Skip to main content
Skip table of contents

Dubbele huisvestingskosten

Zoals beschreven in de ABU en NBBU cao's is het mogelijk om voor buitenlandse flexwerkers een deel van het loon uit te ruilen voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten. Met de uitruil van loon wordt bedoeld dat een bedrag op het brutoloon wordt ingehouden om vervolgens een bedrag vrij te mogen verstrekken als onbelast (netto) loon. Twee soorten kosten mogen worden uitgeruild, allereerst de kosten die te maken hebben met dubbele huisvesting en ten tweede kosten die te maken hebben met vervoerskosten van en naar de woonplaats in het land van herkomst van de uitzendkracht en extra uitgaven van levensonderhoud. 

In het geval van kosten voor dubbele huisvesting moet een werkgever na de vrije vergoeding nog een bedrag inhouden voor de reële kosten van de huisvesting. Bij de uitruil van overige kosten is de inhouding optioneel.
Door het toepassen van deze regeling is het voor een werkgever mogelijk om een werknemer een hoger netto salaris te geven met significante lagere werkgeverskosten.

Let op: Easyflex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het wel of niet mogen toepassen van deze regeling. Raadpleeg eerst de inspecteur van uw Belastingdienstkantoor en de bond waar u lid van bent of een adviseur voordat u de uitruil van dubbele huisvestingskosten op het brutoloon gaat toepassen!

Voorwaarden voor de uitruil van arbeidsvoorwaarden
De uitruil is mogelijk voor het loon boven het wettelijk minimumloon en voor periodiek opgenomen reserveringen zoals de bovenwettelijke vakantiedagen. Als het wettelijk minimumuurloon € 8,22 per uur is en het uurloon is € 9,32 dan is € 1,10 de bruto ruimte per uur. Maar de uitruil is beperkt tot 30% van het feitelijk loon in een loontijdvak. Ook tellen niet alle mogelijke bruto looncomponenten mee voor deze regeling, bijvoorbeeld een bruto vergoeding telt niet mee. De diverse looncomponenten die mogen meetellen staan beschreven in de ABU en NBBU CAO's. In beide CAO's staat nog uitgebreid beschreven welke aanvullende eisen er zijn voor het toepassen van deze regeling.

De uitruil van arbeidsvoorwaarden en reserveringen
Door de uitruil van brutoloon wordt het brutoloon lager en is het ook zo dat over het uitgeruilde gedeelte van het brutoloon geen opbouw van reserveringen plaatsvindt. Het betreft hier o.a. de reserveringen vakantiegeld, vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen en wachtdagcompensatie. Het voorgaande betekent dat de toekomstige voorziening voor reserveringen lager wordt.

Voor flexwerkers met een arbeidscontract (zonder uitzendbeding) waarbij de huisvesting wordt toegepast geldt dat de opbouw van de reserveringen in uren niet wordt verminderd door de uitruil van brutoloon. De opbouw in geld wordt echter wel verminderd. In deze situatie is het toegestaan de uitbetaling van reserveringen tegen het minimumloon uit te betalen in plaats van het (huidige) uurloon. In de urendeclaratie van de flexwerker op het tabblad 'reserveringen' kun je het uurloon voor de vakantiedagen aanpassen.

Let op:
De flexwerker mag niet onder het wettelijk minimumuurloon verloond worden. Je dient dus rekening te houden met de standaard werkweek van de relatie.

Om de flexwerker te compenseren voor de lagere opbouw aan reserveringen staat er in de ABU en NBBU CAO's dat het bedrag van het loon dat de uitzendkracht uitruilt voor de vrije vergoeding of vrije verstrekking maximaal 81 procent bedraagt van het bedrag aan extraterritoriale kosten die de uitzendonderneming onbelast wil vergoeden of verstrekken. Als je bijvoorbeeld € 75 onbelast wil vergoeden is de maximale bruto uitruil € 75 * 0,81 = € 60,75.

Algemene informatie met betrekking tot het minimumloon
Wanneer je de regels van de ABU CAO volgt dien je voor jouw flexwerkers het minimumloon te betalen behorende bij de leeftijd die men in het huidige kalenderjaar zal bereiken. De wettelijke regeling gaat uit van de leeftijd die een flexwerker op moment van verlonen heeft. Hierdoor kan het zo zijn dat na de verjaardag van de flexwerker er minder of zelfs geen ruimte meer is voor een inhouding op het bruto loon. De huisvestingskosten worden dan van het netto loon ingehouden. 

Voorbeeld: Een flexwerker is op dit moment 18 jaar oud en wordt dit jaar nog 19. Volgens de ABU CAO verdient de flexwerker vanaf 1 januari het minimumloon van een 19 jarige. Voor de wet (en zoals voor de berekening voor de huisvestingskosten wordt toegepast) wordt tot zijn 19e verjaardag gerekend met het minimumloon van een 18-jarige. Hierdoor is de ruimte tussen het wettelijk minimumloon en loon voor plaatsing groter zolang de flexwerker nog 18 is. Zodra de flexwerker 19 wordt gaat de berekening over het wettelijk minimumloon voor een 19 jarige. De ruimte voor het toepassen van de regeling wordt hierdoor kleiner of komt helemaal te vervallen.

