Skip to main content
Skip table of contents

BI > Reserveringsschema's

Flexwerkers hebben recht op doorbetaalde vakantie- en feestdagen, vakantiebijslag, loon bij kort verzuim en bijzonder verlof. Een verzamelnaam voor deze onderdelen noemen we reserveringen. Ook voor de werkmaatschappij zelf moet ter dekking van onvoorziene uitgaven zoals arbeidsongeschiktheid en leegloop geld worden gereserveerd. Afhankelijk van de grootte van de onderneming dienen ook reserves te worden opgebouwd welke niet rechtstreeks ten gunste van de medewerkers of flexwerkers komen. Voorbeelden hiervan zijn de SER afdracht en de reservering voor opleidingsfaciliteiten. Ook kunnen er reserveringen worden gedaan ter dekking van andere voorzieningen in de organisatie. De hoogte van deze reserveringen worden deels bepaald door de cao's van de ABU en de NBBU en deels door jouw organisatie zelf. Sommige percentages zijn afhankelijk van de situatie van de flexwerker, bijvoorbeeld wordt deze tewerkgesteld als reguliere uitzendkracht of als vakantiekracht. Je kunt de percentages voor reserveringen pas vastleggen wanneer er voor deze reserveringen looncomponenten zijn aangemaakt (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten).

Easyflex onderhoudt diverse standaard reserveringen en opslagen volgens de ABU en NBBU normen. Je kunt deze instellingen gebruiken, maar je kunt er ook voor kiezen om zelf deze gegevens te onderhouden. Je legt per reserveringsschema alle uniek voorkomende combinaties vast. Zo kun je later voor meerdere sectoren gebruik maken van hetzelfde reserveringsschema. Easyflex adviseert je om schema's aan te maken voor uitzendbeding per risicogroep en contractenbeding per risicogroep. Bijvoorbeeld Administratief/Medisch uitzendbeding en Administratief/Medisch contractenbeding. Het schema Administratief/Medisch uitzendbeding kun je dan koppelen aan de sector administratief (uitzendbeding) en de sector medisch (uitzendbeding). Per reserveringsschema kunnen de gegevens per jaar worden vastgelegd. Je kunt binnen dit jaar wijzigingen aanbrengen, deze wijzigingen kun je ingeven per kalendermaand.

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle operationele schema's. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je schema's toevoegen, wijzigen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens, stelt Easyflex een controlevraag; 'Wil je schema [naam schema] verwijderen? Je kunt deze vraag bevestigend beantwoorden met 'Ja' waarmee het schema wordt verwijderd of je kunt deze vraag ontkennend beantwoorden met 'Nee' waarmee het schema niet wordt verwijderd. Wanneer het schema dat je wilt verwijderen in gebruik is, is verwijderen niet mogelijk. De knop 'Verwijderen' is dan niet actief.

Met de checkbox 'Toon alle reserveringsschema's' kunnen de niet-operationele reserveringsschema's zichtbaar worden gemaakt.De grondslagen voor de reserveringen zijn als volgt:

A- Kort verzuim: brutobasisuursalaris + eventueel toegekende wachtdagcompensatie
B- Feestdagen: brutobasisuursalaris + eventueel toegekende wachtdagencompensatie
C- Vakantiedagen: brutobasisuursalaris + eventueel toegekend wachtdagencompensatie
D- Vakantiegeld: brutobasisuursalaris + vakantiedagen (reservering C) + uitbetaalde reservering feestdagen (B)Schemacode (verplicht)

Elk schema heeft een code, deze code kun je zelf bepalen en is uniek. Dit betekent dat er geen dubbele codes kunnen worden ingegeven. Bij 'Sectoren' dien je uit deze codes een keuze te maken in het veld 'Opslagenschema'. Het is dus verstandig om een schemacode in te geven welke een korte samenvatting weergeeft van de inhoud van het schema. Bijvoorbeeld Beding-RGI (risicogroep I).

