Skip to main content
Skip table of contents

BI > Autorisatie marges-uren

Op dit tabblad kun je de autorisatie voor het accorderen van een urendeclaratie onder een minimum marge en het accorderen van ongelijke uren vastleggen. Tevens kun je een resultaatverdeling naar locatie en relatiebeheerder vastleggen.Autorisatie voor accorderen

Onder minimum marge

Je kunt per sector een margebewaking ingeven (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren). Wanneer je een autorisatie voor accorderen onder deze minimum marge aangeeft, kan alleen de medewerker met deze rol autorisatie verlenen voor het accorderen van een urendeclaratie met een marge onder de minimum marge van de betreffende sector. Dit betekent dat alle andere medewerkers nooit urendeclaraties kunnen accorderen wanneer de marge onder de minimum marge valt van de betreffende sector. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers (welke programmarechten hebben voor urendeclaraties) rechten om urendeclaraties te accorderen waarin de marge onder de minimum marge van de betreffende sector valt. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij je een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Ongelijke uren

Met ongelijke uren wordt bedoeld dat binnen de urendeclaratie het aantal uren voor de flexwerker niet gelijk is aan het aantal uren voor de relatie. Deze controle wordt per regel/looncomponent uitgevoerd. Wanneer je een autorisatie voor accorderen ongelijke uren aangeeft, kan alleen de medewerker met deze rol autorisatie verlenen voor het accorderen van ongelijke uren. Dit betekent dat alle andere medewerkers nooit urendeclaraties kunnen accorderen waarin ongelijke uren zijn opgenomen. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers (welke programmarechten hebben voor urendeclaraties) rechten om urendeclaraties te accorderen waarin ongelijke uren zijn opgenomen. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij je een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.


Resultaatverdeling naar

Bij een plaatsing waarbij de flexwerker en relatie van dezelfde locatie zijn, is de verdeelsleutel voor het resultaat eenvoudig. Wanneer de flexwerker en relatie van verschillende vestigingen zijn, wordt deze verdeelsleutel minder eenvoudig. Op dit tabblad kun je de resultaatverdeling vastleggen. Uren en Omzet/kosten kunnen apart worden ingesteld. Je kunt een verdeling maken per locatie en/of per relatiebeheerder. Bij het vastleggen van een plaatsing wordt de door jou ingestelde verdeelsleutel getoond en gehanteerd. Je kunt eventueel een bepaalde rol autoriseren voor het wijzigen van deze standaard verdeelsleutel bij een plaatsing.

Locatie van

Wanneer een flexwerker tewerk wordt gesteld bij een relatie van een andere locatie dan waar de flexwerker toe behoort, wordt er een standaard verdeling van 50/50 gehanteerd. Deze standaard verdeling kan worden gewijzigd. Binnen dit veld kun je een resultaatverdeling maken op basis van uren en/of op basis van omzet en kosten. Je kunt met de 'sleepbalk' de percentages verdelen of u kunt deze percentages ingeven in de numerieke velden onder flexwerker en relatie.

Uren

De verloonde uren worden standaard verdeeld, dit betekent 50% van de uren worden bij de locatie van de flexwerker geteld en 50% van de uren worden bij de locatie van de relatie geteld. Wanneer deze verdeling moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de locatie van de flexwerker recht heeft op meer uren dan de locatie van de relatie, kun je handmatig de percentages aanpassen. De verdeling wordt getoond bij de plaatsing en kan, afhankelijk van de autorisatie instellingen, al dan niet worden gewijzigd.

Omzet en kosten

Je kunt ook een resultaatverdeling maken op basis van omzet en kosten. De standaard verdeling is ook hier 50/50. Deze kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de locatie van de flexwerker recht heeft op meer omzet dan de locatie van de relatie. De verdeling wordt getoond bij de plaatsing en kan, afhankelijk van de autorisatie instellingen, al dan niet worden gewijzigd.

Autorisatie

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om in een plaatsing de vastgelegde verdeelsleutel voor Uren en Omzet/kosten te wijzigen. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft elke medewerker de rechten om de vastgelegde verdeelsleutel te wijzigen. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij je een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Relatiebeheerder van

In plaats van verdeling naar locatie kun je ook een verdeling maken naar de relatiebeheerder. De werking is identiek. In plaats van een verdeling naar locatie wordt nu een verdeling naar de relatiebeheerder van de relatie en flexwerker gemaakt. Ook hier wordt een standaard verdeling van 50/50 gehanteerd. Deze standaard verdeling kan worden gewijzigd. Binnen dit veld kun je een resultaatverdeling maken op basis van uren en/of op basis van omzet en kosten. Je kunt met de 'sleepbalk'/'track-bar' de percentages verdelen of je kunt deze percentages ingeven in de numerieke velden onder flexwerker en relatie.

Uren

De verloonde uren worden standaard verdeeld, dit betekent 50% van de uren worden bij de relatiebeheerder van de flexwerker geteld en 50% van de uren worden bij de relatiebeheerder van de relatie geteld. Wanneer deze verdeling moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de relatiebeheerder van de flexwerker recht heeft op meer uren dan de relatiebeheerder van de relatie, kun je handmatig de percentages aanpassen. De verdeling wordt getoond bij de plaatsing en kan, afhankelijk van de autorisatie instellingen, al dan niet worden gewijzigd.

Omzet en kosten

Je kunt ook een resultaatverdeling maken op basis van omzet en kosten. De standaard verdeling is ook hier 50/50. Deze kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de relatiebeheerder van de flexwerker recht heeft op meer omzet dan de relatiebeheerder van de relatie. De verdeling wordt getoond bij de plaatsing en kan, afhankelijk van de autorisatie instellingen, al dan niet worden gewijzigd.

Autorisatie

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om in een plaatsing de vastgelegde verdeelsleutel voor Uren en Omzet/kosten te wijzigen. Wanneer u de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft elke medewerker de rechten om de vastgelegde verdeelsleutel te wijzigen. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij je een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Autorisatie voor plaatsing 

Wijzigen einddatum

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om in een plaatsing de vastgelegde definitieve einddatum te wijzigen. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft geen enkele medewerker het recht om de vastgelegde definitieve einddatum te wijzigen.

0 uren ingeven

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om in een plaatsing de uren op 0 te zetten op tabblad 'Periode en locatie'. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft geen enkele medewerker het recht om de uren in de plaatsing op 0 te zetten. 

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.