Skip to main content
Skip table of contents

25. LIV

LIV is de afkorting voor Lage Inkomens Voordeel. Het is een regeling die sinds 2017 actief is als onderdeel van de Wet Tegemoetkoming Loondomein. Het werkblad LIV geeft inzicht in de opbrengsten en kosten van de LIV- en de jeugd-LIV regeling. Je kan inzicht krijgen in de personen die recht hebben of veel kans maken op één of beide regelingen. Een persoon is zichtbaar als het gemiddeld uurloon van een jaar in de buurt van de uurloongrenzen komt of als de persoon een redelijke kans maakt om het aantal uren te halen. Voor de LIV is er een eis van 1248 uur per jaar. Voor de jeugd-LIV is er geen uren eis.

Aansluiting en verschillen met Easyflex

In Easyflex is er het overzicht 'Tegemoetkoming Loondomein' en de gegevens hierop komen overeen met de gegevens van de LIV werkbladen in DataView. Het overzicht in Easyflex toont meer dan alleen de LIV, ook gegevens voor andere regelingen zoals het Loonkosten Voordelen voor gehandicapte en oudere werknemers. Als het overzicht uit Easyflex wordt vergeleken met de gegevens in DataView moet je op de filters letten in DataView, kies de goede werkmaatschappij van de flexwerker en let op het jaar zichtbaar in DataView.

In DataView worden de gegevens van het vorige jaar getoond tot 1 mei van het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld : op 22-3-2023 zijn de gegevens van 2022 nog zichtbaar, maar als het 1 mei 2023 is worden alleen de gegevens van 2023 getoond. Dit is gedaan omdat het mogelijk is om tot 1 mei correcties aan te geven voor de LIV van het vorige jaar.

In DataView wordt gerekend met de aangegeven uren en de nog aan te geven uren. Zo ook met het loon, dit is het de som van het al aangegeven loon en het nog aan te geven loon. Dat kan een verschil leveren met de het Easyflex overzicht 'Tegemoetkoming loondomein'. Het overzicht rekent met het gemiddeld uurloon van alleen de aangegeven uren en loon uit de loonaangifte.

Op het Easyflex overzicht staan meer personen dan in DataView, mogelijke redenen waarom ze niet zichtbaar zijn in DataView:

 • Vaste medewerkers zijn wel zichtbaar op het Easyflex LIV overzicht, maar in DataView staan geen gegevens van vaste medewerkers.

 • Flexwerkers moeten een redelijke kans maken op basis van de te verwachten uren en/of het gemiddeld uurloon.

 • Flexwerkers met de status 'Uitgeschreven' en die ook niet voldoen de eisen voor de LIV zijn niet zichtbaar.

 • Het kan zijn dat een persoon te jong is. De leeftijd voor de LIV berekening is de leeftijd op 31-12-<VORIG JAAR> voor het hele jaar. De persoon moet op die datum 18, 19, 20, of 21 jaar zijn.

In DataView moet het gemiddeld uurloon binnen 3% liggen van de onder- of bovengrens om een kans te maken op de LIV regeling. Voor de jeugd-LIV zijn is de grens gezet op 6% omdat er geen eis is aan het aantal uren. De personen die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn ook niet zichtbaar. Deze krijgen geen LIV. Het is wel mogelijk dat iemand in het eerste jaar van zijn AOW ook recht kan hebben op LIV.

Filters

 • LIV gehaald : worden alleen de personen getoond waarvan met grote zekerheid verwacht wordt dat ze voldoen aan de uren- en de uurloon grens of iedereen.

 • Jeugd LIV gehaald : worden alleen de personen getoond waarvan DataView met grote zekerheid verwacht dat ze voldoen aan eisen van de Jeugd-LIV of iedereen.

 • Jeugd LIV leeftijd : als een leeftijd wordt geselecteerd ziijn enkel de personen die binnen de leeftijdscategorie vallen zichtbaar. In de spreidingsplot grafiek zie je dan ook de grenzen die horen bij die specifieke leeftijd categorie.

 • Werkmaatschappij FW : dit is een filter op de werkmaatschappij van de flexwerker. Niet op de werkmaatschappij van de urendeclaratieregels die zijn verwerkt.

 • Bedrijfsnaam : hier kan een selectie op relaties worden gemaakt.

Jeugd LIV en LIV verwachte uren en uurloon voor <jaar>

Op het werkblad zijn er twee tabellen met persoonsgegevens. De bovenste tabel is voor de Jeugd-LIV regeling en de onderste tabel voor de LIV-regeling. De kolommen zijn identiek in beide tabellen

 • Reg.nr. (FW) : registratienummer van de flexwerker.

 • Flexwerker : naam van de flexwerker.

 • LIV (jeugd) leeftijd : dit is de leeftijd van de persoon op 31 december van het vorige jaar.

 • Loon : som van het aangegeven loon en het nog aan te geven loon.

