Skip to main content
Skip table of contents

FO > Transitievergoeding

Met behulp van de rekentool in ‘Frontoffice > Transitievergoeding’ is het mogelijk een indicatie van de hoogte van de transitievergoeding te bepalen. Let op! De berekende transitievergoeding is een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
De transitievergoeding hoeft niet berekend te worden als de flexwerker het initiatief neemt om het contract te beëindigen.

Persoon

Met de optie 'Persoon' kan één specifieke vaste medewerker of flexwerker worden geselecteerd voor de berekening van de indicatie transitievergoeding.

Flexwerker

Middels de 'Flexwerker' knop ga je direct naar de flexwerker kaart.

Peildatum

Hier kan je de datum invullen waarop de berekening van de transitievergoeding gebaseerd moet zijn. Deze kun je handmatig invoeren of met behulp van de kalender-knop. Let op! Je kan een datum in de toekomst selecteren, echter is het wel van belang dat wanneer je een datum kiest in een loonjaar in de toekomst dat hier al reserveringspercentages voor vastliggen. Anders zal de berekening geen resultaat opleveren.

Historische gegevens

Wanneer je een vinkje zet bij ‘inclusief andere werkmaatschappijen’ wordt in de berekening van de transitievergoeding rekening gehouden met de gegevens uit andere samenwerkende werkmaatschappijen. Wanneer een flexwerker dus voor twee Bv's gewerkt heeft en je dit vinkje aanzet worden de dienstverbanden en de verloningen, die gebruikt worden als input voor de hoogte van de transitievergoeding, bij elkaar opgeteld.

Selecteer en bereken

Wanneer je een persoon en een peildatum geselecteerd hebt, kan je klikken op selecteer en bereken. De transitievergoeding wordt vervolgens berekend. Op de tabbladen 'Invoer' en ‘Toelichting’ zie je vervolgens op basis van welke gegevens de transitievergoeding berekend is en welke berekening gebruikt is.

Invoer

 • Vaste eindejaarsuitkering
  Maandelijks bedrag gereserveerd voor de vaste eindejaarsuitkering.
  Als in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Transitievergoeding’ één of meerdere looncomponenten zijn aangevinkt voor de ‘vaste eindejaarsuitkering’ worden de verloonde looncomponenten in de afgelopen maand opgeteld om tot een bedrag te komen.
  Indien je op de informatiebutton klikt kan je zien op basis van welke gegevens de vaste eindejaarsuitkering berekend is. 
  Wanneer je op de detailknop klikt zie je op basis van welke looncomponenten de vaste eindejaarsuitkering berekend is.
 • Ploegentoeslag en overwerk
  Ontvangen bedrag aan ploegentoeslag en overwerkvergoeding in de afgelopen 12 maanden.
  Als in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Transitievergoeding’ één of meerdere looncomponenten zijn aangevinkt voor de ‘overwerk en ploegentoeslag’ worden de verloonde looncomponenten opgeteld om tot een bedrag te komen in de afgelopen 12 maanden. Indien het dienstverband korter was dan 12 maanden wordt er naar rato van het aantal maanden gerekend.
  Indien je op de informatiebutton klikt kan je zien op basis van welke gegevens de overwerk en ploegentoeslag berekend is. 
  Wanneer je op de detailknop klikt zie je op basis van welke looncomponenten de Overwerk- en ploegentoeslag berekend is.
 • Variabele eindejaarsuitkering
  Ontvangen bedrag aan bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen in de afgelopen 36 maanden.
  Als in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Transitievergoeding’ één of meerdere looncomponenten zijn aangevinkt voor de ‘variabele eindejaarsuitkering’ worden de verloonde looncomponenten opgeteld om tot een bedrag te komen in de afgelopen 36 maanden. Indien het dienstverband korter was dan 36 maanden wordt er naar rato van het aantal maanden gerekend.  Indien je op de informatiebutton klikt kan je zien op basis van welke gegevens de variabele eindejaarsuitkering berekend is.

  Wanneer je op de detailknop klikt zie je op basis van welke looncomponenten de variabele eindejaarsuitkering berekend is.
 • Percentage vakantiegeld
  Het meest recente percentage vakantiegeld.
  Voor de bepaling van het vakantiegeld wordt er gekeken naar de meest recente loon- en tariefafspraak. Indien er meerdere percentages van toepassing zijn wordt het hoogste percentage getoond. Het is tevens mogelijk een afwijkend percentage per flexwerker vast te leggen. Indien dit het geval is, wordt dit afwijkende percentage getoond.
 • Geboortedatum
  De geboortedatum van de geselecteerde persoon wordt getoond.
 • AOW datum
  De datum waarop de geselecteerde persoon de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt wordt getoond.
 • Uurloon
  Het maximale uurloon van de actieve of meest recente loon- tarievenafspraken.

