Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Saldigegevens

Op dit tabblad worden de saldigegevens van de flexwerker getoond. Het betreft hier de saldigegevens van de reserveringen, de saldigegevens van de loonstaat en van de verzamelloonstaat. Zo kun je bijvoorbeeld in een oogopslag zien hoeveel reserveringen de flexwerker heeft opgebouwd (vakantiedagen, vakantiegeld enz.), maar ook hoeveel premies en heffingen er per loontijdvak zijn betaald door de flexwerker.


Betreft

Je dient aan te geven welke saldigegevens je wilt raadplegen. Je kunt de saldigegevens opvragen van de reserveringen, van de verzamelloonstaat of van de loonstaat.

Loonstaat

De saldigegevens van de loonstaat worden getoond. Deze gegevens worden per loontijdvak getoond.

Jaar

Standaard wordt het huidige loonjaar getoond. Wanneer de flexwerker in meerdere loonjaren heeft gewerkt, kun je een keuze maken uit alle actieve loonjaren. Wanneer de flexwerker niet in meerdere loonjaren heeft gewerkt, kun je het jaar niet wijzigen.

Loonheffingennummer

Standaard wordt het loonheffingennummer getoond waarin de flexwerker voor het laatst is verloond. Wanneer de flexwerker in meerdere loonheffingennummers is verloond, kun je een keuze maken uit deze loonheffingennummers. Wanneer de flexwerker niet werkzaam is geweest in meerdere loonheffingennummers of wanneer de werkmaatschappij maar één loonheffingennummer hanteert, kun je het loonheffingennummer niet wijzigen.

In de kolommen onder het loonheffingennummer worden de volgende saldigegevens getoond vanaf 2013:

 • Loontijdvak
 • SV dagen
 • Nummer IKV
 • Loon in geld
 • Loon niet in geld
 • Totaal
 • Aftrek alle heffingen
 • Loon voor svw
 • Loon voor zvw
 • Loon voor lb/ph
 • Ingehouden lb/ph
 • Ingehouden bijdrage zvw
 • Uitbetaald (fiscaal)
 • Arbeidskorting

In de kolommen onder het loonheffingennummer worden de volgende saldigegevens getoond tot en met 2012:

 • Loontijdvak
 • SV dagen
 • Loon in geld
 • Loon niet in geld
 • Totaal
 • Aftrek alle heffingen
 • Loon voor
 • Ingehouden ww
 • Loon voor zvw
 • Loon uitsluitend voor lb/ph
 • Ingehouden lb/ph
 • Ingehouden bijdrage zvw
 • Uitbetaald (fiscaal)
 • Arbeidskorting

Afdrukken loonstaat

Het afdrukken van de loonstaat kunt je uitvoeren door het activeren van de knop 'Documentafhandeling'.


Reserveringen

De saldigegevens van de reserveringen worden getoond. De omschrijving van de reservering wordt getoond zoals deze is vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Loon in geld > Reserveringen'.

Sectorrisicogroep

Wanneer de flexwerker in meerdere sector risicogroepen is verloond, kun je een keuze maken uit deze sector risicogroepen. Wanneer de flexwerker niet werkzaam is geweest in meerdere sector risicogroepen of wanneer de werkmaatschappij maar één sector risicogroep hanteert, kun je de sector risicogroep niet wijzigen.

Indien er nog saldo is op een beëindigde sectorrisicogroep wordt dit saldo nog getoond. Dit saldo kan niet meer verloond worden en dient om deze uit te kunnen betalen omgezet te worden naar een actieve sectorrisicogroep.

Per reservering wordt het saldo in uren en het saldo in geld getoond. Wanneer de werkmaatschappij de feestdagen collectief reserveert, worden deze niet op het saldi overzicht per flexwerker getoond. Worden de feestdagen individueel gereserveerd worden deze wel op het saldi overzicht per flexwerker getoond. Reserveringen waarvan het saldi € 0,00 is, worden niet getoond. Indien je bent geautoriseerd kun je met de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' handmatig de reserveringsstanden aanpassen. 

Historie opbouw en opname voor reservering

Per loonjaar waarin de flexwerker gewerkt heeft, zie je per reserveringssoort welk saldo aan uren of geld er in het betreffende jaar is opgenomen en welk saldo er is opgebouwd. Bij de vakantiedagen in de sectoren IB en IIB die in 2012 of later zijn opgebouwd, zie je deze opbouw tevens uitgesplitst in opbouw aan wettelijke en opbouw aan bovenwettelijke vakantiedagen.


Handmatig invoeren van reserveringsstanden (saldo)

Voor flexwerkers en/of vaste medewerkers is het mogelijk om handmatig reserveringsstanden (saldo) vast te leggen. Dit is alleen mogelijk als je een autorisatierol hebt vastgelegd op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid' en 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Vaste medewerkers'. Als je geen autorisatierol vastlegt is het voor geen enkele gebruiker mogelijk om handmatig reserveringsstanden vast te leggen.

