Skip to main content
Skip table of contents

BO > Loonaangiften

Binnen dit onderdeel kun je de loonaangiften van de werkmaatschappij raadplegen. Je kunt loonaangifte bestanden exporteren en je kunt gegevens zoals afdrachtvermindering, premiekorting en eindheffing van de nog aan te geven loonaangifte handmatig muteren. Voor het handmatig muteren kun je kiezen voor 'Reeds aangegeven loonaangifte' en 'Nog aan te geven loonaangifte'.

Betreft

Je bepaalt in dit veld welke aangifte of meldingen je wilt raadplegen. Je kunt een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 • Reeds aangegeven loonaangifte
 • Nog aan te geven loonaangifte
 • Reeds aangegeven weekaanleveringen

Jaar

Je kunt het jaar selecteren waarvan je de aangifte of meldingen wilt raadplegen. Je hebt de keuze uit de loonjaren met de statussen 'Operationeel', 'In afsluitfase' en 'Afgesloten'. Standaard wordt het huidige loonjaar getoond.

Loonheffingennummer

Je kunt een keuze maken tussen alle loonheffingennummers welke zijn vastgelegd binnen de werkmaatschappij.

Tijdvak

Je kunt een keuze maken tussen alle tijdvakken waarvoor reeds een loonaangifte is verwerkt. De periodes worden getoond op volgorde van periodenummer en datum.

Sector risicogroep

De gegevens van de sector risicogroep worden getoond.


Collectieve gegevens

De collectieve gegevens van de sector risicogroep worden getoond.

Bekijken / Wijzigen

Wanneer je gebruik maakt van afdrachtverminderingen en/of premiekorting en/of eindheffingen kun je deze gegevens handmatig voor de loonaangifte vastleggen.

Wanneer je hebt gekozen voor de mogelijkheid 'Reeds aangegeven loonaangifte' kun je de gegevens voor afdrachtverminderingen, premiekorting en eindheffing alleen maar bekijken.

De bedragen welke zijn aangegeven worden nu getoond en je kunt geen mutaties aanbrengen. Wanneer je hebt gekozen voor de mogelijkheid 'Nog aan te geven loonaangifte' kun je de gegevens voor loonaangifte handmatig wijzigen. Easyflex toont het scherm 'Handmatige opgave loonaangifte'. De bedragen die je ingeeft zijn positieve bedragen. Bij de aangifte worden deze bedragen automatisch als 'vermindering' opgegeven.Handmatige opgave loonaangifte

Het eerder geselecteerde loonheffingennummer, jaar en tijdvak worden getoond. Vervolgens worden alle opties getoond:

 • Afdrachtvermindering zeevaart
 • Afdrachtvermindering onderwijs
 • Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
 • Premiekorting arbeidsgehandicapten
 • Premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere werknemers
 • Premiekorting in dienst hebben oudere werknemers
 • Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard
 • Eindheffing loon met een bestemmingskarakter
 • Eindheffing moeilijk te individualiseren loon
 • Eindheffing geschenken in natura
 • Eindheffing bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen
 • Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto
 • Eindheffing VUT-regeling
 • Eindheffing overschr. forfait. werkkostenregeling
 • Pseudo eindheffing hoog loon

Per categorie wordt er getoond hoeveel er is aangegeven en er wordt getoond hoeveel hiervan handmatig is opgegeven. Vervolgens wordt de kolom mutatie getoond. In deze kolom kun je alleen maar gegevens vastleggen wanneer je hebt gekozen voor het wijzigen van nog aan te geven loonaangifte. Bij het bekijken van reeds aangegeven loonaangifte kun je hier niets meer ingeven. Daarnaast wordt getoond wat het aan te geven bedrag wordt en hoeveel hiervan handmatig is opgegeven.

Afdrachtvermindering zeevaart

Het bedrag dat de werkmaatschappij in het aangiftetijdvak in mindering brengt op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in verband met het betaalde loon aan zeevarenden.

Afdrachtvermindering onderwijs (vervallen per 01-01-2014)

Het bedrag dat de werkmaatschappij in het aangiftetijdvak in mindering brengt op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in verband met het betaalde loon aan flexwerkers welke werkzaam zijn als assistent of onderzoeker in opleiding of als promotieonderzoeker en flexwerkers die werkzaam zijn en deelnemen aan beroepsbegeleidend onderwijs, aan leerwerktrajecten in HBO-onderwijs, onderwijs voorstartkwalificatieniveau MBO I en II en VMBO leerwerktraject.

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Het bedrag dat de werkmaatschappij in het aangiftetijdvak in mindering brengt op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in het kader van een afgegeven S&O-verklaring. Het in mindering gebracht bedrag dient, binnen een marge, tijdsevenredig te zijn met het in de S&O-verklaring genoemde bedrag.