  Het uurloon wordt bepaald aan de hand van de meest recente loon- en tariefafspraak uit de plaatsing. Wanneer er meerdere plaatsingen zijn met verschillende uurlonen wordt het hoogste uurloon gehanteerd. Is er op de peildatum geen actieve plaatsing, dan wordt er gekeken naar het maximale uurloon van de meest recente plaatsing(en).
 • Brutoloon
  Het brutoloon van het dienstverband als het dienstverband korter is dan 1 maand.

  Het brutoloon wordt gebruikt indien het dienstverband korter is dan één maand.
 • Leeftijd op peildatum
  Hier wordt de leeftijd getoond van de geselecteerde persoon op de peildatum.
 • Duur dienstverband
  Hier zie je de duur van de dienstverbanden die meetellen voor de bepaling van de transitievergoeding uitgedrukt in jaren/ maanden/ dagen.
 • Duur dienstverband
  Het totaal aantal jaren, maanden en dagen van alle arbeidsovereenkomsten die deel uitmaken van de keten.
 • Dienstverbanden
  Wanneer je op de detailknop drukt zie je welke dienstverbanden meetellen voor de bepaling van de transitievergoeding. Je ziet tevens uit welke werkmaatschappij het dienstverband afkomstig is.
  Wanneer er geen sprake is van een contract, maar een plaatsing op basis van uitzendbeding wordt deze duur wel meegerekend. De start- en einddatum van deze plaatsing(en) worden dan getoond.
  Om de weken van 'Opvolgend werkgeverschap' mee te laten tellen in de berekening, is het nodig dat bij de flexwerker bij 'Cao-overig > Arbeidsovereenkomst' de eerdere contracten onder 'Opvolgend werkgeverschap' worden vastgelegd.
 • Dienstverbanden
  Wanneer je op de detailknop klikt zie je welke dienstverbanden deel uitmaken van de keten.
 • Contract uren per maand
  De uren van het meest recente arbeidscontract of voor oproep contracten het gemiddeld aantal uren per maand gewerkt.

  Indien er sprake is van een oproepcontract worden de uren per maand gebaseerd op de daadwerkelijk gewerkte uren. Indien er geen sprake is van een oproepcontract worden de uren per loonperiode bepaald en dit wordt vervolgens berekend per maand.
 • Contract uren per dag
  De standaard uren per dag van het meest recente arbeidscontract.
  Indien er geen sprake is van een oproepcontract worden de uren per loonperiode bepaald en dit wordt vervolgens berekend per dag. Indien er sprake is van een oproepcontract worden de uren per dag gebaseerd op de daadwerkelijk gewerkte uren.
  De berekening van het aantal contracturen per maand/dag wordt in de toelichting uitgelegd.
 • Gewerkte weken
  Door op de detailknop te drukken kan je zien op basis van welke gewerkte weken de uren zijn bepaald. In het detailscherm zie je de werkmaatschappij, het weeknummer en het jaartal, de uren gewerkt, opname reserveringen, totaal uren en het aantal dagen gewerkt.
  Let op: het betreft hier enkel de verloonde weken in Easyflex. Weken vastgelegd bij 'Opvolgend werkgeverschap' worden hier niet getoond.
 • Gewerkte uren per maand
  Het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand.
  Indien een flexwerker meer uren heeft gewerkt dan het aantal uren dat in het arbeidscontract staat dan wordt gekeken naar het gemiddelde van het aantal gewerkte uren per maand.
 • Gewerkte uren per dag
  Het gemiddeld aantal gewerkte uren per dag.
  Indien een flexwerker meer uren per dag heeft gewerkt dan het aantal uren dat in het arbeidscontract staat dan wordt gekeken naar het gemiddelde van het aantal gewerkte uren per dag.
  De berekening van het aantal gewerkte contracturen per maand/dag wordt in de toelichting uitgelegd.
 • Transitie vergoeding uren per maand
  De uren per maand gebruikt voor de transitievergoeding.
 • Transitie vergoeding uren per dag
  De uren per dag gebruikt voor de transitievergoeding.
 • Bereken vergoeding
  Indien je de invoer handmatig hebt aangepast kun je middels de knop 'Bereken vergoeding' de transitievergoeding opnieuw berekenen.
 • Transitievergoeding
  Indicatie van de hoogte van de transitievergoeding. Let op! De berekende transitievergoeding is een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Rapport
Door het activeren van de knop 'Rapport' wordt een printbare versie van de berekening van de transitievergoeding getoond. Ook heb je de mogelijkheid het rapport de archiveren door bij rapport op het pijltje de klikken en te kiezen voor 'Rapport archiveren'.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.