Skip to main content
Skip table of contents

Artiesten- en beroepssportersregeling

Wanneer je een artiest, beroepssporter, artiestengezelschap of sportploeg uitzendt of detacheert, kan het zijn dat je loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moet berekenen en afdragen op grond van een speciale regeling: de artiesten- en beroepssportersregeling. Het bijzondere aan de artiesten- en beroepssportersregeling is dat je geen premie volksverzekeringen en bijdrage ZVW inhoudt op de gage. Je berekent alleen loonbelasting en voor artiesten die in Nederland wonen ook premies voor de volgende werknemersverzekeringen:

 • de Werkloosheidswet (WW)
 • de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Vanaf 1 juli 2011 wijzigt het BTW tarief voor artiesten van het lage BTW naar het hoge BTW. Uren vóór 1 juli 2011 worden tegen 6% BTW gefactureerd en uren vanaf 1 juli 2011 worden tegen het BTW tarief van 19% gefactureerd. Het werkmoment is leidend voor de bepaling van het te hanteren BTW tarief. Vanaf 1 oktober 2012 is het 21% BTW tarief van toepassing.

Let op! Vergoedingen worden geplaatst op de laatste dag van een declaratietijdvak. In het geval van de week (26) of periode (7) waarin 1 juli 2011 valt zal de vergoeding onder het btw tarief van 19% vallen. 1 juli 2011 is immers niet de laatste dag van het declaratietijdvak. Wanneer dit tegen 6% BTW moet worden verrekend dien je de vergoeding in de week of periode ervoor te facturen. Vanaf productie 2012-8 is het mogelijk een datum in te geven bij een vergoeding waardoor de vergoeding niet meer op de laatste dag van een declaratietijdvak wordt geplaatst.

In deze procesbeschrijving wordt uitgelegd hoe je de artiesten- en beroepssportersregeling kunt toepassen in Easyflex. Let op! Het factureren op basis van loonkosten is een keuze. Je dient zelf vast te stellen of je van deze optie gebruik wilt maken.

Stap 1: Maak een nieuw reserveringsschema en een nieuwe sector aan

Voor de artiesten- en beroepssportersregeling dien je eerst een nieuw reserveringsschema aan te maken. Artiesten en beroepssporters reserveren normaliter niet voor vakantiegeld, feestdagen en kort verzuim. Wij adviseren je een schema in te richten waarbij de geldende regels van de Belastingdienst zijn opgenomen. Het aanmaken van een nieuw reserveringsschema doe je op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema's'. Door het activeren van de knop 'Nieuw' maak je een nieuw schema. Voor een uitleg over het invoeren van percentages verwijzen we je naar de pagina informatie.

Na het aanmaken van het reserveringsschema maak je ook een nieuwe sector aan. De sector maak je op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren'. Dit is nodig, omdat binnen een plaatsing alleen de looncomponenten van het type 'artiesten- en beroepssportersregeling' gekozen kunnen worden als ook de sector met dit type is geselecteerd. Als deze er niet is, is het ook niet mogelijk te verlonen volgens de artiesten- en beroepssportersregeling.

Sectorcode

In dit veld geef je een sectorcode in. Dit dient een unieke door jou zelf samengestelde code zijn. Easyflex plaatst deze sectorcode automatisch in hoofdletters. Een sectorcode is vaak een afkorting van de sectornaam, bijvoorbeeld ART.

Sectornaam

In dit veld geef je de sectornaam in. Een voorbeeld hiervan is Secretarieel, Medisch. Wanneer je van een bepaalde sector meerdere sectoren aan wilt maken in verband met de premiegroep, kun je sectornamen gebruiken als 'Artiest' of 'Sporter'.

Sectorrisicogroep UWV

Vooralsnog is voor de artiesten- en beroepssportersregeling alleen de functie 'Artiest' beschikbaar. Deze functie heeft de discipline 'Overig'. Dat houdt in dat je hier de sectorrisicogroep IIA of IB-IIB dient te selecteren. Wanneer je bij het selecteren van de sectorrisicogroepen een keuze gaat maken uit de diverse risicogroepen, verschijnt er een 'hint'. Deze laat zien aan welke premiegroep het betreffende UWV nummer is gekoppeld.

Beroepsgroepen

Hier selecteer je de beroepsgroep 'Overige'.

Reserveringsschema

In dit veld selecteer je het reserveringsschema dat je specifiek hebt aangemaakt voor de artiesten- en beroepssportersregeling.