Wanneer de flexwerker een plaatsing heeft bij een relatie welke een werkweek hanteert anders dan de standaard 40-urige werkweek wordt er een hoger minimumloon gebruikt bij de berekening van de brutoruimte. Let op! Easyflex berekent de bruto 'ruimte' per uur op basis van het brutoloon per uur. 
Voorbeeld: Een flexwerker heeft een bruto uurloon van € 8,20, het wettelijk minimum bruto uurloon is € 8,13 en de flexwerker werkt 8 uur, dan is de berekening voor de brutoruimte (€ 8,20 - € 8,13) x 8 uur = € 0,56.

De toegepaste volgorde in de berekening
Bij de berekening van de uitruil wordt een vaste volgorde gehanteerd. Allereerst wordt er gekeken naar de ruimte in de urenregels uitgeruild welke tegen 81% mogen worden uitgeruild. Denk hierbij aan 'Loon normale uren'. Vervolgens wordt er gekeken naar de ruimte in de urenregels welke tegen 100% mogen worden uitgeruild. Hierbij kun je denken aan 'Loon overwerkuren'. Tot slot wordt de ruimte berekend in de reserveringsregels die tegen 81% mogen worden uitgeruild, denk hierbij aan bovenwettelijke vakantiedagen.

De reden dat eerst de urencomponenten berekend worden en pas daarna de reserveringen, is omdat de uitruil van extra territoriale kosten over de urencomponenten, de opbouw van je reserveringen verlaagd. Dit deel zal dus eerst berekend moeten worden. Pas daarna wordt de reserveringsopbouw en de ruimte in de reserveringen berekend. 

Uitruil van arbeidsvoorwaarden per loonjaar 2012
Per 2012 is Easyflex aangepast voor de regeling 'Dubbele huisvesting' op basis van de CAO wijzigingen van de ABU en de NBBU. De ABU CAO hanteert de definitie 'feitelijk loon' voor de uitruil van extra territoriale kosten voor huisvesting- en overige kosten. De definitie van 'feitelijk loon' van de ABU CAO wijkt af van de definitie voor 'loon' van de NBBU CAO. De looncomponenttypes die meetellen voor de berekening van het deel van het brutoloon dat mag worden uitgeruild wijken binnen de CAO's van elkaar af. Hieronder staat uitgelegd welke wijzigingen er zijn doorgevoerd in Easyflex om de looncomponenttypes vast te leggen. Daarnaast tellen de arbeidsongeschiktheidsdagen ook mee als gewerkte dag voor de uitruil van extra territoriale kosten voor huisvesting- en overige kosten.

Uitruil van arbeidsvoorwaarden per loonjaar 2011
Voor het loonjaar 2011 is Easyflex aangepast aan de gewijzigde ABU en NBBU CAO's. De ruilvoet van 81% wordt niet toegepast op de uitruil van ORT toeslagen en loon overwerk. Bij loon ORT wordt het verschil tussen het 100% uurloon en het wettelijk minimumloon uitgeruild met een percentage van 81% en voor het gedeelte van het loon boven de 100% is het percentage van 81% niet van toepassing. De ruilvoet van 81% wordt niet toegepast voor het complete loon overwerk. Als de einddatum van een loontijdvak na 27-2-2011 is wordt de nieuwe regeling gebruikt (vanaf week 9 van 2011).

Uitruil van arbeidsvoorwaarden per loonjaar 2010
Per 2010 is Easyflex aangepast voor de regeling 'Dubbele huisvesting' op basis van de tussentijdse CAO wijzigingen van de ABU en de NBBU. Als werkgever mag je een deel van het brutoloon uitruilen tegen een vrije vergoeding voor de kosten van de dubbele huisvesting. De brutoruimte is het verschil tussen het betaalde loon per uur en het minimumloon per uur.

Let op: De wachtdagencompensatie mag (volgens de ABU en NBBU) niet mee tellen voor de bruto uitruil van extraterritoriale kosten. Deze keuze kun je maken in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers'. Wij adviseren je contact op te nemen met de Belastingdienst en de bond waarbij je bent aangesloten om vast te stellen welke looncoomponenttypes bij jullie van toepassing zijn.

