Skip to main content
Skip table of contents

FAQ StiPP pensioen


Hoe werkt het met reserveringen in combinatie met pensioen?

De pensioenregelingen van de ABU en NBBU CAO's zijn per 01-07-2010 gewijzigd. De reserveringen die zijn opgebouwd in de referte periode, voordat het recht tot pensioen ontstaat, zijn niet langer een onderdeel van de pensioengrondslag. Daartoe wordt binnen Easyflex nu per loontijdvak de opbouw en opnames van reserveringen bewaard. Opgenomen reserveringen behoren niet langer tot de pensioengrondslag als ze zijn ontstaan in een periode toen er bijvoorbeeld nog geen recht was op basispensioen.

Hoe wordt het basispensioen voor de flexwerker berekend? 

Met ingang van 2022 bestaat het pensioengevend salaris uit:
Het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto;
Het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling;
Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’’).

Tot 2022 werd het basispensioen berekend over alle uitbetaalde normale uren, onregelmatige uren, verhoogde uren, verlaagde uren, loon voor arbeidsongeschiktheid, loon leegloop EN alle opgenomen reserveringen op de loonspecificatie. Bij de inrichting van het basispensioen 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP)' kun je op het tabblad 'Looncomponenten' bepalen welke looncomponenten wel of niet meetellen voor de pensioengrondslag. Wij adviseren dit altijd goed te controleren. De premie voor het basispensioen is 2,6% en komt vanaf 2008 geheel voor rekening van de werkgever. Vanaf 2015 wordt het basispensioen ook berekend over de wachtdagcompensatie. In 2015 t/m 2018 behoorde loon leegloop niet tot de grondslag van het basispensioen. Vanaf 2019 behoort loon leegloop weer tot de pensioengrondslag. Daarnaast is de Basisregeling veranderd. Er wordt een maximaal pensioengevend uurloon gehanteerd. Voor de berekening van het pensioengevend loon wordt voortschrijdend cumulatief rekenen toegepast.

Hoe wordt het pluspensioen voor de flexwerker berekend?

Met ingang van 2022 bestaat het pensioengevend salaris uit:
Het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto;
Het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling;
Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’’).

Tot 2022 werd het pluspensioen berekend over alle uitbetaalde normale uren, onregelmatige uren, verhoogde uren, verlaagde uren, loon voor arbeidsongeschiktheid, loon leegloop EN alle opgenomen reserveringen op de loonspecificatie. Bij de inrichting van het basispensioen 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) PLUS' kun je op het tabblad 'Looncomponenten' bepalen welke looncomponenten wel of niet meetellen voor de pensioengrondslag. Wij adviseren dit altijd goed te controleren.  Vanaf 2015 wordt het basispensioen ook berekend over de wachtdagcompensatie. In 2015 t/m 2018 behoorde loon leegloop niet tot de grondslag van het basispensioen. Vanaf 2019 behoort loon leegloop weer tot de pensioengrondslag. Daarnaast is de Plusregeling veranderd. Er wordt een maximaal pensioengevend uurloon gehanteerd. Voor de berekening van het pensioengevend loon wordt voortschrijdend cumulatief rekenen toegepast.

Ik zie een verschil in premie als ik de overzichten van Easyflex en het pensioenfonds vergelijk. Waar ligt dit aan?

Easyflex berekent het pensioen op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren en minuten, bijvoorbeeld een flexwerker heeft 85 en een half uur gewerkt dan berekent Easyflex dit op basis van 85 uur en 30 minuten. StiPP wil alleen de gewerkte uren aangeleverd hebben en dit is de reden dat Easyflex de gewerkte uren en minuten naar boven afrondt, in dit geval zal Easyflex 86 gewerkte uren doorgeven aan het StiPP. Er kan hierdoor een klein verschil zitten in de pensioenpremie van de flexwerker.

Het premiepercentage voor pluspensioen is op de loonspecificatie anders dan in het reserveringsschema. Hoe kan dat?

Het premiepercentage voor pluspensioen is vastgesteld op 8,2%. 4,1% voor de werknemer en 4,1% voor de werkgever. Dit is vastgelegd in de CAO. In het reserveringsschema wordt alleen naar het percentage gekeken om de kostprijs te berekenen. Hier wordt een gemiddeld percentage weergegeven en het is mogelijk om deze aan te passen indien nodig.

Hoe kan ik de pensioengegevens aanleveren bij het StiPP?

Nadat het overzicht 'Pensioenaanleveringen' aangemaakt is, kun je het rapport hiervan naar je computer exporteren. Dit bestand dien je vervolgens te uploaden via de website van StiPP. Je ontvangt van StiPP inloggegevens voor deze website.

StiPP heeft een mail gestuurd over lege pensioenaanleveringen. Wat moet ik hier mee doen?

Je kunt van StiPP een mail ontvangen waarin staat vermeld dat het aangeleverde bestand geen loongegevens bevat. StiPP vraagt dan om een PDO-bestand met loongegevens. StiPP stuurt deze mail als attendering dat het bestand dat is aangeleverd geen flexwerker gegevens bevat. Indien dit klopt, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden.

Welke perioden gaan er mee in de pensioenaangifte? 

Tot 2021 worden de gegevens aangeleverd volgens het ‘loon in’ systeem. Dit betekent dat alles wat in de huidige periode met betrekking tot het StiPP pensioen verwerkt is in de huidige periode wordt aangegeven. Bijvoorbeeld als je in december 2020 een correctie doet voor mei 2020 dan wordt dit aangegeven in periode 2020-12.

Vanaf 2021 geldt het ‘loon over’ systeem. Dit betekent dat alles wat in de huidige periode wordt verwerkt, wordt aangegeven in de periode waar het betrekking op heeft. Bijvoorbeeld als je in mei 2021 een correctie doet voor januari 2021 dan wordt dit in de aanlevering van 2021-05 als correctie op 2021-01 aangeleverd.

De datum van de verloning bepaalt de periode waarin de gegevens aangeleverd worden. Bijvoorbeeld verloon ik een declaratie met StiPP pensioen op 18 januari dan komen deze gegevens in de aanlevering van periode 1.

Wat wordt er met een correctie aangegeven?

Vanaf 2021 worden correcties aangegeven op het tijdvak waar zij betrekking op hebben, zie de vraag hierboven. Met correcties wordt de totale nieuwe stand van dat aangiftetijdvak doorgegeven.

Voorbeeld 1: met periode 2021-01 zijn er 160 uur aangegeven. Vervolgens doe je in periode 2021-05 een correctie over 2020-01 van +20 uur. In de aanlevering van 2021-05 wordt een correctie voor periode 2021-01 meegestuurd met de nieuwe stand: 180 uur.

Voorbeeld 2: Een flexwerker is in de eerste instantie aangeleverd voor het basis pensioen maar dit had plus pensioen moeten zijn. Met de correctie wordt voor het basis pensioen per aangeleverde periode een 0-aanlevering gedaan en voor het pluspensioen worden de gegevens per periode opnieuw aangeleverd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.