Artiesten en beroepssporters

Hier selecteer je de optie 'Wel toepassen'. Let op; dit kan alleen gewijzigd worden zolang er op deze sector nog niet is verloond.

Status

Als laatste dien je de status van de sector te bepalen. Je hebt de keuze uit 'operationeel' en 'niet operationeel'. Pas wanneer de status van een sector 'operationeel' is kan deze gekozen worden in een plaatsing. Je kunt de status van een sector op 'niet operationeel' zetten wanneer een sector nog niet in gebruik mag worden genomen.

Stap 2: Maak een nieuw looncomponent voor de artiesten- en beroepssportersregeling aan

Het looncomponent dat je kunt gebruiken voor de artiesten- en beroepssportersregeling dien je aan te maken onder het type 'Loon normale uren'. Hiervoor open je het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'. Open het type 'Loon in geld > Loon > Loon normale uren' en activeer de knop 'Onderhoud'. We adviseren je voor een juiste journalisering aparte grootboekrekeningnummers aan te maken. Deze kun je eerst aanmaken op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema'.

Bij facturatie van looncomponenten waar de artiesten- en beroepssportersregeling is ingeschakeld wordt altijd 21% BTW berekend.

Omschrijving loonspecificatie

In dit veld wordt de omschrijving van het looncomponent bepaald. Deze omschrijving wordt op de loonspecificatie voor de flexwerker getoond. Artiesten en beroepssporters ontvangen een gage. Wij adviseren dan ook het looncomponent een duidelijke omschrijving te geven. Bijvoorbeeld 'Gage artiest'.

Facturen

In dit veld wordt bepaald of het betreffende looncomponent gefactureerd wordt aan de relatie. Je kunt een keuze maken tussen 'Ja (factuur)', 'Ja (subsidie)', 'Ja (klantverrekening)' of 'Nee'. Let op: Als er een verloning heeft plaatsgevonden waarin het betreffende looncomponent is verwerkt, kun je deze mogelijkheid niet meer wijzigen.

Wanneer je kiest voor 'Ja (factuur)' selecteer je de reguliere facturatie. Kies je voor 'Ja (subsidie)' dan zal voor het te verlonen looncomponent een subsidie vordering worden aangemaakt. Kies je voor 'Ja (klantverrekening)', dan zal het bedrag van het betreffende looncomponent in mindering worden gebracht op de factuur van de relatie. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de procesbeschrijving. Kies je voor 'Nee' dan kan het component niet gefactureerd worden.

Omschrijving factuur

Wanneer de keuze 'factureren' op 'Ja' staat, wordt in dit veld de omschrijving voor de factuur bepaald. Easyflex toont standaard de originele naam van het geselecteerde looncomponent, bijvoorbeeld: Loon voor normale uren. Wij adviseren hier dezelfde naam te hanteren als voor 'Omschrijving loonspecificatie'.

Reserveren over basisdeel

In dit veld wordt bepaald of er voor de flexwerker gereserveerd moet worden over het basisdeel. Met het basisdeel wordt '100% normale uren' bedoeld. Of er daadwerkelijk gereserveerd wordt is natuurlijk afhankelijk van wat er in het reserveringsschema is opgenomen.

Reserveren over toeslagdeel

De instelling staat op 'N.v.t.'. Deze is niet beschikbaar voor het type looncomponent 'Normale uren'.

Loonbelastingtabel

De instelling staat standaard op 'Witte tabel'. Je kunt hier niets wijzigen.

In statistiek opnemen

Per looncomponent wordt bepaald of het looncomponent opgenomen dient te worden in de statistiek. Dit is van belang voor de weergave in de statistieken zoals de rapportages. Je kunt een keuze maken tussen 'Ja' of 'Nee'. Heb je in het veld 'Factureren' gekozen voor 'Ja (klantverrekening), dan heb je geen keuze en is de instelling 'Nee'.

Loon LB / Loon SVW / Betalen

In deze velden wordt bepaald of het looncomponent een onderdeel is van het loon voor de loonbelasting en/of het loon voor Sociale Verzekeringswetten. Tevens wordt bepaald óf het looncomponent betaald dient te worden en hoe het looncomponent betaald dient te worden, positief (+) of negatief (-). De velden zijn niet beschikbaar en je kunt geen keuze maken. De vastgestelde gegevens worden getoond.

Loon ZVW / Reserve

In dit veld wordt bepaald of het looncomponent een onderdeel is van het loon voor de Zorg Verzekeringswet. De velden zijn niet beschikbaar en je kunt geen keuze maken. De vastgestelde gegevens worden getoond.