Schemanaam (verplicht)

Elk schema heeft een naam, deze naam kun je zelf bepalen. Het is verstandig om een schemanaam in te geven welke een korte samenvatting weergeeft van de inhoud van het schema. Bijvoorbeeld Adm/Med (uitzendbeding).

Jaar

In dit veld wordt automatisch het lopende loonjaar getoond. Met het pijltje kun je de overige beschikbare loonjaren selecteren.

Maand

Wanneer je een nieuw schema aanmaakt, staat de maand altijd vast ingesteld op januari, het schema geldt dan vanaf deze maand. Wanneer je een schema wijzigt, kun je zelf bepalen per wanneer deze wijziging in dient te gaan. Je selecteert de ingangsmaand en activeert de knop 'Aanmaken'.
Elke maand waarvoor een schema is aangemaakt, wordt voorafgegaan door het '»' teken. Wanneer je een bepaald maand-schema wilt verwijderen, kies je bij de betreffende maand de knop 'Prullenbak'.

 

Met ingang van 30-12-2019 is in de ABU- en NBBU-caos het percentage vakantiegeld verhoogd. Om dit toe te kunnen passen is het mogelijk deze wijziging per 30 december 2019 toe te passen. In het reserveringsschema kun je in het jaar 2019 bij ‘Maand’ kiezen voor de optie ’30 december 2019'.

Schema operationeel

Hier bepaal je of het reserveringsschema wel of niet operationeel is. Als een reserveringsschema op niet-operationeel wordt gezet, is dit schema niet meer standaard zichtbaar in het hoofdscherm van de reserveringsschema's. Tevens is het betreffende reserveringsschema niet meer te selecteren bij nieuwe sectoren. 
Let op: reserveringsschema's die nog in gebruik zijn, kunnen ook op niet-operationeel worden gezet. Dit blokkeert niet de verloningen van werknemers waarbij dit reserveringsschema gebruikt wordt.

Code

Elke reservering/opslag heeft een unieke code. De reserveringen en opslagen welke door Easyflex worden onderhouden, hebben de code nummers 001 tot en met 099. Reserveringen en opslagen welke zijn ingegeven door jouw werkmaatschappij en dus ook door jouw werkmaatschappij worden onderhouden, hebben de code nummers 100 tot en met 899.

Reservering/opslag

Alle reserveringen en opslagen worden getoond. Door het activeren van de knoppen 'Muteren' en 'Verwijderen' kun je gegevens binnen deze reserveringen en opslagen muteren of verwijderen. De reserveringen en opslagen welke door Easyflex worden onderhouden, kun je niet muteren of verwijderen.
Wanneer je een reservering of opslag wenst toe te voegen, selecteer je de knop 'Toevoegen'. Met de pijltjestoetsen kun je door de reserveringen en opslagen bladeren.

Reserveringen en opslagen welke door Easyflex worden getoond zijn:

 • 001 Wachtdagcompensatie
 • 011 Kort verzuim
 • 012 Feestdagen
 • 013 Vakantiedagen
 • 021 Vakantiegeld
 • 022 ORT reservering
 • 023 Overwerktoeslag reservering
 • 030 Arbeidsduurverkorting
 • 031 Arbeidsvoorwaardenbedrag I
 • 032 Arbeidsvoorwaardenbedrag II
 • 050 Extra reservering
 • 080 Persoonlijk opleidingenbudget
 • 089 Pensioenen (PVF plus)
 • 090 Pensioenen (PVF basis)
 • 090 SER afdracht (W.O.R.)
 • 091 Scholingsfonds
 • 095 Duurzame inzetbaarheid
 • 096 Sociaal fonds

Je kunt de percentages voor deze reserveringen pas vastleggen wanneer er voor deze reserveringen looncomponenten zijn aangemaakt (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten).

Opmerking

Bij een door de werkmaatschappij aangemaakte reservering wordt hier getoond 'Toegevoegd'. Zo kun je in één oogopslag de handmatig toegevoegde reserveringen zien. Wanneer er voor een reservering nog geen looncomponent is vastgelegd, wordt hier getoond 'Looncmp ontbreekt'. Zolang deze melding wordt getoond, is het niet mogelijk om gegevens (percentages e.d.) voor deze reservering vast te leggen.