Uitruil van arbeidsvoorwaarden per loonjaar 2009
Zowel in artikel 10 van de Uitvoeringsbepalingen van de ABU CAO voor Uitzendkrachten als in artikel 22.4 van de NBBU CAO voor Uitzendkrachten (29 maart 2009 t/m 31 december 2013) wordt de mogelijkheid beschreven om kosten voor huisvesting aan flexwerkers als loon in natura te vergoeden. Onder bepaalde voorwaarden kan een deel van het loon als 'loon in natura' worden toegekend. In de praktijk kan dit betekenen, dat een wekelijkse netto inhouding op het loon vanwege de aan de flexwerker verstrekte huisvesting via deze methode gebruteerd kan worden. Dit kan voor zowel de werkgever als de flexwerker een voordeel opleveren. Easyflex ondersteunt deze methode en bewaakt de door de wet en CAO gestelde voorwaarden.

Dit onderdeel mag in geen geval gebruikt worden voor het in rekening brengen van 'gewone' huisvestingskosten. Hiervoor kun je een looncomponent onder 'Netto inhoudingen' aanmaken. Het looncomponent zoals hierin beschreven is uitsluitend bedoeld indien er sprake is van dubbele huisvestingskosten voor buitenlandse werknemers zoals dit door de wetgever is bedoeld. Voor jullie als werkgever is het noodzakelijk dit goed te controleren en de afspraak schriftelijk vast te leggen.

Het verschil tussen het uurloon en het minimumuurloon is de ' ruimte'. Deze ruimte kan gebruikt worden om (een deel van) de huisvestingskosten in natura te betalen. Mocht er onvoldoende 'ruimte' zijn om de huisvestigingskosten in zijn geheel te betalen, dan moet het restant worden ingehouden op het netto loon. Als de werkweek bij een relatie geen 40-urige werkweek is dien je dit vast te leggen in het tabblad ' Relaties > Overige gegevens' in het veld 'Standaard werkweek'. Dit is per relatie op te voeren en is leidend bij de berekening voor de bruto ruimte voor huisvesting omdat bij een 38-urige werkweek het minimumuurloon hoger is.


Stap 1: Leg een looncomponent vast voor de huisvesting

In het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' dien je het looncomponent 'ET-uitruil huisvesting belast/onbelast' te activeren. Hiervoor open je de componenten 'Loon in geld > Vergoedingen en inhoudingen' en selecteer je 'ET-uitruil huisvesting belast/onbelast'. Je activeert nu de knop 'Onderhoud'. Door het activeren van de knop 'Wijzigen' kun je de verplichte rekeninggroepen vastleggen. Denk eraan dat hiervoor nieuwe grootboekrekeningnummers aangemaakt moeten worden. Deze leg je vast op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema'. Wanneer je gebruik maakt van het rekeningschema van Easyflex dan kun je hierin de rekeningnummers opzoeken. 

Als je de ET-regeling wilt toepassen voor de vervoerskosten van en naar de woonplaats in het land van herkomst van de uitzendkracht en de extra uitgaven van levensonderhoud, dan dien je op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' het looncomponent 'ET-uitruil overige kosten belast/onbelast' te activeren. Hiervoor open je de componenten 'Loon in geld > Vergoedingen en inhoudingen' en selecteer je 'ET-uitruil overige kosten belast/onbelast'. Let erop dat je, indien nodig, nieuwe grootboekrekeningnummers aanmaakt. Deze legt je vast op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema'.


Dubbele huisvestingregeling vanaf loonjaar 2012

Vanaf het loonjaar 2012 kun je met een ingangsdatum vastleggen welke looncomponenttypes meetellen voor de bepaling van de grootte van de brutoruimte die kan worden uitgeruild. Daarnaast kun je aangeven of je gebruik maakt van de definitie 'feitelijk loon' of 'bruto loon'. Hiervan wordt een notificatie vastgelegd. Tevens tellen de arbeidsongeschiktheidsdagen ook mee als gewerkte dag voor de uitruil van extra territoriale kosten voor huisvesting- en overige kosten.

Dubbele huisvestingregeling vanaf loonjaar 2010

Vanaf het loonjaar 2010 ziet de rekeningspecificatie er als volgt uit;

 • Uitruil extra territoriale kosten (ET) (belast)
 • Vrije vergoedinge extra territoriale kosten (ET) (onbelast)
 • Inhouding extra territoriale kosten (ET) (onbelast)

We adviseren je hiervoor nieuwe grootboekrekeningnummers aan te maken. Deze dien je vast te leggen in het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema'. Op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers' kun je vastleggen welke looncomponenttypes meetellen voor de berekening van het deel van het brutoloon dat mag worden uitgeruild tegen een vrije vergoeding voor de kosten van de dubbele huisvesting. Ook kun je hier de volgorde van de looncomponenten voor de uitruil bepalen.

Je kunt instellen of de opbouw van de reservering wachtdagencompensatie evenredig verminderd moet worden met de verlaging van het brutoloon door de ET-uitruil. Je kunt dit instellen voor loontijdvakken die eindigen na 28 februari 2014. Dat is week 9, 4-weken periode nummer 3 en de maand maart van 2014. Raadpleeg jouw CAO voor regels omtrent de toepassing van deze optie. Wanneer je hier kiest voor 'Ja' wordt onderaan de loonstrook van de flexwerker de volgende tekst vermeld: 'De bruto uitruil heeft de opbouw van de reservering wachtdagcompensatie verminderd met ... euro'.

