Skip to main content
Skip table of contents

16. WM voorzieningen en marge

Een overzicht van de opbouw, opname en saldo van de werkmaatschappij voorzieningen. Dit zijn reserveringen op werkmaatschappij niveau die worden opgebouwd per verloning. Plus het effect dat die voorzieningen hebben op de marge.

De werkmaatschappij voorzieningen worden berekend per afzonderlijke loonspecificatie en niet per declaratieregel. Zodra 1 of meerdere declaratieregels worden geselecteerd worden alle voorzieningen getoond die horen bij de bijbehorende loonspecificatie.

Filters

  • Werkmij voorziening : de beschikbare werkmaatschappij voorzieningen.

  • Bedrijfsnaam : filter om 1 of meerdere relaties te selecteren om zo te kunnen inzoomen op 1 klant of een groep van klanten.

  • Flexwerker : filter om 1 of meerdere personen te kunnen selecteren.

  • Loonspecificatie nummer : het unieke nummer per jaar van een loonspecifcatie. Elke persoon start elk nieuwe loonjaar met loonspecificatie nummer 1.

  • Looncomponenttype : selecteer de voorzieningen die zijn berekend voor een bepaalde type looncomponent.

  • Looncomponent : selecteer de voorzieningen die zijn berekend voor een bepaald looncomponent.

Omzet

De omzet van de selectie.

Loonkosten

Het totaal bedrag aan loonkosten.

Marge

De marge in euro’s en procenten van de selectie.

Marge incl. 19%

Dit is de marge na de compensatie van 19% voor ET-uitruil van bruto looncomponenten. Voor meer informatie zie het werkblad ET-uitruil.

Totalen per WM voorziening

Deze draaitabel toont per werkmaatschappij voorziening het opgebouwde bedrag en het opgenomen bedrag. Het saldo van opbouw minus opname en als laatste hoeveel procent het total van de voorziening is op het totaal van alle voorzieningen.

Sorteervolgorde

Met de keuzelijst kan de sortering van de draaitabel ‘Totale per WM voorziening’ worden bepaald.

KPI : totaal opbouw voorziening

De som van alle opbouw.

KPI : totaal opname voorziening

De som van alle opnames.

KPI : totaal saldo voorziening

De som van het saldo van alle voorzieningen.

KPI : marge van vrijval

Dit is de theoretische marge indien alle voorzieningen zouden vrijvallen.

Jeugd LIV (actueel)

De actuele stand van de jeugd LIV regeling. Dit is een subsidie die de marge verhoogt.

LIV (actueel)

De actuele stand van de LIV regeling. Dit is een subsidie die de marge verhoogt.

Marge na LIV (actueel)

De theoretische marge indien alle voorzieningen zouden vrijvallen en ook de LIV subsidie ontvangen zou zijn.

Loonkosten per looncomponenttype

Per looncomponenttype de loonkosten en het percentage van de totale loonkosten. Als een voorziening wordt geselecteerd dan is hier de grondslag van de voorziening te zien.

Werkmij voorziening AO tov kosten Loon AO

Deze tabel toont de stand van de voorziening ‘Arbeidsongeschiktheid’, de loonkosten van het looncomponenttype ‘Loon arbeidsongeschiktheid’ en het saldo van deze twee waarden. Indien deze tabel leeg is dan is er geen werkmaatschappij voorziening in Easyflex ingericht met de naam ‘arbeidsongeschiktheid’.

Voorziening

De onderlinge verdeling van het saldo per werkmaatschappij voorziening.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.