Berekenen over

Je kunt alleen een wijziging maken bij 'Vakantiegeld', 'Vakantiedagen' en 'ADV'.

Je kunt er voor kiezen of de opbouw van de reservering 'Vakantiedagen' wel of niet een onderdeel is van de grondslag voor de reservering 'Vakantiegeld' en 'ADV'. Voor de reservering 'Vakantiegeld' kun je er tevens nog voor kiezen of de uitbetaalde reservering 'Tijd voor tijd' wel of niet een onderdeel is van de grondslag. De instelling staat automatisch op 'Standaard'.

Vakantiegeld

Voor de grondslag van het looncomponent 'Vakantiegeld' heb je de volgende keuzes:

 • Standaard
  Indien je deze optie selecteert is de grondslag tot en met 2019 inclusief 'Vakantiedagen'. De grondslag is vanaf 30-12-2019 inclusief 'Vakantiedagen' en inclusief 'Tijd voor tijd'.
 • Ecxl. VD
  Indien je deze optie selecteert is de grondslag exclusief 'Vakantiedagen', zowel niet bij de opbouw als bij de opname. (En vanaf 30-12-2019 inclusief 'Tijd voor tijd').
 • Excl. TVT (vanaf 2020)
  Indien je deze optie selecteert is de grondslag exclusief 'Tijd voor tijd' maar inclusief 'Vakantiedagen'.
 • Excl. TVT/VD (vanaf 2020)
  Indien je deze optie selecteert is de grondslag exclusief 'Tijd voor tijd' en exclusief 'Vakantiedagen'.


  Kies je voor een van de opties waarbij vakantiedagen exclusief zijn, dan wordt er in zijn geheel nooit vakantiegeld berekend over vakantiedagen, zowel niet bij de opbouw als bij de opname van vakantiedagen. De uitzonderingen voor vakantiedagen en tijd voor tijd kunnen in specifieke gevallen zoals cao afspraken voorkomen. Let op: standaard is de reservering Vakantiedagen en Tijd voor tijd (ABU en NBBU) een onderdeel van de grondslag voor de reservering vakantiegeld. Laat je zelf dus goed informeren voordat je dit wijzigt!

ADV

Je kunt deze instelling voor de reservering ADV wijzigen naar 'Incl. VD' (inclusief vakantiedagen). Kies je voor 'Incl. VD' dan wordt er ook ADV berekend over de opgebouwde vakantiedagen. Raadpleeg de van toepassing zijnde CAO voor de juiste toepassing.

De reservering 'ORT reservering' heeft een afwijkende instelling genaamd 'ORT toeslag'. Met deze reservering wordt er alleen gereserveerd over het toeslagdeel van 'Loon onregelmatige uren'. 

Vakantiedagen

Voor de grondslag van het looncomponent 'Vakantiedagen' heb je behalve 'Standaard' ook de keuze voor 'Afwijkend'. Bij de keuze 'Afwijkend' kun je zelf aanvinken welkel looncomponenten onderdeel zijn van de grondslag. Het is hiermee o.a. mogelijk om vakantiedagen te reserveren over uitbetaalde/opgenomen vakantiedagen en om vakantiedagen te reserveren over vergoedingen. Indien je hier voor kiest vragen we je om aandachtig onderstaande opmerkingen door te lezen:

