Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Opvolgend werkgeverschap

Op dit tabblad kun je aangeven of de flexwerker historie heeft opgebouwd middels opvolgend werkgeverschap. Alle gegevens die je hier invoert worden meegenomen voor de cao/fasetelling. Easyflex neemt de gegevens rechtstreeks over. Wanneer je hebt bepaald dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap voer je de betreffende gegevens in. Hierdoor wordt de cao/fasetelling aangepast. Je bent verantwoordelijk voor een correcte invoer van de gegevens.

Opvolgend werkgeverschap ABU en NBBU cao

Betekenis

Hieronder vind je het artikel over opvolgend werkgeverschap zoals beschreven in 'cao voor Uitzendkrachten 2021-2023' van ABU en NBBU:

Artikel 12 Opvolgend werkgeverschap
1. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als de uitzendkracht achtereenvolgens – binnen een periode van zes maanden – in dienst is bij verschillende werkgevers die redelijkerwijs geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn.

2. Bij het bepalen van de rechtspositie wordt het relevante arbeidsverleden, opgebouwd bij de vorige werkgever(s) van de uitzendkracht, ingepast in het fasesysteem.
Onder relevant arbeidsverleden wordt het aantal weken / de periode verstaan waarin de uitzendkracht in redelijkheid dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeid heeft verricht. De telling van de gewerkte weken/periode en arbeids- en/of uitzendovereenkomsten start aan het begin van fase A. Een uitzendonderneming die een uitzendkracht ter beschikking stelt die daarvoor door een andere uitzendonderneming werd uitgezonden, zal bij de functie-indeling zoveel mogelijk rekening houden met zijn functie-indeling bij de andere uitzendonderneming.

3. Als de uitzendkracht overgaat naar een andere uitzendonderneming om zijn werkzaamheden bij dezelfde opdrachtgever te kunnen voortzetten, dan is in afwijking van lid 2 de rechtspositie van de uitzendkracht minimaal gelijk aan zijn rechtspositie bij de vorige uitzendonderneming. Ook stelt de nieuwe uitzendonderneming op het moment van overgang de beloning vast overeenkomstig de eerdere inschaling, waarbij rekening wordt gehouden met eerder toegekende en/of nog toe te kennen periodieken.

4. Als de uitzendkracht bij de vorige werkgever(s) werkzaam was op basis van een arbeids- en/of uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd, welke rechtsgeldig is beëindigd, wordt de rechtspositie van de uitzendkracht in geval van opvolgend werkgeverschap als volgt bepaald:
■ als het relevante arbeidsverleden van de uitzendkracht minder dan 52 gewerkte weken bedraagt, dan wordt het relevante arbeidsverleden ingepast in fase A;
■ als het relevante arbeidsverleden van de uitzendkracht meer dan 52 gewerkte weken bedraagt, dan start de uitzendkracht bij het begin van fase B.
Als sprake is van opvolgend werkgeverschap en de uitzendkracht voor 3 januari 2022 werkzaam was bij zijn vorige werkgever(s), dan bedraagt de in dit artikellid genoemde termijn van 52 gewerkte weken tot 2 januari 2023 78 gewerkte weken.
Onder rechtsgeldige beëindiging wordt verstaan:
■ de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de (vorige) werkgever met toestemming van UWV;
■ de onverwijlde opzegging door de (vorige) werkgever wegens een dringende reden;
■ de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter;
■ de opzegging door de (vorige) werkgever in de proeftijd;
■ het eindigen van de arbeidsovereenkomst op grond van een daartoe strekkend beding of door opzegging wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de uitzendkracht;
■ de opzegging door de curator in de zin van artikel 40 Faillissementswet.
Onder rechtsgeldige beëindiging wordt in de zin van dit artikellid niet verstaan:
■ de beëindiging met wederzijds goedvinden; of
■ de opzegging door de uitzendkracht.

5. Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de toepasselijkheid daarvan niet is voorzien als gevolg van het door de uitzendkracht bewust of anders verwijtbaar verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie zoals bedoeld in artikel 4 lid 3.

Overzicht opvolgend werkgeverschap

Op het scherm verschijnt een overzicht van het vastgelegde opvolgend werkgeverschap. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw' en 'Verwijderen' kun je een opvolgende werkgeverschap toevoegen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Vastleggen' door je is geactiveerd. Wanneer je een opvolgend werkgeverschap wilt verwijderen, selecteer je het betreffende opvolgend werkgeverschap, waarna je de knop 'Verwijderen' activeert. Easyflex voert nu een controlevraag uit, welke je met 'Ja' of 'Nee' kunt beantwoorden.

