Skip to main content
Skip table of contents

FAQ Premiekorting jongeren


Premiekorting jongeren in Easyflex 

Hoe richt ik premiekorting jongeren in? 

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Premiekortingen en afdrachtverminderingen' maak je een nieuw looncomponent aan voor premiekorting jongeren. Koppel vervolgens de grootboekrekeningen aan het looncomponent*. Zodra de controlelijst geen problemen meer geeft, kun je de premiekorting bij flexwerkers gaan toepassen. Je activeert de premiekorting jongeren op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker. Wanneer het rekeningschema van Easyflex wordt gebruikt, kun je de volgende rekeningnummers gebruiken:

4 cijferig rekeningschema:
Resultatenrekening premiekorting jongeren: 7184
Resultatenrekening premiekorting jongeren (VP): 4184
Vermindering afdracht premiekortingen: 1549

5 cijferig rekeningschema:
Resultatenrekening premiekorting jongeren: 71020
Resultatenrekening premiekorting jongeren (VP): 41020
Vermindering afdracht premiekortingen: 15049

Ik heb een periode ingevoerd bij premiekorting jongeren, maar er wordt geen premiekorting berekend. Hoe kan dat?

 Om premiekorting jongeren te mogen toepassen moet aan diverse voorwaarden worden voldaan:

- De datum in dienst dient op of na 01-01-2014 te liggen en mag niet na 31-12-2015 liggen
- De flexwerker moet tenminste 24 uur per week werken (tot 1 juli 2015 was dit tenminste 32 uur)
- De leeftijd van de flexwerker dient op de datum in dienst tussen de 18 en 27 jaar te liggen

Indien aan één van deze drie voorwaarden niet wordt voldaan wordt er geen premiekorting jongeren berekend.

Ik ben een arbeidsovereenkomst aangegaan met een flexwerker voor 24 uur voor de duur van 6 maanden. Door omstandigheden is de arbeidsovereenkomst eerder beëindigd dan de vereiste duur van 6 maanden. Moet de premiekorting die reeds is berekend worden herrekend?

Dit is niet nodig. Als de intentie er was om een dienstbetrekking aan te gaan voor de minimale duur van 6 maanden en de arbeidsovereenkomst door omstandigheden eerder eindigt is de premiekorting jongeren niet meer van toepassing vanaf het moment van beëindiging van de dienstbetrekking. De over de voorgaande periode berekende premiekorting hoeft niet te worden terugbetaald. (tot 1 juli 2015 was dit tenminste 32 uur)

Hoe wordt de premiekorting jongeren vermeld in de loonaangifte?

In de loonaangifte wordt premiekorting jongeren aangegeven in de kolom 'Premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere werknemers'.

Hoe wordt premiekorting jongeren verrekend in de loonaangifte?

De premiekorting jongeren wordt verrekend met alle premies werknemersverzekeringen in het betreffende aangiftetijdvak. Echter mag er nooit meer korting in mindering worden gebracht dan de premies die je dient te betalen. Indien er op een loonheffing subnummer niet voldoende ruimte is om de volledig berekende premiekorting te verrekenen zal Easyflex automatisch controleren of er andere subnummers aanwezig zijn en het restant hiermee verrekenen indien dit mogelijk is.

Waar kan ik controleren of de premiekorting jongeren wordt toegepast voor een flexwerker?

In 'Backoffice > Overzichten > Overzicht premies en grondslagen' kun je per flexwerker zien of de premiekorting wordt toegepast. 

Regelgeving

Ik heb een flexwerker in dienst die recht heeft op 'Premiekorting arbeidsgehandicapten'. Mag ik nu ook premiekorting jongeren toepassen?

Dit is niet toegestaan. Indien een flexwerker recht heeft op premiekorting arbeidsgehandicapten heeft deze premiekorting voorrang op premiekorting jongeren. Premiekorting jongeren zal daarom ook niet door Easyflex worden berekend.

Wat is de hoogte van de premiekorting jongeren? 

De hoogte van de premiekorting per flexwerker is € 3500 per jaar. Voor 2014 geldt de helft van dat bedrag, omdat de jongerenkorting pas vanaf 1 juli 2014 mag worden toegepast.

Een flexwerker is in dienst getreden op 1 juli 2014. De arbeidsovereenkomst eindigt op 30 augustus 2014. Vervolgens heeft de flexwerker vanaf 1 september 2014 t/m 31 oktober recht op een WW-uitkering. Met ingang van 1 november treedt de flexwerker opnieuw in dienst. Mag ik dan de premiekorting wederom toepassen?

Je hebt recht op de premiekorting jongeren van 1 juli 2014 t/m 30 augustus 2014. De periode waarover de flexwerker een WW-uitkering ontvangt is minder dan drie maanden. Als de flexwerker op 1 november 2014 opnieuw in dienst komt, heb je vanaf dat moment weer recht op de jongerenkorting. De periode (maximaal 2 jaar) waarover premiekorting mag worden toegepast wordt verlengd met de duur van de onderbreking. In dit geval mag je de premiekorting toepassen tot 1 september 2016. Je kunt de periode die vastligt in het tabblad 'Fiscaal-sociaal' verlengen met de duur van de onderbreking.

De onderbreking van de twee dienstverbanden van een flexwerker is langer dan 3 maanden maar korter dan 6 maanden. Mag de looptijd van de premiekorting nu ook worden verlengd met de periode van onderbreking?

Omdat de onderbreking meer dan drie maar minder dan zes maanden is, begint er geen nieuwe periode van twee jaar te lopen EN wordt de looptijd van twee jaar NIET verlengd met de periode van de onderbreking van de dienstbetrekking.

De onderbreking van de twee dienstverbanden van een flexwerker is langer dan 6 maanden. Mag de premiekorting jongeren opnieuw toegepast worden en voor hoe lang?

Indien de onderbreking van twee dienstverbanden langer dan 6 maanden is, mag er een nieuwe periode toegepast worden voor de premiekorting jongeren. Er begint een nieuwe periode van twee jaar waarin de premiekorting jongeren mag worden toegepast.

De flexwerker heeft een contract van 24 uur en de looptijd van zijn contract is 1 jaar. In de tweede week van de start van de premiekorting jongeren wordt één dag onbetaald verlof opgenomen waardoor de flexwerker in die week geen 24 uur werkt. Mag voor deze week toch premiekorting jongeren worden toegepast?

Nee, dit mag niet. Easyflex controleert automatisch of er daadwerkelijk 24 gewerkte uren worden verloond. Indien dit niet het geval is, wordt er voor de week waarin onvoldoende uur gewerkt is geen premiekorting jongeren berekend. (tot 1 juli 2015 was dit tenminste 32 uur)

Mag de premiekorting jongeren ook toegepast worden bij een stagiair?

Ja, dit mag. Het betreft een werknemer in de zin van Wfsv.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.