 • Indien je looncomponenten aanvinkt als grondslag, worden er alleen vakantiedagen opgebouwd over de aangevinkte componenten, indien bij het betreffende looncomponent in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten de instelling 'Reserveren over basisdeel' en/of 'Reserveren over toeslagdeel' op 'Ja' staat. Dat was nodig om bij looncomponenten met een toeslagdeel onderscheid te kunnen maken. Uitzondering hierop zijn reserveringscomponenten en bruto vergoedingen. Die staan bij de looncomponenten altijd op 'N.v.t.' en kun je ook niet wijzigen, toch worden hier vakantiedagen over gereserveerd als je deze aanvinkt.
 • Wanneer je Vakantiedagen aanvinkt bij de afwijkende grondslag van de reserveringen, worden er vakantiedagen opgebouwd over de uitbetaalde/opgenomen vakantiedagen (dus niet over opbouw). Het maakt daarbij niet uit of je de vakantiedagen opneemt in het urengrid/kolom VD of op het tabblad 'Reserveringen'.
 • Wanneer je vakantiedagen uitbetaalt én je vinkt op het tabblad 'Reserveringen' in de urendeclaratie de optie 'Eindafrekening' aan, dan vindt er geen opbouw van vakantiedagen plaats over de uitbetaalde vakantiedagen. Anders zou je nooit een eindafrekening kunnen maken omdat er oneinde opbouw plaatsvindt.
 • Als je in de urendeclaratie bij 'Reserveringen' kiest voor 'Opnemen alles' (zonder vinkje eindafrekening) worden er dus vakantiedagen opgebouwd over de opgenomen vakantiedagen. De opbouw die in die betreffende verloning plaatsvindt, wordt niet direct automatisch mee uitbetaald omdat je anders in een soort 'sneeuwbaleffect' zou belanden.
 • Indien je normale uren of onregelmatige uren aanvinkt en over deze uren vindt ook opbouw wachtdagcompensatie plaats, dan is die wachtdagcompensatie ook onderdeel van de grondslag voor opbouw vakantiedagen. Indien je normale uren of onregelmatige uren niet aanvinkt maar je betaalt ze wel uit én er vindt over deze uren opbouw wachtdagcompensatie plaats, dan is deze wachtdagcompensatie geen onderdeel van de grondslag voor opbouw vakantiedagen.

001 Wachtdagcompensatie

Elke flexwerker werkzaam via het uitzendbeding heeft met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid twee wachtdagen. Wordt de flexwerker binnen vier weken opnieuw ziek, dan mogen de wachtdagen niet opnieuw toegepast worden. De werkmaatschappij verstrekt aan elke flexwerker een percentage op het uurloon. Deze opslag op het uurloon wordt de wachtdagcompensatie genoemd en dient ter compensatie van één wachtdag. De opslag wordt direct met het loon uitgekeerd. Het percentage van de wachtdagcompensatie voor risicogroep 1 (administratief/medisch) verschilt van het percentage voor risicogroep 2 (produktie/technisch).

Een flexwerker met een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft met betrekking tot arbeidsongeschiktheid één wachtdag en heeft geen recht op wachtdagcompensatie. 

011 Kort verzuim

Onder kort verzuim wordt onder andere verstaan een noodzakelijk bezoek aan tandarts of arts. Hiervoor wordt per flexwerker een percentage gereserveerd.

012 Feestdagen

Er wordt een percentage gereserveerd voor de doorbetaling van loon tijdens feestdagen. De werkmaatschappij kan de feestdagen op twee manieren doorbetalen; collectief of individueel, deze instelling wordt vastgelegd in het reserveringenbeleid (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid).

013 Vakantiedagen

Voor de opbouw van vakantiedagen wordt een percentage gereserveerd, dit kan worden uitbetaald aan de flexwerker wanneer deze met vakantie gaat. Het percentage voor vakantiedagen voor uitzendkrachten (reguliere flexwerkers) verschilt van het percentage van vakantiekrachten.

021 Vakantiegeld

Flexwerkers hebben recht op 8% vakantiegeld, dit percentage wordt gereserveerd over hun loon.

022 ORT reservering

In specifieke gevallen kan de flexwerker bij opname van vakantiedagen recht hebben op meer dan het 'kale loon', zie artikel 55 lid 11 van de ABU cao en artikel 28 lid 4 van de NBBU cao voor meer informatie. Met de ORT reservering wordt een een percentage gereserveerd over het toeslagdeel van 'Loon onregelmatige uren'. Wanneer de flexwerker vakantiedagen opneemt en recht heeft op de ORT reservering, kan dit hiermee aangevuld worden.