Premiekorting arbeidsgehandicapten (vervallen per 01-01-2018)

Het bedrag dat de werkmaatschappij in het aangiftetijdvak als korting op verschuldigde premies voor de WAO/WGA en WW-Awf of UFO toepast in verband met tewerkgestelde flexwerkers met een arbeidshandicap. Zolang er nog geen aangifte is gedaan blijven de ingegeven mutaties zichtbaar in de kolommen 'Mutatie', 'Aan te geven' en 'Handmatig'. Zodra er aangifte is gedaan worden deze bedragen in de kolommen 'Aangegeven' en 'Handmatig' getoond. Zo kun je altijd nog inzien wat er is aangegeven en hoeveel van het aangegeven bedrag handmatig is opgegeven.

Premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere werknemers (vervallen per 01-01-2018)

Het bedrag dat de administratieve eenheid voor door hem in dienst genomen personen uit een uitkeringssituatie van 50 jaar of ouder mag korten op de verschuldigde basispremie WAO/IVA/WGA, uniforme premie WAO, gedifferentieerde premie WGA en WW-Awf (werkgevers- en werknemersdeel) of UFO.

Premiekorting in dienst hebben oudere werknemers (vervallen per 01-01-2018)

Het bedrag dat de administratieve eenheid voor bij hem in dienst zijnde oudere werknemers  mag korten op de verschuldigde basispremie WAO/IVA/WGA, uniforme premie WAO, gedifferentieerde premie WGA en WW-Awf (werkgevers- en werknemersdeel) of UFO.

Premiekorting oudere werknemers wordt op de volgende manier verrekend in de loonaangifte. Het totaal van de premiekortingen mag niet meer zijn dan de som van de volgende premies: basispremie WAO/WIA, de gedifferentieerde premie WGA, de premie WW-Awf, de Ufo-premie en de sectorpremie. Als het totaal van de premiekortingen in een aangiftetijdvak meer is dan het totaal van de te betalen premies, mag het niet-verrekende deel van die premiekortingen worden verrekend op een ander subnummer of periode. Voor verrekenen wordt er eerst gekeken of er ruimte is in een ander subnummer. Wanneer hier geen ruimte is zal er gekeken worden of er ruimte is in een eerdere of latere periode. De werknemer voor wie je de premiekorting doorschuift, hoeft in dat eerdere of latere tijdvak niet in dienst geweest te zijn. Er mag niet doorgeschoven worden naar een volgend kalenderjaar. 

Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard

Bij ministiriële regeling kan worden bepaald dat de heffing over bepaalde uitkeringen van publiekrechtelijke aard plaatsvindt door middels van eindheffing. Wij verwijzen je naar het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst voor meer informatie over het toepassen van deze eindheffing.

Eindheffing loon met een bestemmingskarakter

Op een aantal vormen van loon met een bestemmingskarakter moet je eindheffing toepassen. Wij verwijzen je naar het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst voor meer informatie over het toepassen van deze eindheffing.

Eindheffing moeilijk te individualiseren loon

Op moeilijk individualiseerbaar loon kun je eindheffing toepassen. Voor vormen van moeilijk individualiseerbaar loon verwijzen wij je naar het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Eindheffing geschenken in natura

Je mag eindheffing toepassen over geschenken in natura aan je werknemers. Deze geschenken hoeven niet ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis te worden gegeven. Wij verwijzen je naar het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst voor meer informatie over het toepassen van deze eindheffing.

Eindheffing bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen

Je mag eindheffing toepassen over het belaste (bovenmatige) deel van kostenvergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Wij verwijzen je naar het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst voor meer informatie over het toepassen van deze eindheffing.

Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Als twee of meer werknemers een bestelauto door de aard van het werk doorlopend afwisselend gebruiken, kan het moeilijk zijn om de regeling voor privégebruik individueel toe te passen. In dat geval moet je eindheffing toepassen op het voordeel van het privégebruik. In het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst kun je lezen wanneer er sprake is van doorlopen afwisselend gebruik en hoe je deze eindheffing moet toepassen.

Eindheffing VUT-regeling

Bij VUT-regelingen en het omslaggefinancieerde deel van prepensioenregelingen is vanaf 1 januari 2005 een nieuwe eindheffing ingevoerd over de werkgeversbijdragen. Wij verwijzen je naar het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst voor meer informatie over het toepassen van deze eindheffing.

Eindheffing overschr. forfait. werkkostenregeling

Over datgene wat buiten je vrije ruimte valt, wordt eindheffing berekend. Indien van toepassing kun je zien op welk bedrag dit betrekking heeft.

Pseudo eindheffing hoog loon

Wij verwijzen je naar het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst voor meer informatie over het toepassen van deze eindheffing.

Volgnummer/datum

Het volgnummer van de loonaangifte en de datum waarop de loonaangifte is verwerkt worden getoond. Bijvoorbeeld volgnummer 11, datum 27-09-2006.

Exporteren loonaangifte

Je kunt het loonaangifte bestand exporteren. Easyflex legt automatisch een bestandsnaam vast. Deze bestaat uit het loonheffingennummer, het jaar en een volgnummer. Het bestand heeft altijd de extensie .xml. Bijvoorbeeld 139408782L01-2006-1.xml. Door het activeren van de knop 'Exporteren bestand' kun je het bestand exporteren.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.