Je kunt vastleggen welke looncomponenttypes meetellen voor de bepaling van de grootte van de brutoruimte die kan worden uitgeruild. Je hebt de keuze of de volgende looncomponenttypes wel of niet meetellen:

 • Loon overwerkuren / tijd voor tijd
 • Wachtdagencompensatie
 • Kort verzuim
 • Feestdagen
 • Bovenwettelijke vakantiedagen
 • Vakantiegeld
 • Extra reserveringen

We adviseren je contact op te nemen met de Belastingdienst en de bond waarbij je bent aangesloten om vast te stellen welke looncoomponenttypes voor jou van toepassing zijn.

Als overwerk wordt uitgeruild en overwerk als tijd voor tijd wordt gespaard, dan wordt dit bedrag niet uitgeruild. Als overwerk wordt uitgeruild en tijd voor tijd wordt uitbetaald, dan komt het gehele bedrag in aanmerking voor uitruil. De uitruil wordt in feite dus in tijd gezien uitgesteld.

Let op: De wachtdagencompensatie mag (volgens de ABU) niet mee tellen voor de bruto uitruil van extraterritoriale kosten. De optie is standaard geselecteerd, wil je dit niet dan kun je dit uitzetten.


Stap 2: Het looncomponent huisvesting koppelen aan een flexwerker

Na het operationeel maken van het looncomponent 'ET-uitruil huisvesting' en/of 'ET-uitruil overige kosten' en het vastleggen van de looncomponenttypes, kun je op het tabblad 'Vaste beloningen' de inhouding(en) koppelen aan een flexwerker. Tevens kun je op het tabblad 'Betalingen' vastleggen welke reserveringen  je periodiek wilt uitbetalen, want deze vergroten de brutoruimte voor de regeling sinds 2010.

Let op: Het selecteren van het looncomponent 'ET-uitruil huisvesting' en/of 'ET-uitruil overige kosten' is alleen mogelijk als het land van domicilieadres van de flexwerker anders is dan Nederland. Indien er Nederland is ingevuld wordt het looncomponent niet getoond.Met het activeren van de knop 'Nieuw' kun je een nieuwe regeling voor de ET-uitruil huisvesting en/of ET-uitruil overige kosten aanmaken. Je selecteert het betreffende looncomponent en daarna activeer je de knop 'Selecteren'. De naam van het looncomponent zoals deze is vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' wordt getoond.

Huurbedrag per

Het bedrag wat voor de huisvesting en/of overige kosten in rekening wordt gebracht. Let op, dit wordt per kalenderdag, gewerkte dag, beschikbare arbeidsdag (ma t/m vrij) of gewerkt uur berekend.

Bijvoorbeeld: Je moet € 100,- per week inhouden.
Wanneer je kiest voor 'kalenderdag' deel je het bedrag door 7 (kalenderdagen).
Wanneer je kiest voor 'Ma t/m vrij' deel je het bedrag door 5 (beschikbare arbeidsdagen).
Als je hebt gekozen voor een loontijdvak van een week of 4-weken in combinatie met de optie 'Ma t/m vrij' blijft de berekening altijd 5 dagen per week en dus 20 dagen per 4-weken periode. Als je een loontijdvak van een maand hebt gekozen, dan wordt er voor de berekening gekeken naar het aantal werkbare dagen in de betreffende maand. In maart zijn dat bijvoorbeeld 22 dagen.

Bedrag inhouden
Indien je het looncomonent 'ET-uitruil huisvesting' of 'ET-uitruil overige kosten' hebt geselecteerd, kun je hier de optie 'Ja, volledig' of 'Nee' selecteren. Met de optie 'Ja, volledig' wordt het gevraagde bedrag ingehouden, wat bruto niet ingehouden kan worden, wordt netto ingehouden. Met de optie 'Nee' wordt het bedrag wat bruto ingehouden wordt, netto vergoed. Optioneel kun je vanaf 11 juni 2018 als aansluiting op de berekening NeWML ook kiezen voor 'Ja, tot toegestaan minimum'. Raadpleeg voor meer informatie hierover de procesbeschrijving 'NEWML Automatisch corrigeren'.


Stap 3: De berekening voor de ET-regeling

Na het toekennen van de ET-regeling huisvesting en/of overige kosten. Hieronder vind je uitleg over de berekening van de ET-regeling welke geldend zijn per loonjaar.

ET-uitruil voor huisvesting 
ET-uitruil voor overige kosten 
ET-regeling 2009 
Volgorde bij het berekenen van de bruto ruimte

Op de loonspecificaties staat een extra 'Toelichting' die informatie toont over de ET-regelingen welke zijn toegepast op de loonspecificatie.