Artiesten en beroepssporters

Hier selecteer je de optie 'Ja'. Let op, dit kan alleen gewijzigd worden zolang er op dit looncomponent nog niet is verloond.

Beschikbaar voor

Standaard wordt in dit veld 'Flexwerkers' getoond. Je hoeft hier niets aan te wijzigen.

Journaalpostgegevens

Het geniet de voorkeur om aparte grootboekrekeningen te gebruiken voor het journaliseren van omzet en kosten van artiesten en/of beroepssporters. Wanneer je de knop 'Onderhoud' activeert kun je voor de verplichte rekeninggroepen de grootboekrekeningnummers vastleggen.

Let op! Als je ook gebruik maakt van kostenvergoedingbeschikking of kleine vergoedingsregeling dien je een looncomponent aan te maken en in te richten van het type 'Vergoedingen belast/onbelast'. (Loon in geld > Vergoedingen / inhoudingen > Vergoedingen belast/onbelast). Dit is noodzakelijk omdat deze bedragen op de loonstaat in kolom 7 (aftrekposten voor alle heffingen) moeten komen. Het inrichten van dit component gaat op dezelfde wijze als hierboven beschreven.

Het kortingsbedrag voer je in als een negatief bedrag bij 'Loon belast' en als een positief bedrag bij 'Loon onbelast' in de plaatsing en/of urendeclaratie.

Stap 3: Het toepassen van de artiesten- en beroepssportersregeling

Nadat je de tabbladen 'Reserveringsschema's', 'Sectoren' en 'Looncomponenten' hebt ingericht kun je ook daadwerkelijk verlonen volgens de artiesten- en beroepssportersregeling. Hiervoor dien je bij de flexwerker aan te geven of het een artiest of beroepssporter is. Tevens kun je bij de relatie aangeven dat de facturering voor artiesten en beroepssporters op basis van loonkosten dient te worden gedaan. De factuur zal in dit geval niet automatisch worden aangemaakt ten tijde van het aanmaken van het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties'. Het factuurtarief dient handmatig te worden bepaald. In de plaatsing kun je de gage van de flexwerker op te geven.

Flexwerker

Ga naar het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Fiscaal - sociaal' en kies bij 'Gegevens voor loonopgave' voor 'Nieuw' of 'Wijzig'. Vervolgens kun je de ingaven van het veld 'Artiest en beroepssporters' invoeren/wijzigen. Als een flexwerker nog niet eerder voor je heeft gewerkt selecteer je de knop 'Wijzig'. Wil je de instelling met ingang van een specifieke datum in laten gaan, selecteer je de knop 'Nieuw. Je hebt keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • Geen artiest of beroepssporter
 • Binnenlandse artiest
 • Buitenlandse artiest/sporter met loonheffing
 • Buitenlandse artiest/sporter zonder loonheffing

De keuze die je hier maakt is afhankelijk van de regels uit het handboek loonheffingen van de Belastingdienst.

Relatie

Wanneer je de facturatie van artiesten en/of beroepssporters op basis van loonkosten wilt doen, dien je dit vast te leggen op het tabblad 'Relaties > Facturatie > Instellingen'. Over het wel of niet hanteren van deze wijze van facturatie kan Easyflex je niet adviseren. Wanneer je het factuurtarief niet op basis van loonkosten wilt vaststellen, selecteer je de optie 'Tarief in declaratieregels'. Je hanteert met deze instelling de facturatiewijze die wordt gehanteerd bij flexwerkers anders dan een artiest en/of beroepssporter. In de plaatsing dien je het factuurtarief vast te stellen.

Extra factuurinstellingen

Artiesten factureringIn dit veld selecteer je de optie 'Loonkosten met opslag', als je de facturering van artiesten en/of beroepssporters op basis van loonkosten wilt doen. Stap 4: Het maken van een plaatsing met de artiesten- en beroepssportersregeling

Je kunt nu een plaatsing maken voor de flexwerker. Het maken van een plaatsing wordt hier uitgelegd. In deze procesbeschrijving wordt alleen het onderdeel 'Lonen en tarieven' toegelicht.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de geldende loon- en tariefafspraken. Meestal is deze gelijk aan de aanvangsdatum van de plaatsing.

Sector

Hier selecteer je de sector die eerder specifiek voor de artiesten- en beroepssportersregeling is aangemaakt. Alleen met deze sector kun je de juiste looncomponenten selecteren.

