Skip to main content
Skip table of contents

Afdrachtsvermindering

Onderwijs

Werkmaatschappijen die flexwerkers onderwijs en/of scholing laten volgen, komen in aanmerking voor afdrachtsvermindering onderwijs. Wanneer je afdrachtsvermindering onderwijs toepast, ontvang je 'korting' op de loonaangifte conform het aantal flexwerkers dat onderwijs en/of scholing volgt via jouw werkmaatschappij. Per aangiftetijdvak wordt de afdrachtsvermindering onderwijs meegestuurd; dit zal worden verrekend met de aangifte. Het totaalbedrag van de loonbelasting/premie en eindheffing mag door de afdrachtsvermindering niet negatief worden. De Belastingdienst heeft een toetsloon ingesteld waaraan het loon van de flexwerker wordt getoetst. Indien een flexwerker in het tijdvak meer verdient dan het toetsloon wordt er geen afdrachtsvermindering onderwijs toegepast. Je kunt 'Afdrachtsvermindering onderwijs' toepassen vanaf het loonjaar 2009. Meer informatie over de afdrachtsvermindering onderwijs kun je vinden in het Handboek Loonheffingen (hoofdstuk 23) van de Belastingdienst.

De afdrachtsvermindering onderwijs is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf deze datum zal in Easyflex geen afdrachtvermindering meer worden toegepast. De afdrachtsvermindering onderwijs zal worden vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling kan niet via Easyflex toegepast worden.

Zeevaart

Afdrachtsvermindering zeevaart kan worden toegepast wanneer je loon betaalt van zeevarenden die werken op een schip dat onder de Nederlandse vlag vaart en dat grotendeels op zee wordt geëxploiteerd in het internationale verkeer en bij sleep- en hulpverlenings- of baggerwerkzaamheden. Als je afdrachtsvermindering zeevaart toepast, ontvang je 'korting' op de loonaangifte conform het aantal flexwerkers dat in aanmerking komt voor deze afdrachtsvermindering. Per aangiftetijdvak wordt de afdrachtsvermindering zeevaart meegestuurd; dit zal worden verrekend met de aangifte. Het totaalbedrag van de loonbelasting/premie en eindheffing mag door de afdrachtsvermindering niet negatief worden. Je kunt 'Afdrachtsvermindering zeevaart' toepassen vanaf het loonjaar 2010.

Voor het toepassen van afdrachtsvermindering zeevaart zijn er afzonderlijke percentages voor:

  • zeevarenden die in Nederland of in een ander EU- of EER-land wonen (40%)
  • zeevarenden die niet in Nederland of in een ander EU- of EER-land wonen en loonbelasting of premie volksverzekeringen moeten betalen (10%)

Sinds Brexit valt het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer onder de EU. Voor flexwerkers waarbij de afdrachtsvermindering zeevaart reeds vastligt op het tabblad 'Fiscaal-Sociaal' blijft het percentage van 40% ongewijzigd. Indien de flexwerker niet onder het terugtrekkingsakkoord valt dien je zelf aan te vinken dat het percentage van 10% toegepast moet worden.

Meer informatie over de afdrachtsvermindering zeevaart kun je vinden in het Handboek Loonheffingen (hoofdstuk 26.2) van de Belastingdienst.


Stap 1: Het toevoegen van het looncomponent voor afdrachtsvermindering en eventueel nieuwe grootboekrekening

Op het tabblad 'Beheer >Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' dien je het looncomponent 'Afdrachtsvermindering zeevaart' te activeren. Hiervoor open je het component 'Premiekortingen en afdrachtsverminderingen' en selecteer je het juiste looncomponent. Je activeert nu de knop 'Onderhoud'. Door het activeren van de knop 'Wijzigen' kun je de verplichte rekeninggroepen vastleggen. Denk eraan dat hiervoor nieuwe grootboekrekeningnummers aangemaakt moeten worden. Deze kun je vastleggen op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema'. Indien jouw werkmaatschappij het verlonen voor vaste medewerkers operationeel heeft gemaakt, is het looncomponent ook operationeel te maken voor de vaste medewerkers. Je selecteert bij 'Beschikbaar voor' de optie 'Flexwerkers en vaste medewerkers'. Je dient bij 'Journaalpostgegevens' de knoppen 'Flexwerkers' en 'Vaste medewerkers' te activeren voor het vastleggen van de verplichte rekeninggroepen. Als je het rekeningschema van Easyflex volgt, kun je hier de grootboekrekeningnummers opzoeken.

Alleen in het veld 'In statistiek opnemen' kun je een aanpassing maken. De overige velden worden grijs getoond en kun je dus niet wijzigen. Verder dien je de verplichte rekeninggroepen voor jouw financiële administratie vast te leggen. Dit doet je door het activeren van de knop 'Flexwerkers' en 'Vaste medewerkers'. 


Stap 2: Het toepassen van de afdrachtsvermindering (zeevaart)

Na het operationeel maken van het looncomponent 'Afdrachtsvermindering' kun je op het tabblad 'Fiscaal-Sociaal' aangeven dat voor de flexwerker afdrachtsvermindering onderwijs en/of zeevaart mag worden toegepast. Dit kun je doen onder 'Basisgegevens' op het tabblad 'Fiscaal-Sociaal'.

In het onderdeel 'Basisgegevens' staat het veld 'Afdrachtsvermindering zeevaart'. In dit veld geef je aan dat er afdrachtsvermindering zeevaart mag worden toegepast voor de flexwerker. Met de knop 'zoeken' activeer je het venster 'Afdrachtsvermindering zeevaart'. In het linkerdeel van het scherm worden alle ingevoerde regelingen getoond. Door het activeren van de knop 'Nieuw' kun je een nieuwe regeling vastleggen. Je geeft bij 'Vanaf' de begindatum in vanaf wanneer de afdrachtsvermindering mag worden toegepast. In het veld 'Tot en met' kun je de einddatum invoeren. Het is niet mogelijk een nieuwe regeling vast te leggen indien de voorgaande niet is beëindigd. Wanneer je een opvolgende regeling vastlegt, dient de 'Vanaf' datum te liggen na de einddatum van de voorgaande regeling. De volgende velden zijn verplicht om in te vullen:

  • Naam zeeschip
  • Roepnaam zeeschip
  • Nr. monsterboekje

Wanneer de regeling is opgeslagen, wordt in het scherm 'Basisgegevens' getoond vanaf wanneer de afdrachtsvermindering actief is. Meer detailinformatie over de verschillende aspecten van de regelingen binnen afdrachtsvermindering zeevaart kun je vinden in het Handboek Loonheffingen (hoofdstuk 26) van de Belastingdienst. 


Stap 3: De afdrachtsvermindering in kaart brengen met een overzicht

Wanneer je wilt zien bij welke flexwerkers afdrachtsvermindering is toegepast, kun je een overzicht aanmaken. Voordat je het overzicht kunt maken, dien je het overzicht eerst beschikbaar te stellen. Dit doe je in 'Beheer > Aansturing overzichten'. Het overzicht kun je alleen beschikbaar stellen voor 'Backoffice > Overzichten'. Hier wordt beschreven hoe je het overzicht aan kunt maken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.