ET-uitruil voor huisvesting

Vanaf het loonjaar 2012 kun je met een ingangsdatum vastleggen welke looncomponenttypes meetellen voor de bepaling van de grootte van de brutoruimte die kan worden uitgeruild. Daarnaast kun je aangeven of je gebruik maakt van de definitie 'feitelijk loon' of 'bruto loon'. Je hebt de keuze of de volgende looncomponenttypes wel of niet meetellen:

 • Loon overwerkuren (Overwerkuren tellen volledig mee voor de brutoruimte. Er wordt geen rekening gehouden met het minimumloon)
 • Wachtdagencompensatie
 • Kort verzuim
 • Feestdagen
 • Bovenwettelijke vakantiedagen
 • Vakantiegeld
 • Extra reserveringen

Voor alle bovenstaande reserveringstypes geldt dat deze periodiek moeten worden uitbetaald. Het periodiek uitbetalen van de reserveringen leg je vast in ' Flexwerkers > betalingen'. Volgens de ABU en NBBU CAO's mag het bedrag van het loon dat de uitzendkracht uitruilt voor de vrije vergoeding of vrije verstrekking maximaal 81% zijn van het bedrag aan extraterritoriale kosten die de uitzendonderneming onbelast wil vergoeden of verstrekken. Het bedrag dat mag worden uitgeruild is maximaal 30% van het loon (zie ABU CAO 2010 artikel 22. Lid 5).

Uurloon bij uitbetaling vakantiedagen

Vanaf het loonjaar 2016 wordt bij het uitbetalen van de vakantiedagen het minimumuurloon als standaard gebruikt. Bij het uitbetalen in IB+IIB en Periode/Keten is het aantal uren leidend. De reserveringsstanden worden nu uitbetaald tegen het minimumuurloon omdat dat het deel is waar je reserveringen over opbouwt. Dit wordt gedaan omdat de ET-regeling de grondslag verlaagd tot het minimumloon.

Bovenwettelijke vakantiedagen uitruilen

Het uurloon van de uit te betalen reserveringen kan worden aangepast in de urendeclaratie. Dit kan in het tabblad 'Reserveringen' in de kolom 'Uurloon'. Dit heeft alleen invloed op de uitbetaling van de reserveringen. De grondslag voor de ET-uitruil over deze bovenwettelijke vakantiedagen veranderd hierdoor niet. De uitruil over de bovenwettelijke vakantiedagen wordt berekend met uurloon dat op dat moment geldt als uurloon voor de declaratie.


Voorbeeld berekening 1

In onderstaand voorbeeld wordt aan de hand van een voorbeeld loonspecificatie uitgelegd op welke manier de dubbele huisvesting wordt berekend. In dit voorbeeld zijn de volgende variabelen toegepast:

 • Kosten dubbele huisvesting: € 4,= per werkdag. (Dus € 20,= voor het loontijdvak van een week).
 • Wettelijk minimumuurloon: € 8,13 (Op basis van een 40-urige werkweek).
 • Uurloon uit plaatsing: € 8,20
 • Toegepaste looncomponenten: Normale uren.

Om de 'ruimte' te berekenen ga je eerst na hoeveel ruimte er zit op de normale uren. De berekening gaat als volgt:

De maximale bruto ruimte is (€ 8,20 - € 8,13)x 16 uur = € 1,12 
De hoogte van de vrije vergoeding is € 1,12 : 0,81 = € 1,38 
De inhouding voor de huisvestingskosten zijn € 20 - € 1,38 = € 18,62

 


Voorbeeld berekening 2

In onderstaand voorbeeld wordt aan de hand van een voorbeeld loonspecificatie uitgelegd op welke manier de dubbele huisvesting wordt berekend. In dit voorbeeld zijn de volgende variabelen toegepast:

 • Kosten dubbele huisvesting: € 4,= per werkdag. (Dus € 20,= voor het loontijdvak van een week).
 • Wettelijk minimumuurloon: € 8,13 (Op basis van een 40-urige werkweek).
 • Uurloon uit plaatsing: € 12,00
 • Toegepaste looncomponenten: Normale uren.

Om de 'ruimte' te berekenen ga je eerst na hoeveel ruimte er zit op de normale uren. De berekening gaat als volgt:

De maximale bruto ruimte is (€ 12,00 - € 8,13)x 16 uur = € 61,92 
De maximale hoogte van de vrije vergoeding is € 61,92 : 0,81 = € 76,44 
De gevraagde vrije vergoeding is 20. Om dat te mogen vergoeden is € 20 * 0,81 = € 16,20 uitruil nodig aan de bruto zijde. Deze ruimte is aanwezig. 
De inhouding voor de overige kosten en de netto vergoeding heffen elkaar op.