Beloningssysteem / Loonschaal

De keuzes die je in dit veld kunt maken, zijn afhankelijk van de bedrijfsinstellingen van de werkmaatschappij. Je dient een keuze te maken vanwege het bepalen van de minimumlonen.

CAO schaal

Wanneer er via de inlenersbeloning een plaatsing wordt vastgelegd, kun je de CAO schaal van de inlenersbeloning vastleggen. Of dit een optioneel of verplicht veld is, wordt vastgelegd in de bedrijfsinstellingen ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loon- en tariefafspraken > CAO schaal'  bij inlenersbeloning).

Uurloon voor plaatsing

Hier vul je de gage (beloning) van de flexwerker in. Vervolgens activeer je de knop 'Opslaan'. Wanneer je de gegevens niet wilt opslaan, klik je de knop 'Annuleren'.

Je kunt nu één of meerdere looncomponenten selecteren. Hiervoor activeer je de knop 'Nieuw'. Je hebt keuze uit: 'Uren', 'Bruto vergoedingen en inhoudingen' en 'Netto vergoedingen en inhoudingen'. Afhankelijk van de looncomponenten die je hebt aangemaakt, maak je een keuze. Daarna kun je het nieuwe looncomponent selecteren. Als je in het tabblad 'Factuurgegevens' bij de optie 'Artiesten facturering' hebt gekozen voor 'loonkosten met opslag' kun je geen factuurtarief vastleggen.

Verlonen en/of factureren

Voor het verlonen en/ of factureren van een artiest en/of beroepssporter dien je dezelfde procedure te hanteren als van een flexwerker. Als de facturering op basis van loonkosten is, dan worden er geen facturen aangemaakt na het aanmaken van het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' en dien je het factuurtarief handmatig vaststellen voordat de facturen kunnen worden aanmaken. Dit doe je op het tabblad 'Artiesten facturatie' in Backoffice.

Tips / bijzonderheden

 • Het nieuwe looncomponent dat is aangemaakt onder 'Loon normale uren' kan ook gekozen worden in de pro forma loonberekening van een specifieke flexwerker (Frontoffice > Flexwerkers > Pro forma loon). Dit is niet mogelijk in 'Frontoffice > Pro forma loon'.
 • Als een flexwerker in een loontijdvak als artiest/sporter en 'normale' flexwerker werkt, dan worden er twee loonspecificaties gegenereerd.
 • In de urendeclaratie worden alleen de kolommen getoond waarvoor looncomponenten zijn. De kolommen met reserveringen zoals 'kort verzuim' en 'vakantiedagen' zullen niet worden getoond.
 • Bij facturatie wordt standaard 6% btw toegepast.

Stap 5: De factuurtarieven vaststellen

Nadat je het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' hebt aangemaakt, kun je de factuurtarieven op basis van loonkosten vaststellen. Dit doe je via 'Backoffice > Artiesten facturatie'. Op dit tabblad worden alle loonspecificaties van artiesten en beroepssporters in een overzicht getoond en kun je met de filterinstellingen diverse selecties maken. Hieronder wordt beschreven hoe je het factuurtarief vastlegt en de facturen kunt aanmaken.

Op het tabblad 'Artiesten facturatie' kun je middels de filterinstellingen filteren op de nog te factureren loonspecificaties. Alle loonspecificaties met de status 'Te accorderen' en 'Geaccordeerd' dienen nog te worden gefactureerd. Voor loonspecificaties met de status 'Geaccordeerd' is reeds een factuurtarief vastgesteld en geaccordeerd. Loonspecificaties met de status 'Verwerkt' zijn reeds gefactureerd.

Nieuw factuurtarief vaststellen

Je selecteert de loonspecificatie waarvoor je een factuurtarief wilt vaststellen. Vervolgens activeer je de knop 'Factuurtarief'. Easyflex toont je het scherm 'Factuurtarief loonspecificatie'. In dit scherm worden gegevens van de flexwerker getoond, loonspecificatiegegevens en detailinformatie.

In het onderdeel 'Detailinformatie' worden de totale loonkosten getoond. Je kunt in het veld 'factuurtarief' handmatig het factuurtarief vastleggen. Je kunt ook gebruik maken van de tariefcalculator. In de kolom 'Resultaten' zie je de berekende resultaten naar aanleiding van alle ingegeven gegevens.

In het onderdeel tariefcalculator kun je zelf een tarief bepalen. Vervolgens kun je accorderen en opslaan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.