Skip to main content
Skip table of contents

FAQ Loonstaat

Het is verplicht om voor iedere werknemer een loonstaat in te vullen. Easyflex maakt deze automatisch aan nadat je verloond hebt. Op de loonstaat worden gegevens vermeld die van belang zijn voor de loonheffing en de premies werknemersverzekeringen.

De onderstaande loonstaat geldt vanaf 2013:

Loontijdvak: 
In deze kolom wordt de duur van het loontijdvak getoond. Dat kan een week, 4-weken of maand zijn. 
SV dagen:
In deze kolom wordt het aantal SV dagen getoond welke behoren bij het loontijdvak. 
Nummer IKV:
In deze kolom wordt het nummer van de inkomstenverhouding getoond, welke van toepassing is voor de periode waarin de flexwerker is verloond. 
Loon in geld:
In deze kolom wordt het loon in geld getoond. Dit bedrag kun je op de loonspecificatie terug vinden bij 'Totaal bruto loon'.
Loon niet in geld:
Deze kolom toont het loon anders dan in geld. Het gaat om loon dat je niet in geld uitbetaald. Dit is bijvoorbeeld een maaltijd.
Totaal:
In deze kolom staat het totaalbedrag van de kolommen A t/m D.
Aftrek alle heffingen: 
In deze kolom staan de bedragen die van het loon mogen worden afgetrokken, denk hierbij aan pensioenpremie of een bijdrage in een regeling voor vervroegde uittreding.
Loon voor svw: 
In deze kolom wordt het loon voor de werknemersverzekeringen getoond. Dit is het bedrag van kolom D minus E.
Loon voor zvw: 
Deze kolom toont de vergoeding van de werkgeversbijdrage ZVW. Op de loonspecificatie vindt je dit terug bij 'Werkgeversbijdrage ZVW'.
Loon voor lb/ph: 
In deze kolom wordt het loon getoond waarop loonbelasting/premieheffing wordt ingehouden.
Ingeh. lb/ph: 
Het ingehouden bedrag wat aan loonbelasting/premie heffing is ingehouden. Je vindt dit op de loonspecificatie terug in de kolom 'omschrijving' bij 'Loonheffingen (tijdvaktabel)'.
Ingeh. bijdr. zvw: 
De ingehouden werknemersbijdrage ZVW wordt in deze kolom getoond, deze vindt je op de loonspecificatie terug in de kolom 'omschrijving'.
Uitbetaald (fiscaal): 
In deze kolom wordt het fiscale bedrag getoond wat is uitbetaald aan de flexwerker (kolom B-E-G+I-K-L). Op de loonspecificatie kun je dit bedrag terug vinden in de kolom 'Omschrijvingen' bij 'Netto loon'. Het is mogelijk dat het bedrag 'Uitbetaald' uit de loonstaat niet gelijk is aan het bedrag op de loonspecificatie. Dit komt doordat de werkgever een gedeelte van de WIA premie mag verhalen op de flexwerker.
Arbeidskorting:
De verrekende arbeidskorting wordt in deze kolom getoond. Deze wordt ook op de loonspecificatie vermeld in de kolom 'verige'. Op de loonspecificatie wordt cumulatief getoond hoeveel arbeidskorting er is toegepast.


De onderstaande loonstaat geldt tot en met 2013:

Loontijdvak: 
In deze kolom wordt de duur van het loontijdvak getoond. Dat kan een week, 4-weken of maand zijn. 
SV dagen:
In deze kolom wordt het aantal SV dagen getoond welke behoren bij het loontijdvak. 
Loon in geld: 
In deze kolom wordt het loon in geld getoond. Dit bedrag kun je op de loonspecificatie terug vinden bij 'Totaal bruto loon'.
Loon niet in geld: 
Deze kolom toont het loon anders dan in geld. Het gaat om loon dat je niet in geld uitbetaald. Dit is bijvoorbeeld een maaltijd.
Totaal: 
In deze kolom staat het totaalbedrag van de kolommen A t/m D.
Aftrek alle heffingen: 
In deze kolom staan de bedragen die van het loon mogen worden afgetrokken, denk hierbij aan pensioenpremie of een bijdrage in een regeling voor vervroegde uittreding.
Loon voor svw: 
In deze kolom wordt het loon voor de werknemersverzekeringen getoond. Dit is het bedrag van kolom D minus E.
Ingehouden ww: 
In deze kolom wordt het bedrag welke wordt ingehouden voor premie WW Awf getoond, deze wordt ook vermeld op de loonspecificatie in de kolom 'Omschrijving'. 
Loon voor zvw: 
Deze kolom toont de vergoeding van de werkgeversbijdrage ZVW, op de loonspecificatie vind je dit terug bij 'Werkgeversbijdrage ZVW'.
Loon uitsl. voor lb/ph: 
Loon uitsluitend voor de loonbelasting en volksverzekeringen en ZVW.
Loon voor lb/ph: 
In deze kolom wordt het loon getoond waarop loonbelasting/premieheffing wordt ingehouden.
Ingeh. lb/ph: 
Het ingehouden bedrag wat aan loonbelasting/premie heffing is ingehouden. Je vindt dit op de loonspecificatie terug in de kolom 'Omschrijving' bij 'Loonheffingen (tijdvaktabel)'.
Ingeh. bijdr. zvw: 
De ingehouden werknemersbijdrage ZVW wordt in deze kolom getoond. Deze vind je op de loonspecificatie terug in de kolom 'Omschrijving'.
Uitbetaald (fiscaal): 
In deze kolom wordt het fiscale bedrag getoond wat is uitbetaald aan de flexwerker (kolom B-E-G+I-K-L). Op de loonspecificatie kun je dit bedrag terug vinden in de kolom 'Omschrijvingen' bij 'Netto loon'. Het is mogelijk dat het bedrag 'uitbetaald' uit de loonstaat niet gelijk is aan het bedrag op de loonspecificatie. Dit komt doordat de werkgever een gedeelte van de WIA premie mag verhalen op de flexwerker.
Arbeidskorting:
De verrekende arbeidskorting wordt in deze kolom getoond. Deze wordt ook op de loonspecificatie vermeld in de kolom 'Overige'. Op de loonspecificatie wordt cumulatief getoond hoeveel arbeidskorting er is toegepast.

Op de loonstaat staan niet alle objecten van de loonspecificatie. Dit komt omdat de loonstaat is opgebouwd volgens richtlijnen van de fiscus en hierop moeten bepaalde dingen juist wel of juist niet getoond worden.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.