023 Overwerktoeslag reservering

In specifieke gevallen kan de flexwerker bij opname van vakantiedagen recht hebben op meer dan het 'kale loon', zie artikel 26 lid 11 van de ABU cao voor meer informatie. Met de OVW reservering wordt een een percentage gereserveerd over het toeslagdeel van 'Loon overwerkuren'. Wanneer de flexwerker vakantiedagen opneemt en recht heeft op de OVW reservering, kan dit hiermee aangevuld worden.

030 Arbeidsduurverkorting

Wanneer een flexwerker via een inlenersbeloning gaat werken en binnen deze inlenersbeloning bestaat het recht op ADV, kan dit worden betaald uit de reservering arbeidsduurverkorting (adv).

031 Arbeidsvoorwaardenbedrag I

De term ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’ staat voor een toegekend loonbestanddeel, op grond van de (collectieve) arbeidsovereenkomst van de werknemer, voor zover dat loonbestanddeel is uitgedrukt in geld. Daarbij moet dat loonbestanddeel op enig moment in de toekomst tot voor bij de werknemer belast loon kunnen leiden. Alle arbeidsvoorwaarden die onder deze definitie vallen, vallen onder het ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’. De grondslag van deze reservering is alle looncomponenten die bij 'Reserveren over basisdeel' en/of 'Reserveren over toeslagdeel' zijn ingesteld op 'Ja'. De percentages voor de opbouw en de ophoging van de grondslag kunnen ingegeven worden.

Voorbeelden:

 • het recht op een eindejaarsuitkering of een 13e/14e maand;
 • een door de werknemer te besteden keuzebudget.

In het veld 'Extra percentage' kan een percentage ingegeven worden om de grondslag te verhogen. Middels het vinkje onderin het scherm 'Opbouw tonen op loonspecificatie' bepaal je of de opbouw van deze reservering al dan niet getoond moet worden op de loonspecificatie van de flexwerker.

Voorbeeld ophogen grondslag en berekenen percentage:
Het percentage voor de reservering Arbeidsvoorwaardenbedrag is 10% en het extra percentage is 8%. Als het brutoloon van de looncomponenten die staan ingesteld op 'Reserveren over basisdeel/toeslagdeel: Ja' € 100,00 is dan wordt deze grondslag eerst opgehoogd met 8% en daarover wordt het percentage van 10% berekend. Dat is dan de opbouw van de reservering. Dus: 100,00 +8% = 108,00 x 10%= 10,80. De opbouw van deze reservering is dan € 10,80.

032 Arbeidsvoorwaardenbedrag II

De term ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’ staat voor een toegekend loonbestanddeel, op grond van de (collectieve) arbeidsovereenkomst van de werknemer, voor zover dat loonbestanddeel is uitgedrukt in geld. Daarbij moet dat loonbestanddeel op enig moment in de toekomst tot voor bij de werknemer belast loon kunnen leiden. Alle arbeidsvoorwaarden die onder deze definitie vallen, vallen onder het ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’. De grondslag van deze reservering is alle looncomponenten die bij 'Reserveren over basisdeel' en/of 'Reserveren over toeslagdeel' zijn ingesteld op 'Ja'. De percentages voor de opbouw en de ophoging van de grondslag kunnen ingegeven worden.

Voorbeelden:

 • het recht op een eindejaarsuitkering of een 13e/14e maand;
 • een door de werknemer te besteden keuzebudget.

In het veld 'Extra percentage' kan een percentage ingegeven worden om de grondslag te verhogen. Middels het vinkje onderin het scherm 'Opbouw tonen op loonspecificatie' bepaal je of de opbouw van deze reservering al dan niet getoond moet worden op de loonspecificatie van de flexwerker.