Nieuw

Met het activeren van de knop 'Nieuw' kun je een keuze maken uit een sector risicogroep en reservering. Getoond worden de sector risicogroepen die op het type medewerker van toepassing en aanwezig zijn (Zie Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sector risicogroepen) én die op de 'Datum wijziging' actief zijn. Desgewenst kun je de 'Datum wijziging' aanpassen naar een datum in het verleden of in de toekomst om reserveringen toe te voegen aan een Sectorrisicogroep die 'vandaag' niet actief is.

Je kunt reserveringsstanden vastleggen voor de volgende reserveringen:

 • Arbeidsduurverkorting
 • Arbeidsvoorwaardenbedrag I
 • Arbeidsvoorwaardenbedrag II
 • Extra reserveringen
 • Feestdagen
 • Kort verzuim
 • ORT reservering
 • Persoonlijk opleidingenbudget
 • Reservering tijd voor tijd
 • Vakantiedagen* 
 • Vakantiegeld

* Het saldo in uren wordt voor sectorrisicogroep IA en IIA vermeld door het saldo in geld te delen door het laatst gebruikte uurloon. Op het moment dat een flexwerker nog niet gewerkt heeft, zal het saldo dus 0:00 uren zijn.

Met de 'Datum wijziging' kan ook worden bepaald of de toegevoegde reservering binnen of buiten de referteperiode van het StiPP pensioen valt. De referteperiode is de periode waarin er wel recht is op pensioen en waarin reserveringen worden opgebouwd, maar nog geen pensioen wordt berekend. Reserveringen die binnen de referteperiode worden opgebouwd, behoren niet tot de grondslag van het pensioen op het moment dat deze worden uitbetaald. Onder 'Meldingen m.b.t. StiPP pensioen' wordt aangegeven of het toegevoegde saldo wel of niet behoort tot de grondslag van het pensioen, op het moment van uitbetalen. Dit wordt alleen getoond wanneer er StiPP pensioen van toepassing is bij de flexwerker. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met saldo dat eerder is opgebouwd ook al is dit saldo verwijderd. Wanneer het oude saldo niet meer mag worden gebruikt, kun je de knop 'Wijzigen' gebruiken en een negatieve mutatie ingeven.

Bij 'Bovenwettelijke vakantiedagen' wordt het huidige saldo bovenwettelijke vakantiedagen vermeld. Voor de sectorrisicogroepen IA en IIA (met beding) wordt het saldo in geld getoond.  Voor alle andere sectorrisicogroepen wordt het saldo in uur getoond.

Let op: in combinatie met 'Vast loon' wordt de opbouw aan reserveringen altijd handmatig gemuteerd. Wanneer er is gekozen voor 'Vast loon' bij de medewerker dan is het uitgangspunt dat er iedere periode hetzelfde salaris wordt berekend en betaald. Om die reden vallen reserveringen altijd binnen de grondslag van het pensioen. Als er bijvoorbeeld vakantiedagen worden opgenomen, dan blijft de pensioengrondslag gelijk.

Voor periode/keten of de sector risicogroepen IB + IIB is het mogelijk om de standen als uren in te voeren. Met uitzondering van het vakantiegeld en persoonlijk opleidingsbudget, dit wordt altijd in geld uitgedrukt.

Overgang van contract

Als een flexwerker overgaat van een overeenkomst met uitzendbeding naar een overeenkomst zonder uitzendbeding, is het in sommige gevallen nodig of handig om de reserveringen over te hevelen naar de nieuwe sectorrisicogroep. Daarbij is het van belang om eerst te kijken naar de grondslag voor vakantiegeld in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers.

Voor flexwerkers met een overeenkomst met uitzenbeding wordt het vakantiegeld gereserveerd over de opgebouwde vakantiedagen. Als je dezelfde methodiek kiest voor contracten zonder uitzendbeding, zou je er bij de overgang naar een nieuw soort overeenkomst (van met beding naar zonder beding) voor kunnen kiezen om de reserveringen mee over te hevelen naar de nieuwe sectorrisicogroep. Er is immers al vakantiegeld opgebouwd over het saldo vakantiedagen dat je overhevelt en doordat je in de nieuwe sectorrisicogroep dezelfde methodiek toepast, leidt dit niet tot dubbele opbouw.

Als je voor contracten zonder uitzendbeding hebt ingesteld dat het vakantiegeld moet worden opgebouwd over de opgenomen vakantiedagen, zou er dubbele opbouw plaatsvinden zodra je de reserveringen opgebouwd ten tijde van het contract met uitzendbeding gaat overhevelen naar de sectorrisicogroep / het contract zonder uitzendbeding en vervolgens in dat contract gaat uitbetalen. Er vindt dan immers opbouw van vakantiegeld plaats zowel bij opbouw als bij opname. In dat geval zijn er een aantal mogelijkheden.