 


Voorbeeld berekening 3 (Wachtdagcompensatie) 

In Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers kun je instellen of de opbouw van de reservering wachtdagencompensatie evenredig verminderd moet worden met de verlaging van het brutoloon door de ET-uitruil. Raadpleeg uw CAO voor regels omtrent de toepassing van deze optie. Wanneer je hier kiest voor 'Ja' wordt onderaan de loonstrook van de flexwerker de volgende tekst vermeld: 'De bruto uitruil heeft de opbouw van de reservering wachtdagcompensatie verminderd met ... euro'.

In onderstaand voorbeeld wordt aan de hand van een voorbeeld loonspecificatie uitgelegd op welke manier de wachtdagcompensatie de ET-uitruil kan beïnvloeden. Dit is dus afhankelijk van de voor uw werkmaatschappij gekozen instelling in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers. In dit voorbeeld zijn de volgende variabelen toegepast:

 • Kosten dubbele huisvesting: € 10,00 per werkdag. (Dus € 50,00 voor het loontijdvak van een week).
 • Wettelijk minimumuurloon: € 8,58 (Op basis van een 40-urige werkweek).
 • Uurloon uit plaatsing: € 12,00
 • Toegepaste looncomponenten: Normale uren.

In de eerste situatie is in Beheer ingesteld dat de bruto uitruil niet de wachtdag compensatie verminderd. De wachtdagcompensatie wordt daardoor berekend over het volledige brutoloon. Dat is in dit geval € 12,00 x 1,16% = € 0,14.

In de tweede situatie is in Beheer ingesteld dat de bruto uitruil wel de wachtdagcompensatie verminderd. De wachtdagcompensatie wordt daardoor berekend over het brutoloon dat verminderd is met de bruto uitruil. De bruto ruimte per uur is (€ 12,00 - € 8,58) = € 3,42. De grondslag voor de wachtdagcompensatie wordt dus verlaagd met € 3,42 en wordt daarmee € 12,00 - € 3,42 = € 8,58. Wanneer je hier vervolgens de wachtdagcompensatie over berekend kom je uit op € 8,58 x 1,16% = € 0,10. In deze voorbeeldsituatie heeft de bruto uitruil de opbouw van de wachtdagencompensatie verminderd met € 0,04. Dit zie je tevens terug in de toelichting onderaan de loonspecificatie.

 

ET-uitruil voor overige kosten

De ET-uitruil van de overige kosten (vervoerskosten en extra uitgaven van levensonderhoud) wordt altijd verrrekend nadat de regeling 'ET-uitruil huisvesting' is berekend. Het kan dus voorkomen dat er geen uitruil kan plaatsvinden voor de ET-uitruil overige kosten, omdat er niet voldoende uitruilruimte overblijft na de ET-uitruil van de huisvesting. In het tabblad 'Vaste beloningen' leg je vast of er daadwerkelijk een netto bedrag moet worden verrekend voor de ET-uitruil overige kosten. De ET-uitruil overige kosten vindt plaats over dezelfde looncomponenttypes zoals deze zijn vastgesteld voor de ET-uitruil huisvesting.


Voorbeeld berekening 1

In onderstaand voorbeeld wordt aan de hand van een voorbeeld loonspecificatie uitgelegd op welke manier de ET-uitruil overige kosten zonder de huisvesting wordt berekend. In dit voorbeeld zijn de volgende variabelen toegepast.

 • ET-uitruil overige kosten: € 2,- per werkdag. (Dus € 10,= voor het loontijdvak van een week).
 • Wettelijk minimumuurloon: € 8,17 (Op basis van een 40-urige werkweek).
 • Uurloon uit plaatsing: € 10,00
 • Toegepaste looncomponenten: Normale uren.
 • Bedrag inhouden 'Nee' (tabblad 'Vaste beloningen)

Om de 'ruimte' te berekenen gaat je eerst na hoeveel ruimte er zit op de normale uren. De berekening gaat als volgt:

De maximale bruto ruimte is (€ 10,00 - € 8,17) x 40 uur = € 73,20 
De gevraagde vrije vergoeding is € 10,00. Om dat te mogen vergoeden is € 10,00 * 0,81 = € 8,10 uitruil nodig aan de bruto zijde. Deze ruimte is aanwezig. 
De inhouding voor de overige kosten is € 0 en vrije vergoeding is € 10. 

 

In dit voorbeeld is er gekozen om het bedrag aan overige kosten niet in te houden (tabblad 'Vaste beloningen'). Op de loonspecificatie wordt het bedrag van €10,- netto 'teruggegeven' aan de flexwerker.


