagcompensatie: €2,80 
Opbouw kort verzuim / bijzonder verlof: €2,40 
Opbouw vakantiedagen: €42,00 
Opbouw feestdagen: €12,25 
Opbouw vakantiegeld: €36,15 
Totaal opbouw reserveringen: €95,60

De grondslag voor SFU is loon normale uren + opbouw reserveringen = €400,00 + €95,60= € 495,60. De overuren worden niet meegenomen in de SFU grondslag.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Details

Je kunt een keuze maken voor de wijze waarop de resultaten worden getoond. Je hebt keuze uit:

 • Details en totalen tonen
  Met deze optie wordt het resultaat per flexwerker en per loonspecificatie opgesplitst

 • Alleen totalen tonen
  Met deze optie wordt het totaal resultaat per flexwerker getoond

Standaard is 'Details en totalen tonen' geselecteerd.

Jaar

Hier selecteer je het kalenderjaar waarover je de loonsom wilt opvragen.

Sorteren

Sorteren op volgorde van:

 • Naam flexwerker

 • Registratienummer

Overzicht

Op dit overzicht worden de volgende kolommen getoond:

 • Registratienummer flexwerker

 • Naam flexwerker

 • Woonplaats flexwerker

 • Begindatum loontijdvak (indien gekozen is voor een gedetailleerd overzicht)

 • Einddatum loontijdvak (indien gekozen is voor een gedetailleerd overzicht)
 • SFU grondslag*

Op de laatste pagina van het overzicht wordt het totaal bedrag van de SFU grondslag getoond.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.