 • Je zet de vakantiedagen toch over van sectorrisicogroep IA/IIA naar IB/IIB, maar past het saldo vakantiegeld aan. Je berekent dan dus hoeveel vakantiegeld er in de nieuwe sectorrisicogroep 'nogmaals' opgebouwd gaat worden over de opname van overgehevelde vakantiedagen en verlaagt het saldo vakantiegeld met dit bedrag. Houdt rekening met vragen van de flexwerker, die op zijn nieuwe loonstroken ineens een lager saldo vakantiegeld zal zien staan. Op deze pagina lees je hier meer over en vind je ook een voorbeeld.
 • Je laat de vakantiedagen behorende bij sectorrisicogroep IA/IIA op deze sectorrisicogroep staan. Als je de dagen opneemt uit de oude sectorrisicogroep IA/IIA, ook al zit de flexwerker inmiddels in sectorrisicogroep IB/IIB, dan wordt er niet nogmaals vakantiegeld over opgebouwd bij opname. Je moet er dan wel rekening mee houden dat deze dagen niet automatisch worden opgenomen wanneer je vakantiedagen in de urendeclaratie in de kolom VD opneemt, je zult deze dagen expliciet moeten invoeren op het tabblad 'Reserveringen'. 
 • Je betaalt de vakantiedagen uit bij overgang van contract.

Het kan per cao afwijken wat hierin toegestaan is. Raadpleeg voor een juiste toepassing bij overgang van contractvorm je cao.

Verzamelloonstaat

De saldigegevens van de verzamelloonstaat worden getoond. Op een verzamelloonstaat kun je precies per flexwerker de dagen en bedragen zien voor onder andere loon voor de loonbelasting, ingehouden loonbelasting, maar ook diverse premies e.d.

Jaar

Standaard wordt het huidige loonjaar getoond. Wanneer de flexwerker in meerdere loonjaren heeft gewerkt, kun je een keuze maken uit alle actieve loonjaren. Wanneer de flexwerker niet in meerdere loonjaren heeft gewerkt, kun je het jaar niet wijzigen.

Loonheffingennummer

Standaard wordt het loonheffingennummer getoond waarin de flexwerker voor het laatst is verloond. Wanneer de flexwerker in meerdere loonheffingennummers is verloond, kun je een keuze maken uit deze loonheffingennummers. Wanneer de flexwerker niet werkzaam is geweest in meerdere loonheffingennummers of wanneer de werkmaatschappij maar één loonheffingennummer hanteert, kun je het loonheffingennummer niet wijzigen.

In de kolom onder het loonheffingennummer worden de volgende saldigegevens getoond:

 • LB dagen
 • Bruto loon
 • Loon voor loonbelasting en premies volksverzekeringen
 • Ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen
 • Arbeidskorting
 • Uitbetaald netto

Sectorrisicogroep

Standaard wordt de sector risicogroep getoond waarin de flexwerker voor het laatst is verloond. Wanneer de flexwerker in meerdere sector risicogroepen is verloond, kun je een keuze maken uit deze sectorrisicogroepen. Wanneer de flexwerker niet werkzaam is geweest in meerdere sector risicogroepen of wanneer de werkmaatschappij maar één sector risicogroep hanteert, kunt je de sector risicogroep niet wijzigen.

In de kolom onder de sector risicogroep worden de volgende saldigegevens getoond:

 • SV dagen
 • Loon voor sociale verzekeringen
 • Loon voor zorgverzekeringswet
 • Loon voor loonbelasting en premies volksverzekeringen

Vervolgens worden er premies voor sociale verzekeringen getoond, voor zowel het werkgeversaandeel (WGA) als het werknemersaandeel (WNA). Deze premies zijn:

 • Werknemersbijdrage ZVW (WGA en WNA)
 • Premie WW Wgf (WGA en WNA)
 • Premie WW Awf (WGA en WNA)
 • Premie WIA Aof basis (WGA en WNA)
 • Premie WIA Aok gedifferentieerd (WGA en WNA)
 • Premie AZV (WGA en WNA)

Afwijkend reserveringenbeleid

In dit scherm kan er een afwijkend reserveringsbeleid worden vastgelegd per flexwerker. Door een reservering te selecteren en vervolgens op de knop 'Wijzigen' te klikken, kun de gewenste instelling selecteren voor deze specifieke flexwerker. De instellingen die in dit scherm worden ingegeven zijn leidend ten opzichte van de instellingen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid'. Het is mogelijk om te corrigeren met de nieuwe instellingen, zonder dat je eerst hoeft terug te boeken met de oude instellingen.
Het is alleen mogelijk om een afwijkend reserveringsbeleid in te geven voor reserveringen waarbij voor zowel uitendbeding, contract voor bepaalde tijd én contract voor onbepaalde tijd een negatiefsaldo in te stellen is in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsbeleid'. Wanneer dit bij een of meer contractvormen niet mogelijk is kan hiervan niet worden afgeweken bij de flexwerker. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.