Voorbeeld ophogen grondslag en berekenen percentage:
Het percentage voor de reservering Arbeidsvoorwaardenbedrag is 10% en het extra percentage is 8%. Als het brutoloon van de looncomponenten die staan ingesteld op 'Reserveren over basisdeel/toeslagdeel: Ja' € 100,00 is dan wordt deze grondslag eerst opgehoogd met 8% en daarover wordt het percentage van 10% berekend. Dat is dan de opbouw van de reservering. Dus: 100,00 +8% = 108,00 x 10%= 10,80. De opbouw van deze reservering is dan € 10,80.

050 Extra reservering

Extra reservering (reserve).

080 Persoonlijk opleidingenbudget (POB)

Vanaf 1 januari 2008 wordt er geen POB meer opgebouwd. De door een flexwerker reeds opgebouwde POB blijft overeenkomstig de bepalingen van artikel 39, lid 6, 7 en 8 van de ABU CAO beschikbaar voor de betreffende medewerker.

089 Pensioen (PVF plus)

Reservering pluspensioen voor pensioenafdracht aan PVF (Stipp).

090 Pensioen (PVF basis)

Reservering basispensioen voor pensioenafdracht aan PVF (Stipp).

091 SER afdracht (W.O.R.)

Wanneer een werkmaatschappij met dan 50 personen in dienst heeft, bestaat de verplichting een ondernemingsraad in te stellen. Zowel vaste medewerkers als flexwerkers tellen mee voor het bepalen van het aantal personen in dienst. Wanneer uw werkmaatschappij een ondernemingsraad heeft, dien je hiervoor een percentage af te dragen aan de SER (Sociaal Economische Raad).

095 Duurzame inzetbaarheid

Uitzendorganisaties zijn verplicht om een bepaald percentage van het brutoloon per jaar van de flexwerker te besteden aan scholing. Dit percentage verschilt per CAO.

096 Sociaal fonds

Reservering voor het Sociaal Fonds:
Bij de ABU CAO dient u voor alle reserveringsschema's behorende bij fase A het Sociaal fonds toe te passen.
Bij de NBBU CAO dient u voor alle reserveringsschema's behorende bij fase 1 en fase 2A de reservering Sociaal fonds toe te passen.

099 Werkgeverslasten reserveringen

Reservering voor overige werkgeverslasten reserveringen.

Nieuwe reservering of opslag toevoegen

Wanneer je een nieuwe reservering of opslag wenst toe te voegen, selecteer je de knop 'Toevoegen'. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd.

Opslag code (verplicht)

Je dient een code in te geven, deze code moet liggen tussen de 100 en 999 en moet uniek zijn.

Opslag omschrijving (verplicht)

Je dient een omschrijving omtrent de reservering of opslag in te geven.

Soort medewerker

Je kunt per soort medewerker aangeven of een reservering of opslag toegepast dient te worden. Je kunt dit aangeven voor uitzendkracht (reguliere flexwerker) of vakantiekracht. Deze splitsing kun je maken omdat voor vakantiekrachten andere regels gelden dan voor reguliere uitzendkrachten. Zo bouwt de vakantiekracht in principe geen reservering op voor kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen. Wanneer je een reservering of opslag hebt geselecteerd welke wordt onderhouden door Easyflex, kun je een keuze maken tussen:

 • Niet toepassen
  De reservering of opslag wordt niet toegepast
 • ABU
  Voor de geselecteerde reservering of opslag wordt de regelgeving van de ABU toegepast
 • NBBU
  Voor de geselecteerde reservering of opslag wordt de regelgeving van de NBBU toegepast
 • Overige
  Voor de geselecteerde reservering of opslag wordt geen speciale regelgeving toegepast

Wanneer je een reservering of opslag heeft geselecteerd welke wordt onderhouden door uw werkmaatschappij, kun je een keuze maken tussen:

 • Niet toepassen
  De reservering of opslag wordt niet toegepast
 • Wel toepassen
  De reservering of opslag wordt toegepast