Voorbeeld berekening 2

In onderstaand voorbeeld wordt aan de hand van een voorbeeld loonspecificatie uitgelegd op welke manier de ET-uitruil overige kosten zonder de huisvesting wordt berekend. In dit voorbeeld zijn de volgende variabelen toegepast:

 • ET-uitruil overige kosten: € 2,- per werkdag. (Dus € 10,= voor het loontijdvak van een week).
 • Wettelijk minimumuurloon: € 8,17 (Op basis van een 40-urige werkweek).
 • Uurloon uit plaatsing: € 10,00
 • Toegepaste looncomponenten: Normale uren.
 • Bedrag inhouden 'Ja' (tabblad 'Vaste beloningen)

Om de 'ruimte' te berekenen ga je eerst na hoeveel ruimte er zit op de normale uren. De berekening gaat als volgt:

De maximale bruto ruimte is (€ 10,00 - € 8,17)x 40 uur = € 73,20 
De gevraagde vrije vergoeding is € 10,00. Om dat te mogen vergoeden is € 10,00 * 0,81 = € 8,10 uitruil nodig aan de bruto zijde. Deze ruimte is aanwezig. 
De inhouding voor de overige kosten en de netto vergoeding heffen elkaar op. 

 

In dit voorbeeld is er gekozen om het bedrag aan overige kosten in te houden (tabblad 'Vaste beloningen'). Op de loonspecificatie wordt het bedrag van €10,- niet netto 'teruggegeven' aan de flexwerker.


Voorbeeld berekening 3

In onderstaand voorbeeld wordt aan de hand van een voorbeeld loonspecificatie uitgelegd op welke manier de ET-uitruil overige kosten met de huisvesting wordt berekend. In dit voorbeeld zijn de volgende variabelen toegepast:

ET-uitruil huisvesting:

 • Kosten ET-uitruil huisvesting: € 8,- per werkdag. (Dus € 40,= voor het loontijdvak van een week).
 • Wettelijk minimumuurloon: € 8,17 (Op basis van een 40-urige werkweek).
 • Uurloon uit plaatsing: € 10,-
 • Toegepaste looncomponenten: Normale uren.

ET-uitruil overige kosten:

 • ET-uitruil overige kosten: €2,- per werkdag. (Dus € 10,= voor het loontijdvak van een week).
 • Wettelijk minimumuurloon: € 8,17 (Op basis van een 40-urige werkweek).
 • Uurloon uit plaatsing: € 10,00
 • Toegepaste looncomponenten: Normale uren.
 • Bedrag inhouden 'Nee' (tabblad 'Vaste beloningen)

Er liggen 2 ET-regelingen vast. Om de 'ruimte' te berekenen ga je eerst na hoeveel ruimte er zit op de normale uren en wordt de ET-uitruil huisvesting verrekend. Daarna wordt, indien genoeg ruimte, de ET-uitruil overige kosten verrekend. De berekening gaat als volgt:

De maximale bruto ruimte is (€ 10,00 - € 8,17)x 20 uur = € 36,60 
De gevraagde vrije vergoeding is € 40,00. Om dat te mogen vergoeden is € 40,00 * 0,81 = € 32,40 uitruil nodig aan de bruto zijde. Deze ruimte is aanwezig. 
De inhouding voor de huisvestingskosten is € 0,- 

Na verrekening van de ET-uitruil huisvesting met de brutoruimte wordt er vastgesteld of er ruimte is om de ET-uitruil overige kosten te verrekenen. De resterende brutoruimte is € 36,60 - € 32,40 = € 4,20

Brutoruimte is € 4,20 
De gevraagde vrije vergoeding is € 10,00 om dat te mogen vergoeden is € 10,00 * 0,81 = € 8,10 uitruil nodig aan de bruto zijde. De beschikbare brutoruimte is niet voldoende om de gevraagde vergoeding in zijn geheel bruto uit te ruilen. 
De hoogte van de netto vergoeding is € 4,20 : 0.81 = € 5,19. Dit bedrag wordt netto vergoed aan de flexwerker.

 

In dit voorbeeld blijft er na de verrekening van de ET-uitruil huisvesting niet voldoende ruimte over om de ET-uitruil overige kosten in zijn geheel te verrekenen.


Dubbele huisvestingregeling per loonjaar 2009

Looncomponenten

Op de volgende looncomponenten wordt de regeling dubbele huisvesting toegepast:

 • Normale uren
 • Overwerkuren
 • Onregelmatige uren
 • Verlaagde uren
 • Verhoogde uren
 • Leegloopuren
 • Arbeidsongeschiktheidsuren

Prestatietoeslag wordt hierin ook meegenomen. De 'tijd voor tijd' reservering kan niet meegenomen worden in de verwerking van de dubbele huisvesting regeling, omdat het niet bekend is hoeveel uur er tegen welk uurloon is verloond.

Voorbeeld berekening

In onderstaand voorbeeld wordt aan de hand van een voorbeeld loonspecificatie uitgelegd op welke manier de dubbele huisvesting wordt berekend. In dit voorbeeld zijn de volgende variabelen toegepast:

 • Kosten dubbele huisvesting: €10,= per kalenderdag. (Dus € 70,= voor het loontijdvak).
 • Wettelijk minimumuurloon: € 7,97 (Op basis van een 40-urige werkweek).
 • Uurloon uit plaatsing: € 8,51
 • Toegepaste looncomponenten: Normale uren en overwerkuren.