 • Gemiddeld uurloon : is het jaarloon (inclusief nog aan te geven loon) gedeeld door het totaal aantal verloonde uren (inclusief nog aan te geven uren). Als de achtergrondkleur groen is dan is het gemiddeld uurloon binnen de gestelde grenzen, anders is de achtergrondkleur rood.

 • Loonaangifte uren : de uren uit de loonaangifte.

 • Verloonde uren : dit zijn de uren die zijn verloond.

 • Verwachte uren : dit is een voorspelling van het totaal aantal uren aan het einde van het jaar.

  • Voor de LIV-regeling:

   • Een groene achtergrondkleur geeft aan dat de persoon voldoet aan de eis van 1248 uur of met een grote waarschijnlijkheid zal voldoen hieraan.

   • De oranje kleur wordt gebruikt indien er twijfel is of de persoon wel 1248 uur zal werken.

   • Rood als de flexwerker hoogstwaarschijnlijk niet voldoende uren zal werken.

  • Jeugd-LIV: er is geen uren eis dus is de kleur altijd groen.

 • Max opbrengst : de maximaal te ontvangen subsidie in euro's voor het complete jaar.

 • Opbrengst per uur : de te ontvangen subsidie per gewerkt uur in euro's.

 • Actuele opbrengst : de huidige opbrengst per uur vermenigvuldigd met het aantal verloonde uren.

 • Verwachte opbrengst : de opbrengst per uur vermenigvuldigd met het aantal verwachte uren.

 • (Jeugd) LIV score : een score tussen 0 en 100% die DataView berekend. Een waarde van 100% betekend dat de flexwerker in aanmerking komt voor de LIV. Hoe lager deze waarde hoe minder kans de flexwerker maakt om de LIV te behalen. Er wordt rekening gehouden met het verwachte aantal uren en het gemiddeld uurloon.

 • Laatst gewerkt : datum van de meest recente urendeclaratie regel. Indien de persoon meer dan 40 dagen geleden voor het laatst heeft gewerkt wordt de achtergrondkleur "licht oranje" gemaakt.

 • Status FW : de status van de flexwerker zoals die staat in Easyflex.

 • (Jeugd) LIV grenzen : de uurloon grenzen van toepassing voor de persoon

 • Datum in dienst : de datum sinds wanneer de flexwerker in dienst is wordt hier getoond.

Berekenen van het aantal verwachte uren

Het verwachte aantal uren wordt berekend via de formule : ( dagnummer(laatste-dag-van-het-jaar) / dagnummer(meest-recente-zondag-tov-vandaag) ) * aantal-gewerkte-uren

Voor de peildatuim 25-4-2019 is de meest recente zondag : 21-4-2019, het dagnummer van die dag is: 112. Dagnummer van eerste dag van het jaar is 1, dagnummer van de laatste dag van het jaar 2019 is: 366.

Voor een flexwerker die 697 uur heeft gewerkt: (366 / 112) * 697 uur = 3,267857142 * 697 = 2277,696427 uur. Afgerond is 2278 uur. Stel 2 dagen verstrijken waarin deze persoon niet werkt. Dan zakt de voorspelling van het aantal uren. Want de formule wordt dan: (366 / 114) * 697 = afgerond 2238 uur.

Opm : de dagnummer functie gaat altijd uit van een jaar met 366 dagen want 1 keer in de 4 jaar is er een schrikkeljaar. De datum 28-2-2019 heeft het dagnummer 59 en 1-3-2019 heeft het dagnummer 61. Dagnummer 60 is gereserveerd voor de schrikkeldag 29 februari. Het effect ervan is dat een voorspelling voor het aantal verwachte uren ongeveer 0,3% te hoog is. Dus bijvoorbeeld 1348 uur ipv 1344 uur.

De formule wijzigt op het moment dat een flexwerker niet vanaf 1 januari in dienst is, maar later.

Indien de flexwerker minstens 1 week in dienst is, is de formule als volgt: 

( (dagnummer(laatste-dag-jaar) - dagnummer(fw-datum-in-dienst)) / (dagnummer(huidige-dag) - dagnummer(fw-datum-in-dienst)) ) * liv-aantal-uren

en als een flexwerker minder dan 1 week in dienst is : ((dagnummer(laatste-dag-jaar) - dagnummer(afgelopen-zondag) / 7) * liv-aantal-uren

Uren vs. gemiddeld uurloon

Dit is een spreidingsplot grafiek waarin elk bolletje een persoon is. Blauwe bolletjes zijn de LIV personen, gele bolletjes zijn personen die in aanmerking komen voor de jeugd-LIV. De rode lijnen zijn de uurloongrenzen voor de LIV-regeling. Als één leeftijd bij Jeugd-LIV wordt geselecteerd in het filter aan de linkerzijde worden de uurloongrenzen van die leeftijd getoond.

KPI

Rechtsonderaan staan KPI's die de actuele opbrengst, de verwachte opbrengst en het aantal personen die de (jeugd) LIV kunnen behalen tonen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.