Tabel verwijscode en Percentage

Wanneer je bij een reservering of opslag hebt aangegeven dat deze niet wordt toegepast, is dit veld niet beschikbaar. Ook kun je de percentages voor deze reserveringen pas vastleggen wanneer er voor deze reserveringen looncomponenten zijn aangemaakt (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten).
Wanneer je een reservering of opslag heeft geselecteerd welke wordt onderhouden door Easyflex en je hebt gekozen voor ABU of NBBU, kun je een keuze maken tussen het voor de reservering of opslag geldende percentage of 'variabel'. Wanneer je het percentage selecteert, wordt dit volledig door Easyflex onderhouden. Wordt er bijvoorbeeld een wijziging in de CAO doorgevoerd, voert Easyflex deze wijzigingen door en heb je altijd op tijd alle actuele percentages. Wanneer je kiest voor 'variabel', ben je verplicht handmatig een percentage in te geven. Standaard wordt deze kolom gevuld met 0,000%. Eventuele wijzigingen worden nu niet automatisch doorgevoerd, maar dienen door jou zelf te worden onderhouden. Wanneer je hebt gekozen voor 'Overige', wordt de tabel verwijscode automatisch gevuld met 'variabel' en ben je verplicht handmatig een percentage in te geven.
Wanneer je een reservering of opslag hebt geselecteerd welke wordt onderhouden door jouw werkmaatschappij, heb je geen keuze. De tabel staat automatisch op 'variabel'. Je bent verplicht handmatig een percentage in te geven. Standaard wordt deze kolom gevuld met 0,000%. Eventuele wijzigingen dienen door jou zelf te worden onderhouden.

Toelichting opbouw reserveringen

De opbouw van reserveringen kent een grondslag, hieronder wordt beschreven welke grondslag van toepassing is op de reserveringen.

ABU-cao

 • Reservering vakantiedagen
  Grondslag: bruto basisuursalaris + wachtdagcompensatie
 • Reservering feestdagen
  Grondslag: bruto basisuursalaris + wachtdagcompensatie
 • Reservering kort verzuim/buitengewoon verlof
  Grondslag: bruto basisuursalaris + wachtdagcompensatie
 • Reservering vakantiebijslag: de uitzendkracht heeft recht op 8,33 % vakantiebijslag van het feitelijk loon over:
  • de gewerkte dagen;
  • vakantiedagen;
  • feestdagen;
  • dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
  • compensatie-uren;
  • de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 recht heeft op loondoorbetaling.

Grondslag: 

NBBU-cao

 • Reservering vakantiedagen
  Grondslag: bruto basisuursalaris + wachtdagcompensatie
 • Reservering feestdagen
  Grondslag: bruto basisuursalaris + wachtdagcompensatie
 • Reservering kort verzuim/buitengewoon verlof
  Grondslag: bruto basisuursalaris + wachtdagcompensatie
 • Reservering vakantiebijslag: de uitzendkracht heeft recht op 8,33 % vakantiebijslag van het feitelijk loon over:
  • de gewerkte dagen;
  • vakantiedagen;
  • feestdagen;
  • dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
  • compensatie-uren;
  • de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 recht heeft op loondoorbetaling.

Dit zijn kostprijsberekeningen; op de loonspecificatie van de flexwerker wordt de reserveringen van feestdagen niet meegeteld bij de grondslag voor reservering van vakantiebijslag. Dit wordt bewust niet gedaan omdat bij de opname van feestdagen er ook een reservering wordt opgebouwd wordt vakantiegeld. Als dit bij de reguliere opbouw van vakantiebijslag ook al zou gebeuren zou er dubbel worden gereserveerd voor feestdagen.
Reserveringen worden opgebouwd over alle uitbetaalde normale uren, onregelmatige uren, leegloop uren en arbeidsongeschiktheid uren.

Reserveringen voor flexwerkers in de sector risicogroepen IB-IIB of periode/keten

De standen van reserveringen van flexwerkers die werkzaam zijn in de sector risicogroepen IB-IIB of periode/keten worden in uren getoond. Dit geldt voor de reserveringen kort verzuim, vakantiedagen, feestdagen, arbeidsduurverkorting, tijd voor tijd en de 'extra reservering'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.