Om de 'ruimte' te berekenen gaat je eerst na hoeveel ruimte er zit op de normale uren. De berekening gaat als volgt:

8 (uur) x € 7,97 (wettelijk minimumuurloon) = € 63,76 
8 (uur) x € 8,51 (uurloon uit plaatsing) = € 68,08 
€ 68,08 - € 63,76 = € 4,32 
Dit betekent dat er per gewerkte dag € 4,32 aan ruimte is voor een bruto inhouding dubbele huisvestingskosten. 
€ 4,32 x 3 (gewerkte dagen) = € 12,96

De berekening voor de ruimte op overwerk uren gaat als volgt:

2 (uur) x € 7,97 (wettelijk minimumuurloon) = € 15,94 
2 (uur) x € 8,51 x 120% (uurloon uit plaatsing) = € 20,42 
€ 20,42 - € 15,94 = € 4,48

De berekening voor het toepassen van de dubbele huisvestingsregeling gaat als volgt: 
€ 12,95 + € 4,48 = € 17,44 
Dit bedrag is er aan ruimte om van het bruto loon in te houden. Het restant (€ 70,= - € 17,44) € 52,56 wordt van het netto loon ingehouden.

 


Volgorde bij het berekenen van de bruto ruimte

Voor het berekenen van de beschikbare ruimte voor de bruto uitruil is de volgorde van berekenen van belang. De bruto ruimte voor de et-uitruil wordt als volgt berekend: 

 1. eerst de urenregels tegen 81%
 2. vervolgens de urenregels tegen 100% 
 3. wanneer er dan ruimte over is, worden reserveringenregels berekend tegen 81%

De reden dat eerst de ruimte in de urencomponenten berekend word en pas daarna de ruimte in de reserveringen is omdat de ET-uitruil over de urencomponenten de opbouw van reserveringen verlaagt. Dus dat zal eerst berekend moeten worden. Pas daarna wordt de reserveringsopbouw en de ruimte in de reserveringen bekeken.


Voorbeeld berekening
In onderstaand voorbeeld ziet u dat deze volgorde van belang is. Aan de hand van een voorbeeld loonspecificatie wordt uitgelegd op welke manier de dubbele huisvesting wordt berekend. In dit voorbeeld zijn de volgende variabelen toegepast:

 • Kosten dubbele huisvesting: € 87,50 voor de huisvesting en € 62,30 voor de overige kosten, totaal dus € 149,80.
 • Wettelijk minimumuurloon: € 8,93 (op basis van een 38-urige werkweek)
 • Uurloon uit plaatsing: € 9,08
 • Toegepaste looncomponenten: normale uren, overwerkuren, bovenwettelijke vakantiedagen

1. Om de ‘ruimte’ (definitief bruto ruimte) te berekenen ga je eerst na hoeveel ruimte er is in het loon over normale uren om uit te ruilen tegen 81%. Dit gebeurt per regel/per dag. Je kijkt per dag naar het verschil tussen het wettelijk minimumloon voor de flexwerker en het feitelijk bruto uurloon van de flexwerker. In dit voorbeeld is dit verschil € 0,15 cent per uur en is de berekening dus als volgt:

Maandag 9,5u x 0,15 = 1,42 
Dinsdag 9,5u x 0,15 = 1,42 
Woensdag 9,5u x 0,15 = 1,42 
Donderdag 9,5u x 0,15 = 1,42 
Vrijdag 2u x 0,15 = 0,30 

In totaal kan er op loon normale uren € 5,98 uitgeruild worden. Deze € 5,98 heeft een waarde van € 7,38 (5,98 / 0,81).

2. Je wilt in totaal dus € 149,80 uitruilen. Hiervan kun je € 5,98,- uitruilen tegen 81% in het loon over normale uren. Je wilt nu dus nog 149,80 - 7,38 = € 142,42 uitruilen. Na de normale uren ga je kijken naar de ruimte die er is in het loon over de overwerkuren. Er is € 135,53 aan overuren uitbetaald. Deze ruimte wordt volledig benut.

3. Je wilde echter nog € 142,42 uitruilen dus u komt nog € 6,89 'tekort' (€ 142,42 - € 135,53). Tot slot wordt er gekeken of er nog ruimte is in de bovenwettelijke vakantiedagen voor een waarde van € 6,89. Omdat de bovenwettelijke vakantiedagen een uitruilvoet hebben van 81% hoeft er echter maar € 5,58 bruto ingeleverd te worden. Deze ruimte vind je volledig in de bovenwettelijke vakantiedagen.

Onderaan de loonstrook bij 'toelichting' zie je het totaal van de ruimte in de normale uren en de vakantiedagen (€ 5,98 + € 5,58 = € 11,56) en de ruimte in de overuren (€ 73,23 + € 62,30 = € 135,53).

 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.