Gewerkt bij

De gegevens die je vastlegt worden in dit venster getoond. De gegevens die getoond worden zijn:

 • Relatienummer
  Het nummer van de relatie.
 • Relatie
  De naam van de relatie.
 • Plaats
  De plaats van de relatie.
 • Functie
  De functie die de flexwerker bij de relatie heeft vervuld.
 • Weken
  Het aantal weken dat de flexwerker heeft gewerkt bij de relatie (dit aantal wordt handmatig vastgelegd).

Detailinformatie

Bedrijfsnaam

Bij dit onderdeel kun je de relatie selecteren waarbij de flexwerker het opvolgend werkgeverschap heeft genoten. Als de flexwerker opvolgend werkgeverschap heeft genoten binnen je werkmaatschappij, bijvoorbeeld in een onderdeel van een holding en/of zuster onderneming, hoef je geen bedrijfsnaam vast te leggen. De naam van de werkmaatschappij wordt getoond.

Functie

De functie die de flexwerker bij deze relatie heeft vervuld kun je hier aangeven. Als je geen bedrijfsnaam hebt ingevuld (de flexwerker heeft gewerkt voor je werkmaatschappij) hoef je ook geen functie vast te leggen.

Aantal weken

Het veld 'aantal weken' neemt automatisch het aantal weken over welke je bij het onderdeel 'Gewerkte weken' vastlegt.

Gewerkte weken

De gewerkte weken geef je aan met de stempel. Het weekcijfer bestaat altijd uit twee cijfers, het eerste cijfer zie je in de eerste balk staan:

Het tweede cijfer zie je in de tweede balk staan:Er staat eerst 0 t/m 5 (dit is het eerste cijfer van de weken) en daaronder staat steeds 0 t/m 9. Dus 0 (bovenste rij) en 8 (tweede rij) betekent week 08.
Bij sommige jaren is het niet mogelijk om het laatste vakje aan te klikken met de stempel, dit is omdat niet alle jaren 53 verloningsweken tellen. Het jaar 2004 heeft bijvoorbeeld wel 53 weken.

Wanneer je een opvolgend werkgeverschap vastlegt welke een startdatum heeft die voor de startdatum van de huidige fase ligt, toont Easyflex de volgende waarschuwing: 'Let op! U heeft weken ingevoerd die voor de startdatum van de huidige fase liggen. Deze worden daarom niet meegerekend in berekening voor de vordering van deze fase. Indien u wilt dat deze weken wel worden meegenomen in deze berekening, dient u de startdatum van de huidige fase aan te passen. Het aanpassen van de huidige fase kan op het tabblad 'Cao-overige'.

Laatste gewerkte dag

Hier geef je de laatste gewerkte dag van de week aan die je gestempeld hebt. Het is van belang deze dag vast te leggen omdat op basis van deze dag berekend wordt of er sprake is van wel/geen onderbrekingstermijn. Indien je hier geen datum vastlegt wordt de zondag van de laatst gewerkte week gehanteerd.

Aanpassen huidige fase

Op het tabblad 'Cao-overige' activeer je de knop 'Historie'. Easyflex toont je nu de volgende melding: 'Het bewerken van de gegevens in dit onderdeel kan de werking van het programma beïnvloeden of zelfs beperken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. De door jou aangebrachte wijzigingen zullen worden genotificeerd...'. Om verder te gaan klik je op de knop 'Ok'. Vervolgens wordt het scherm 'Historie fasen/ketens' geopend. Je selecteert de stap welke door Easyflex automatisch is aangemaakt en wijzigt nu de datum 'Vanaf' naar de ingangsdatum van het opvolgend werkgeverschap. Easyflex berekent nu de gewerkte weken door middel van de ingevoerde gegevens bij opvolgend werkgeverschap en wijzigt indien van toepassing het cao-advies voor de flexwerker. Deze stap wordt aangemaakt nadat je een plaatsing voor de flexwerker hebt vastgelegd.

Het is ook mogelijk om een autorisatierol vast te leggen voor het bewerken van deze gegevens. Indien het scherm 'Historie fasen/ketens' niet verschijnt, dien je contact op te nemen met je beheerder.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.